одобрен

Главен регистър Държавна собственост, след 01.01.2007

Уникален идентификатор:  073f55b4-393d-4fe6-9005-9385aaa3a7a0

Описание:

Главен регистър Държавна собственост, водещ се след 01.01.2007 в Областна администрация Видин. До 31.12.2006г. е воден регистър в друга информационна система, като структурата му е различна от сегашната.

държавна имоти регистър собственост

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-08 13:12:55
  • Създаден от: yuliyan_dionisov
  • Последна промяна: 2019-10-01 17:20:03
  • Последно променил: yuliyan_dionisov

Номер и дата на съставяне на акта за държавна собственост

Номер на преписката (досие)

Характер на собствеността

Местонахождение на имота

Вид и описание на имота

Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта

Предоставени права за управление

Актове,по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде държавна собственост

Номер и дата на акта/актовете за поправка

Заповед за отписване на акта за държавна собственост

Забележки

№ 2201 / 15.12.2004 2201 Частна Видин / Димово / гр.Димово / Адрес: землище гр. Димово, ЕКАТТЕ 21097 кв. УПИ: Ремонтна работилница, застроена площ - 600 кв.м., построена 1955г. Двуетажна постройка, застроена площ - 72 кв.м., построена 1983г. КПП мивка, построена 1987г. терен с площ 13,295 кв.м. ...(...) Приобретател: ЗЕМТЕХСЕРВИЗ ЕООД - ДИМОВО
№ 2202 / 23.12.2004 2202 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землище гр. Видин, м."Нула Редут", имот №000787, ЕКНМ 10971 кв. УПИ: Имот №000787 в землището на гр. Видин с площ 44037 кв.м. ...(...) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 2203 / 27.12.2004 2203 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, Северна промишлена зона кв. УПИ: ПИ 5996 с площ 366,20 кв.м. ПИ 5997 с площ 1200,07 кв.м. ПИ 5998 с площ 4873,38 кв.м. ...(...) Приобретател: Областен управитетел на област Видин
№ 2204 / 20.01.2005 2204 Частна Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: гр. Белоградчик, общ. Белоградчик, област Видин, ПИ 1067, кв.31-А, бул."Съединение"№2 кв. УПИ: Метален клуб на стоманобетонова основа със застроена площ 108 кв.м., постр. 1985г. ...(...) Приобретател: Областен управител на област Видин Заповед № РД3203/2 / Дата:05.11.2007 г. - изцяло отписан
№ 2205 / 20.01.2005 2205 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин ПИ 175, к-с"Гео Милев" ул."Гео Милев"№2А кв. УПИ: -Терен с площ 1462,136 кв.м. -Сграда №10А -едноетажен гараж / метален/-с площ 25,687кв.м., постр.1982г. -Сграда №11-склад и гаражни клетки-едноетажна, масивна с площ 361,62 кв.м., опстр.1991г. ...(...) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА"
№ 2206 / 20.01.2005 2206 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: землище гр. Дунавци, общ. Видин, Имот №223037, м."Курвин град" ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: терен с площ 7 527 кв.м., помпена станция - едноетажна, сглобяема сграда с площ 43 кв.м., постр.1976г. ...(...)
№ 2207 / 24.01.2005 2207 Частна Видин / Белоградчик / с.Салаш / Адрес: землище с.Салаш, общ.Белоградчик, обл.Видин, м."Османовица", Имот №037080, ЕКАТТЕ 65173 кв. УПИ: Имот №037080 в землището на с.Салаш с площ 7481 кв.м. ...(...) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 2208 / 24.01.2005 2208 Частна Видин / Видин / с.Гомотарци / Адрес: землище с. Гомотарци, общ. Видин, обл. Видин, стопански двор, Имот №000142, ЕКАТТЕ 15998 кв. УПИ: Имот №000142, в землището на с.Гомотарци, обл. Видин с площ 10 089 кв.м. ...(...) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 2209 / 24.01.2005 2209 Частна Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: с. Антимово, общ. Видин, обл. Видин стопански двор, УПИ XIX, кв.25А кв. УПИ: УПИ XIX, кв.25А с площ 940 кв.м. ...(...) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 2210 / 07.02.2005 2210 Частна Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: землище гр. Белоградчик, общ. Белоградчик, обл.Видин, Имот №0000006, м."Студени дол" кв. УПИ: Административно-обслужваща сграда със разгъната застроена площ 242 кв.м., ивични основи и сглобяеми стени на дървена конструкция, постр.2003г., с разпределение на етажите, както следва: -1-ви етаж-10 бр.работни помещения, кухня, антре и санитарен възел с обща площ 135 кв.м.; -2-ри етаж-3 бр.апартаменти, състоящи се от дневна, спалня и санитарен възел с обща площ 110 кв.м. ...(...) Приобретател: Държавна дивечовъдна станция "Миджур"
№ 2211 / 07.02.2005 2211 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, Южна промишлена зона ПИ 5053 кв. УПИ: 5/пет/ броя работни помещения от 1-ви етаж на масивен, двуетажен корпус №1/производствени лаборатории/,заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, от правото на строеж и от дворното място.Помещенията са разпределени, както следва: -помещение №1 с площ 47 кв.м. -помещение №2 с площ 47 кв.м. -помещение №3 с площ 47 кв.м. -помещение №4 с площ 12 кв.м. -помещение №5 с площ 17 кв.м. ...(...) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ, Национална служба по зърното и фуражите регионален център - Видин
