одобрен

2019г.

Уникален идентификатор:  04133968-e289-4e9e-b5ff-ef354c869d60

Описание:

издадени през 2019г.

Община Разград

Текуща версия: 9

Показвана версия: 9

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-14 10:12:39
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2020-01-15 17:25:37
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva

Номер

Дата

Издадена от

Описание

1 2019/01/02 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия, да разгледа и оцени постъпилата оферта, проведе преговори и диалог за възлагане на обществена поръчка
2 2019/01/03 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
3 2019/01/03 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
4 2019/01/03 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
5 2019/01/03 д-р Валентин Василев Определяне на ежедневен маршрут на специализиран товарен автомобил, за събиране на контейнери за строителни отпадъци обслужващ населените места на територията на Община Разград
6 2019/01/03 д-р Валентин Василев Допълване Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на Кмета на Община Разград
7 2019/01/04 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия, да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
8 2019/01/04 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
9 2019/01/04 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
10 2019/01/04 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
11 2019/01/04 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
12 2019/01/04 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
13 2019/01/04 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
14 2019/01/04 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
15 2019/01/04 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
16 2019/01/04 д-р Валентин Василев Удължаване посочения в т.1 от Заповед №1656 от 18.12.2018г. период за осигуряване на временен подслон на скитащи и бездомни лица до 18.01.2019г. вкл.
17 2019/01/04 д-р Валентин Василев Утвърждаване Годишен план за дейността на Звено за "Вътрешен одит" в Община Разград
18 2019/01/07 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностите за заемане чрез провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда
19 2019/01/07 д-р Валентин Василев Продължаване срока за настаняване на лице в жилищен имот - частна общинска собственост
20 2019/01/07 д-р Валентин Василев Продължаване срока за настаняване на лице в жилищен имот - частна общинска собственост
21 2019/01/07 д-р Валентин Василев Обявяване на конкурс за заемане на длъжността директор на дирекция "Финансови дейности и МДТ" в Община Разград
22 2019/01/07 д-р Валентин Василев Допълване на Заповед № 1357 / 05.11.2018г. на Кмета на Община Разград т. II за определяне на резервни членове на експертно- консултативна комисия
23 2019/01/08 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Топчии
24 2019/01/08 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
25 2019/01/08 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Пороище
26 2019/01/08 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Благоево
27 2019/01/08 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ясеновец
28 2019/01/08 д-р Валентин Василев Учредяване безсрочно и възмездно право на надстрояване, върху имот - частна общинска собственост
29 2019/01/08 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия в срок до 10. 01.2019г. Да разгледа подадените декларации за освобождаване от заплащане на таксата за услугата "сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през цялата 2019г.
30 2019/01/08 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице - юрисконсулт в отдел "МДТ" в дирекция "ФД и МДТ" в Община Разград да изпълнява функциите на публичен изпълнител в производства по обезпечаване на публични общински вземания
31 2019/01/08 д-р Валентин Василев Учредяване безвъзмездно право на ползване, върху част на имот - частна общинска собственост
32 2019/01/09 д-р Валентин Василев Изменяне на т.1 на Заповед № 1214 / 04.10.2018г.
33 2019/01/09 д-р Валентин Василев Допълване Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на Кмета на Община Разград
34 2019/01/09 д-р Валентин Василев Определяне на комисия в състав, да проведа изпит с обучаемите лица по Проект "Нова възможност за младежка заетост"
35 2019/01/10 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
36 2019/01/10 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
37 2019/01/10 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
38 2019/01/10 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
39 2019/01/10 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
40 2019/01/10 д-р Валентин Василев Продължаване срока за настаняване на лице в жилищен имот - частна общинска собственост
41 2019/01/10 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Балкански
42 2019/01/10 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Пороище
43 2019/01/10 д-р Валентин Василев Да се продаде имот - частна общинска собственост
44 2019/01/11 д-р Валентин Василев Даване на предварително съгласуване за учредяване на безсрочно право на строеж върху имот - частна общинска собственост
45 2019/01/11 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да изпълнява допълнителни отговорности свързани с управление и изпълнение на Проект
46 2019/01/11 д-р Валентин Василев Определяне на Работна група за изготвяне на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Разград 2014-2020г.
47 2019/01/11 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
48 2019/01/11 д-р Валентин Василев Финансово подпомагане и стимулиране на ученик - дете с изявени дарби
49 2019/01/11 д-р Валентин Василев Финансово подпомагане и стимулиране на ученик - дете с изявени дарби
50 2019/01/11 д-р Валентин Василев Финансово подпомагане и стимулиране на ученик - дете с изявени дарби
51 2019/01/11 д-р Валентин Василев Финансово подпомагане и стимулиране на ученик - дете с изявени дарби
52 2019/01/11 д-р Валентин Василев Финансово подпомагане и стимулиране на ученик - дете с изявени дарби
53 2019/01/11 д-р Валентин Василев Отказ за предоставяне на финансово подпомагане и стимулиране на ученик - дете с изявени дарби
54 2019/01/11 д-р Валентин Василев Утвърждаване Правила за условията и реда за осигуряване и Правила за продажба на добитата дървесина, населението на Община Разград от ОП "Разград лес" гр. Разград
55 2019/01/14 д-р Валентин Василев Продажба на имот - частна общинска собственост
56 2019/01/14 д-р Валентин Василев Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащите
57 2019/01/14 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
58 2019/01/14 д-р Валентин Василев Откриване на процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
59 2019/01/14 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
60 2019/01/14 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
61 2019/01/14 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
62 2019/01/14 д-р Валентин Василев Прекратяване действието на Разрешение за таксиметров превоз
63 2019/01/14 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
64 2019/01/16 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка
65 2019/01/16 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да извърши измерване на разхода на гориво на лек автомобил
66 2019/01/16 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностите в отдел "Образование", за които се установява ненормиран работен ден и размер на допълнителния платен годишен отпуск през 2019г.
67 2019/01/16 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнително трудово възнаграждение на директори на ДГ за работа с деца със специални образователни потребности
68 2019/01/17 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
69 2019/01/17 д-р Валентин Василев Да се създаде комисия по трудоустрояване в Община Разград
70 2019/01/17 д-р Валентин Василев Да се създаде комисия за определяне на места за лица с трайни увреждания в Община Разград
71 2019/01/17 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелилия проведения повторно публичен търг с тайно наддаване
72 2019/01/17 д-р Валентин Василев Изплащане на ежемесечно допълнително възнаграждение за допълнително възложените задължения, функции и отговорности за организиране на изпълнението на дейностите по предоставяне на социалната услуга "Обществена трапезария"
73 2019/01/17 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностни лица да изпълняват инвеститорски контрол по изпълнение на Договор № 6 /15.01.2019г.
74 2019/01/17 д-р Валентин Василев Удължаване посочения в т.1 от Заповед №1656 от 18.12.2018г. и изменен със Заповед № 16 от 04.01.2019г. период за осигуряване на временен подслон на скитащи и бездомни лица до 31.01.2019г. вкл.
75 2019/01/17 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнително трудово възнаграждение за Коледа на директорите на центровете за подкрепа и личностно развитие
76 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 1648 / 02.07.2008година на Кмета на Община Разград
77 2019/01/18 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да проведе по реда и при условията на Закона за държавния служител и НПКДСЛ, открития със Заповед № 21/07.01.2019г. конкурс за длъжността директор на дирекция "Финансови дейности и местни данъци и такси"
78 2019/01/18 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за извършване на годишна проверка на регистратурата за класифициране информация на Община Разград
79 2019/01/18 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностите за заемане от лица с трайни увреждания
80 2019/01/18 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностите за заемане от трудоустроени лица с намалена работоспособност
81 2019/01/21 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ушинци
82 2019/01/21 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ясеновец
83 2019/01/21 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
84 2019/01/21 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ушинци
85 2019/01/21 д-р Валентин Василев Изплащане на възнаграждение за положен извънреден труд на 01.01.2019г.
86 2019/01/21 д-р Валентин Василев Изплащане на еднократно допълнително възнаграждение за постигнати резултати на служителите от общинската администрация
87 2019/01/21 д-р Валентин Василев Награждаване на служители от звената към общинската администрация
88 2019/01/21 д-р Валентин Василев Определяне на нов размер на индивидуалната основна месечна заплата на служител, съгласно Постановление № 6 от 14.01.2019г.
89 2019/01/22 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дряновец
90 2019/01/22 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
91 2019/01/22 д-р Валентин Василев Временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства по определен маршрут, във връзка с традиционния лекоатлетически крос "Освобождение", посветен на 28 януари - ден на Разград
92 2019/01/22 д-р Валентин Василев Изплащане на суми на членове на екип по Проект ОИЦ - Разград за постигнати резултати
93 2019/01/23 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ясеновец
94 2019/01/24 д-р Валентин Василев Утвърждаване на основна разходна норма на лек автомобил
95 2019/01/24 д-р Валентин Василев Освобождаване на жилищни и нежилищни имоти, находящи се на територията на Община Разград от събиране на такса за услугата "сметосъбиране и сметоизвозване" за 2019г.
96 2019/01/24 д-р Валентин Василев Прекратяване действието на Разрешение за таксиметров превоз
97 2019/01/24 д-р Валентин Василев Допълване на Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на кмета на Община Разград
98 2019/01/24 д-р Валентин Василев Актуализиране на списъка с автомобили, собственост на Община Разград и техните разходни норми на гориво
99 2019/01/25 д-р Валентин Василев Отказ за освобождаване от заплащане на такса за услугата "сметосъбиране и сметоизвозване" за 2019г.
100 2019/01/25 д-р Валентин Василев Отказ за освобождаване от заплащане на такса за услугата "сметосъбиране и сметоизвозване" за 2019г.
101 2019/01/25 д-р Валентин Василев Отказ за освобождаване от заплащане на такса за услугата "сметосъбиране и сметоизвозване" за 2019г.
102 2019/01/25 д-р Валентин Василев Отказ за освобождаване от заплащане на такса за услугата "сметосъбиране и сметоизвозване" за 2019г.
103 2019/01/25 д-р Валентин Василев Определяне на екип за управление, изпълнение и отчитане на проект
104 2019/01/25 д-р Валентин Василев Настаняване на лице и членовете на семейството
105 2019/01/28 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с.Ясеновец
106 2019/01/28 д-р Валентин Василев Одобряване изменение плана за регулация
107 2019/01/28 д-р Валентин Василев Одобряване изменение плана за регулация
108 2019/01/28 д-р Валентин Василев Установяване на сумарно изчисляване на работното време, считано от 01.02.2019г. до 28.02.2019г.
109 2019/01/28 д-р Валентин Василев Изплащане на индивидуална парична награда на удостоения със званието "Почетен гражданин на град Разград"
110 2019/01/28 д-р Валентин Василев Изплащане на индивидуална парична награда на удостоения със званието "Почетен гражданин на град Разград"
111 2019/01/28 д-р Валентин Василев Изплащане на индивидуална парична награда на удостоения със званието "Почетен гражданин на град Разград"
112 2019/01/28 д-р Валентин Василев Установяване на сумарно изчисляване на работното време, считано от 01.02.2019г. до 28.02.2019г.
113 2019/01/28 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
114 2019/01/28 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
115 2019/01/28 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
116 2019/01/28 д-р Валентин Василев Утвърждаване на вътрешни правила
117 2019/01/28 д-р Валентин Василев Утвърждаване на Вътрешни правила за организация на работната заплата във функция "Други дейности по социалните услуги", финансово обслужвана от отдел "Социални дейности" в Община Разград, в сила от 01.01.2019г.
118 2019/01/29 д-р Валентин Василев Изменяне на т.8 и подточка 8.2 на Заповед № 1491/ 10.11.2015г., изменена със Заповед №56 от 20.01.2016г., като се заличават имената на лицето по т.1
119 2019/01/29 д-р Валентин Василев Прекратяване предоставеното със Заповед №1496 от 10.11.2015г., право на достъп до електроните регистри от ЕСГР на длъжностно лице
120 2019/01/29 д-р Валентин Василев Прекратяване правомощията за подписване и изпращане на уведомление по чл. 19, ал. 2 от Семейния кодекс на длъжностно лице
121 2019/01/29 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
122 2019/01/29 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
123 2019/01/29 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
124 2019/01/30 д-р Валентин Василев Утвърждаване на вътрешни правила за определяне на работната заплата за отдел "Социални дейности"
125 2019/01/30 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
126 2019/01/30 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
127 2019/01/30 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
128 2019/01/30 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
129 2019/01/30 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
130 2019/01/31 д-р Валентин Василев Назначаване на екип за започване и водене на преговори за сключване на колективен трудов договор на ниво Община за работещите в сектор "Здравеопазване"
131 2019/02/01 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностно и поименно разписание на длъжностите в общинска администрация и звената към общинска администрация на Община Разград, в сила 01.02.2019г.
132 2019/02/01 д-р Валентин Василев Определяне нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите от общинска администрация Разград, съобразно получената от тях годишна оценка на изпълнението за 2018 година за длъжността
133 2019/02/01 д-р Валентин Василев Определяне като третостепенни разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 1
134 2019/02/01 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дряновец
135 2019/02/04 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
136 2019/02/04 д-р Валентин Василев Извършване на проверка по сключените о Община Разград договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд
137 2019/02/06 д-р Валентин Василев Определяне на ежедневен маршрут на специализиран товарен автомобил, за събиране на контейнери за строителни отпадъци обслужващ населените места на територията на Община Разград
138 2019/02/06 д-р Валентин Василев Определяне на комисия, да проведе изпит с обучаемите лица по Проект "Нова възможност за младежка заетост"
139 2019/02/06 д-р Валентин Василев Допълване на Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на кмета на Община Разград
140 2019/02/06 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
141 2019/02/06 д-р Валентин Василев Освобождаване от заплащане на такса за услугата "сметосъбиране и сметоизвозване" за 2019г. лица в качеството им на собственици на недвижим имот
142 2019/02/06 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил проведения повторен публичен търг с тайно наддаване
143 2019/02/06 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил проведения повторен публичен търг с тайно наддаване
144 2019/02/06 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил проведения повторен публичен търг с тайно наддаване
145 2019/02/06 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил проведения повторен публичен търг с тайно наддаване
146 2019/02/06 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил проведения повторен публичен търг с тайно наддаване
147 2019/02/08 д-р Валентин Василев Премахване на установения незаконен строеж
148 2019/02/08 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Островче
149 2019/02/08 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностно лице да отговаря за процеса по попълване на Въпросник и изпращане на Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Министерство на финансите
150 2019/02/08 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил проведения повторен публичен търг с тайно наддаване
151 2019/02/08 д-р Валентин Василев Отписване от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащите
152 2019/02/08 д-р Валентин Василев Учредявам възмездно право на пристрояване на
153 2019/02/08 д-р Валентин Василев Оправомощаване на длъжностно лице да организира и провежда самостоятелно продажба на стояща дървесина от горските територии общинска собственост
154 2019/02/08 д-р Валентин Василев Определяне на комисия в състав, да извърши разпределение на предвидените по държавния бюджет средства за читалищна дейност, между читалищата на територията на Община Разград
155 2019/02/14 д-р Валентин Василев Частична отмяна на Заповед № 954/ 03.08.2018г. И определяна на ръководител на проект
156 2019/02/14 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
157 2019/02/14 д-р Валентин Василев Одобряване подробен устройствен план
158 2019/02/14 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия със задача да приеме описаните в издадена фактура стоки
159 2019/02/14 д-р Валентин Василев Допълване на Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на кмета на Община Разград
160 2019/02/14 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Побит камък
161 2019/02/14 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Балкански
162 2019/02/14 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Просторно
163 2019/02/14 д-р Валентин Василев Определяне на маршрут и шофьор на специализиран автомобил с рег.№ РР6067ВС, във връзка с възникнала необходимост от техническо обслужване на превозното средство
164 2019/02/14 д-р Валентин Василев Допълване на Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на кмета на Община Разград
165 2019/02/14 д-р Валентин Василев Утвърждаване Правила за определяне на работните заплати на директорите на ЦПЛР в сила от 01.01.2019г.
