одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти към 31.12.2019 год.

Уникален идентификатор:  05b7194c-ef1f-466e-8d25-ab32192160d6

публичен регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2020-03-24 20:35:33
  • Създаден от: Mirkovo
  • Последна промяна: 2020-03-24 20:35:33
ОБЩИНА МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e-mail : info@mirkovo.bg
П убличен регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост
на основание чл. 41 ал. 4 от ЗОС
№ по ре д
Акт за О С № / Дата
Вид собстве - ност
Вид и описание на имота
Местонахож - дение
Предиш - ни актове
Разпоредител - на сделка
Начин на разпор еж - дане
Пазарна оценка / лв./
Данъч - на оценка / лв. /
Решение и оценка на ОбС / лв. /
Крайна цена на сделката /лв. /
Насрещна страна по сделката
1. АОС № 112/ 15.12.1999 г. частна
УПИ V -1253 кв. 92 по ЗРП Мирково
С. Мирково - Продажба на земя и сграда Търг с тайно надда ване 21 308.00 10019.50 21308.00 21 358.00 “Екомаат “ ООД
2. АОС №167/ 14.11.2005г. частна УПИ ІХ -35 кв. 5 с. Буново С. Буново - Продажба на земя с отстъпено право на строеж
Съгл. разпоредбите на ПМС № 235/1996 г.
867,98 1128,40 - 867,98 н-ци Георги Ангелов
3. АОС № 163/ 03.06.2005 г. частна
УПИ VІ -110 кв. 31 по ЗРП Мирково
С. Мирково - Продажба на земя с отстъпено право на строеж
Съгл. разпоредбите на ПМС № 235/1996 г
2056,82 1646,00 - 2056,82 Веселин Бедрозов
4. АОС № 168 / 19 .12 .2005 г. частна ІІ-1 кв. 40 по ЗРП с. Буново С. Буново - Продажба на земя с отстъпено право на строеж
Съгл. разпоредбите на ПМС № 311,04 288,00 - 311,04 П “Електрораз - пределение “

2
235/1996 г София обл.
5. АОС №165 / 31.08.2005 г. частна Х-106 кв. 74 по ЗРП Мирково С. Мирково - Продажба на земя с отстъпено право на строеж
Съгл. разпоредбите на ПМС № 235/1996 г
1906,81 1526,00 - 1906,81
Димитринка Сурлева и н -ци Петър Калчев
6. АОС №16 9 / 01.0 2.200 6 г. частна ХІ-565 кв. 13 по ЗРП Буново С. Бунов о - Продажба на земя с отстъпено право на строеж
Съгл. разпоредбите на ПМС № 235/1996 г
659,65 810,00 - 659,65 Тодор Марковски
7. АОС № 189 / 11.10.20 10 г. частна
ПИ № 91 по КВС землище Мирково
С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс, с ъгл. Решение № 337/ 22.10.2010 г. на ОбС Мирково
4867,00 123,00 6268,00 6268,00 „ Елаците мед” АД
8 АОС № 1122 / 22.11.2010 г. частна
ПИ № 56049 по КВС землище Мирково
С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , с ъгл. Решение № 344 / 09.12.2010 г. на ОбС Мирково
3046,00 70,70 3925,50 3933,50 „ Елаците мед” АД
9 АОС № 1123 / 22.11.2010 г. частна
ПИ № 718 по КВС землище Мирково
С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 343/ 09.12.2010 г. на ОбС Мирково
3800,00 97,00 4 997,50 3933,50 „ Елаци те мед” АД
10 АОС № 1173 / 17.03.2011 г. частна
ПИ № 101048 по КВС землище Мирково
С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 405 / 27 .04 .201 1 г. на ОбС Мирково
11752,00 297, 50 11752,00 11812,00 „ Елаците мед” АД
11 АОС № 1193 / 13.0 4.2011 г. частна
ПИ № 0480 86 по КВС землище Мирково
С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 413 / 26.05 .2011 г. на ОбС
2146,00 372,80 2282,40 228 6,00 Боян Цветков

