одобрен

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността в община Болярово

Уникален идентификатор:  03f31f78-2eeb-4453-be85-1e875c71ddc1

Описание:

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността в община Болярово

социални услуги

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-25 14:10:27
  • Създаден от: st_nikolova
  • Последна промяна: 2019-03-25 14:10:27

Регистър на специализираните институциии и социалните услуги в общността функциониращи на територията на община Болярово

Област Община Вид специализирана институция/социална услуга в общността Целева група Местонахождение, адрес, телефон Капацитет
1 2 3 4 5 6
Област Ямбол Община Болярово Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост жени над 18 г. с умствена изостаналост с.Малко Шарково, ул."Язовирска" № 16, тел. 04745/ 33 71 85
Област Ямбол Община Болярово Дом за стари хора мъже и жени в пенсионна възраст с.Воден, ул."Н.Пехливанов" № 26, тел. 04748/2288 30
Област Ямбол Община Болярово Център за социална рехабилитация и интеграция пълнолетни лица с различни увреждания гр.Болярово, ул. "Г.Димитров" № 16, тел. 04741/ 60 73 25
Област Ямбол Община Болярово Защитено жилище за лица с умствена изостаналост жени над 18 г. с умствена изостаналост гр.Болярово, ул."Славянска" № 1, тел. 04741/ 63 71 8
Област Ямбол Община Болярово Защитено жилище за лица с физически увреждания мъже и жени с физически увреждания гр.Болярово, ул."Г.Димитров" № 16 тел. 04741/ 61 70 11
Област Ямбол Община Болярово Защитено жилище за лица с умствена изостаналост жени над 18 г. с умствена изостаналост с.Малко Шарково, ул."Язовирска" № 16, тел. 04745/ 33 71 8
Област Ямбол Община Болярово Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция пълнолетни лица мъже и жени с деменция с.Мамарчево, ул."Тодор Узунов" № 9, тел. 04745/ 32 20 15
Област Ямбол Община Болярово Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания пълнолетни лица с физически увреждания за които е налице риск от институционална грижа с.Мамарчево, ул."Тодор Узунов" № 9, тел. 04745/ 32 20 8
Област Ямбол Община Болярово Домашен социален патронаж възрастни, самотно живеещи стари хора, деца и лица с различни увреждания, които са предимно с ниски доходи. гр.Болярово, ул. "Г.Димитров" № 16, тел. 04741/ 60 73 180