166 2019/02/14 д-р Валентин Василев Утвърждаване Правила за определяне на работните заплати на директорите на ДГ в сила от 01.01.2019г.
167 2019/02/15 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице, определено за ръководител на проект, да изпълнява допълнителни задължения
168 2019/02/15 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице, определено за юрист на проект, да изпълнява допълнителни задължения
169 2019/02/15 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за покриване на част от разходите направени за погребение
170 2019/02/18 д-р Валентин Василев Определяне състав на членовете на Общинския експертен съвет по устройство на територията и утвърждаване условия и правила за работата му
171 2019/02/19 д-р Валентин Василев Определяне на маршрут и шофьор на специализиран автомобил с рег.№ РР6067ВС, във връзка с възникнала необходимост от техническо обслужване на превозното средство
172 2019/02/19 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
173 2019/02/19 д-р Валентин Василев Определяне на експертна комисия да извърши проверка и осъществи контрол по спазването на инженерните и техническите изисквания към стадион "Лудогорец Арена"
174 2019/02/19 д-р Валентин Василев Определяне на екип за провеждане на преговори със Синдикалните организации към КНСБ и КТ "Подкрепа", във връзка с предложен анекс към Колективен трудов договор от 11.01.2018г.
175 2019/02/21 д-р Валентин Василев Предоставяне за безвъзмездно ползване на ДСП, автомобил с рег. № РР 2400 ВМ
176 2019/02/21 д-р Валентин Василев Определяне на комисия да извърши проверка на сградата на ОУ "Н. Икономов" гр. Разград - сутерен и сервизни помещения и да изготви становище
177 2019/02/21 д-р Валентин Василев Установяване на сумарно изчисляване на работното време, считано от 01.03.2019г. до 31.03.2019г.
178 2019/02/21 д-р Валентин Василев Възлагане на служител - управител ДСП, при изпълнение на служебни ангажименти да управлява автомобил с рег. № РР 2400 ВМ, собственост на Община Разград
179 2019/02/21 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 469 от 25.04.2016г. и възлагане на служител да управлява моторни превозни средства, собственост на Община Разград
180 2019/02/21 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнително трудово възнаграждение на директорки на ДГ за работа с деца със СОП
181 2019/02/22 д-р Валентин Василев Определяне на комисия да извърши проверка на място в ДГ "Славейче" гр. Разград, във връзка с Молба - покана с вх. № 94-00-181 от 12.02.2019г.
182 2019/02/22 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да извърши измерване на разхода на гориво на лек автомобил
183 2019/02/22 д-р Валентин Василев Откриване на процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
184 2019/02/22 д-р Валентин Василев Откриване на процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
185 2019/02/22 д-р Валентин Василев Поправяне на допуснатата в Заповед № 1296 от 10.11.1994г. на Кмета на Община Разград, очевидна фактическа грешка
186 2019/02/25 д-р Валентин Василев Отказване на предоставяне на еднократна финансова помощ за покриване на част от разходите направени по погребение
187 2019/02/25 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Черковна
188 2019/02/25 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
189 2019/02/25 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
190 2019/02/25 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
191 2019/02/25 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
192 2019/02/25 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
193 2019/02/25 д-р Валентин Василев Забрана за паша на селскостопански животни в горските територии и в териториалния обхват на Община Разград
194 2019/02/25 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
195 2019/02/25 д-р Валентин Василев Утвърждаване формули за разпределение на средствата от стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския общинския бюджет на Община Разград през 2019 г.
196 2019/02/25 д-р Валентин Василев Утвърждаване формули за разпределение на средствата от стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския бюджет на Община Разград през 2019 г.
197 2019/02/25 д-р Валентин Василев Възлагане установяването, обезпечаването и събирането на местни данъци и такси да се извършва от определените в Заповедта лица
198 2019/02/25 д-р Валентин Василев Утвърждаване на Вътрешни правила за организация на работната заплата във дейност "Други дейности по образованието", финансово обслужвани от отдел "Образование" в Община Разград, в сила от 01.01.2019г.
199 2019/02/25 д-р Валентин Василев Утвърждаване на поименни щатни разписания на длъжностите и работните заплати на персонала в ДГ към 01.01.2019г.
200 2019/02/25 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностно и поименно разписание на длъжностите в общинска администрация и звената към общинска администрация на Община Разград, в сила 01.03.2019г.
201 2019/02/25 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
202 2019/02/26 д-р Валентин Василев Обявяване на конкурс за заемане на длъжността главен счетоводител в дирекция "Финансови дейности и МДТ" в Община Разград
203 2019/02/26 д-р Валентин Василев Установяване на сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец, считано от 01.03.2019г. до 31.03.2019г.
204 2019/02/26 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
205 2019/02/26 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
206 2019/02/26 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
207 2019/02/27 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 338/20.03.2018г. и утвърждаване за срок от 6 месеца, разходни норми на гориво на лек автомобил
208 2019/02/27 д-р Валентин Василев Определяне на ежедневен маршрут на специализиран товарен автомобил, за събиране на контейнери за строителни отпадъци обслужващ населените места на територията на Община Разград
209 2019/02/27 д-р Валентин Василев Прекратяване действието на Разрешение за таксиметров превоз
210 2019/02/28 д-р Валентин Василев Отказ за издаване на заповед да се допусне изработване на проект за изменение на ПУП - ПЗ
211 2019/02/28 д-р Валентин Василев Обявяване на конкурс за заемане на длъжността директор на дирекция "Култура, спорт, туризъм" в Община Разград
212 2019/02/28 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностни щатни разписания на длъжностите и работните заплати на отдел "Образование" - други дейности по образованието в Община Разград в сила от 01.01.2019, и 21.02.2019г.
213 2019/02/28 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
214 2019/02/28 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
215 2019/02/28 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
216 2019/02/28 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
217 2019/02/28 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
218 2019/02/28 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
219 2019/02/28 д-р Валентин Василев Командироване на служител да изпълнява функциите на старши специалист - ГРАОН в кметство с. Пороище
220 2019/03/01 д-р Валентин Василев Допълване на Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на кмета на Община Разград
221 2019/03/01 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
222 2019/03/01 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил проведения повторен публичен търг с тайно наддаване
223 2019/03/01 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
224 2019/03/01 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностно лице да упражнява всички функции на кмет на Община Разград на 05.03.2019г.
225 2019/03/01 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
226 2019/03/01 д-р Валентин Василев Изменение на Заповед № 1630 / 07.12.2015г., поради настъпила промяна в състава на комисията
227 2019/03/01 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
228 2019/03/01 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
229 2019/03/01 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
230 2019/03/01 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
231 2019/03/01 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
232 2019/03/01 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Островче
233 2019/03/01 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
234 2019/03/01 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
235 2019/03/06 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
236 2019/03/06 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
237 2019/03/06 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
238 2019/03/06 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
239 2019/03/06 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
240 2019/03/06 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
241 2019/03/06 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
242 2019/03/06 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
243 2019/03/06 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
244 2019/03/06 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
245 2019/03/06 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
246 2019/03/06 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил проведения публичен търг с тайно наддаване
247 2019/03/06 д-р Валентин Василев Изплащане на суми на държавните служители от общинска администрация, за закупуване на представително работно облекло
248 2019/03/07 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Топчии
249 2019/03/07 д-р Валентин Василев Прекратяване действието на Разрешение за таксиметров превоз
250 2019/03/07 д-р Валентин Василев Прекратяване действието на Разрешение за таксиметров превоз
251 2019/03/07 д-р Валентин Василев Отказ за предоставяне на финансова помощ за покриване на част от разходите направени по погребение
252 2019/03/07 д-р Валентин Василев Определяне състав на Общинска работна група за изготвяне на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в община Разград
253 2019/03/07 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 339 / 03.04.2017г. на кмета на Община Разград, и определяне на длъжностни лица от о-л "Образование" към д-я "Хуманитарни дейности" в Община Разград за актосъставители по чл. 347, ал. 1-4 от ЗПУО
254 2019/03/07 д-р Валентин Василев Възлагане на служител да подписва с КЕП всички документи свързани с подаването и осъществяването на последяваща комуникация с оценителния екип на проектно предложение в Домашен социален патронаж гр. Разград
255 2019/03/08 д-р Валентин Василев Утвърждаване на система за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Разград
256 2019/03/11 д-р Валентин Василев Да се продаде имот - частна общинска собственост
257 2019/03/11 д-р Валентин Василев Община Разград да прехвърли в собственост на лице, реална част от общинска земя продаваема към собствения му имот
258 2019/03/11 д-р Валентин Василев Определяне на комисия да проведе изпит с обучаемите лица по Проект "Нова възможност за младежка заетост"
259 2019/03/11 д-р Валентин Василев Допълване на Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на кмета на Община Разград
260 2019/03/11 д-р Валентин Василев Прекратяване действието на Разрешение за таксиметров превоз
261 2019/03/11 д-р Валентин Василев Одобряване на подробен устройствен план
262 2019/03/11 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 618 / 20.05.2016г. и определяне състав на комисия по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ при Община Разград
263 2019/03/11 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
264 2019/03/11 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
265 2019/03/11 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
266 2019/03/11 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 1779 от 29.12.2015г. и определяне на комисия по чл. 92, ал. 8 от ЗГР на територията на община Разград
267 2019/03/12 д-р Валентин Василев Откриване на процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
268 2019/03/12 д-р Валентин Василев Утвърждаване поименно щатно разписание на длъжностите и работните заплати на отдел "Образование" в сила от 01.01.2019г.
269 2019/03/12 д-р Валентин Василев Изменя се т.2 арабско на т. II римско от Заповед №1126 от 13.09.2018г. На Кмета на Община Разград, с която е определен състава на Комисията по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 7 на Общински съвет Разград
270 2019/03/12 д-р Валентин Василев Утвърждавам Критерии за отпускане на еднократна помощ за лечение на жители на Община Разград - действие до 31.12.2019г.
271 2019/03/12 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ушинци
272 2019/03/12 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства, за извършено лечение с методите на АРТ
273 2019/03/12 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства, за извършено лечение с методите на АРТ
274 2019/03/12 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства, за извършено лечение с методите на АРТ
275 2019/03/12 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства, за извършено лечение с методите на АРТ
276 2019/03/13 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностно лице да упражнява всички функции на кмет на Община Разград на 15.03.2019г.
277 2019/03/13 д-р Валентин Василев Настаняване на лице във ведомствен жилищен имот - частна общинска собственост
278 2019/03/14 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Недоклан
279 2019/03/14 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Побит камък
280 2019/03/14 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да проведе по реда и при условията на Закона за държавния служител и НПКДСЛ, открития със Заповед № 202/26.02.2019г. На Кмета на Община Разград конкурс за длъжността главен счетоводител в дирекция "Финансови дейности и местни данъци и такси"
281 2019/03/14 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
282 2019/03/14 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
283 2019/03/18 д-р Валентин Василев Обявяване на конкурс за заемане на длъжността старши юрисконсулт - обществени поръчки в дирекция "Правно нормативно обслужване" в Община Разград
284 2019/03/18 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да извърши замерване разхода на гориво в градски условия на движение на лек автомобил с рег. № РР 8456 АС
285 2019/03/18 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да осъществи контрол и да извърши проверки на изпълнението на ремонтни дейности съгласно Договор №33191-18/-Р-0214
286 2019/03/18 д-р Валентин Василев Утвърждаване поименно щатно разписание на длъжностите и работните заплати на отдел "Образование" в сила от 01.03.2019г.
287 2019/03/18 д-р Валентин Василев Утвърждаване поименно щатно разписание на длъжностите и работните заплати на отдел "Образование" в сила от 15.03.2019г.
288 2019/03/18 д-р Валентин Василев Определяне нов размер на индивидуалната основна месечна заплата на служител от общинска администрация Разград
289 2019/03/18 д-р Валентин Василев Определяне на комисия да извърши проверка на място в ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград, във връзка с Жалба с вх. № 18 от 28.02.2019г.
290 2019/03/18 д-р Валентин Василев Определяне на екип за провеждане на преговори със Синдикалните организации към КНСБ и КТ "Подкрепа", във връзка с предложен анекс към Колективен трудов договор от 11.01.2018г.
291 2019/03/18 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да проведе по реда и условията на Закона за държавния служител и НПКДС, открития със Заповед № 211 / 28.02.2019г. На кмета на Община Разград конкурс за държавен служител за длъжността директор на дирекция "Култура, спорт , туризъм" в Община Разград
292 2019/03/20 д-р Валентин Василев Извършване на инвентаризация на началните салда на 01.01.2018г и крайните салда на 31.12.2018г. по счетоводни сметки за активи и пасиви, за които има установени различия
293 2019/03/20 д-р Валентин Василев Изплащане на индивидуална парична награда на удостоения с награда "Почетен знак за принос към развитието на социалните услуги" в Община Разград
294 2019/03/20 д-р Валентин Василев Изплащане на индивидуална парична награда на удостоения с награда "Почетен знак за принос към развитието на социалните услуги" в Община Разград
295 2019/03/20 д-р Валентин Василев Провеждане на публични търгове с тайно наддаване
296 2019/03/20 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемните правоотношения с лице и членове на семейството и
297 2019/03/20 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемните правоотношения с лице
298 2019/03/20 д-р Валентин Василев Определяне на комисия да извърши проверка на място в КЦНСТДМУ, във връзка с Докладна с вх. № 74-00-37 от 05.03.2019г.