3
Мирково
12 АОС № 1194 / 13.04.2011 г. частна
ПИ № 048062 по КВС зем лище Мирково
С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 413/ 26.05.2011 г. на ОбС Мирково
2685,00 477,50 2923 ,20 29 28 ,00 Боян Цветков
13 АОС № 1195 / 13.04.2011 г. частна
ПИ № 048061 по КВС землище Мирково
С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 413/ 26.05.2011 г. на ОбС Мирково
1512,00 268,80 1645 ,80 1648 ,00 Боян Цветков
14 АОС № 1196 / 13.04.2011 г. частна
ПИ № 048076 по КВС землище Мирково
С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 41 3/ 26.05.2011 г. на ОбС Мирково
1919 ,00 333 ,30 2040,60 2043,00 Боян Цветков
15 АОС № 120 3 / 14.04.2011 г. частна
ПИ № 047123 по КВС землище Мирково
С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 413/ 26.05.2011 г. на ОбС Мирково
2824,00 485,40 2971,80 2976,00 Боян Цветков
16 АОС № 1204 / 14.04.2011 г. частна
ПИ № 0471 89 по КВС землище Мирково
С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 413/ 26.05.2011 г. на ОбС Мирково
476,00 84,70 518,40 520 ,00 Боян Цветков
17 АОС № 1205 / 14.04.2011 г. частна
ПИ № 047174 по КВС землище Мирково
С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 413/ 26.05.2011 г. на ОбС Мирково
1838 ,00 319 ,40 1955 ,40 1958 ,00 Боян Цветков

4

18 АОС № 1206 / 14.04.2011 г. частна
ПИ № 00906 1 по КВС землище Бенковски
С. Бенковски - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 411/ 26.05.2011 г. на ОбС Мирково
4383,00 664,20 4518,60 4525,00 Тодор Цветков
19 АОС № 1208 / 06.06.2011 г. частна
ПИ № 000020 по КВС землище Мирково
С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 450 / 09.09 .2011 г. на ОбС Мирково
814,00 19,00 1054,50 1060,00
„ Елаците мед” АД
20 АОС № 1209 / 06.06.2011 г. частна
ПИ № 000021 по КВС землище Мирково
С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкур с , съгл. Решение № 450 / 09.09.2011 г. на ОбС Мирково
300,00 7,00 388,00 390,00
„ Елаците мед” АД
21 АОС № 1144 / 27 .01.2011 г. частна
ПИ № 030039 по КВС землище Мирково
С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 405/ 27.04.2011 г. на ОбС Мирково
251,00 149,60 251,00 300,00
Борис Йотин
22 АОС № 1145 / 27.01.2011 г. частна
ПИ № 030 100 по КВС землище Мирково
С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 405/ 27.04.2011 г. на ОбС Мирково
315,00 187,460 315,00 360, 00
Борис Йотин
23 АОС № 1146 / 27.01.2011 г. частна
ПИ № 032 032 по КВС землище Мирково
С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 405/ 27.04.2011 г. на ОбС Мирково
84,00 49,80 84,00 100,00
Борис Йотин

5
24 АОС № 1147 / 27.01.2011 г. частна ПИ № 032 097 по КВС землище Мирково С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 405/ 27.04.2011 г. на ОбС Мирково
132 ,00 78 ,50 132 ,00 180,00
Борис Йотин
25 АОС № 1148 / 27.01.2011 г. частна ПИ № 032115 по КВС землище Мирк ово С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 405/ 27.04.2011 г. на ОбС Мирково
20,00 12,10 20,00 30,00
Борис Йотин
26 АОС № 1149 / 27.01.2011 г. частна ПИ № 032142 по КВС землище Мирково С. Мирково - Продажба на земя
Публичен кон курс , съгл. Решение № 405/ 27.04.2011 г. на ОбС Мирково
305,00 229,40 305,00 360,00
Борис Йотин
27 АОС № 1150 / 27.01.2011 г. частна ПИ № 032147 по КВС землище Мирково С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 405/ 27.04.2011 г. на ОбС Мирково
168,00 126,40 168,00 200,00
Борис Йотин
28 АОС № 1151 / 27.01.2011 г. частна ПИ № 032198 по КВС землище Мирково С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 405/ 27.04.2011 г.
556, 00 413 ,40 556 ,00 600,00
Борис Йотин

