одобрен

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА ПО ЧЛ.44 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Уникален идентификатор:  04b3edc5-a8eb-4bae-9319-55f8bd57b4ce

етажна собственост община Крушари регистър

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-31 14:53:02
  • Създаден от: nedka_blagoeva
  • Последна промяна: 2020-03-20 08:56:38
  • Последно променил: nedka_blagoeva

№ по ред

Регистрационен номер

Наименование

Адрес

Предмет на дейност

Срок

Представени идеални части в %

Членове на управителния съвет

Начин на представителство

1 0001/03.08.2016г. „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ - 8” С.Крушари, община Крушари, област Добрич Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или ползване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. Кандидатстване за получаване на финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. До изтичане на срока, за който е учредено чл.36(2) от ЗУЕС, когато е одобрен проект за усвояване на средствата по чл.24, ал.1 – след изтичане на гаранционните срокове по проекта за извършените строителни и монтажни работи, но не-по-рано от 5 години от приключването им. 100% Председател: Златанка Йорданова Стоянова Член : Таня Николова Борисова Член :  Никола Николов Стефанов Сдружение на собствениците: „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ - 8” се представлява от Управителния съвет.