299 2019/03/20 д-р Валентин Василев Сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване
300 2019/03/20 д-р Валентин Василев Сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване
301 2019/03/20 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 659 от 16.06.2017г. и определяне на нов състав на комисията
302 2019/03/20 д-р Валентин Василев Превоз на участници във Национален форум "Инвестиция в кадрите - инвестиция в бъдещето на социалните услуги", във връзка с провеждането на Световен Ден на социалната работа и социалният работник
303 2019/03/20 д-р Валентин Василев Отказване одобряването на проекта за подробен устройствен план
304 2019/03/21 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
305 2019/03/21 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
306 2019/03/21 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
307 2019/03/21 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
308 2019/03/21 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
309 2019/03/21 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
310 2019/03/21 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
311 2019/03/21 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
312 2019/03/21 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
313 2019/03/21 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
314 2019/03/21 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Островче
315 2019/03/21 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Балкански
316 2019/03/21 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ясеновец
317 2019/03/21 д-р Валентин Василев Изменяне на т. 2 от Заповед № 1318 от 24.10.2018г. в частта с която е определен състав на Комисията за проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси на лицата по § 2 , ал. 1 от ЗПКОНПИ в Община Разград
318 2019/03/21 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия със задача да извърши технически преглед на състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях
319 2019/03/22 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
320 2019/03/22 д-р Валентин Василев Възлагане на членовете на проектния екип, определени със Заповед № 103/25.01.2019 на кмета на Община Разград, да изпълняват в рамките на законоустановеното работно време допълнителни отговорности, свързани с управлението, изпълнението и отчитането на проект
321 2019/03/22 д-р Валентин Василев Изплащане на суми за допълнително възнаграждение на служители
322 2019/03/22 д-р Валентин Василев Да се продаде имот - частна общинска собственост
323 2019/03/22 д-р Валентин Василев Да се отпише от актовата книга за недвижимите имоти - общинска собственост и се предаде на правоимащите
324 2019/03/25 д-р Валентин Василев Възнаграждение за положения труд по т. 1 от Заповед № 103/25.01.2019г. да се заплаща съгласно разпоредбите на Наредбата за заплащане на държавните служители в държавната администрация
325 2019/03/25 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностно и поименно разписание на длъжностите в общинска администрация и звената към общинска администрация на Община Разград, в сила 01.04.2019г.
326 2019/03/25 д-р Валентин Василев Установяване на сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец, считано от 01.04.2019г. до 30.04.2019г.
327 2019/03/25 д-р Валентин Василев Изменяне на поименния състав на постоянно действащата епизодична комисия за прилагане на мерките по здравеопазване на животните
328 2019/03/25 д-р Валентин Василев Определяне на служител при Община Разград да отговаря за процеса по попълване на Въпросник и изпращане на Годишен доклад за състоянието и системите за финансово управление и контрол в Министерство на финансите
329 2019/03/26 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка
330 2019/03/26 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за покриване на част от разходите направени за погребение
331 2019/03/26 д-р Валентин Василев Установяване на сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец, считано от 01.04.2019г. до 30.04.2019г.
332 2019/03/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
333 2019/03/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
334 2019/03/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
335 2019/03/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
336 2019/03/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
337 2019/03/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
338 2019/03/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
339 2019/03/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
340 2019/03/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
341 2019/03/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
342 2019/03/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
343 2019/03/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
344 2019/03/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
345 2019/03/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
346 2019/03/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
347 2019/03/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
348 2019/03/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
349 2019/03/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
350 2019/03/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
351 2019/03/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
352 2019/03/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
353 2019/03/26 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
354 2019/03/26 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемните правоотношения с лице и членове на семейството и
355 2019/03/26 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
356 2019/03/26 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
357 2019/03/27 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
358 2019/03/27 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Осенец
359 2019/03/27 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностно разписание и поименно разписание на длъжностите на ОП "Ремонтстрой" в Община Разград в сила от 01.04.2019,
360 2019/03/27 д-р Валентин Василев Възлагане на служител да извърши превоз на деца и длъжностни лица от КЦНСТДУ до гр. Трявна на 01.04.2019г. и на 13.04.2019г. на обратно
361 2019/03/27 д-р Валентин Василев Утвърждаване за срок от 6 месеца , разходни норми на гориво за лек автомобил с рег. № РР 8456 АС
362 2019/03/27 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за разпределение на резерва
363 2019/03/28 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
364 2019/03/28 д-р Валентин Василев Определяне на ежедневен маршрут на специализиран товарен автомобил, за събиране на контейнери за строителни отпадъци обслужващ населените места на територията на Община Разград
365 2019/03/28 д-р Валентин Василев Настаняване на лице и членовете на семейството в жилищен имот - частна общинска собственост
366 2019/03/28 д-р Валентин Василев Настаняване на лице и членовете на семейството в жилищен имот - частна общинска собственост
367 2019/03/28 д-р Валентин Василев Настаняване на лице в жилищен имот - частна общинска собственост
368 2019/03/28 д-р Валентин Василев Настаняване на лице в жилищен имот - частна общинска собственост
369 2019/03/28 д-р Валентин Василев Настаняване на лице в жилищен имот - частна общинска собственост
370 2019/03/29 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да проведе по реда и при условията на Закона за държавния служител и НПКДС открития със Заповед № 283/18.03.2019г. конкурс за държавен служител за длъжността - старши юрисконсулт - обществени поръчки в д-я "ПНО" в Община Разград
371 2019/03/29 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
372 2019/04/01 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
373 2019/04/01 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
374 2019/04/01 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
375 2019/04/01 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
376 2019/04/01 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
377 2019/04/01 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
378 2019/04/01 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
379 2019/04/01 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
380 2019/04/01 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
381 2019/04/01 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
382 2019/04/01 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
383 2019/04/01 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
384 2019/04/01 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
385 2019/04/01 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
386 2019/04/01 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Осенец
387 2019/04/01 д-р Валентин Василев Относно определяне и поддържане на местата за работа на Секция за извозване на запасни и доставяне на техника - запас на Военно окръжие II степен
388 2019/04/01 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия, да извърши оглед на място, преглед на наличната документация изготвена в процеса на изпълнение на строеж "Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци"
389 2019/04/01 д-р Валентин Василев Прекратяване действието на Разрешение за таксиметров превоз
390 2019/04/01 д-р Валентин Василев Да се извършат подготвителни дейности за възлагане на концесия за ползване на публична общинска собственост - язовир "Островче"
391 2019/04/01 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
392 2019/04/02 д-р Валентин Василев Откриване на процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
393 2019/04/02 д-р Валентин Василев Настаняване на лице във ведомствен жилищен имот - частна общинска собственост
394 2019/04/02 д-р Валентин Василев Настаняване на лице във ведомствен жилищен имот - частна общинска собственост
395 2019/04/03 д-р Валентин Василев Образуване и утвърждаване на избирателни секции на територията на Община Разград за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г.
396 2019/04/03 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
397 2019/04/03 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
398 2019/04/03 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
399 2019/04/03 д-р Валентин Василев Допълване на Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на кмета на Община Разград
400 2019/04/03 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
401 2019/04/03 д-р Валентин Василев Изплащане на средства за представително облекло на директорите на ЦПЛР в Община Разград
402 2019/04/05 д-р Валентин Василев Превоз на потребителите на социалната услуга ДЦПЛ "Подай ръка"
403 2019/04/05 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Осенец
404 2019/04/05 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
405 2019/04/05 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
406 2019/04/08 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Пороище
407 2019/04/08 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Черковна
408 2019/04/08 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Балкански
409 2019/04/08 д-р Валентин Василев Допълване на Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на кмета на Община Разград
410 2019/04/08 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
411 2019/04/08 д-р Валентин Василев Определяне местата за обявяване на предварителни избирателни списъци в Община Разград за провеждане на избори за членове на Европейския парламент
412 2019/04/08 д-р Валентин Василев Упълномощаване на служители с правото на достъп до Информационна система за управление на лицензите в администрациите
413 2019/04/08 д-р Валентин Василев Освобождаване от заплащане на такса за услугата "сметосъбиране и сметоизвозване" за 2019г. лица в качеството им на собственици на недвижим имот
414 2019/04/08 д-р Валентин Василев Освобождаване от заплащане на такса за услугата "сметосъбиране и сметоизвозване" за 2019г. лица в качеството им на собственици на недвижим имот
415 2019/04/08 д-р Валентин Василев Определяне на екип за организационно - техническа подготовка на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019год.
416 2019/04/08 д-р Валентин Василев Служители на Общинска администрация да полагат извънреден труд за дейности свързани с подготовката и организирането на изборите
417 2019/04/08 д-р Валентин Василев Определяне на помещения в сграда на Община Разград, в които да се комплектоват и съхраняват бюлетини, изборни книжа и материали за насрочените на 26 май 2019г. Избори за членове на Европейския парламент от Република България
418 2019/04/08 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 268/ 14.03.2016г. и възлагане на служител да при изпълнение на служебните си задължения да управлява автомобил с рег. № РР4369ВА
419 2019/04/09 д-р Валентин Василев Предоставяне на сума на новоназначен държавен служител за закупуване на представително работно облекло
420 2019/04/09 д-р Валентин Василев Предоставяне на сума на новоназначен държавен служител за закупуване на представително работно облекло
421 2019/04/09 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
422 2019/04/09 д-р Валентин Василев Определяне на комисия да извърши проверка на място в ДГ "Лудогорче" гр. Разград, във връзка с жалба с вх. № 30 от 25.03.2019г.
423 2019/04/09 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил търга с тайно наддаване
424 2019/04/09 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил търга с тайно наддаване
425 2019/04/09 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил търга с тайно наддаване
426 2019/04/09 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил търга с тайно наддаване
427 2019/04/09 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил търга с тайно наддаване
428 2019/04/09 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил търга с тайно наддаване
429 2019/04/09 д-р Валентин Василев Освобождаване от заплащане на такса за услугата "сметосъбиране и сметоизвозване" за 2019г. лица в качеството им на собственици на недвижим имот
430 2019/04/09 д-р Валентин Василев Освобождаване от заплащане на такса за услугата "сметосъбиране и сметоизвозване" за 2019г. лица в качеството им на собственици на недвижим имот
431 2019/04/09 д-р Валентин Василев Определяне на периода 15.04.2019г. - 30.04.2019г. за пролетно хигиенизиране на населените места в Община Разград
432 2019/04/10 д-р Валентин Василев Откриване на процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
433 2019/04/10 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 295/20.03.2019г. и прекратяване на тръжната процедура
434 2019/04/10 д-р Валентин Василев Определяне на места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Разград по време на предизборната кампания за насрочените на 26.05.2019г. избори за членове на Европейския парламент от Република България
435 2019/04/10 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностни лица от общинска администрация за актосъставители по Изборния кодекс
436 2019/04/10 д-р Валентин Василев Провеждане на консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Разград за произвеждането на насрочените на 26.05.2019г. избори за членове на Европейския парламент от Република България
437 2019/04/11 Г. Георгиева Маринова Определяне на лице, служител на Община Разград, за работа с модул "РОД" и интернет портала за комуникация към ИСО и УДС
438 2019/04/12 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил търга с тайно наддаване
439 2019/04/12 д-р Валентин Василев Превоз на служители от специализирана институция Дом за стари хора до гр. Благоевград и обратно
440 2019/04/15 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
441 2019/04/15 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
442 2019/04/15 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка
443 2019/04/15 д-р Валентин Василев Учредяване възмездно право на ползване
444 2019/04/15 д-р Валентин Василев Учредяване възмездно право на ползване
445 2019/04/15 д-р Валентин Василев Определяне на водните обекти, в които се разрешава къпане и лицата, отговарящи за обезопасяването им и забрана за къпане в язовирите и микроязовирите на територията на Община Разград
446 2019/04/15 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства, за извършено лечение с методите на АРТ
447 2019/04/15 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
448 2019/05/15 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
449 2019/04/16 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия, да разгледа, оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка
450 2019/04/16 д-р Валентин Василев Допълване на Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на кмета на Община Разград
451 2019/04/16 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
452 2019/04/16 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
453 2019/04/16 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
454 2019/04/16 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
455 2019/04/16 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
456 2019/04/16 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
457 2019/04/16 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
458 2019/04/16 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
459 2019/04/16 д-р Валентин Василев Установяване на сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец, считано от 01.05.2019г. до 31.05.2019г.
460 2019/04/16 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 147 от 19.02.2017г. И назначаване на Постоянно действаща комисия на Община Разград
461 2019/04/16 д-р Валентин Василев Продължаване срока за настаняване на лице в жилищен имот - частна общинска собственост
462 2019/04/16 д-р Валентин Василев Продължаване срока за настаняване на лице в жилищен имот - частна общинска собственост
463 2019/04/16 д-р Валентин Василев Продължаване срока за настаняване на лице в жилищен имот - частна общинска собственост
464 2019/04/17 д-р Валентин Василев Изплащане на суми на членове на екип по Проект ОИЦ - Разград за м. Март2019г.
465 2019/04/17 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
466 2019/04/17 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
467 2019/04/17 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
468 2019/04/17 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
469 2019/04/17 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния плана на с. Ушинци
470 2019/04/17 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
471 2019/04/17 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
472 2019/04/17 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
473 2019/04/17 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
474 2019/04/17 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
475 2019/04/18 д-р Валентин Василев Определяне на лице за спечелило публичния търг с тайно наддаване
476 2019/04/18 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
477 2019/04/18 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
478 2019/04/18 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
479 2019/04/18 д-р Валентин Василев Определяне на лице за спечелило публичния търг с тайно наддаване
480 2019/04/18 д-р Валентин Василев Определяне на лице за спечелило публичния търг с тайно наддаване
481 2019/04/18 д-р Валентин Василев Определяне на лице за спечелило публичния търг с тайно наддаване
482 2019/04/18 д-р Валентин Василев Определяне на лице за спечелило публичния търг с тайно наддаване
483 2019/04/18 д-р Валентин Василев Определяне на лице за спечелило публичния търг с тайно наддаване
484 2019/04/18 д-р Валентин Василев Определяне на лице за спечелило публичния търг с тайно наддаване
485 2019/04/18 д-р Валентин Василев Определяне на лице за спечелило публичния търг с тайно наддаване
486 2019/04/19 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
487 2019/04/19 д-р Валентин Василев Определяне на лице за спечелило публичния търг с тайно наддаване
488 2019/04/19 д-р Валентин Василев Определяне на лице за спечелило публичния търг с тайно наддаване
489 2019/04/19 д-р Валентин Василев Определяне на лице за спечелило публичния търг с тайно наддаване
490 2019/04/19 д-р Валентин Василев Определяне на лице за спечелило публичния търг с тайно наддаване
491 2019/04/19 д-р Валентин Василев Определяне на лице за спечелило публичния търг с тайно наддаване
492 2019/04/19 д-р Валентин Василев Определяне на лице за спечелило публичния търг с тайно наддаване
493 2019/04/19 д-р Валентин Василев Определяне на лице за спечелило публичния търг с тайно наддаване
494 2019/04/19 д-р Валентин Василев Определяне на шофьор и маршрут за превоз на пътници - членове на пенсионерските клубове на 21.04.2019г.