6
на ОбС Мирково
29 АОС № 1152 / 28.01.2011 г. частна ПИ № 032223 по КВС землище Мирково С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 405/ 27.04.2011 г. на ОбС Мирково
19,00 11,10 19,00 30,00
Борис Йотин
30 АОС № 1153 / 28.01.2011 г . частна ПИ № 032225 по КВС землище Мирково С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 405/ 27.04.2011 г. на ОбС Мирково
335,00 252,50 335,00 380,00
Борис Йотин
31 АОС № 1159 / 28.01.2011 г. частна ПИ № 032271 по КВС землище Мирко во С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 405/ 27.04.2011 г. на ОбС Мирково
111,00 83,20 111,00 150,00
Борис Йотин
32 АОС № 1160 / 28.01.2011 г. частна ПИ № 032277 по КВС землище Мирково С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 405/ 27.04.2011 г. на ОбС Мирково
397,00 236,30 397,00 450,00
Борис Йотин
33 АОС № 1161 / 28.01.2011 г. частна ПИ № 032289 по КВС землище Мирково С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 405/ 27.04.2011 г . на ОбС Мирково
115,00 68,40 115,00 150,00
Борис Йотин
34 АОС № 116 2 / 28.01.2011 г. частна ПИ № 032292 по КВС землище Мирково С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 405/ 27.04.2011 г. на ОбС
148,00 88,20 148,00 200,00
Борис Йотин

7
Мирково
35 АОС № 1157 / 28.01.2011 г. частна ПИ № 032294 по КВС землище Мирково С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 405/ 27.04.2011 г. на ОбС Мирково
40,00 24,10 40,00 50,00
Борис Йотин
36 АОС № 1156 / 28.01.2011 г. частна ПИ № 032311 по КВС землище Мирково С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 405/ 27.04.2011 г. на ОбС Мирково
34,00 25,80 34,00 40,00
Борис Йотин
37 АОС № 1158 / 28.01.2011 г. частна ПИ № 032308 по КВС землище Мирково С. М ирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 405/ 27.04.2011 г. на ОбС Мирково
313,00 235,40 313,00 360,00
Борис Йотин
38 АОС № 1240 / 19 .03.201 2 г. частна УПИІІ 1126 Кв. 31 по ЗРП с. Мирково С. Мирково -
Продажба на земя с отстъпено пр аво на строеж
Съгл. разпоредбите на ПМС № 235/1996 г.
4046,00 3644,70 - 4046,00
Наследници Захари Попецов
39 АОС № 1210 / 10.06.2011 г. частна ПИ № 005006 по КВС землище Мирково С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 110/ 29.05. 2012 г. на ОбС Мирково
998,00 13,40 998,00 1000,00 Стамен Македонски
40 АОС № 11 08 / 16.11.2010 г. частна ПИ № 026008 по КВС землище Мирково С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 110/ 29.05.2012 г. на ОбС Мирково
583 ,00 110,2 0 583 ,00 602 ,00 Николай Коленцов
41 АОС № 1225 / 02 .12 .2011 г.
частна
ПИ № 0 47193 по КВС землище Мирково
С. Мирково - Продажба на земя
Публиче н конкурс , съгл. Решение № 1233 ,00 219 ,10 1243 ,00 1243 ,00 Иван Данкин

8
10 9/ 29.05.2012 г. на ОбС Мирково
42
АОС № 1226 / 02.12.2011 г.
частна
ПИ № 007053 по КВС землище Мирково
С. Мирково -
Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 109/ 29.05.2012 г. на ОбС Мирково
2427 ,00 146,20 2437 ,00 2437 ,00
Иван Данкин
43 АОС № 1257 / 23.08 .201 2 г.
частна
ПИ № 0 13026 по КВС землище Мирково
С. Мирково -
Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 172 / 30 .10.2012 г. на ОбС Мирково
353.00 45.50 353.00 355.00 Мария Калчева
44 АОС № 1261 / 04 .10 .201 2 г.
частна
ПИ № 0 26 011 по КВС землищ е Мирково
С. Мирково -
Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 19 6/ 04.12.2012 г. на ОбС Мирково
621,94 73,20 621,94 706,61 Николай Коленцов
45 АОС № 1262 / 04 .10 .201 2 г.
частна
ПИ № 000089 по КВС землище Мирково
С. Мирково -
Продаж ба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 198 / 04.12.2012 г. на ОбС Мирково
2112,39 361,50 2112,39 2351,00 Николай Коленцов
46 АОС № 1258 / 02.1 0.201 2 г.
частна
ПИ № 00 0314 по КВС землище Бенковски С. Бенковски - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 197/ 04.12.2012 г. на ОбС Мирково
4057,00 286,60 4057,00 4120,00 Боян Цветков