№ 2464 / 14.05.2007 2464 Публична Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: местност "Мъгура баби" в землището на с.Антимово кв. УПИ: Имот №082098 с площ 10.937 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен)мост над р.Дунав, Република България и Калафат, Румъния" ...(...) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2465 / 18.05.2007 2465 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: УПИ Х-115, кв.101 к-с "Гео Милев" ПУП на к-с "Г.Милев", одобрен с Решение №193, взето с Протокол №13/30.11.2005г. на Общински съвет - Видин кв. УПИ: УПИ Х-115 с площ 12486,20 кв.м., ведно с построените в него сгради: Гараж - застроена площ 1033,76 кв.м., постр.1974г. Гараж - застроена площ 1179,36 кв.м., постр.1974г. Гараж - застроена площ 1397,76 кв.м., постр.1974г. Гараж - застроена площ 1688,96 кв.м., постр.1974г. 413631(Четиристотин и тринадесет хиля) Приобретател: Министерство на отбраната Заповед № РД 3203/6 / Дата:19.5.2008 г. - изцяло отписан
№ 2466 / 18.05.2007 2466 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: УПИ ХI-117, кв.101 к-с "Гео Милев" ПУП на к-с "Г.Милев", одобрен с Решение №193, взето с Протокол №13/30.11.2005г. на Общински съвет - Видин кв. УПИ: УПИ ХI-117 с площ 3003,90 кв.м., ведно с построените в него сгради: КПП - застроена площ 9,92 кв.м. Казарма - ниско тяло - застроена площ 1120,00 кв.м., постр. 1903г. Казарма - високо тяло/2ет./ - застроена площ 196,25 кв.м., постр.1903г. 159270(Сто петдесет и девет хиляди дв) Приобретател: Министерство на отбраната Заповед № РД26/8 / Дата:15.4.2009 г. - изцяло отписан
№ 2467 / 18.05.2007 2467 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: УПИ ХІІ - 118, кв.101 к-с "Гео Милев" ПУП на к-с "Г.Милев", одобрен с Решение №193, взето с Протокол №13/30.11.2005г. на Общински съвет - Видин кв. УПИ: УПИ Х-118 с площ 527,60 кв.м., ведно с построената в него административна сграда със застроена площ 50,60 кв.м., постр. 1982г. 9670.2(Девет хиляди шестстотин и седе) Приобретател: Министерство на отбраната Заповед № РД3203/2 / Дата:25.3.2008 г. - изцяло отписан
№ 2468 / 18.05.2007 2468 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: УПИ ХIV-116, кв.101 к-с "Гео Милев", ПУП на к-с "Г.Милев", одобрен с Решение №193, взето с Протокол №13/30.11.2005г. на Общински съвет - Видин кв. УПИ: УПИ ХIV-116 с площ 6564.30 кв.м., ведно с построените в него сгради: Караулно - застроена площ 42.40 кв.м., постр.1960г. Гараж - застроена площ 675.21 кв.м., постр.1965г. ГСМ - застроена площ 46.15 кв.м., постр. 1980г. КПП - застроена площ 131.30 кв.м., постр. 1966г. 148129(Сто четиредесет и осем хиляди ) Приобретател: Министерство на отбраната Заповед № РД26/9 / Дата:15.4.2009 г. - изцяло отписан
№ 2469 / 18.05.2007 2469 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: УПИ ХV-116, кв.101 к-с "Гео Милев" ПУП на к-с "Г.Милев", одобрен с Решение №193, взето с Протокол №13/30.11.2005г. на Общински съвет - Видин кв. УПИ: УПИ ХV-116 с площ 5741.00 кв.м., ведно с построените в него сгради: Водогрейка - застроена площ 32.40 кв.м., постр.1974г. Автоработилница - високо тяло - застроена площ 693.00 кв.м., постр.1981г. Автоработилница - високо тяло - застроена площ 374.48 кв.м., постр.1981г. Автоработилница - ниско тяло/2ет./ - застроена площ 70.80 кв.м., постр.1981г. Автоработилница - високо тяло/2ет./ - застроена площ 368.44 кв.м., постр.1981г. 250004(Двеста и петдесет хиляди и три) Приобретател: Министерство на отбраната Заповед № РД26/7 / Дата:15.4.2009 г. - изцяло отписан
№ 2470 / 03.07.2007 2470 Частна Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: кв. УПИ: ПИ-1473, парцел IV в кв.1 - Пристанищен плац - с площ от 1400 кв.м. ...(...) Приобретател: Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - Русе
№ 2471 / 03.07.2007 2471 Публична Видин / Видин / с.Синаговци / Адрес: кв. УПИ: Имот №000265 с площ 19293 кв.м., ведно с построената в него сграда: Надземна част - част от триетажна, масивна сграда и тераса със застроена площ 325 кв.м. Подземна част със застроена площ 496 кв.м. ...(...) Приобретател: Областен управител на Област Видин
№ 2472 / 03.07.2007 2472 Публична Видин / Видин / с.Ивановци / Адрес: кв. УПИ: Имот, извън регулационния план с площ 14000 кв.м., ведно с построената в него сграда: Надземна част от масивна сграда със застроена площ 250 кв.м. Подземна част със застроена площ 300 кв.м. ...(...) Приобретател: Областен управител на Област Видин
№ 2473 / 06.07.2007 2473 Публична Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: кв. УПИ: Имот №000903 с площ 26339 кв.м., предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав, Република България и Калафат, Румъния" 2038.64(Две хиляди тридесет и осем лв.) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2474 / 06.07.2007 2474 Публична Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: кв. УПИ: Имот №000904 с площ 47876 кв.м., предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав, Република България и Калафат, Румъния" 2326.77(Две хиляди триста двадесет и ш) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2475 / 06.07.2007 2475 Публична Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: кв. УПИ: Имот №092122 с площ 3838 кв.м., предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав, Република България и Калафат, Румъния" 186.53(Сто осемдесет и шест лв. и 53 ) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2481 / 23.07.2007 2481 Публична Видин / Грамада / гр.Грамада / Адрес: кв. УПИ: Имот пл.№367 с площ 32777 кв.м., ведно с построените в него сгради: Склад ГСМ - 1 ет., масивен - 52 кв.м.; Магазия склад - 1 ет., масивен - 349 кв.м.; Гараж и работилница - 1 ет., масивен - 106 кв.м.; Агрегатно - 1 ет., масивно - 43 кв.м.; Команден пункт - 2 ет. и 3 ет., масивен - 433 кв.м.; Склад - 1 ет., масивен - 44 кв.м.; КПП - 1 ет., масивен - 30 кв.м.; Административна сграда - 2 ет., масивна - 424 кв.м.; Външна тоалетна - паянтова сграда - 22 кв.м.; Акумулаторно помещение - 1 ет., масивно - 514 кв.м. ...(...) Приобретател: Министерство на земеделието и горите Изпълнителна агенция "Борба с градушките" Регионална дирекция "Борба с градушките"