495 2019/04/19 д-р Валентин Василев Възлагане на инвеститорски контрол по изпълнението на договор № АО-01-14-1296/12.12.2018г.
496 2019/04/19 д-р Валентин Василев Допълване на Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на кмета на Община Разград
497 2019/04/19 д-р Валентин Василев Допълване на Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на кмета на Община Разград
498 2019/04/19 д-р Валентин Василев Допълване на Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на кмета на Община Разград
499 2019/04/19 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
500 2019/04/19 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
501 2019/04/22 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
502 2019/04/22 д-р Валентин Василев Въвеждане на временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства за времето от 09.30 до 11.30 часа на 27.04.2019г.
503 2019/04/22 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
504 2019/04/22 д-р Валентин Василев Определяне на комисия, да проведе заседание на 25.04.2019г., на което да бъдат разгледани и обсъдени отчета за дейността, финансовия отчет за 2018г. И бизнес план за 2019г. на ДКЦ - I гр. Разград
505 2019/04/22 д-р Валентин Василев Отмяна на т. 4.7 от Заповед № 1014 от 26.09.2017г. И определяне на длъжностни лица, които да осъществяват предварителен контрол по отношение законосъобразността на провежданите тръжни процедури свързани с управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост
506 2019/04/22 д-р Валентин Василев Прекратяване откритото административно производство за предоставяне на еднократна помощ за лечение
507 2019/04/22 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
508 2019/04/23 д-р Валентин Василев Определяне на лице за спечелило публичния търг с тайно наддаване
509 2019/04/24 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностно и поименно разписание на длъжностите в общинска администрация и звената към общинска администрация на Община Разград, в сила 01.05.2019г.
510 2019/04/24 д-р Валентин Василев Определяне на маршрут и шофьор за превоз на театрална трупа от НАТФИЗ гр. София за участие в Програмата на Националния фестивал на танцовия театър в гр. Разград
511 2019/04/24 д-р Валентин Василев Прекратяване действието на Разрешение за таксиметров превоз
512 2019/04/24 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
513 2019/04/24 д-р Валентин Василев Определяне на ежедневен маршрут на специализиран товарен автомобил, за събиране на контейнери за строителни отпадъци обслужващ населените места на територията на Община Разград
514 2019/04/24 д-р Валентин Василев Отказ за предоставяне на еднократна помощ за лечение
515 2019/04/24 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностни щатни разписания на длъжностите и работните заплати на отдел "Образование" - други дейности по образованието в Община Разград в сила от 01.04.2019,
516 2019/04/25 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
517 2019/04/25 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
518 2019/04/25 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
519 2019/04/25 д-р Валентин Василев Установяване на сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец, считано от 01.05.2019г. до 31.05.2019г.
520 2019/04/25 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
521 2019/04/25 д-р Валентин Василев Командироване на служител да изпълнява функциите на старши специалист - ГРАОН в кметство с. Пороище
522 2019/04/25 д-р Валентин Василев
523 2019/04/30 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Радинград
524 2019/04/30 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Липник
525 2019/04/30 д-р Валентин Василев Допълване на Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на кмета на Община Разград
526 2019/04/30 д-р Валентин Василев Определяне на лице за спечелило публичния търг с тайно наддаване
527 2019/05/02 д-р Валентин Василев Обявяване на конкурс за държавен служител за длъжността старши юрисконсулт - обществени поръчки в дирекция "Правно нормативно обслужване"
528 2019/05/02 д-р Валентин Василев Определяне на комисия да извърши оглед в населените места на Община Разгради прецени степента на хигиенизиране на база на което да извърши класиране
529 2019/05/02 д-р Валентин Василев Определяне на лице за спечелило публичния търг с тайно наддаване
530 2019/05/03 д-р Валентин Василев Изплащане на възнаграждение за положен извънреден труд на 28.04.2019г.
531 2019/05/03 д-р Валентин Василев Отказ за предоставяне на еднократна помощ за лечение
532 2019/05/03 д-р Валентин Василев Прекратяване на откритото на 09.04.2019г. административно производство за предоставяне на еднократна помощ за лечение
533 2019/05/03 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа и обсъди постъпилите предложения за удостояване с награда "Директор на годината"
534 2019/05/03 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа оцени и класира получените оферти при възлагане на обществена поръчка
535 2019/05/03 д-р Валентин Василев Откриване на процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
536 2019/05/03 д-р Валентин Василев Изменяне на Заповед № 395 от 03.04.2019г.
537 2019/05/07 д-р Валентин Василев Определяне на Сдружение за спечелило проведения търг с тайно наддаване
538 2019/05/07 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил търга с тайно наддаване
539 2019/05/07 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
540 2019/05/07 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
541 2019/05/07 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
542 2019/05/07 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
543 2019/05/07 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
544 2019/05/07 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на наетите необходими специалисти, вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-CO1
545 2019/05/08 д-р Валентин Василев Утвърждаване на класираните с Протокол от 07.05.2019г. на комисията назначена със Заповед № 528 от 02.05.2019г. на Кмета на Община Разград, участници в проведената кампания за пролетно хигиенизиране на населените места на територията на Община Разград през 2019г.
546 2019/05/08 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 1357 / 05.11.2018г. на Кмета на Община Разград и определяне на комисия да разглежда постъпилите искания по реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
547 2019/05/09 д-р Валентин Василев Учредяване безвъзмездно право на ползване
548 2019/05/09 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Осенец
549 2019/05/09 д-р Валентин Василев Изборните помещения на територията на Община Разград да се оборудват с кабини за гласуване и работни места за членовете на СИК
550 2019/05/09 д-р Валентин Василев Определям комисия от длъжностни лица от общинска администрация Разград, които да предадат съвместно с членовете на РИК Разград на СИК Разград на 25.05.2019г. изборни книжа, материали и копирна техника
551 2019/05/09 д-р Валентин Василев Определяне на комисия от длъжностни лица от общинска администрация Разград, която в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс и Решение №243- ЕП от 02.05.2019г. на ЦИК, да приеме от членовете на СИК, запечатаните торби с бюлетини и другите изборни книжа и материали след приключване на изборите
552 2019/05/09 д-р Валентин Василев Определяне на помещение за съхранение на торбите и други изборни книжа и материали от произведените на 26.05.2019г. избори за членове на Европейския парламент на Република България
553 2019/05/09 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
554 2019/05/09 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
555 2019/05/09 д-р Валентин Василев Отказ за предоставяне на еднократна помощ за лечение
556 2019/05/10 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностно лице за администратор на потребители в Информационния портал за мобилност на служители в държавната администрация
557 2019/05/10 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнително материално стимулиране на Директора на Регионалния исторически музей - Разград
558 2019/05/10 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнително материално стимулиране на Директора на Регионалната библиотека "Проф. Боян Пенев"- Разград
559 2019/05/10 д-р Валентин Василев Настаняване на лице и членове на семейството и в жилищен имот - частна общинска собственост
560 2019/05/10 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
561 2019/05/10 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
562 2019/05/10 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
563 2019/05/13 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
564 2019/05/13 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
565 2019/05/13 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнително материално стимулиране на Директора на Художествена галерия "Проф. Илия Петров"- Разград
566 2019/05/13 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнително трудово възнаграждение на директорка на ДГ за работа с деца със СОП
567 2019/05/13 д-р Валентин Василев Изплащане на средства за представително облекло на директор на ДГ - с. Ясеновец
568 2019/05/14 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемните правоотношения с лице и членове на семейството и
569 2019/05/14 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемните правоотношения с лице за отдадения му под наем жилищен имот - частна общинска собственост
570 2019/05/14 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да осигури медицинско обезпечаване Държавните зрелостни изпити в ПГСТ "Христо Смирненски" на 23.05.2019г.
571 2019/05/15 д-р Валентин Василев Обявяване на процедура за мобилност за заемане на длъжността старши юрисконсулт в дирекция "ТСУ, общинска собственост и контрол по строителството"
572 2019/05/15 д-р Валентин Василев Изплащане на възнаграждение за положен извънреден труд на 27.04.2019г.
573 2019/05/15 д-р Валентин Василев Финансово подпомагане и стимулиране на ученик - дете с изявени дарби
574 2019/05/16 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
575 1900/01/16 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
576 2019/05/16 д-р Валентин Василев Определяне на експертно - консултативна комисия да разработи проект на Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби
577 2019/05/16 д-р Валентин Василев Продължаване срока за настаняване на лице в жилищен имот - частна общинска собственост
578 2019/05/16 д-р Валентин Василев Продължаване срока за настаняване на лице в жилищен имот - частна общинска собственост
579 2019/05/16 д-р Валентин Василев Продължаване срока за настаняване на лице в жилищен имот - частна общинска собственост
580 2019/05/16 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на служители
581 2019/05/16 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ушинци
582 2019/05/16 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Островче
583 2019/05/16 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Благоево
584 2019/05/16 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ушинци
585 2019/05/16 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповеди № 172/15.02.2017г. И № 824/05.07.2018г. И определяне на длъжностни лица като да представляват Община Разград в провеждането на общи събрания в сгради с режим на етажна собственост на територията на община Разград
586 2019/05/16 д-р Валентин Василев Отписване от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащите
587 2019/05/16 д-р Валентин Василев Отписване от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащите
588 2019/05/16 д-р Валентин Василев Определяне на комисия, да обсъди и номинира служители, които да бъдат удостоени с наградата "Деятел на културата на 2019 година"
589 2019/05/16 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил търга с тайно наддаване
590 2019/05/20 д-р Валентин Василев Въвеждане на временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства за осигуряване на обществения ред при придвижване на членовете на СИК до и от РИК Разград
591 2019/05/20 д-р Валентин Василев Определяне на транспортните средства, с които да се извърши транспортирането на изборните книжа и материали от РИК до съответните изборни помещения в община Разград на 25 май 2019г. и транспортирането на членове на СИК
592 2019/05/20 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия, да проведе по реда и условията на ЗДСл и НПКДС, открития със Заповед № 527/02.05.2019г. на кмета на Община Разград конкурс за държавен служител за длъжността старши юрисконсулт - обществени поръчки в д-я "ПНО"
593 2019/05/20 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил търга с тайно наддаване
594 2019/05/20 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил търга с тайно наддаване
595 2019/05/20 д-р Валентин Василев Откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на социалната услуга в общността "Център за обществена подкрепа"
596 2019/05/21 д-р Валентин Василев Въвеждане на временна организация на движението по повод 24 май 2019г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
597 2019/05/21 д-р Валентин Василев Удостояване с награди "Директор на годината" и "Учител на годината"
598 2019/05/21 д-р Валентин Василев Удостояване с награди "Студент на годината" и "Отличник на годината"
599 2019/05/21 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемните правоотношения с лице и членове на семейството му
600 2019/05/21 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностни лица от общинска администрация, които да извършват проверка на територията на общината относно спазването на разпоредбите от Закона за ветеринарномедицинска дейност
601 2019/05/21 д-р Валентин Василев Определяне на комисия със задача да установи спазват ли се законоустановените изисквания отнасящи се за пътните съоръжения
602 2019/05/21 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
603 2019/05/21 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
604 2019/05/21 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства, за извършено лечение с методите на АРТ
605 2019/05/21 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
606 2019/05/21 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
607 2019/05/21 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
608 2019/05/21 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Побит камък
609 2019/05/21 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства, за извършено лечение с методите на АРТ
610 2019/05/21 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства, за извършено лечение с методите на АРТ
611 2019/05/21 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнително трудово възнаграждение на директорите на ЦПЛР по случай 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
612 2019/05/21 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
613 2019/05/21 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
614 2019/05/21 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
615 2019/05/21 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
616 2019/05/22 д-р Валентин Василев Отписване от актовата книга за недвижимите имоти - общинска собственост и да се предаде на правоимащите
617 2019/05/22 д-р Валентин Василев Определяне на лице за спечелило публичния търг с тайно наддаване
618 2019/05/22 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнително материално стимулиране на Директора на Общински културен център - Разград
619 2019/05/22 д-р Валентин Василев Изплащане на парични награди на лица удостоени с награда "Деятел на културата 2019г."
620 2019/05/22 д-р Валентин Василев Изплащане на парична награда на колектива на ХГ "Проф. Илия Петров"
621 2019/05/22 д-р Валентин Василев Прекратяване на откритото на 18.03.2019г. административно производство за предоставяне на еднократна помощ за лечение
622 2019/05/22 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
623 2019/05/22 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
624 2019/05/22 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемните правоотношения с лице и членове на семейството му
625 2019/05/22 д-р Валентин Василев Изплащане на индивидуална парична награда на удостоения с Годишна награда на Община Разград "Деятел на културата"
626 2019/05/22 д-р Валентин Василев Определяне на комисия от длъжностни лица от общинска администрация Разград, които да извършат проверка на място в УПИ на с. Дряновец
627 2019/05/22 д-р Валентин Василев Допълване на Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на кмета на Община Разград
628 2019/05/22 д-р Валентин Василев Установяване на сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец, считано от 01.06.2019г. до 30.06.2019г.
629 2019/05/22 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
630 2019/05/23 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
631 2019/05/23 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
632 2019/05/23 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия със задача да определи необходимата за всеки кандидат площ, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, за всяко землище на територията на Община Разград
633 2019/05/23 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил търга с тайно наддаване
634 2019/05/23 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
635 2019/05/23 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за застрояване
636 2019/05/23 д-р Валентин Василев Изплащане на индивидуална парична награда на удостоения с наградата "Златен Пегас"
637 2019/05/23 д-р Валентин Василев Изплащане на колективна парична награда на НЧ "Развитие" 1869 - гр. Разград
638 2019/05/23 д-р Валентин Василев Превоз на служители за работна среща и обмяна на опит
639 2019/05/23 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностно лице да подпише и издаде заповед на участник спечелил проведения публичен търг с тайно наддаване
640 2019/05/23 д-р Валентин Василев Определяне на ежедневен маршрут на специализиран товарен автомобил, за събиране на контейнери за строителни отпадъци обслужващ населените места на територията на Община Разград
641 2019/05/27 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
642 2019/05/27 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
643 2019/05/28 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия, да разгледа, оцени и класира оферти при възлагане на обществена поръчка
644 2019/05/28 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
645 2019/05/28 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
646 2019/05/28 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
647 2019/05/28 д-р Валентин Василев Установяване на сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец, считано от 01.06.2019г. до 30.03.2019г.