9
47 АОС № 125 9 / 02.10.2012 г. частна
ПИ № 000 058 по КВС землище Мирково
С. Мирково -
Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 195/ 04.12.2012 г. на ОбС Мирково
1280,00 202,60 1280,00 1311,00
„Елаците мед“ АД
48 АОС № 12 28 / 07.12.201 1 г. частна
ПИ № 0 62042 по КВС землище Мирково
С. Мирково -
Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 19 9/ 04.12.2012 г. на ОбС Мирково
1238 ,60 247 ,90 1238 ,60 1239 ,00 Иван Грохчев
49 АЧОС №1233 /28.02.2012 г. частна ПИ № 004009 по КВС землище Бенковски С. Бенковски - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 136/ 31.07 .2012 г. на ОбС Мирково
451 ,00 69,90 449,00 451 ,00 Боян Цветков
50 АЧОС №1232 /28.02.2012 г. частна ПИ № 005010 по КВС землище Бенковски С. Бенковски - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 136/ 31.07 .2012 г. на ОбС Мирково
299,00 46,20 297,00 299,00 Боян Цветков
51 АЧОС №1231 /28.02.2012 г. частна ПИ № 005 013 по КВС землище Бенковски С. Бенковски - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 136/ 31.07 .2012 г. на ОбС Мирково
188,00 28,90 186,00 188,00 Боян Цветков
52 АЧОС №1231 /28.02.2012 г. частна ПИ № 005017 по КВС землище Бенковски С. Бенковски - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 136/ 31.07 .2012 г. на ОбС Мирково
421,00 65,10 419,00 421,00 Боян Цветков

10
53 АЧОС №1229 /28.02.2012 г. частна ПИ № 009001 по КВС землище Бенковски С. Бенковски - Продажба на земя
Публичен конкурс , с ъгл. Решение № 136/ 31.07 .2012 г. на ОбС Мирково
159,00 36,30 157,00 159,00 Боян Цветков
54 АЧОС №1234 /28.02.2012 г. частна ПИ № 009023 по КВС землище Бенковски С. Бенковски - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 136/ 31.07 .2012 г. на ОбС Мирково
845,00 228,60 843,00 845,00 Боян Цветков
55 АЧОС №1235 /28.02.2012 г. частна ПИ № 00902 4 по КВС землище Бенковски С. Бенковски - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 136/ 31.07 .2012 г. на ОбС Мирково
94,00 24,90 92,00 94,00 Боян Цве тков
56 АЧОС №1236 /28.02.2012 г. частна ПИ № 0090 46 по КВС землище Бенковски С. Бенковски - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 136/ 31.07 .2012 г. на ОбС Мирково
253,00 68,00 251,00 253,00 Боян Цветков
57 АЧОС №1237 /28.02.2012 г. частна ПИ № 0090 49 по КВС землище Бенковски С. Бенковски - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 136/ 31.07 .2012 г. на ОбС Мирково
170,00 45,50 168,00 170,00 Боян Цветков
58 АЧОС №1238 /28.02.2012 г. частна ПИ № 035024 по КВС землище Бенковски С. Бенковски - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 136/ 31.07 .2012 г. на ОбС Мирково
697,00 108,00 695,00 697,00 Боян Цветков
59 АЧОС №1239 частна ПИ № 035032 С. Бенковски - Публичен 428,00 66,20 426,00 428,00 Боян Цветков

11
/28.02.2012 г. по КВС землище Бенковски Продажба на земя конкурс , съгл. Решение № 136/ 31.07 .2012 г. на ОбС Мирково
60 АЧОС №12 52 /26 .07.201 2 г. частна ПИ № 121012 по КВС землище Мирково С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 174 / 30.10.2012 г. на ОбС Мирково
2601,00 232,19 2178,00 2601,00 Стоимен Лисев
61 АЧОС №12 53 /26 .07.201 2 г. частна ПИ № 020056 по КВС землище Мирково С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 174 / 30.10.2012 г. на ОбС Мирково
1331,00 213,84 1176,00 13 31,00 Стоимен Лисев
62 АЧОС №12 55 /08.08.201 2 г. частна ПИ № 015153 по КВС землище Мирково С. Мирково - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 173/ 30.10.2012 г. на ОбС Мирково
1150,00 201,20 1132,00 1150,00 Димитър Несторов
63 АЧОС №182 /06.08.2009 г. частна 67636.66.145 по КВС землище Смолско С. Смолско - Продажба на земя
Публичен конкурс , съгл. Решение № 194 / 04 .12.2012 г. на ОбС Мирково
371,58 24,30 364,00 371,58 Кузман Кържилов
64 АЧОС № 1188 /12.04.2011 г. частна ПИ № 047173 по КВС землище Мирково С. Мирково - Продажба на земя
Публичен търг с тайно наддаване , съгл. Решение № 349 / 14.1 0.201 3 г. на ОбС Мирково
5250,00 583,40 5198,00 5250,00 Димитър Несторов
65 АЧОС № 1289 частна ПИ № 000 977 С. К аменица - Продажба на Публичен търг 331,00 12,00 331,00 331,00 Ангелина