№ 2482 / 19.09.2007 2482 Частна Видин / Белоградчик / с.Крачимир / Адрес: местност"Немия" кв. УПИ: - Имот 008015 с площ 15000кв.м. и построените в него сгради: - Масивна двуетажна сграда със застроена площ 160кв.м. - Парова станция -15кв.м. - Санитарна помещение - 12кв.м. - Склад -36 кв.м. - незавършен - Склад ГСМ - 12кв.м. - незавършен - Питомник - 36кв.м.- незавършен 44329(четиредесет и четири хиляди, т) Приобретател: Министерство на вътрешните работи Заповед № РД3208/1 / Дата:26.6.2008 г. - изцяло отписан
№ 2484 / 15.12.2007 2484 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: с.Покрайна, общ.Видин, обл.Видин кв. УПИ: Имот №068090 с площ 0,387дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/мост над р.Дунав между Видин, Република България и Калафат - Румъния 349(триста четиредесет и девет лев) Правно основание:Министерство на транпорта
№ 2486 / 15.12.2007 2486 Публична Видин / Видин / с.Капитановци / Адрес: , местност "Водна кула" кв. УПИ: имот №032002 с площ 4,641дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав между Видин Република България и Калафат Румъния 5049(пет хиляди и четиредесет и дев) Правно основание:Министерство на транспорта
№ 2483 / 15.12.2007 2483 Частна Видин / Видин / с.Иново / Адрес: кв. УПИ: Имот с №000189 - "ЛЕТИЩЕ" в землището на с.Иново с ЕКАТТЕ 32754, с площ 156404 кв.м. в т.ч.: Писта с две обращала с площ 101134 кв.м.; дължина - 2080 м. и ширина - 38 м. Прилежащ терен за обслужване нуждите на летището от 5 5270 кв.м. с построените в него сгради: 01-Приемна за аерогара с площ 463 кв.м. 02-Сграда с площ 551 кв.м. 03-Сграда за техн. обсл. и ремонт с площ 467 кв.м. 04-Сграда с площ 51 кв.м. 05-Павилион с площ 86 кв.м. 06-Санитарно помещение с площ 29 кв.м. 120753(сто и двадесет хиляди седемсто) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН Акт № 2587 / Дата: 11.9.2008 г. ч.<BR>
№ 2485 / 15.12.2007 2485 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: местност "Блато" кв. УПИ: имот №068112 с площ 29,074 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав между Видин, Република България и Калафат Румъния 26270(двадесет и шест и двеста и се) Правно основание:Министерство на транспорта
№ 2487 / 18.12.2007 2487 Публична Видин / Видин / с.Капитановци / Адрес: кв. УПИ: имот №034017 с площ 4,143 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав между Видин, Република България и Калафат, Румъния" 4486(четири хиляди четиристотин осе) Правно основание:Министерство на транспорта
№ 2488 / 18.12.2007 2488 Публична Видин / Видин / с.Капитановци / Адрес: землището на с.Капитановци, местността "Водна кула" кв. УПИ: имот №035048 с площ 27,383дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав между Видин, Република България и Калафат, Румъния 14487(четиринадесет хиляди четиристо) Правно основание:Министерство на транспорта
№ 2489 / 15.01.2008 2489 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: к-с"Гео Милев", ул."Гео Милев" № 2А кв. 101 УПИ: III 175 Терен с площ 1464,7кв.м. Сграда - склад и гаражни клетки - едноетажен, масивен със застроена площ 347,1кв.м., построен 1991г. 53359.9(петдесет и три хиляди триста п) Правно основание:Министерство на държавната политика при бедствия и аварии
№ 2490 / 28.01.2008 2490 Частна Видин / Белоградчик / с.Рабиша / Адрес: ,местност "Магурата", ЕКАТТЕ 61011, кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 206032 с площ 5 382кв.м. 606.55(шестстотин и шест лева и петде) Приобретател: Държавна агенция по горите, Регионално управление на горите - Берковица, Държавно лесничейство - Белоградчик
№ 2491 / 28.01.2008 2491 Частна Видин / Белоградчик / с.Рабиша / Адрес: ,местност "Магурата", ЕКАТТЕ 61011 кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 206034 с площ 6 854 кв.м. 772.45(седемстотин седемдесет и два л) Приобретател: Държавна агенция по горите, Регионално управление на горите - Берковица, Държавно лесничейство - Белоградчик
№ 2492 / 20.02.2008 2492 Публична Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: Имот пл.№279 кв. 69 УПИ: ІХ Втори етаж, представляващ: - 3 /три/ стаи и сервизно помещение с обща площ 76 кв.м. от двуетажна масивна сграда, построена 1966 г. 5214.3(пет хиляди двеста и четиринаде) Приобретател: Министерство на земеделието и продоволствието, Областна дирекция "Земеделие и гори" - гр.Видин
№ 2493 / 26.02.2008 2493 Публична Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: землище на с.Антимово, местност "Гриндури" кв. УПИ: имот №093148 с площ 44,138дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав, Република България и Калафат, Румъния 3985.66(три хиляди деветстотин осемдес) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2494 / 27.02.2008 2494 Публична Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: землище на с.Антимово, местност "Гробище" кв. УПИ: имот № 077010 с площ 4,955дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран(пътен и железопътен)мост над р.Дунав, Република България и Калафат, Румъния 509.87(петстотин и девет лева и осемд) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2495 / 27.02.2008 2495 Публична Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: ЕКАТТЕ 00919, землище на с.