648 2019/05/28 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
649 2019/05/28 Г. Георгиева Маринова Определяне на участник, спечелил търг за продажба на имот - частна общинска собственост
650 2019/05/28 д-р Валентин Василев Провеждане на тренировка по задействане на сирено - оповестителна система за честване на 2 юни - Дена на Ботев и загиналите за свободата на България
651 2019/05/28 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия, да проведе по реда и условията на ЗДСл откритата със Заповед № 571/15.05.2019г. на кмета на Община Разград процедура по мобилност за заемане на длъжността старши юрисконсулт в д-я "ТСУ, ОС, КС"
652 2019/05/28 д-р Валентин Василев Прекратяване действието на Разрешение за таксиметров превоз
653 2019/05/28 д-р Валентин Василев Прекратяване действието на Разрешение за таксиметров превоз
654 2019/05/29 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
655 2019/05/29 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
656 2019/05/29 д-р Валентин Василев Приемане на правила за условията и реда за кандидатстване за финансова подкрепа на читалищната дейност в Община Разград
657 2019/05/29 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
658 2019/05/29 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
659 2019/05/29 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
660 2019/05/29 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
661 2019/05/29 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
662 2019/05/29 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
663 2019/05/29 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
664 2019/05/29 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
665 2019/05/29 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
666 2019/05/29 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
667 2019/05/29 д-р Валентин Василев Определяне на маршрут и водач на товарен автомобил с Рег. № РР 6067 ВС
668 2019/05/29 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
669 2019/05/29 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
670 2019/05/29 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
671 2019/05/29 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
672 2019/05/30 д-р Валентин Василев Учредяване безвъзмездно право на ползване
673 2019/05/30 д-р Валентин Василев Отмяна на т. 1 от Заповед № 601/21.05.2019г. и допълване на същата поради възникнала необходимост
674 2019/05/30 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
675 2019/05/30 д-р Валентин Василев Прекратяване на откритото на 10.04.2019г. административно производство за предоставяне на еднократна помощ за лечение
676 2019/05/30 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
677 2019/05/30 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия, да извърши технологична 72 - часова проба при експлоатационни условия на парково, алейно осветление по Проект
678 2019/05/30 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия, да извърши технологична 72 - часова проба при експлоатационни условия на парково, алейно осветление по Проект
679 2019/05/30 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
680 2019/05/31 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия, да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
681 2019/05/31 Г. Георгиева Маринова Определяне на маршрут и водач на товарен автомобил с Рег. № РР 6067 ВС
682 2019/05/31 Г. Георгиева Маринова Изплащане на представително облекло на директорка ДГ
683 2019/06/03 д-р Валентин Василев Допълване на Заповед № 576 /16.05.2019 г. в т. I
684 2019/06/03 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина
685 2019/06/03 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина
686 2019/06/03 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина
687 2019/06/03 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
688 2019/06/04 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ясеновец
689 2019/06/04 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Топчии
690 2019/06/04 д-р Валентин Василев Превоз на лица за собствена сметка
691 2019/06/05 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
692 2019/06/05 д-р Валентин Василев Определяне на комисия, да извърши проверка на всички адресни регистрации, извършени в периода 1 юни 2018 г. до 1 юни 2019 г.
693 2019/06/05 д-р Валентин Василев Одобряване кадастралния план на с. Ушинци
694 2019/06/05 д-р Валентин Василев Възлагане на медицинско лице да осигури медицинско обслужване на участниците във временните ваканционни дейности на ЦПЛР - ЦУТНТ
695 2019/06/05 д-р Валентин Василев Възлагане на медицинско лице да осигури медицинско обслужване на участниците във временните ваканционни дейности на ЦПЛР - ЦУТНТ
696 2019/06/05 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
697 2019/06/05 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
698 2019/06/05 д-р Валентин Василев Прекратяване на откритото на 21.05.2019 г. административно производство за предоставяне на еднократна помощ за лечение
699 2019/06/05 д-р Валентин Василев Откриване на процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
700 2019/06/07 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия, да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
701 2019/06/10 д-р Валентин Василев Утвърждаване длъжностно щатно разписание на длъжностите и работните заплати на отдел "Образование - други дейности по образованието"
702 2019/06/10 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства, за извършено лечение с методите на АРТ
703 2019/06/11 д-р Валентин Василев Определяне на зона за къпане във водната площ на язовир "Пчелин -2", чрез разкриване на водоспасителен пост за сезона 12.06.2019 г. -31.08.2019 г.
704 2019/06/11 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
705 2019/06/11 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
706 2019/06/11 д-р Валентин Василев Установяване на сумарно изчисляване на работното време за срок от 19 дни, считано от 12.06.2019 г. до 30.06.2019 г. за спасителен пост на язовир "Пчелин -2"
707 2019/06/11 д-р Валентин Василев Определяне на пожароопасен сезон в поземления горски фонд и защитените територии в Община Разград
708 2019/06/12 д-р Валентин Василев Предоставяне на сума на новоназначен държавен служител за закупуване на представително работно облекло
709 2019/06/12 д-р Валентин Василев Предоставяне на сума на новоназначен държавен служител за закупуване на представително работно облекло
710 2019/06/12 д-р Валентин Василев Отказване определяна на категория на заведение за хранене и развлечение
711 2019/06/12 д-р Валентин Василев Продължаване срока за настаняване на лице в жилищен имот - частна общинска собственост
712 2019/06/12 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
713 2019/06/12 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
714 2019/06/12 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
715 2019/06/12 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
716 2019/06/12 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
717 2019/06/12 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина
718 2019/06/12 д-р Валентин Василев Откриване на процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
719 2019/06/13 д-р Валентин Василев Превоз за собствена сметка
720 2019/06/13 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнително трудово възнаграждение на директорки на ДГ за работа с деца със СОП
721 2019/06/14 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
722 2019/06/14 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
723 2019/06/14 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
724 2019/06/14 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Пороище
725 2019/06/14 д-р Валентин Василев Възлагане на медицинско лице да замества за периода 17.06.2019г. - 21.06.2019г.
726 2019/06/14 д-р Валентин Василев Възлагане на медицинско лице да замества за периода 17.06.2019г. - 21.06.2019г.
727 2019/06/17 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ясеновец
728 2019/06/17 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Благоево
729 2019/06/17 д-р Валентин Василев Допълване Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на Кмета на Община Разград
730 2019/06/17 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
731 2019/06/17 д-р Валентин Василев Одобряване подробен устройствен план
732 2019/06/18 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за покриване на част от разходите направени за погребение
733 2019/06/18 д-р Валентин Василев Правила и норми за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
734 2019/06/18 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
735 2019/06/18 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
736 2019/06/19 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти при възлагане на обществена поръчка
737 2019/06/19 д-р Валентин Василев Извършване на инвентаризация на активите, заведени по счетоводни сметки в баланса на Община Разград, склад ДЯ №5 "Звездица", с цел идентифициране на негодни за употреба активи
738 2019/06/19 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемните правоотношения на лице и членове на семейството му
739 2019/06/19 д-р Валентин Василев Допълване Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на Кмета на Община Разград
740 2019/06/19 д-р Валентин Василев Възлагане на служебно лице при изпълнение на служебни ангажименти да управлява леки автомобили с рег. № РР 7733ВА и с рег. № РР 4004 АК
741 2019/06/19 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
742 2019/06/20 д-р Валентин Василев Откриване процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечение
743 2019/06/20 д-р Валентин Василев Откриване процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечение
744 2019/06/20 д-р Валентин Василев Откриване процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечение
745 2019/06/20 д-р Валентин Василев Откриване процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечение
746 2019/06/20 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнително трудово възнаграждение на директорки на ДГ за работа с деца със СОП
747 2019/06/20 д-р Валентин Василев Възлагане на медицинско лице да замества на 21.06.2019г.
748 2019/06/20 д-р Валентин Василев Определяне на комисия по унищожаване чрез нарязване на останалите за съхранение Общинска администрация бюлетини (резерв) и формуляри на изборни книжа
749 2019/06/20 д-р Валентин Василев Определяне за "администратор - медиатор" на профила на Община Разград
750 2019/06/20 д-р Валентин Василев Превоз за собствена сметка
751 2019/06/20 д-р Валентин Василев Установяване на сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец, считано от 01.07.2019г. до 31.07.2019г.
752 2019/06/20 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да представлява Община Разград пред Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
753 2019/06/24 д-р Валентин Василев Установяване сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец, считано от 01.07.2019год. до 31.07.2019год.
754 2019/06/24 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Недоклан
755 2019/06/24 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Мортагоново
756 2019/06/24 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
757 2019/06/24 д-р Валентин Василев Утвърждаване длъжностно и поименно разписание на общинска администрация и на звената към общинска администрация на Община Разград, в сила от 01.07.2019год.
758 2019/06/24 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
759 2019/06/24 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
760 2019/06/24 д-р Валентин Василев Допълване на Заповед № 546 / 08.05.2019 г.
761 2019/06/24 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
762 2019/06/24 д-р Валентин Василев Предоставяне безвъзмездно за управление на "Приюта за бездомни кучета" при Община Разград товарен автомобил с рег. № РР 9620 АХ
763 2019/06/24 д-р Валентин Василев Прекратяване на договор за предоставяне на социална услуга
764 2019/06/24 д-р Валентин Василев Определяне на маршрут и шофьор във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
765 2019/06/24 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
766 2019/06/25 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
767 2019/06/25 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
768 2019/06/25 д-р Валентин Василев Учредяване безвъзмездно право на ползване
769 2019/06/25 д-р Валентин Василев Учредяване безвъзмездно право на ползване
770 2019/06/25 д-р Валентин Василев Учредяване безвъзмездно право на ползване
771 2019/06/25 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемните правоотношения с лице и членове на семейството и
772 2019/06/25 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемните правоотношения с лице
773 2019/06/25 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемните правоотношения с лице и членове на семейството и
774 2019/06/25 д-р Валентин Василев Определяне на спечелилия търг с тайно наддаване
775 2019/06/25 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
776 2019/06/25 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
777 2019/06/25 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
778 2019/06/25 д-р Валентин Василев Установяване на сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец, считано от 01.07.2019г. до 31.07.2019г.
779 2019/06/26 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка
780 2019/06/26 д-р Валентин Василев Определяне на ежедневен маршрут на специализиран товарен автомобил, за събиране на контейнери за строителни отпадъци обслужващ населените места на територията на Община Разград
781 2019/06/26 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
782 2019/06/26 д-р Валентин Василев Допълване Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на Кмета на Община Разград
783 2019/06/26 д-р Валентин Василев Одобряване изменение плана за регулация
784 2019/06/26 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнително материално стимулиране на служител
785 2019/06/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
786 2019/06/26 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
787 2019/06/26 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелилия проведения публичен търг с тайно наддаване
788 2019/06/26 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелилия проведения публичен търг с тайно наддаване
789 2019/06/26 д-р Валентин Василев Отписване от актовата книга за недвижимите имоти - общинска собственост и да се предаде на правоимащите
790 2019/06/26 д-р Валентин Василев Отписване от актовата книга за недвижимите имоти - общинска собственост и да се предаде на правоимащите
791 2019/06/26 д-р Валентин Василев Откриване процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечение
792 2019/06/26 д-р Валентин Василев Допълване Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на Кмета на Община Разград
793 2019/06/27 д-р Валентин Василев Изменяне т. IV на Заповед № 1600 от 05.12.2018г.
794 2019/06/27 д-р Валентин Василев Прекратяване действието на Разрешение за таксиметров превоз
795 2019/06/28 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
796 2019/06/28 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
797 2019/06/28 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
798 2019/06/28 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да осигури медицинско обслужване на ученици - участници във ваканционна програма "Еко лято 2019"
799 2019/06/28 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да осигури медицинско обслужване на ученици - участници във ваканционна програма "Еко лято 2019"
800 2019/06/28 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да осигури медицинско обслужване на ученици - участници във ваканционна програма "Еко лято 2019"
801 2019/06/28 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да осигури медицинско обслужване на ученици - участници във ваканционна програма "Еко лято 2019"
802 2019/06/28 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да осигури медицинско обслужване на ученици - участници във ваканционна програма "Еко лято 2019"
803 2019/06/28 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да осигури медицинско обслужване на ученици - участници във ваканционна програма "Еко лято 2019"
804 2019/07/01 д-р Валентин Василев Определяне на комисия по обявения конкурс за възлагане на управлението на ЦОП Разград
805 2019/07/01 д-р Валентин Василев Сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване
806 2019/07/01 д-р Валентин Василев Одобряване изменение плана за регулация
807 2019/07/02 д-р Валентин Василев Отписване от актовата книга за недвижимите имоти - общинска собственост и да се предаде на правоимащите
808 2019/07/02 д-р Валентин Василев Отписване от актовата книга за недвижимите имоти - общинска собственост и да се предаде на правоимащите
809 2019/07/02 д-р Валентин Василев Отписване от актовата книга за недвижимите имоти - общинска собственост и да се предаде на правоимащите
810 2019/07/02 д-р Валентин Василев Отписване от актовата книга за недвижимите имоти - общинска собственост и да се предаде на правоимащите
811 2019/07/02 д-р Валентин Василев Отписване от актовата книга за недвижимите имоти - общинска собственост и да се предаде на правоимащите
812 2019/07/02 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Пороище
813 2019/07/02 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ушинци
814 2019/07/02 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
815 2019/07/02 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Побит камък
816 2019/07/02 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за провеждане на подбор на персонал за длъжността медиатор по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
817 2019/07/02 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства, за извършено лечение с методите на АРТ
818 2019/07/02 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства, за извършено лечение с методите на АРТ
819 2019/07/02 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностно щатно разписание на длъжностите и работните заплати на отдел "Образование - други дейности по образованието", община Разград, в сила от 01.07.2019г.