12
/02.04.2013 г. по КВС землище Каменица земя с тайно наддаване , съгл. Решение № 333 / 29 .08 .201 3 г. на ОбС Мирково
Стефанова
66 АЧОС № 1290 /02.04.2013 г. частна ПИ № 000978 по КВС землище Каменица С. Каменица - Продажба на земя
Публичен търг с тайно наддаване , съгл. Решение № 333 / 29 .08.201 3 г. на ОбС Мирково
1651,00 58,30 1651,00 1651,00 Ангелина Стефанова
67 АЧОС № 127 /03.08. 2000 г. частна
Парцел IV в кв. 26 по плана на с. Бенковски заедно с построената върху него двует ажна стопанска сграда „Бикарник“
С. Бенковски - Продажба на земя и сграда
Публичен търг с тайно наддаване , съгл. Решение № 350 / 14.1 0.201 3 г. на ОбС Мирково
10800,00 2189,30 10739,00 10800,00 Иван Шопов
68 АЧОС № 1350 / 01.12.2014 г. частна
ПИ № 000888 по КВС на с.Мирково, заедно с построения върху него навес -триор
С.Мирково
АЧОС № 9 /109/ от 19.11.1999 год.
Продажба на земя и сград а
Публичен търг с тайно наддаване, съгл. Решение № 498/ 27.08.2014 год. на ОбС Мирково
14 00 ,00 1830,90 14 00 ,00 1500 ,00
„Симс трой - 2000“ ЕООД с управител Симеон Бабуров
69 АЧОС № 1299/ 03.09.2013 г. частна
ПИ с идентификатор 67636.315.392 по КККР на с.Смолско с построените върху него четири сгради
С. Смолско
АЧОС № 121 от 03.08.2000 г.
Продажба на земя и сгради
Публичен търг с тайно наддаване, съгл. Решение № 496 / 27.08.2014 г на ОбС Мирково
104 00,00 5324.30 104 00,00 10 450,00 Иван Данкин
70 АЧОС № 12 07 / 02.05.201 1 г. частна ПИ № 27, отреден за УПИ С. Буново - Продажба на земя и сгради Публичен търг с тайно 155 00,00 2846.60 155 00,00 15 5 50,00 Иван Данкин

13
IX-27, кв.12 по плана с.Буново с построените върху него две сгради
наддаване, съгл. Решение № 49 7/ 27.08.2014 г на ОбС Мирково
71 АЧОС № 1349/ 01.12.2014 г. частна
ПИ № 0008 64 по КВС на с.Мирково, заедно с построената върху не го селскостопанска сграда
С.Мирково
АЧОС № 6/106/ от 01.12.1998 год.
Продажба на земя и сграда
Публичен търг с тайно наддаване, съгл. Решение № 49 9/ 27.08.2014 г на ОбС Мирково
34200,00 24684,00 34200,00 34300,00 Иван Данкин
72
АЧОС № 16 /116/ от 13.07.19 99 год.
частна
ПИ № 119 отреден за УПИ ХVІ -училище кв. 6 по плана с.Каменица с построената върху него сград а
С.Каменица - Продажба на земя и сграда
Публичен търг с тайно наддаване, съгл. Решение № 49 5/ 27.08.2014 г на ОбС Мирково
37900,00 17707,80 37900,00 38011,00
„Валем Инвест“ ЕООД с управител Валентина Цветкова Пенева
73 АЧОС № 1341/ 22.08.2014 год. частна
ПИ , представляващ реална част от имоти улица с ОТ 128 -127 и улица с ОТ 127 - 102 по плана на с.Буново
С.Буново -
Замяна на имоти, представляващи реалн и части от улица с ОТ 128 - 127 и улица с ОТ 127 -102 и УПИ IV-208 , кв. 24
Замяна съгл.чл.15, ал. 3 и чл. 200 от ЗУТ и Решение № 480/ 24.06.2014 г на ОбС Мирково
144,15 74,40 144,15 37,89 Стоимен Лисев
74 АЧОС № 134 5/ 06 .10.2014 год. частна
ПИ , представля ващ реална част от имоти улица с ОТ 51 -50 и улица с ОТ 50 - 49 -48 по плана на мах.Скумца (Брестака) с.Каменица
мах.Скумца (Брестака ) с. Каменица -
имоти, представляващи реални части от улица с ОТ 51 - 50 и улица с ОТ 50 -49 -48 и УПИ ІХ-38 , кв. 8
Замяна съг л.чл.15, ал. 3 и чл. 200 от ЗУТ и Решение № 500/ 27.08.2014 г на ОбС Мирково
411,00 256,80 411,00 10,00
Иванка Илиева и Бойко Стоянов

