10986 намерени резултати

одобрен

Регистър за промяна предназначението на Горски територии

за издадените Решения по чл. 77, ал. 2 от Закон за горите (ЗГ), за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за календарната 2022 г. от комисията по чл. 74, ал. 2, т. 1 от ЗГ в Регионална дирекция по горите - Пазарджик

Пазарджик регистър територии промяна РМС 214/2016 предназначение РДГ горски
одобрен

Регистрирани ППС към дата 01.02.2023

1) Водените на отчет ППС по марка и вид към дата 01.02.2023.
2) Водените на отчет ППС по вид и гориво към дата 01.02.2023.
3) Водените на отчет ППС по марка и възраст към дата 01.02.2023.
4) Първоначално регистрирани нови ППС по вид, марка и екологична категория за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
5) Първоначално регистрирани ППС в страната по категория и възраст за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
6) Информация за прекратените ППС по категория за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
7) Брой нови ППС по марка и вид с прекратена регистрация за текущия месец с първоначална регистрация преди по-малко от 6 месеца за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
8) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка, модел и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
9) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
10) Регистрирани ППС по вид, марка, модел и области в страната (данни от талон в позиция D1 и D2) за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
11) Регистрирани ППС по екологична категория и области (позиция V.9 в СРМПС) за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
12) Регистрирани ППС от категория (позиция в талона N2, N3 и N4) за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
13) Регистрирани ППС по технически допустима максимална маса (позиция F.1 в СРМПС) за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
14) Регистрирани ППС технически допустима максимална маса, определена от компетентните органи (позиция F.2 в СРМПС) за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
15) Регистрирани ППС по маса на превозното средство (позиция G в СРМПС) за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
16) Регистрирани ППС по обем на двигателя (позиция P.1 в СРМПС) за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
17) Регистрирани ППС по максимална мощност на двигателя Kw (позиция P.2 в СРМПС) за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
18) Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС) за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
19) Регистрирани ППС по области и вид и максимална мощ (позиция P.4 в СРМПС) за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.

категория ППС регистър статистика регистрация МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво РМС 567/2021
одобрен

Списък на планираните централизирани обществени поръчки, които предстои да бъдат стартирани през 2023 г. от Централния орган за покупки /ЦОП/ за нуждите на органи на изпълнителната власт по ПМС № 385/2015г.

Източник на данните: Министерството на финансите
Формат на предоставяне на информацията: .excel
Описание на данните: Таблицата съдържа списък на планираните централизирани обществени поръчки за доставки и услуги – обект на обществени поръчки, които предстои да бъдат открити през 2023 г. от Централния орган за покупки /ЦОП/ за нуждите на органи на изпълнителната власт по ПМС № 385/2015г. В таблицата е посочен и срок на действие на планираните за сключване от ЦОП рамкови споразумения /РС/, в месеци, както и планиран срок за откриване на поръчката.

Нормативна база: Закон за обществените поръчки /ЗОП/
ПМС № 385/2015г.

Понятия и дефиниции: ЦОП - Централен орган за покупки – създава се с акт на Министерския съвет за нуждите на администрациите на изпълнителната власт;
ЗОП - Закон за обществените поръчки
ПМС – Постановление на Министерския съвет
РС - Рамково споразумение – Техника/Инструмент за възлагане на обществена поръчка, въз основа на провеждане на процедурите, предвидени в ЗОП; Рамково споразумение, се сключва между един или повече възложители и един или повече изпълнители с цел да се определят условията на поръчките, които ще се възложат през определен период, включително относно цените, а при възможност и количествата.
ДСП – Динамична система за покупки - Техника/Инструмент за възлагане на обществена поръчка

МФ обществени поръчки списък ЦОП РМС 54/2019 планирани ПМС № 385/2015г.
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчети РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 214/2016 РМС 54/2019 източници капиталови мерки
одобрен
одобрен

Данни за броя на населението по населени места в Р България по постоянен и настоящ адрес 2023 г.

Данни за броя на населението по населени места в Р България по постоянен и настоящ адрес

данни НАСЕЛЕНИЕ регистър РМС 103/2015 МРРБ настоящ постоянен адрес броя
 

Моля изчакайте