Антимово, местност "Гробище" кв. УПИ: имот № 076053 с площ 14,343дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран ( пътен и железопътен ) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния 1295.17(хиляда двеста деветдесет и пет) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2496 / 27.02.2008 2496 Публична Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: ЕКАТТЕ 00919, землище на с.Антимово, местност "ЛА ПОД" кв. УПИ: имот №086055 с площ 2,731 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект " Комбиниран ( пътен и железопътен ) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния 246.61(двеста четиредесет и шест лева) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2497 / 27.02.2008 2497 Публична Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: ЕКАТТЕ 00919, землище на с.Антемово, местност "ЛА ПОД" кв. УПИ: имот № 088026 с площ 26,760дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект " Комбиниран ( пътен и железопътен ) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния 2416.43(две хиляди, четиристотин и шес) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2498 / 28.02.2008 2498 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин,ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена", категория пета кв. УПИ: имот № 046060 с площ 3,812дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния" 297.34(двеста деветдесет и седем лева)
№ 2499 / 28.02.2008 2499 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена", категория пета кв. УПИ: имот №056074 с площ 3,658 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 320.99(триста и двадесет лева и девет) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2501 / 28.02.2008 2501 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землище на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена", категория пета кв. УПИ: имот №057053 с площ 2,921 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния" 256.32(двеста петдесет и шест лева и ) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2500 / 28.02.2008 2500 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена", категория пета кв. УПИ: Имот №056075 с площ 2,448 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран(пътен и железопътен) мост над р. Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 214.81(двеста и четиринадесет лева и ) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2502 / 04.03.2008 2502 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена" категория пета кв. УПИ: имот №061017 с площ 1,051 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 81.98(осемдесет и един лева и деветд) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2503 / 04.03.2008 2503 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена", категория четвърта кв. УПИ: имот №063002 с площ 0,505дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен)мост над р. Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 44.31(четиридесет и четири лева и тр) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2504 / 04.03.2008 2504 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землище на гр.Видин,ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена, категория четвърта кв. УПИ: имот № 064007 с площ 8,589 дка,предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния" ...(...) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2505 / 04.03.2008 2505 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена", категория четвърта кв. УПИ: имот №065002 с площ 7,396 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат Румъния" 858.68(осемстотин петдесет и осем лев) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2506 / 04.03.2008 2506 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта кв. УПИ: имот №175048 с площ 4,081 дка, предназначен за изграждането на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния" 421.16(четиристотин двадесет и един л) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2507 / 04.03.2008 2507 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта кв. УПИ: имот № 176026 с площ 2,425 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 281.54(двеста осемдесет и един лев и ) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2513 / 17.03.2008 2513 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта ИМОТ 081109 кв. УПИ: Имот №081109 с площ 12,256 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 1264.82(хиляда двеста шестдесет и чети) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2509 / 17.03.2008 2509 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ10971, местност "Гриндул", категория пета кв. УПИ: имот № 075002 с площ 0,537 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "комбиниран (пътен и железопътен) мост вад р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния 41.89(четиридесет и един лева и осем) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2510 / 17.03.2008 2510 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта кв. УПИ: имот № 041031 с площ 3,763 дка, предназначен за изграждането на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен)мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 388.34(триста осемдесет и осем лева и) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2511 / 17.03.2008 2511 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин,ЕКТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта кв. УПИ: имот №042048 с площ 2,628дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 271.21(двеста седемдесет и един лева ) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2514 / 17.03.2008 2514 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта ИМОТ 081110 кв. УПИ: Имот №081110 с площ 7,774 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния " 802.28(осемстотин и два лева и двадес) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2512 / 17.03.2008 2512 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория трета кв. УПИ: имот № 042049 с площ 5,551дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над Р.Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 652.8(шестстотин петдесет и два лева) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2515 / 17.03.2008 2515 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта кв. УПИ: имот № 082076 с площ 0,277дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост на р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 28.59(двадесет и осем лева и петдесе) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2516 / 17.03.2008 2516 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта кв. УПИ: имот № 082077 с площ 0,676 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 69.76(сестдесет и девет лева и седем) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2530 / 20.03.2008 2530 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971 кв. УПИ: паркинг с чешма - стоманобетонова конструкция, построена 1973г. и площ 0,949 дка. 3108.2(три хиляди, сто и осем лева и ) Приобретател: Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" - Областно пътно управление Видин
№ 2531 / 20.03.2008 2531 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971 кв. УПИ: имот № 000715 с площ 9,057 дка, находящ се в землищета на гр.Видин 29663.5(двадесет и девет хиляди, шестс) Приобретател: Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" - Областно пътно управление Видин
№ 2517 / 20.03.2008 2517 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория трета ИМОТ 088036 кв. УПИ: Имот №088036 с площ 2,567 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 407.54(четиристотин и седем лева и пе) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2528 / 20.03.2008 2528 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, категория четвърта местност "Алимана" кв. УПИ: имот №138018 с площ 0,403 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 21.54(двадесет и един лев и петдесет) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2529 / 20.03.2008 2529 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Песъците извън", категория четвърта кв. УПИ: имот №138017 с площ 1.014 дка , предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 54.21(петдесет и четири лева и дваде) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2518 / 20.03.2008 2518 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория трета, Имот 089010 кв. УПИ: Имот №089010 с площ 0,035 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 5.56(пет лева и петдесет и шест сто) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2519 / 20.03.2008 2519 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория трета, ИМОТ 089012 кв. УПИ: Имот №089012 с площ 1,233 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 195.75(сто деветдесет и пет лева и се) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2520 / 20.03.2008 2520 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта, ИМОТ 090011 кв. УПИ: Имот №090011 с площ 2,471 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 344.26(триста четиридесет и четири ле) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2526 / 20.03.2008 2526 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Песъците извън", категория четвърта кв. УПИ: имот №136009 с площ 0.309 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 43.05(четиридесет и три лева и пет с) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2521 / 20.03.2008 2521 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта, ИМОТ 090015 кв. УПИ: Имот №090015 с площ 0,558 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 77.74(седемдесет и седем лева и седе) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2522 / 20.03.2008 2522 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория трета, ИМОТ 085005 кв. УПИ: Имот №085005 с площ 1.701 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 270.05(двеста и седемдесет лева и пет) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2525 / 20.03.2008 2525 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, категория четвърта кв. УПИ: имот №135014 с площ 3,650 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр. Видин, Република българия и Калафат, Румъния" 508.52(петстотин и осем лева и петдес) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2523 / 20.03.2008 2523 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин,ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория трета, ИМОТ 093013 кв. УПИ: Имот №093013 с площ 0.734 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 116.53(сто и шестнадесет лева и петде) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2524 / 20.03.2008 2524 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория трета, ИМОТ 170007 кв. УПИ: Имот №170007 с площ 1,018 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 161.62(сто шестдесет и един лева и ше) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2532 / 01.04.2008 2532 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971,местност "Алимана" кв. УПИ: имот № 032010 с площ 0,060 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния" 2.38(два лева и тридесет и осем сто) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2534 / 01.04.2008 2534 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена", категория четвърта, ИМОТ 048102 кв. УПИ: Имот №048102 с площ 4,319 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 445.72(четиристотин четиридесет и пет) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2533 / 01.04.2008 2533 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин,ЕКАТТЕ 10971,категория четвърта кв. УПИ: имот №048101 с площ 15,608 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния" 1610.75(хиляда шестотин и десет лева и) Приобретател: Министерство на транпорта