14
74 АЧОС № 1 357 / 05.12.2014 год. частна
ПИ с идентификатор 03842.70.5 по КККР на с.Б енковски
С.Бенковски
АЧОС №1241/ 03.04 .2012 год.
Продажба земя
Публичен конкурс с тайно наддаване, съгл. Решение № 145/ 30 .08.201 2 г на ОбС Мирково
4387,00 379,1 0 4387,00 4500,00 Борис Йотин
75 АЧОС № 1 362 / 08 .12 .2014 год. частна
ПИ с идентификатор 03842.70.6 по КККР на с.Бенковски
С.Бенковск и
АЧОС №1242/ 03.04.2012 год.
Продажба земя
Публичен конкурс с тайно наддаване, съгл. Решение № 145/ 30 .08.201 2 г на ОбС Мирково
9720,00 840 ,00 9720,00 9800,00 Борис Йотин
76 АЧОС № 1 36 1/ 08 .12 .2014 год. частна
ПИ с идентификатор 03842.70. 21 по КККР на с.Бенковски
С.Бенковски
АЧОС №124 3/ 03.04.2012 год.
Продажба земя
Публичен конкурс с тайно наддаване, съгл. Решение № 145/ 30 .08.201 2 г на ОбС Мирково
6480 ,00 63 0,00 6480,00 6600,00 Борис Йотин
77 АЧОС № 1 359 / 08 .12 .2014 год. частна
ПИ с идентификатор 03842 .73.1 по КККР на с.Бенковски
С.Бенковски
АЧОС №124 5/ 03.04.2012 год.
Продажба земя
Публичен конкурс с тайно наддаване, съгл. Решение № 145/ 30 .08.201 2 г на ОбС Мирково
7625 ,00 659 ,00 7625,00 7800,00 Борис Йотин
78 АЧОС № 1 360 / 08 .12 .2014 год. частна
ПИ с идентификатор 03842.7 2.7 по КККР на
С.Бенковски
АЧОС №124 4/ 03.04.2012 год.
Продажба земя
Публичен конкурс с тайно наддаване,
7041 ,00 69 4,90 7041,00 82 00,00 Борис Йотин

15
с.Бенковски съгл. Решение № 145/ 30 .08.201 2 г на ОбС Мирково
79 АЧОС № 1 358 / 08 .12 .201 4 год. частна
ПИ с идентификатор 03842.73.1 0 по КККР на с.Бенковски
С.Бенковски
АЧОС №124 6/ 03.04.2012 год.
Продажба земя
Публичен конкурс с тайно наддаване, съгл. Решение № 145/ 30 .08.201 2 г на ОбС Мирково
6480 ,00 560, 00 6480,00 6600,00 Борис Йотин
80 АЧ ОС № 1 449 / 16 .07 .201 5 год. частна УПИ І-1296, кв.9 по плана на с.Мирково С.Мирково
АЧОС №1246/ 03.04.2012 год.
Продажба земя – отстъпено право на строеж
На осн. чл.35 , ал. 3 от ЗОС и съгл. Решение № 23 / 27 .11 .201 5 г на ОбС Мирково
3631,00 2721 ,00 3631,00 3631,00 Нонка Маслева
81 АЧОС № 1 254 / 08 .08 .201 2 год. частна ПИ № 113006 по КВС землище с.Мирково С.Мирково - Продажба земя
Публичен конкурс с тайно наддаване, съгл. Решение № 171/ 30 .10.201 2 г на ОбС Мирково
514,00 11,30 514,00 519,00 Петя Йотина
82 АЧОС № 1 256 / 23 .08 .201 2 год. частна ПИ № 000285 по КВС землище с.Мирково С.Мирково - Продажба земя
Публичен конкурс с тайно наддаване, съгл. Решение № 171/ 30 .10.201 2 г на ОбС Мирково
2290,00 50,30 2290,00 2295,00 Петя Йотина
83 АЧОС № 1 347 / частна Сграда с С.Бенковски АЧОС № Продажба Публичен търг 8060,00 1604,90 8060,00 21000 ,00 Минко