820 2019/07/02 д-р Валентин Василев Отписване от актовата книга за недвижимите имоти - общинска собственост и да се предаде на правоимащите
821 2019/07/02 д-р Валентин Василев Отписване от актовата книга за недвижимите имоти - общинска собственост и да се предаде на правоимащите
822 2019/07/02 д-р Валентин Василев Отписване от актовата книга за недвижимите имоти - общинска собственост и да се предаде на правоимащите
823 2019/07/04 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Балкански
824 2019/07/04 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на служители от общинска администрация
825 2019/07/04 д-р Валентин Василев Награждаване на служители от звената към общинската администрация
826 2019/07/04 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемните правоотношения с лице и членове на семейството и
827 2019/07/04 д-р Валентин Василев Допълване Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на Кмета на Община Разград
828 2019/07/04 д-р Валентин Василев Отписване от актовата книга за недвижимите имоти - общинска собственост и да се предаде на правоимащите
829 2019/07/04 д-р Валентин Василев Отписване от актовата книга за недвижимите имоти - общинска собственост и да се предаде на правоимащите
830 2019/07/04 д-р Валентин Василев Отписване от актовата книга за недвижимите имоти - общинска собственост и да се предаде на правоимащите
831 2019/07/04 д-р Валентин Василев Отписване от актовата книга за недвижимите имоти - общинска собственост и да се предаде на правоимащите
832 2019/07/08 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ясеновец
833 2019/07/08 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Балкански
834 2019/07/08 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
835 2019/07/08 д-р Валентин Василев Одобряване подробен устройствен план
836 2019/07/08 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
837 2019/07/09 д-р Валентин Василев Провеждане публичен търг с тайно наддаване
838 2019/07/09 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнително трудово възнаграждение за работа с деца със СОП
839 2019/07/09 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
840 2019/07/09 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
841 2019/07/09 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
842 2019/07/09 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Балкански
843 2019/07/09 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
844 2019/07/09 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
845 2019/07/09 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил проведения повторен публичен търг с тайно наддаване
846 2019/07/10 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти при възлагане на обществена поръчка
847 2019/07/10 д-р Валентин Василев Финансово подпомагане и стимулиране на ученик - дете с изявени дарби
848 2019/07/10 д-р Валентин Василев Отписване от актовата книга за недвижимите имоти - общинска собственост и да се предаде на правоимащите
849 2019/07/10 д-р Валентин Василев Отписване от актовата книга за недвижимите имоти - общинска собственост и да се предаде на правоимащите
850 2019/07/10 д-р Валентин Василев Отписване от актовата книга за недвижимите имоти - общинска собственост и да се предаде на правоимащите
851 2019/07/11 д-р Валентин Василев Допълване на Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на кмета на Община Разград
852 2019/07/12 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти при възлагане на обществена поръчка
853 2019/07/12 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил проведената конкурсна процедура за възлагане управлението на социална услуга в общността - "ЦОП" - гр. Разград
854 2019/07/12 д-р Валентин Василев Определяне на екип за ефективно управление и успешно реализиране на Проект BG05M9OP001-2.040-0109-C01
855 2019/07/12 д-р Валентин Василев Учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот - частна общинска собственост
856 2019/07/12 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностни лица проверката и съгласуването на данните в "Разчет за финансиране на капиталовите разходи; план/ отчет за период"
857 2019/07/12 д-р Валентин Василев Обезсилване на Актове за установяване на административни нарушения серия РЗЛР от № 000229 до № 000231 издадени от ОП "Разградлес" гр. Разград
858 2019/07/16 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
859 2019/07/16 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
860 2019/07/16 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Побит камък
861 2019/07/16 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да изпълнява допълнителни отговорности свързани с изпълнение на Проект
862 2019/07/17 д-р Валентин Василев Определяне на комисия да извърши проверка на състоянието изкуствените неравности на територията на Община Разград
863 2019/07/17 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за улична регулация
864 2019/07/17 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да изпълнява допълнителни отговорности свързани с изпълнение на Проект
865 2019/07/17 д-р Валентин Василев Определяне на комисия да разгледа, оцени и класира получените проектни предложения от читалищата на Община Разград и да извърши разпределение на предвидените в бюджета средства
866 2019/07/17 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
867 2019/07/17 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
868 2019/07/17 д-р Валентин Василев Определяне на маршрут и шофьор за превоз на делегации
869 2019/07/17 д-р Валентин Василев Превоз за собствена сметка
870 2019/07/17 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план
871 2019/07/17 д-р Валентин Василев Определяне на служители, които да извършват контрол на асистентите по предоставяне на механизми за лична помощ
872 2019/07/18 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемните правоотношения с лице и членове на семейството и
873 2019/07/18 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемните правоотношения с лице и членове на семейството и
874 2019/07/18 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемните правоотношения с лице и членове на семейството и
875 2019/07/18 д-р Валентин Василев Продължаване срока за настаняване на лице в жилищен имот - частна общинска собственост
876 2019/07/19 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да осигури медицинско обслужване на участниците в "Панаир на киселото мляко и Фестивал на народните традиции и художествени занаяти Разград 2019"
877 2019/07/19 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да осигури медицинско обслужване на участниците в "Панаир на киселото мляко и Фестивал на народните традиции и художествени занаяти Разград 2019"
878 2019/07/19 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да осигури медицинско обслужване на участниците в "Панаир на киселото мляко и Фестивал на народните традиции и художествени занаяти Разград 2019"
879 2019/07/19 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностно разписание и поименно разписание на длъжностите в ОП "(Няма предложения)" гр. Разград, в сила от 01.08.2019г.
880 2019/07/19 д-р Валентин Василев Възлагане на инвеститорски контрол по изпълнението на договор № 153/02.07.2019г.
881 2019/07/19 д-р Валентин Василев Възлагане на инвеститорски контрол по изпълнението на договор № 154/02.07.2019г.
882 2019/07/19 д-р Валентин Василев Възлагане на инвеститорски контрол по изпълнението на договор № 155/02.07.2019г.
883 2019/07/19 д-р Валентин Василев Възлагане на инвеститорски контрол по изпълнението на договор № 159/10.07.2019г.
884 2019/07/19 д-р Валентин Василев Възлагане на инвеститорски контрол по изпълнението на договор № 160/10.07.2019г.
885 2019/07/22 д-р Валентин Василев Настаняване на лице и членове на семейството и в жилищен имот - частна общинска собственост
886 2019/07/22 д-р Валентин Василев Настаняване на лице и членове на семейството и в жилищен имот - частна общинска собственост
887 2019/07/22 д-р Валентин Василев Настаняване на лице и членове на семейството и в жилищен имот - частна общинска собственост
888 2019/07/22 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 834 от 08.07.2016г. и изменение на Заповед 1491 от 10.11.2015г., поради кадрови промени
889 2019/07/22 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 835 от 08.07.2016г. и изменение на Заповед 1497 от 10.11.2015г., поради кадрови промени
890 2019/07/22 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 836 от 08.07.2016г. и изменение на Заповед 1493 от 10.11.2015г., поради кадрови промени
891 2019/07/22 д-р Валентин Василев Възлагане на инвеститорски контрол по изпълнението на договор № 159/02.07.2019г.
892 2019/07/22 д-р Валентин Василев Възлагане на инвеститорски контрол по изпълнението на договор № 160/02.07.2019г.
893 2019/07/24 д-р Валентин Василев Установяване сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец , считано от 01.08.2019г.
894 2019/07/24 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
895 2019/07/24 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
896 2019/07/24 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
897 2019/07/24 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
898 2019/07/24 д-р Валентин Василев Утвърждаване на класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
899 2019/07/24 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
900 2019/07/24 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
901 2019/07/24 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
902 2019/07/24 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
903 2019/07/24 д-р Валентин Василев Настаняване на лице и членове на семейството и в жилищен имот - частна общинска собственост
904 2019/07/24 д-р Валентин Василев Настаняване на лице и членове на семейството и в жилищен имот - частна общинска собственост
905 2019/07/24 д-р Валентин Василев Настаняване на лице и членове на семейството и в жилищен имот - частна общинска собственост
906 2019/07/24 д-р Валентин Василев Полагане на обществено полезен труд
907 2019/07/24 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ушинци
908 2019/07/24 д-р Валентин Василев Утвърждаване длъжностно и поименно разписание на длъжностите в общинска администрация и в звената към общинска администрация на Община Разград, в сила от 01.08.2019год.
909 2019/07/24 д-р Валентин Василев Определяне на екипи за обхват по райони на територията на Община Разград, във връзка с ПМС №100 от 08.06.2018г. За създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст
910 2019/07/24 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план
911 2019/07/26 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
912 2019/07/26 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план
913 2019/07/26 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
914 2019/07/26 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за застрояване
915 2019/07/26 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия, да разгледа оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка
916 2019/07/26 д-р Валентин Василев Учредяване възмездно право на ползване
917 2019/07/26 д-р Валентин Василев Учредяване възмездно право на ползване
918 2019/07/26 д-р Валентин Василев Учредяване възмездно право на ползване
919 2019/07/26 д-р Валентин Василев Определяне на ежедневен маршрут на специализиран товарен автомобил, за събиране на контейнери за строителни отпадъци обслужващ населените места на територията на Община Разград
920 2019/07/26 д-р Валентин Василев Настаняване на лице и членове на семейството и в жилищен имот - частна общинска собственост
921 2019/07/26 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина
922 2019/07/26 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина
923 2019/07/26 д-р Валентин Василев Изплащане на суми на членове на екип по Проект
924 2019/07/26 д-р Валентин Василев Установяване сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец , считано от 01.08.2019г. до 30.08.2019г.
925 2019/07/26 д-р Валентин Василев Установяване сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец , считано от 01.08.2019г. до 30.08.2019г.
926 2019/07/26 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да осигури медицинско обслужване на ученици - участници във ваканционна програма "Еко лято 2019"
927 2019/07/29 д-р Валентин Василев Определяне на представители за приемане и доставка на 1 бр. употребяван автомобил за нуждите на ОП Общински пазари
928 2019/07/29 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
929 2019/07/29 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
930 2019/07/29 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
931 2019/07/29 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия която да извърши 72 - часова проба при експлоатационни условия на отоплителната и слънчева инсталация
932 2019/07/30 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
933 2019/07/30 д-р Валентин Василев Командироване на служител да изпълнява функциите на старши специалист - ГРАОН в кметство с. Пороище
934 2019/07/31 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Просторно
935 2019/07/31 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
936 2019/07/31 д-р Валентин Василев Изменение на Заповед № 269 от 12.03.2019г.
937 2019/07/31 д-р Валентин Василев Определяне на маршрут и шофьор във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
938 2019/07/31 д-р Валентин Василев Предоставяне за безвъзмездно ползване от Община Разград на ОП "Общински пазари", автомобил с рег. № РР 5072 ВМ
939 2019/07/31 д-р Валентин Василев Определяне член на екип по Проект BG05M9OP001-2.040-0109-C01
940 2019/08/02 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностни лица за актосъставители
941 2019/08/02 д-р Валентин Василев Назначаване на експертен съвет по устройство на територията като консултативен и експертен орган на Община Разград
942 2019/08/02 д-р Валентин Василев Одобряване изменение плана за регулация
943 2019/08/02 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
944 2019/08/02 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
945 2019/08/02 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
946 2019/08/05 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице при изпълнение на служебните си задължения да управлява лек автомобил с рог № РР5072 ВМ, собственост на община Разград, считано от 05.08.2019год.
947 2019/08/05 д-р Валентин Василев Превоз за собствена сметка
948 2019/08/05 д-р Валентин Василев Възлагане на медицинска сестра да извършва медицинско наблюдение и профилактични прегледи в ДСП гр. Разград
949 2019/08/05 д-р Валентин Василев Възлагане на медицинска сестра да извършва медицинско наблюдение и профилактични прегледи в ДСП гр. Разград
950 2019/08/05 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностно щатно разписание на длъжностите и работните заплати на отдел "Образование - други дейности по образованието", община Разград, в сила от 01.08.2019г.
951 2019/08/05 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
952 2019/08/05 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
953 2019/08/05 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина
954 2019/08/05 д-р Валентин Василев Инвентаризация на активите по партида на МОЛ в баланса на Община Разград, във връзка със смяна на същия
955 2019/08/07 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства, за извършено лечение с методите на АРТ
956 2019/08/07 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностни лица, които да изпълняват допълнителни функции свързани с предоставянето на механизма лична помощ
957 2019/08/07 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
958 2019/08/07 д-р Валентин Василев Определяне на спечелилите проекти и размери на финансовата подкрепа на читалищната дейност в Община Разград за 2019г.
959 2019/08/08 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Мортагоново
960 2019/08/08 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Благоево
961 2019/08/08 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
962 2019/08/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
963 2019/08/09 д-р Валентин Василев Утвърждаване на Правилник за вътрешния трудов ред по предоставяне на механизма лична помощ
964 2019/08/09 д-р Валентин Василев Определяне на екип за организационно - техническа подготовка на насрочените на 27 октомври 2019г. Изборите за общински съветница и за кметове
965 2019/08/09 д-р Валентин Василев Провеждане на консултации за състава на ОИК - Разград за провеждане на 27 октомври 2019г. Изборите за общински съветница и за кметове
966 2019/08/12 д-р Валентин Василев Откриване процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечение
967 2019/08/12 д-р Валентин Василев Откриване процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечение
968 2019/08/13 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка
969 2019/08/13 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
970 2019/08/14 д-р Валентин Василев Определяне на постоянно действаща комисия в състав, със задача , да извърши приемане на извършените инвестиции в публични активи - общинска собственост от В и К оператора
971 2019/08/14 д-р Валентин Василев Определяне на служител да изразява информирано съгласие за лечението на лице настанено на задължително стационарно лечение за срок от два месеца
972 2019/08/14 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностни лица, като да имат достъп до Информационната система за управление и наблюдения на средства от ЕС в България (ИСУН) 2020
973 2019/08/14 д-р Валентин Василев Сформиране на комисия, която да проведе подбор на кандидатите за личен асистент по предоставяне на механизма за лична помощ
974 2019/08/15 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
975 2019/08/16 д-р Валентин Василев Допълване на Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на кмета на Община Разград
976 2019/08/16 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
977 2019/08/16 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за покриване на част от разходите направени за погребение
978 2019/08/16 д-р Валентин Василев Налагане служители от Общинска администрация Разград да полагат извънреден труд за дейности свързани с подготовка и произвеждането по време на насрочените избори на 27 октомври 2019г. За общински съветница и кметове
979 2019/08/16 д-р Валентин Василев Назначаване на представител на малолетно лице
980 2019/08/19 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия да извършат проверка на място в централната градска част на гр. Разград, в границите на изпълнение на Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/009-S-05
981 2019/08/19 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
982 2019/08/20 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти за участие в публично състезание
983 2019/08/20 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
984 2019/08/20 Г. Георгиева Маринова Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
985 2019/08/21 Г. Георгиева Маринова Провеждане на публични търгове с тайно наддаване
986 2019/08/21 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на кадастралния план на с. Осенец
987 2019/08/21 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на кадастралния план на с. Радинград
988 2019/08/21 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ушинци
989 2019/08/21 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на кадастралния план на с. Благоево
990 2019/08/21 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на кадастралния план на с. Осенец
991 2019/08/21 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ушинци
992 2019/08/21 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия да разгледа оцени и класира получените оферти при възлагане на обществена поръчка
993 2019/08/21 Г. Георгиева Маринова Установяване сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец , считано от 01.08.2019г.