№ 2535 / 01.04.2008 2535 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Гриндул", категория пета Имот 068025 кв. УПИ: Имот №068025 с площ 0,860 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 61.49(шестдесет и един лев и четирид) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2536 / 01.04.2008 2536 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Гриндул", категория пета, ИМОТ 067004 кв. УПИ: Имот №067004 с площ 42,328 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 3026.45(три хиляди двадесет и шест лев) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2537 / 04.04.2008 2537 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, местност "Герена", ЕКАТТЕ 10971, категория четвърта кв. УПИ: имот №051045 с площ 0,114 дка,предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния" ...(...) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2541 / 04.04.2008 2541 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена", категория четвърта, ИМОТ 049037 кв. УПИ: имот №049037 с площ 7, 752 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 900.01(деветстотин лева и една стотин) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2538 / 04.04.2008 2538 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, местност "Герена" ЕКАТТЕ 10971, категория четвърта имот № 052061 кв. УПИ: Имот № 052061 с площ 0,889 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав при Видин, Република България и Калафят, Румъния" ...(...) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2543 / 04.04.2008 2543 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта, ИМОТ 000841 кв. УПИ: имот №000841 с площ 0,149 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 5.9(пет лева и деветдесет стотинки) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2542 / 04.04.2008 2542 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена", категория четвърта, ИМОТ 047020 кв. УПИ: имот 047020 с площ 3, 309 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав, Република България и Калафат, Румъния" 341.49(триста четиридесет и един лев ) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2539 / 04.04.2008 2539 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, местност "Герена, категория четвърта, ЕКАТТЕ 10971 имот № 054027 кв. УПИ: имот № 054027 с площ 0,314 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния" ...(...) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2540 / 04.04.2008 2540 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, категория пета кв. УПИ: имот № 055067 с площ 0,945 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния" ...(...) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2544 / 10.04.2008 2544 Частна Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с.Боровица, община Белоградчик, ЕКАТТЕ 05582 кв. УПИ: имот,незастроен, с площ 12,349 дка, 12032.9(дванадесет хиляди тридесет и д) Приобретател: Областно пътно управление Видин
№ 2545 / 24.04.2008 2545 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: ул."Екзарх Йосиф І" №7, поземлен имот №10971.502.300 кв. УПИ: 1/2 идеални части от поземлен имот №10971.502.300, представляващ дворно място с площ 594 кв.м., ведно с построената в него масивна триетажна сграда №10971.502.300.1 със застр.площ 162,50кв.м., построена 1929г. с описание, както следва: -І - ри /партерен етаж/ - преден вход, помещение с площ 8,28 кв.м, санитарен възел и стълбище, заден вход, помещение с площ 12,38 кв.м и стълбище; -II-ри етаж - 9 /девет/ броя помещения с обща площ 105,755 кв.м, санитарен възел, стълбище към преден вход и стълбище към заден вход; - III-ти етаж - 8 /осем/ броя помещения и подпокривно пространство с обща площ 118,19кв.м., стълбище към заден вход 32723.5(тридесет и две хиляди седемсто) Приобретател: Областен управител на Област Видин Заповед № РД3203/7 / Дата:31.10.2008 г. - изцяло отписан
№ 2549 / 19.06.2008 2549 Частна Видин / Ново село / с.Флорентин / Адрес: ЕКАТТЕ 76145 кв. УПИ: Имот №000015 с площ 0,217 дка, представляващ бивш стопански двор - прилежащ терен към сграда 145.8(сто четиридесет и пет лева и о) Приобретател: Министерство на земеделието и храните
№ 2548 / 19.06.2008 2548 Частна Видин / Ново село / с.Флорентин / Адрес: ЕКАТТЕ 76145 кв. УПИ: Имот №000011 с площ 0, 501 дка, представляващ бивш стопански двор - прилежащ терен към сграда 354.6(триста петдесет и четири лева ) Приобретател: Министерство на земеделието и храните
№ 2547 / 20.06.2008 2547 Публична Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: бул."Съединение" №6, УПИ Х, кв. 40, ЕКАТТЕ 03616 кв. УПИ: УПИ Х, кв. 40, образуван от имот №501.82, представляващ дворно място с площ 9 067 кв.м., ведно с построените в него сгради: - учебна сграда със застроена площ 420 кв.м., построена 1963г.; - шлосеро-стругарска работилница със застроена площ 320 кв.м., построена 1973г.; - слаботокова работилница със застроена площ 82 кв.м., построена 1987г.; - паракотелно със застроена площ 45 кв.м., построена 1994г. 118506(сто и осемнадесет хиляди петст) Приобретател: Министерство на образованието и науката, Професионална Гимназия "А.С.Попов" - гр.Белоградчик Заповед № РД-02-14-336 / Дата:02.3.2010 г. - изцяло отписан