16
17 .11 .201 4 год. идентификатор 03842.31.2.1, находяща се в ПИ с идентификатор03842.31.2 по КККР на с.Бенковски
124 / 03 .08 .20 00 год.
сграда с тайно наддаване, съгл. Решение № 543/ 29 .12 .201 4 г на ОбС
Станчев
84 АЧОС № 1 348 / 17 .11 .201 4 год. частна
Сграда с идентификатор 03842.31.2. 3, находяща се в ПИ с идентификатор 03842.31.2 по КККР на с.Бенковски
С.Бенковски
АЧОС № 125/ 03 .08 .20 00 год.
Продажба сграда
Публичен търг с тайно надд аване, съгл. Решение № 543/ 29 .12 .201 4 г на ОбС
3050,00 877 ,70 3050,00 9500 ,00 Минко Станчев
85 АЧОС № 1 524 / 10 .03 .201 6 год. частна
ПИ с идентификатор 48324.22.18 по КККР на с.Мирково
С.Мирково
АЧОС № 1368 / 09.12 .20 14 год.
Продажба земя
Публичен търг с та йно наддаване, съгл. Решение № 99 / 31 .05 .201 6 г и Решение № 152/ 29 .09 .201 6 г на ОбС
63128,10 412,90 63128,10 63133,00 „Елаците - мед“ АД
86 АЧОС № 1 435 / 12 .06 .201 5 год. частна
УПИ ІІІ -1176, кв.75 по ЗРП на с.Мирково, ПИ ПИ с идентификатор 48324.200.1176 по КККР на с.Мирково
С.Мирково - Продажба земя – отстъпено право на строеж
На осн. чл.35, ал. 3 от ЗОС и съгл. Решение № 154/ 29 .09 .201 6 г на ОбС Мирково
3280,00 2635,10 3280,00 3280,00 Ивайло Тодоров
87 АЧОС № 1 54 5/ 05 .04.201 6 год. частна
ПИ с идентиф икатор 48324.200. 849 по КККР на с.Мирково
С.Мирково - Продажба земя – отстъпено право на строеж
На осн. чл.35, ал. 3 от ЗОС и съгл. Решение № 100 / 31 .05.201 6 г на ОбС Мирково
3391 ,00 2538 ,10 3391,00 3391,00 Николай Лисев
88 АЧОС № 1 0 частна Сграда с С.Мирково - Продажба Публичен търг 2060,00 1256,40 2060,00 5200, 00 Мар тин

17
/110/ 19.11 .1999 год.
идентификатор 48324.197.23.1 , находяща се в ПИ с идентификатор 48324.197.23 по КККР на с.Мирково
сграда с тайно наддаване, съгл. Решение № 543/ 29 .12 .201 4 г на ОбС
Георов
89 АЧОС № 1 54 4/ 05 .04 .201 6 год. частна
ПИ с идентификатор 48324.200. 1116 по КККР на с.Мирково
С.Мирково - Продажба земя – отстъпено право на строеж
На осн. чл.35, ал. 3 от ЗОС и съгл. Решение № 10 1/ 31 .05 .201 6 г на ОбС Мирково
3602 ,00 2697,00 3602,00 3602,00
Петър Хрисков и Цвета Попова - хрискова
90 АЧОС № 1624 / 26.09.2016 год. частна
Сграда с идентификатор 35821.90.17.1, разположена в ПИ с идентификатор 35821.90.17 по КККР на с.Каменица
с. Каменица - Продажба на сграда
Публичен търг с тайно наддаване, съгл. Решение № 208/ 22.02.2017 г. на ОбС Мирково
2 310,00 1975,20 2 310,00 2 315,00 Георги Прасков
91 АЧОС № 1625 / 26.09.2016 год. частна
Сграда с идентификатор 35821.90.17.2, разположена в ПИ с идентификатор 35821.90.17 по КККР на с.Каменица
с. Каменица - Продажба на сграда
Публичен търг с тайно наддаване, съгл. Решение № 208/ 22.02.2017 г. на ОбС Мирково
1530,00 1304,40 1530,00 1535,00 Георги Прасков
92 АЧОС № 162 6/ 26.09.2016 год частна
Сграда с идентификатор 35821.90.17.2, разположена в ПИ с идентификатор 35821.90.17 по КККР на с.Каменица
с. Каменица - Продажба на сграда
Публичен търг с тайно наддаване, съгл. Решение № 208/ 22.02.2017 г. на ОбС Мирково
2010,00 1714,30 2010,00 2015,00 Георги Прасков
93 АЧОС № 162 7/ частна Сгр ада с с. Каменица - Продажба на Публичен търг 420,00 357,80 420,00 425,00 Георги