994 2019/08/21 Г. Георгиева Маринова Изменение на подточки 1,4,5 и 8 на Заповед № 1087 от 10.10.2017г., поради структурни и кадрови промени
995 2019/08/21 Г. Георгиева Маринова Изменение на II римско от Заповед № 1773 от 29.12.2015г. поради настъпили кадрови промени
996 2019/08/21 Г. Георгиева Маринова Изменение на II римско от Заповед № 179 от 08.02.2018г. поради настъпили кадрови промени
997 2019/08/21 Г. Георгиева Маринова Превоз с товарен автомобил с Рег. № РР 9620 АХ на бездомни кучета от населените места в Община Разград до "Приют за бездомни кучета" гр. Разград и обратно
998 2019/08/21 Г. Георгиева Маринова Определяне на комисия да извърши предаване на обект
999 2019/08/21 Г. Георгиева Маринова Продължаване срока за настаняване на лице в жилищен имот - частна общинска собственост
1000 2019/08/22 Г. Георгиева Маринова Отписване от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащите
1001 2019/08/22 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1002 2019/08/22 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1003 2019/08/22 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на кадастралния план на с. Балкански
1004 2019/08/22 Г. Георгиева Маринова Определяне на участник за спечелил публичния търг с тайно наддаване
1005 2019/08/22 Г. Георгиева Маринова Настаняване на лице в жилищен имот - частна общинска собственост
1006 2019/08/23 Г. Георгиева Маринова Провеждане на преглед на готовността за използване на техника - запас, водеща се на военен отчет
1007 2019/08/23 Г. Георгиева Маринова Поправяне на допусната грешка в Заповед № 870 от 17.07.2019г. На Кмета на Община Разград
1008 2019/08/23 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ушинци
1009 2019/08/23 Г. Георгиева Маринова Одобряване подробен устройствен план
1010 2019/08/23 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на кадастралния план на с. Благоево
1011 2019/08/23 Г. Георгиева Маринова Възлагане на медицинска сестра да осигури медицинско обезпечаване на държавните зрелостни изпити
1012 2019/08/23 Г. Георгиева Маринова Настаняване на лице в жилищен имот - частна общинска собственост
1013 2019/08/26 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на плана за улична регулация
1014 2019/08/27 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1015 2019/08/27 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
1016 2019/08/27 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностно и поименно разписание на общинска администрация и на звената към общинска администрация
1017 2019/08/27 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
1018 2019/08/27 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
1019 2019/08/27 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
1020 2019/08/27 д-р Валентин Василев Определяне на комисия да извърши проверка за спазване изискванията на чл. 92 и чл. 99а от ЗГР
1021 2019/08/27 д-р Валентин Василев Определяне на заместник кмет, да упражнява всички функции на кмет на Община Разград на 28.08.2019г.
1022 2019/08/27 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице при изпълнение на служебните си задължения да управлява МПС с рег. № РР 1835 АР
1023 2019/08/27 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за провеждане на подбор на персонал
1024 2019/08/27 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил публичния търг с тайно наддаване
1025 2019/08/27 д-р Валентин Василев Установяване сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец , считано от 09.08.2019г. до 30.09.2019г.
1026 2019/08/27 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1027 2019/08/27 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1028 2019/08/27 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1029 2019/08/27 д-р Валентин Василев Сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване
1030 2019/08/27 д-р Валентин Василев Превоз за собствена сметка
1031 2019/08/27 д-р Валентин Василев Превоз за собствена сметка
1032 2019/08/29 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства, за извършено лечение с методите на АРТ
1033 2019/08/29 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
1034 2019/08/29 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
1035 2019/08/29 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 301 от 20.03.2019г. И промяна в състава на комисията поради кадрови промени в отдел "МДТ"
1036 2019/08/29 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
1037 2019/08/30 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Осенец
1038 2019/08/30 д-р Валентин Василев Определяне на маршрут и водач на товарен автомобил с Рег. № РР 6067 ВС
1039 2019/08/30 д-р Валентин Василев Изменяне на т. 2.9 от т. 2 от Заповед № 197 / 25.02.2019 г. на Кмета на Община Разград
1040 2019/09/02 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да извърши оглед на сграда
1041 2019/09/02 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1042 2019/09/02 д-р Валентин Василев Определяне на комисия от длъжностни лица от Общинска администрация Разград която, да приеме документите и печатите, които се съхраняват в ОИК - Разград с мандат 2015 - 2019г.
1043 2019/09/02 д-р Валентин Василев Образуване и утвърждаване на избирателни секции на територията на Община Разград за провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.
1044 2019/09/02 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия която да извърши 72 - часова проба при експлоатационни условия на отоплителната и слънчева инсталация
1045 2019/09/03 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1046 2019/09/03 д-р Валентин Василев Превоз за собствена сметка
1047 2019/09/03 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
1048 2019/09/03 д-р Валентин Василев Продължаване срока за настаняване на лице и членове на семейството и в жилищен имот - частна общинска собственост
1049 2019/09/03 д-р Валентин Василев Продължаване срока за настаняване на лице и членове на семейството и в жилищен имот - частна общинска собственост
1050 2019/09/03 д-р Валентин Василев Продължаване срока за настаняване на лице в жилищен имот - частна общинска собственост
1051 2019/09/03 д-р Валентин Василев Определяне на участник спечелил търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост
1052 2019/09/03 д-р Валентин Василев Отписване от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащите
1053 2019/09/04 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1054 2019/09/04 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1055 2019/09/04 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1056 2019/09/04 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1057 2019/09/05 д-р Валентин Василев Премахване на сграда - собственост на Община Разград
1058 2019/09/05 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
1059 2019/09/05 д-р Валентин Василев Определяне местата за обявяване на предварителни избирателни списъци в Община Разград за провеждане на избори на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.
1060 2019/09/09 д-р Валентин Василев Установяване на правила за подготовка, организация и провеждане на Традиционния есенен панаир
1061 2019/09/09 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
1062 2019/09/09 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
1063 2019/09/09 д-р Валентин Василев Поддържане на чистотата на територията на Северен градски парк в периода от 10.09.2019г. до 16.09.2019г. от всички лица осъществяващи търговска дейност
1064 2019/09/09 д-р Валентин Василев Определяне на маршрут на специализиран товарен автомобил, за събиране на контейнери с отпадъци обслужващ населените места на територията на Община Разград в деня на провеждане на Национална кампания "Да изчистим България заедно"
1065 2019/09/09 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за покриване на част от разходите направени за погребение
1066 2019/09/09 д-р Валентин Василев Определяне на комисия за разглеждане на жалби и сигнали по предоставянето на механизма лична помощ към Община Разград
1067 2019/09/09 д-р Валентин Василев Допълване на т. 1 от Заповед № 956 от 07.08.2019г. На Кмета на Община Разград
1068 2019/09/10 д-р Валентин Василев Допълване Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на Кмета на Община Разград
1069 2019/09/10 д-р Валентин Василев Допълване Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на Кмета на Община Разград
1070 2019/09/10 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1071 2019/09/10 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1072 2019/09/10 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелило търг с тайно наддаване за отдаване под наем
1073 2019/09/10 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
1074 2019/09/10 д-р Валентин Василев Определяне на места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Разград по време на предизборната кампания за насрочените на 27.10.2019г. избори за общински съветници и кметове
1075 2019/09/10 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностни лица от общинска администрация Разград за актосъставители по Изборния кодекс
1076 2019/09/11 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
1077 2019/09/11 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
1078 2019/09/11 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
1079 2019/09/11 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемните правоотношения с лице за отдадения му под наем жилищен имот - частна общинска собственост
1080 2019/09/11 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемните правоотношения с лице за отдадения му под наем жилищен имот - частна общинска собственост
1081 2019/09/11 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
1082 2019/09/11 д-р Валентин Василев Определяне на заместника на член в комисията по провеждане на търг с тайно наддаване
1083 2019/09/11 д-р Валентин Василев Утвърждаване на класирането на участниците в проведения търг с тайно наддаване за продажба на имот
1084 2019/09/11 д-р Валентин Василев Утвърждаване на класирането на участниците в проведения търг с тайно наддаване за продажба на имот
1085 2019/09/11 д-р Валентин Василев Утвърждаване на класирането на участниците в проведения търг с тайно наддаване за продажба на имот
1086 2019/09/11 д-р Валентин Василев Утвърждаване на класирането на участниците в проведения търг с тайно наддаване за продажба на имот
1087 2019/09/11 д-р Валентин Василев Утвърждаване на класирането на участниците в проведения търг с тайно наддаване за продажба на имот
1088 2019/09/11 д-р Валентин Василев Утвърждаване на класирането на участниците в проведения търг с тайно наддаване за продажба на имот
1089 2019/09/11 д-р Валентин Василев Утвърждаване на класирането на участниците в проведения търг с тайно наддаване за продажба на имот
1090 2019/09/11 д-р Валентин Василев Утвърждаване на класирането на участниците в проведения търг с тайно наддаване за продажба на имот
1091 2019/09/11 д-р Валентин Василев Одобряване плана за регулация
1092 2019/09/11 д-р Валентин Василев Одобряване плана за регулация
1093 2019/09/11 д-р Валентин Василев Одобряване плана за регулация
1094 2019/09/12 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1095 2019/09/12 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
1096 2019/09/13 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 1110 от 11.09.2018г. на Кмета на Община Разград
1097 2019/09/13 д-р Валентин Василев Определяне в ДГ "Здравец" с. Гецово, община Разград, сформиране на 2 смесени групи, разпределени по възраст
1098 2019/09/13 д-р Валентин Василев Одобряване подробен устройствен план
1099 2019/09/13 д-р Валентин Василев Утвърждаване на класирането на участниците в проведения търг с тайно наддаване за продажба на имот
1100 2019/09/13 д-р Валентин Василев Утвърждаване на класирането на участниците в проведения търг с тайно наддаване за продажба на имот
1101 2019/09/13 д-р Валентин Василев Утвърждаване на класирането на участниците в проведения търг с тайно наддаване за продажба на имот
1102 2019/09/13 д-р Валентин Василев Утвърждаване на класирането на участниците в проведения търг с тайно наддаване за продажба на имот
1103 2019/09/13 д-р Валентин Василев Провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Разград за насрочените на 27 октомври 2019г. избори за общински съветници и за кметове
1104 2019/09/16 д-р Валентин Василев Допълване Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на Кмета на Община Разград
1105 2019/09/17 д-р Валентин Василев Одобряване изменение плана за регулация
1106 2019/09/17 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
1107 2019/09/17 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил търга за продажба на имот - частна общинска собственост
1108 2019/09/17 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил търга за продажба на имот - частна общинска собственост
1109 2019/09/17 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил търга за продажба на имот - частна общинска собственост
1110 2019/09/17 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил търга за продажба на имот - частна общинска собственост
1111 2019/09/17 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил търга за продажба на имот - частна общинска собственост
1112 2019/09/17 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил търга за продажба на имот - частна общинска собственост
1113 2019/09/17 д-р Валентин Василев Определяне на участник за спечелил търга за продажба на имот - частна общинска собственост
1114 2019/09/18 д-р Валентин Василев Разрешаване откриването на Звеното за патронажа грижа за възрастни хора и лица с увреждане в ДСП - гр. Разград
1115 2019/09/18 д-р Валентин Василев Определяне на шофьор и маршрут за движение на специализиран товарен автомобил с рег. № РР 6067 ВС
1116 2019/09/18 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
1117 2019/09/18 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Благоево
1118 2019/09/18 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ушинци
1119 2019/09/18 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ушинци
1120 2019/09/18 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина
1121 2019/09/18 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1122 2019/09/18 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1123 2019/09/18 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1124 2019/09/18 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1125 2019/09/19 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ушинци
1126 2019/09/19 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина
1127 2019/09/19 д-р Валентин Василев Превоз за собствена сметка
1128 2019/09/19 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнително трудово възнаграждение на директорите на ЦПЛР - УСШ, ЦПЛР - ЦУТНТ и ЦПЛР - ЦРД гр. Разград
1129 2019/09/19 д-р Валентин Василев Допълване Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на Кмета на Община Разград
1130 2019/09/19 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за покриване на част от разходите направени за погребение
1131 2019/09/20 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1132 2019/09/20 д-р Валентин Василев Определяне на маршрутни линии за превоз на деца за учебната 2019/ 2020г.
1133 2019/09/20 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти при възлагане на обществена поръчка
1134 2019/09/20 д-р Валентин Василев Провеждане публичен търг с тайно наддаване
1135 2019/09/24 д-р Валентин Василев Утвърждаване поименни щатни разписания на длъжностите и работните заплати на персонала в детските градини
1136 2019/09/24 д-р Валентин Василев Утвърждаване поименни щатни разписания на длъжностите и работните заплати на персонала в детските градини
1137 2019/09/24 д-р Валентин Василев Сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване
1138 2019/09/24 д-р Валентин Василев Сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване
1139 2019/09/24 д-р Валентин Василев Сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване
1140 2019/09/24 д-р Валентин Василев Да се продаде реална част - общинска земя
1141 2019/09/24 д-р Валентин Василев Да се продаде реална част - общинска земя
1142 2019/09/24 д-р Валентин Василев Корекции в бюджета на Община Разград
1143 2019/09/24 д-р Валентин Василев Установяване сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец, считано от 01.10.2019г. до 31.10.2019г.
1144 2019/09/24 д-р Валентин Василев Определяне на заместник - кмет да замества кмет на Община от 25.10.2019г. до избиране на временно изпълняващ длъжността кмет
1145 2019/09/24 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнително трудово възнаграждение за началото на учебната година 2019/2020 година на директорите на ДГ
1146 2019/09/24 д-р Валентин Василев Определяне на заместник кмет, да упражнява всички функции на кмет на Община Разград за периода от 25.09.2019г. До избиране на временно изпълняващ длъжността от Общински съвет Разград
1147 2019/09/25 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1148 2019/09/25 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1149 2019/09/25 Г. Георгиева Маринова Установяване сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец, считано от 01.10.2019г. до 31.10.2019г.
1150 2019/09/25 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
1151 2019/09/25 Г. Георгиева Маринова Предоставяне на еднократна помощ за закупуване на лекарствени продукти
1152 2019/09/25 Г. Георгиева Маринова Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
1153 2019/09/25 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1154 2019/09/25 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1155 2019/09/25 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1156 2019/09/25 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1157 2019/09/26 Г. Георгиева Маринова Забрана за разкопаване на улични, тротоарни настилки и вътрешно - квартални пространства общинска собственост с цел ремонти през зимния период от 01.11.2019г. до 31.03.2020г.