№ 2550 / 24.06.2008 2550 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: ,ул. "Цар Александър II" №23А,II (втори) етаж (първи жилищен) вх.А, жилищен блок №4/60 кв. УПИ: Жилищен апартамент със застроена площ 65,80 кв.м, състоящ се от стая, хол, кухня, коридор, килер и сервизни помещения, представляващ самостоятелен обект в сграда №10971.502.208.1 - избено помещение (мазе) №11 с площ 5,40 кв.м; - 3,36% ид.ч. от общите части на сградата №10971.502.208.1 - 3.36% ид.ч. от правото на строеж върху ПИ №10971.502.208 21997.7(двадесет и една хиляди деветст) Приобретател: Съвет за електронни медии
№ 2551 / 04.08.2008 2551 Частна Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "КАЛИЛА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален 618109 с площ 43.164 дка. 2071.87(две хиляди седемдесет и един л) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2552 / 04.08.2008 2552 Частна Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "КАЛИЛА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 618108 с площ 21.131 дка. 1014.29(хиляда и четиринадесет лева и ) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2554 / 04.08.2008 2554 Частна Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "КАЛИЛА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 618112 с площ 34.704 дка. 1665.79(хиляда шестстотин шестдесет и ) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2555 / 04.08.2008 2555 Частна Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "КАЛИЛА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер618113 с площ 9.679 дка, находящ се в землището на с. Боровица. 464.59(четиристотин шестдесет и четир) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2556 / 04.08.2008 2556 Частна Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "КАЛИЛА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 618117 с площ 7.993 дка. 383.66(триста осемдесет и три лева и ) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2557 / 04.08.2008 2557 Частна Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "КАЛИЛА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 618119 с площ 36.639 дка. 1758.67(хиляда седемстотин петдесет и ) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2559 / 04.08.2008 2559 Частна Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "БЕРИНА МЪРТВИНА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 621023 с площ 25.093 дка, находящ се в землището на с. Боровица. 1204.46(хиляда двеста и четири лева и ) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2560 / 04.08.2008 2560 Частна Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "БЕРИНА МЪРТВИНА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 621037 с площ 30.320 дка. 1455.36(хиляда четиристотин петдесет и) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2561 / 04.08.2008 2561 Частна Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "БЕРИНА МЪРТВИНА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 621041 с площ 34.106 дка. 1637.09(хиляда шестстотин тридесет и с) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2562 / 04.08.2008 2562 Частна Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "ПАРАСИНЕ" кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 622035 с площ 167.574 дка. 10801.5(десет хиляди осемстотин и един) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2563 / 04.08.2008 2563 Частна Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "ПАРАСИНЕ", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер №622038 с площ 11.987 дка. 575.38(петстотин седемдесет и пет лев) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2564 / 04.08.2008 2564 Частна Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "СТРАЖА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 623056 с площ 31.999 дка. 1075.17(хиляда седемдесет и пет лева и) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2565 / 04.08.2008 2565 Частна Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "БЕРИНА МЪРТВИНА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 621038 с площ 1.939 дка. 152.02(сто петдесет и два лева и две ) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2566 / 04.08.2008 2566 Частна Видин / Димово / с.Острокапци / Адрес: землището на с. Острокапци, ЕКАТТЕ 54434, местност "ЗЪБЕРА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 078002 с площ 11.989 дка. 1233.67(хиляда двеста тридесет и три л) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2567 / 04.08.2008 2567 Частна Видин / Димово / с.Яньовец / Адрес: землището на с. Яньовец, ЕКАТТЕ 87477, местност "ВЛАШКИ ДЕЛ", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 000278 с площ 13.782 дка. 1418.17(хиляда четиристотин и осемнаде) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2568 / 04.08.2008 2568 Частна Видин / Димово / с.Яньовец / Адрес: землището на с. Яньовец, ЕКАТТЕ 87477, местност "ЛОМА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 000276 с площ 47.310 дка. 4636.38(четири хиляди шестстотин триде) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2569 / 04.08.2008 2569 Частна Видин / Димово / с.Яньовец / Адрес: землището на с. Яньовец, ЕКАТТЕ 87477, местност "ВЛАШКИ ДЕЛ", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 000280 с площ 1.934 дка. 199.01(сто деветдесет и девет лева и ) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2570 / 04.08.2008 2570 Частна Видин / Димово / с.