18
26.09.2016 год идентификатор 35821.90.17.2, разположена в ПИ с идентификатор 35821.90.17 по КККР на с.Каменица
сграда с тайно наддаване, съгл. Решение № 208/ 22.02.2017 г. на ОбС Мирково
Пр асков
94 АЧОС № 1761/ 17 .10.201 7 год частна
ПИ с идентификатор 48324.200.1242 по КККР на с.Мирково
с. Мирково - Продажба земя – отстъпено право на строеж
На осн. чл.35, ал. 3 от ЗОС и съгл. Решение № 33 0/ 27 .02.201 8 г на ОбС Мирково
3137,00 1713,10 3137,0 0 3137,00
Мариана Миткова, Радка Миткова, Асена Миткова и Владислав Митков
95 АЧОС № 1763/ 17.10.2017 год частна
ПИ с идентификатор 48324.200.1133 по КККР на с.Мирково
с. Мирково - Продажба земя – отстъпено право на строеж
На осн. чл.35, ал. 3 от ЗОС и съгл. Решение № 330/ 27 .02 .201 8 г на ОбС Мирково
5550,00 3030,60 5550,00 5550,00 Андрей Лалов
96 АЧОС № 2097/ 06.12.2018 год частна
ПИ с идентификатор 48324.200. 86 по КККР на с.Мирково
с. Мирково - Продажба земя – отстъпено право на строеж
На осн. чл.35 , ал. 3 от ЗОС и съгл. Решение № 502/ 28 .02 .201 9 г на ОбС Мирково
2496,00 1819,80 2496,00 2496,00 Гергана Георгиева
97 АЧОС № 2097/ 06.12.2018 год частна
ПИ с идентификатор 48324.200.1254 по КККР на с.Мирково
с. Мирково - Продажба земя – отстъпено право на строеж
На осн. чл.35, ал. 3 от ЗОС и съгл. Решение № 502/ 28 .02 .201 9 г на ОбС Мирково
3921,00 2858,60 3921,00 3921,00
Атанас Данкин и Елена Данкина
98 АЧОС № 2102/ 11.04.2019 год частна
ПИ с идентификатор 48324.200.150 по КККР на
с. Мирково - Продажба на земя
Публичен търг с тайно наддаване, съгл. Решение
3470,00 2904,70 3470,00 7215,60 Гергана Николова

19с.Мирково № 579/ 29.08.2019 г. на ОбС Мирково
99 АЧОС № 170/ 22.08.2006 год частна
ПИ с идентификатор 35821.300.98, заедно с построената върху него сграда 35821.300.98.1 по КККР на с.Каменица
с. Каменица - Продажба на земя и сграда
Публичен търг с тайно наддаване, съгл. Решение № 578/ 29.08.2019 г. на ОбС Мирково
9872,00 6706,20 9872,00 12018,00 Сдружение „ЛД Каменица“
100 АЧОС № 1436/ 12.06.2015 год частна
ПИ с идентификатор 48324.200.1137 по КККР на с.Мирково
с. Мирково - Продажба земя – отстъпено право на строеж
На осн. чл.35, ал. 3 от ЗОС и съгл. Решение № 581/ 29 .08 .201 9 г на ОбС Мирково
3991,00 3414,00 3991,00 3991,00 Иван Горгоров