1158 2019/09/26 Г. Георгиева Маринова Откриване процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечение
1159 2019/09/26 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1160 2019/09/26 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1161 2019/09/26 Г. Георгиева Маринова Отмяна частично на Заповед № 953 / 03.08.2018г. за определяне членове на екип за управление и изпълнение на проект
1162 2019/09/26 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1163 2019/09/30 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ясеновец
1164 2019/09/30 Г. Георгиева Маринова Определяне на участник за спечелил търга с тайно наддаване
1165 2019/09/30 Г. Георгиева Маринова Изплащане на допълнително трудово възнаграждение на служители в отдел "Образование" в Община Разград
1166 2019/09/30 Г. Георгиева Маринова Изплащане на средства за представително облекло на директорки на ДГ
1167 2019/09/30 Г. Георгиева Маринова Определяне на отговорно лице за изпълнение на задълженията на Община Разград р рамките на петгодишния мониторингов период по Проект
1168 2019/09/30 Г. Георгиева Маринова Възлагане на Общинско предприятие "Паркстрой" да осъществява текуща поддръжка на новоизградените и реконструирани по Проект зелени площи
1169 2019/09/30 Г. Георгиева Маринова Възлагане на Общинско предприятие "Ремонтстрой" да осъществява текуща поддръжка на новоизградените и реконструирани по Проект зелени площи
1170 2019/09/30 Г. Георгиева Маринова Допълване Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на Кмета на Община Разград
1171 2019/09/30 Г. Георгиева Маринова Полагане на извънреден труд при необходимост
1172 2019/09/30 Г. Георгиева Маринова Полагане на извънреден труд при необходимост
1173 2019/09/30 Г. Георгиева Маринова Полагане на извънреден труд при необходимост
1174 2019/09/30 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1175 2019/09/30 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1176 2019/09/30 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1177 2019/09/30 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1178 2019/10/01 Г. Георгиева Маринова Награждаване на служители от общинската администрация и звената към общинската администрация
1179 2019/10/01 Г. Георгиева Маринова Определяне на ежедневен маршрут на специализиран товарен автомобил, за събиране на контейнери за строителни отпадъци обслужващ населените места на територията на Община Разград
1180 2019/10/01 Г. Георгиева Маринова Възлагане на длъжностно лице за технически сътрудник по проект
1181 2019/10/01 Г. Георгиева Маринова Определяне на маршрут за движение на специализиран автомобил с рег. № РР 6067 ВС
1182 2019/10/01 Г. Георгиева Маринова Определяне на маршрут за движение на специализиран автомобил с рег. № РР 6067 ВС
1183 2019/10/01 Г. Георгиева Маринова Настаняване на лице и членове на семейството му в жилищен имот - частна общинска собственост
1184 2019/10/01 Г. Георгиева Маринова Настаняване на лице в жилищен имот - частна общинска собственост
1185 2019/10/01 Г. Георгиева Маринова Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
1186 2019/10/01 Г. Георгиева Маринова Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
1187 2019/10/01 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1188 2019/10/01 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1189 2019/10/02 Г. Георгиева Маринова Настаняване на лице и членове на семейството и в жилищен имот - частна общинска собственост
1190 2019/10/03 Г. Георгиева Маринова Полагане на извънреден труд при необходимост
1191 2019/10/04 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1192 2019/10/04 Г. Георгиева Маринова Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
1193 2019/10/04 Г. Георгиева Маринова Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
1194 2019/10/07 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1195 2019/10/07 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1196 2019/10/07 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1197 2019/10/07 Г. Георгиева Маринова Определяне на комисия от длъжностни лица от общинска администрация да приеме от членовете на секционните избирателни комисии бюлетините и другите изборни книжа и материали след приключване на изборите
1198 2019/10/07 Г. Георгиева Маринова Определяне на място за архив за съхранение на торбите и другите изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.
1199 2019/10/07 Г. Георгиева Маринова Превоз на наетите необходими специалисти вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
1200 2019/10/07 Г. Георгиева Маринова Превоз на наетите необходими специалисти вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
1201 2019/10/07 Г. Георгиева Маринова Превоз на наетите необходими специалисти вписани в списък по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
1202 2019/10/07 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия да извърши оглед на актуалното състояние на строежи, които са опасни за здравето и живота на гражданите
1203 2019/10/08 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на кадастралния план на с. Осенец
1204 2019/10/08 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на кадастралния план на с. Киченица
1205 2019/10/08 Г. Георгиева Маринова Изплащане на средства за представително облекло на директорки на ДГ
1206 2019/10/08 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1207 2019/10/08 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1208 2019/10/08 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти при възлагане на обществена поръчка
1209 2019/10/08 Г. Георгиева Маринова Настаняване на лице и членовете на семейството и в жилищен имот - частна общинска собственост
1210 2019/10/09 Г. Георгиева Маринова Изплащане на финансови средства, за извършено лечение с методите на АРТ
1211 2019/10/09 Г. Георгиева Маринова Определяне на длъжностно лице от общинска администрация да следи, контролира и организира дейностите по отглеждане на животните в зоокът
1212 2019/10/09 Г. Георгиева Маринова Финансово подпомагане и стимулиране на дете с изявени дарби
1213 2019/10/09 Г. Георгиева Маринова Финансово подпомагане и стимулиране на дете с изявени дарби
1214 2019/10/10 Г. Георгиева Маринова Придобиване право на собственост върху поземлен имот
1215 2019/10/10 Г. Георгиева Маринова Определяне на лице за спечелило публичния търг с тайно наддаване
1216 2019/10/10 Г. Георгиева Маринова Изплащане на допълнително материално стимулиране на директор на ОП
1217 2019/10/11 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти при възлагане на обществена поръчка
1218 2019/10/11 Г. Георгиева Маринова Допълване Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на Кмета на Община Разград
1219 2019/10/11 Г. Георгиева Маринова Регламентиране на действия и достъп до административната сграда на община Разград преди, по време на и след приключване на избори
1220 2019/10/11 Г. Георгиева Маринова Срокове за оборудване с кабини за гласуване и работни места за членовете на СИК и срокове за демонтиране на оборудването от изборните помещения на територията на община Разград
1221 1900/04/20 02:24:00 Г. Георгиева Маринова Определяне на стая разположена в административна сграда за помещение в което да се комплектоват и съхраняват, изборни книжа и материали за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.
1222 2019/10/11 Г. Георгиева Маринова Определяне комисия от длъжностни лица от общинска администрация Разград, която да предаде съвместно с членовете на ОИК - Разград на секционните избирателни комисии бюлетините и други изборни книжа и материали
1223 2019/10/11 Г. Георгиева Маринова Определяне на транспортните средства, с които да се извърши транспортирането на изборните книжа и материали от ОИК - Разград до съответните изборни помещения в община Разград на 26 октомври 2019г. и на 02 ноември 2019г. както и транспортирането на членове на СИК
1224 2019/10/11 Г. Георгиева Маринова Утвърждаване на длъжностно и поименно разписание на отдел "Образование" в Община Разград, в сила от 11.10.2019г.
1225 2019/10/14 Г. Георгиева Маринова Определяне на лице за спечелило публичния търг с тайно наддаване
1226 2019/10/14 Г. Георгиева Маринова Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
1227 2019/10/14 Г. Георгиева Маринова Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
1228 2019/10/14 Г. Георгиева Маринова Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
1229 2019/10/14 Г. Георгиева Маринова Определяне на маршрут на автомобил за превоз на бездомни кучета от населените места на територията на Община Разград за последваща обработка и обратно
1230 2019/10/14 Г. Георгиева Маринова Изплащане на средства за представително облекло на директорки на ДГ
1231 2019/10/14 Г. Георгиева Маринова Предоставяне на еднократна помощ за покриване на част от разходите направени по погребение
1232 2019/10/14 Г. Георгиева Маринова Прекратяване на наемните правоотношения с лице за отдадения му под наем жилищен имот - частна общинска собственост
1233 2019/10/14 Г. Георгиева Маринова Прекратяване на наемните правоотношения с лице за отдадения му под наем жилищен имот - частна общинска собственост
1234 2019/10/15 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1235 2019/10/15 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1236 2019/10/15 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1237 2019/10/16 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1238 2019/10/16 Г. Георгиева Маринова Освобождаване от заплащане на такса за услугата "сметосъбиране и сметоизвозване" за 2019г. лица в качеството им на собственици на недвижим имот
1239 2019/10/16 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1240 2019/10/16 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1241 2019/10/16 Г. Георгиева Маринова Продължаване срока за настаняване
1242 2019/10/16 Г. Георгиева Маринова Продължаване срока за настаняване
1243 2019/10/16 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия да извърши измерване на разхода на гориво на лек автомобил
1244 2019/10/16 Г. Георгиева Маринова Превоза на упълномощените представители на ОИК от Област Разград за получаване на хартиени бюлетини за гласуване в изборите на 27 октомври 2019г.
1245 2019/10/16 Г. Георгиева Маринова Определяне на работна група от служители от Общинска администрация с достъп до определеното със Заповед № ОИ-14-004 от 25.09.2019г. На областния управител на Област Разград помещение
1246 2019/10/17 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1247 2019/10/17 Г. Георгиева Маринова Утвърждаване на длъжностно и поименно разписание на отдел "Образование" в Община Разград, в сила от 17.10.2019г.
1248 2019/10/18 Г. Георгиева Маринова Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащите
1249 2019/10/18 Г. Георгиева Маринова Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащите
1250 2019/10/18 Г. Георгиева Маринова Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащите
1251 2019/10/18 Г. Георгиева Маринова Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащите
1252 2019/10/18 Г. Георгиева Маринова Учредявам на "БТК" - ЕАД гр. София , правото на прокарване на отклонение на електронна съобщителна мрежа
1253 2019/10/18 Г. Георгиева Маринова Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащите
1254 2019/10/18 Г. Георгиева Маринова Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащите
1255 2019/10/18 Г. Георгиева Маринова Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащите
1256 2019/10/18 Г. Георгиева Маринова Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащите
1257 2019/10/18 Г. Георгиева Маринова Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащите
1258 2019/10/18 Г. Георгиева Маринова Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащите
1259 2019/10/18 Г. Георгиева Маринова Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащите
1260 2019/10/18 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на кадастралния план на с. Липник
1261 2019/10/18 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на кадастралния план на с. Недоклан
1262 2019/10/18 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на кадастралния план на с. Балкански
1263 2019/10/18 Г. Георгиева Маринова Забрана за продажба и сервиране на алкохол и спиртни напитки в търговки обекти , заведения за обществено хранене и други обществени места на територията на община Разград
1264 2019/10/18 Г. Георгиева Маринова Въвеждане временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства
1265 2019/10/21 Г. Георгиева Маринова Изменяне и допълнение на Заповед № 505 от 20.04.2019г.
1266 2019/10/21 Г. Георгиева Маринова Отмяна на Заповед № 182 / 22.02.2019г. и утвърждаване за срок от 6 месеца, нови разходни норми на автомобил с рег. № РР 8459 АС
1267 2019/10/21 Г. Георгиева Маринова Изменяне и допълване на Заповед № 793 от 01.07.2016г., за утвърждаване на "Стратегия за управление на риска" в общинска администрация на Община Разград
1268 2019/10/22 Г. Георгиева Маринова Учредяване на "Съюза на архитектите в България" за нуждите на Дружеството на архитектите гр. Разград безвъзмездно право на ползване на върху част на имот - частна общинска собственост
1269 2019/10/22 Г. Георгиева Маринова Учредяване на Сдружение "Съюза на военноинвалидите и военно пострадалите" за нуждите на Дружество на "Военноинвалид" гр. Разград безвъзмездно право на ползване на върху част на имот - частна общинска собственост
1270 2019/10/22 Г. Георгиева Маринова Определяне на представители за приемане и доставка на 1 бр. употребяван лек автомобил
1271 2019/10/22 Г. Георгиева Маринова Планиране и провеждане на мероприятия по подготовка и работа на Община Разград с цел осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурата и обществени - икономическия живот на територията на общината при настъпването на есенно - зимния период за 2019г. - 2020г.
1272 2019/10/22 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1273 2019/10/22 Г. Георгиева Маринова Определяне на експертна комисия да установи съответствие на реализираните разходи на стойност до размера на упоменатата в договор
1274 2019/10/22 Г. Георгиева Маринова Отмяна на Заповед № 325 от 26.02.2018г. на Кмета на Община Разград и определяне на комисия да извършва целогодишно проверки в детски градини и училища на територията на Община Разград
1275 2019/10/23 Г. Георгиева Маринова Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
1276 2019/10/23 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
1277 2019/10/23 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на кадастралния план на с. Недоклан
1278 2019/10/23 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
1279 2019/10/23 Г. Георгиева Маринова Установяване на сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец считано от 01.11.2019г. до 30.11.2019г.
1280 2019/10/23 Г. Георгиева Маринова Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащите
1281 2019/10/23 Г. Георгиева Маринова Да се проведе инвентаризация на съхраняваните архиви и да се извърши предаване и приемане на същите в бюджетните структури на Община Разград
1282 2019/10/24 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1283 2019/10/24 Г. Георгиева Маринова Да се сключат договори за временно и възмездно ползване върху имоти - частна общинска собственост с ползватели
1284 2019/10/24 Г. Георгиева Маринова Учредяване възмездно право на ползване
1285 2019/10/24 Г. Георгиева Маринова Учредяване възмездно право на ползване
1286 2019/10/24 Г. Георгиева Маринова Учредяване възмездно право на ползване
1287 2019/10/24 Г. Георгиева Маринова Учредяване възмездно право на ползване
1288 2019/10/24 Г. Георгиева Маринова Учредяване възмездно право на ползване
1289 2019/10/24 Г. Георгиева Маринова Утвърждаване на разходна норма на отоплител на училищен автобус за зимния период
1290 2019/10/24 Г. Георгиева Маринова Учредяване възмездно право на ползване
1291 2019/10/24 Г. Георгиева Маринова Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
1292 2019/10/24 Г. Георгиева Маринова Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
1293 2019/10/24 Г. Георгиева Маринова Определяне на комисия да приеме доставка на лек автомобил по сключен договор
1294 2019/10/25 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на кадастралния план на с. Осенец
1295 2019/10/25 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на кадастралния план на с. Осенец
1296 2019/10/25 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на плана за застрояване
1297 2019/10/25 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на плана за регулация
1298 2019/10/25 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на плана за регулация
1299 2019/10/25 Г. Георгиева Маринова Одобряване изменение на плана за застрояване
1300 2019/10/25 Г. Георгиева Маринова Изплащане на индивидуални парични награди на удостоените с наградата на името на Никола Икономов
1301 2019/10/25 Г. Георгиева Маринова Изплащане на суми на членове по Проект ОИЦ - Разград за м. Юли, ю. Август и м. Септември 2019г.
1302 2019/10/25 Г. Георгиева Маринова Установяване на сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец считано от 01.11.2019г. до 30.11.2019г.
1303 2019/10/25 Г. Георгиева Маринова Полагане на извънреден труд при необходимост
1304 2019/10/25 Г. Георгиева Маринова Полагане на извънреден труд при необходимост
1305 2019/10/25 Г. Георгиева Маринова Полагане на извънреден труд при необходимост
1306 2019/10/25 Г. Георгиева Маринова Утвърждаване на длъжностно и поименно разписание на общинска администрация и на звената към общинска администрация в сила от 28.10.2019г.
1307 2019/10/28 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти при възлагане на обществена поръчка
1308 2019/10/28 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти при възлагане на обществена поръчка
1309 2019/10/28 Г. Георгиева Маринова Възлагане на заместник кмет да представлява и подписва при цялостно администриране на дейности по Програми за заетост
1310 2019/10/28 Г. Георгиева Маринова Определяне на шофьор на автомобил с рег. № РР 6718 ВМ
1311 2019/10/28 Г. Георгиева Маринова Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1312 2019/10/28 Г. Георгиева Маринова Определяне на представители да приемат извършената работа по изпълнението на сключените договори
1313 2019/10/28 Г. Георгиева Маринова Корекции в бюджета на Община Разград
1314 2019/10/28 Г. Георгиева Маринова Изплащане на обезщетение на кметове на кметства след приключване на мандат 2015 - 2019г.
1315 2019/10/28 Г. Георгиева Мар