одобрен

Публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ Силистра

Уникален идентификатор:  c8c82f40-80e6-4c86-9d4f-52f33bd72aec

Описание:

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ВОДЕНЕ: Наредба No 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с oбществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)

Съдържа данни за обектите с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение към РЗИ - Силистра. В публичната част от регистъра е предоставена информация за регистрационен номер и дата на вписване, адрес на обекта, вид на обекта и видовете дейности, които се извършват в него, фирмено наименование или име на лицето, осъществяващо дейност в обекта с обществено предназначение, както и дата и номер на заповедта за заличаване на регистрацията.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 2.1

Автор: Мариана Георгиева

Връзка с автор: oz@rzi-silistra.com

Отговорник поддръжка: info@rzi-silistra.com

Връзка с отговорник поддръжка: info@rzi-silistra.com

  • Създаден на: 2016-12-09 11:24:52
  • Създаден от: nina_atanasova_dimitrova
  • Последна промяна: 2019-06-25 14:36:48
  • Последно променил: apfso