Яньовец / Адрес: землището на с. Яньовец, ЕКАТТЕ 87477, местност "ВЛАШКИ ДЕЛ", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 000273 с площ 29.366 дка. 3021.76(три хиляди двадесет и един лев) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2571 / 04.08.2008 2571 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: местност "НОРА ПИЗАНТИ" кв. УПИ: Поземлен имот №10971.90.9, представляващ терен с площ 29013 кв.м, ведно с построените в него сгради: - едноетажна масивна сграда №10971.90.9.1 със застроена площ 218 кв.м; - едноетажна масивна сграда №10971.90.9.2 със застроена площ 172 кв.м 124089(сто двадесет и четири хиляди и) Приобретател: Министерство на земеделието и храните, Национална ветеринарномедицинска служба -София, Регионална ветеринарномедицинска служба - Видин Заповед № РД26/4 / Дата:20.1.2011 г. - изцяло отписан
№ 2572 / 04.08.2008 2572 Частна Видин / Чупрене / с.Долни Лом / Адрес: землището на с. Долни лом, ЕКАТТЕ 22424, местност "КЪСИ РЪТ", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 284036 с площ 6.402 дка. 403.3(четиристотин и три лева и трид) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Чупрене
№ 2573 / 04.08.2008 2573 Частна Видин / Чупрене / с.Долни Лом / Адрес: землището на с. Долни Лом, ЕКАТТЕ 22424, местност "КЪСИ РЪТ", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 284037 с площ 101.885 дка. 4890.5(четири хиляди осемстотин и дев) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Чупрене
№ 2574 / 04.08.2008 2574 Частна Видин / Чупрене / с.Долни Лом / Адрес: землището на с. Долни Лом, ЕКАТТЕ 22424, местност "ТЪРНОВИТА ПАДИНА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 286013 с площ 9.572 дка. 368.2(триста шестдесет и осем лева и) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Чупрене
№ 2575 / 04.08.2008 2575 Частна Видин / Чупрене / с.Долни Лом / Адрес: землището на с. Долни Лом, ЕКАТТЕ 22424, местност "ВИНОВ РЪТ", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 272017 с площ 19.325 дка. 1515.1(хиляда петстотин и петнадесет ) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Чупрене
№ 2576 / 04.08.2008 2576 Частна Видин / Чупрене / с.Долни Лом / Адрес: землището на с. Долни Лом, ЕКАТТЕ 22424, местност "ВИНОВ РЪТ", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 272014 с площ 22.526 дка. 1766(хиляда седемстотин шестдесет и) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Чупрене
№ 2577 / 04.08.2008 2577 Частна Видин / Чупрене / с.Долни Лом / Адрес: землището на с. Долни Лом, ЕКАТТЕ 22424, местност "ВИНОВ РЪТ", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 272016 с площ 10.813 дка. 847.7(осемстотин четиридесет и седем) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Чупрене
№ 2578 / 04.08.2008 2578 Частна Видин / Чупрене / с.Средогрив / Адрес: землището на с. Средогрив, ЕКАТТЕ 68518, местност "ГЪСТО ЛИЦЕ", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 269045 с площ 4.696 дка. 368.2(триста шестдесет и осем лева и) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Чупрене
№ 2581 / 21.08.2008 2581 Частна Видин / Чупрене / с.Чупрене / Адрес: Имот №198002, ЕКАТТЕ 81757, местност "Бела вода" кв. УПИ: Имот №198002, с площ 10,404 дка., в землището на с.Чупрене, Начин на трайно ползване: Дървопроизв.пл. Отдел/подотдел 16/6 764.7(седемстотин шестдесет и четири) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Чупрене
№ 2582 / 21.08.2008 2585 Частна Видин / Чупрене / с.Чупрене / Адрес: землището на с.Чупрене, ЕКАТТЕ 81757, местност "Бела вода" кв. УПИ: Имот №198004, с площ 6,039 дка.,в землището на с.Чупрене, Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел 16/6 414.3(четиристотин и четиринадесет л) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Чупрене
№ 2583 / 22.08.2008 2583 Частна Видин / Ново село / с.Флорентин / Адрес: Имот №000176, землището на с. Флорентин, с площ 9,850 дка кв. УПИ: обл. Видин, общ. Ново село, с. Флорентин, ЕКАТТЕ 76145, местност "Бахчата", категория шеста 237.88(двеста тридесет и седем лева и) Приобретател: Национална агенция "Пътна инфраструктура" Областно пътно управление - Видин
№ 2584 / 22.08.2008 2584 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: ул. "Пейо Яворов" №3, ет.4 кв. УПИ: Самостоятелен обект в сграда №10971.502.586.25, с площ 395,00 кв.м, състоящ се от 11 стаи и сервизни помещения. Обектът попада в сграда №10971.502.586.3, в поземлен имот 10971.502.586. 145812(сто четиридесет и пет хиляди о) Приобретател: Държавна агенция по горите, "Държавно горско стопанство - Видин" ДП
№ 2586 / 26.08.2008 2586 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: кв. УПИ: Поземлен имот 10971.207.715, с площ 9040 кв.м Трайно предназначение: Земеделска Начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства 55031.9(петдесет и пет хихиляди тридес) Приобретател: Национална агенция "Пътна инфраструктура", Областно пътно управление - Видин
№ 2579 / 09.09.2008 2579 Частна Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: кв. УПИ: УПИ №ІV в кв.76 по ЗРП на с.Ново село - 500 кв.м. Административна сграда, масивна със застроена площ 96 кв.м. 829.9(осемстотин двадесет и девет ле) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Чупрене
№ 2580 / 09.09.2008 2580 Публична Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: кв. УПИ: Кейова стена - 150 м. Пристанищен плац, представляващ ПИ №1473,неразделна част от УПИ №ІV в кв.1-1400кв.м 1268.8(хиляда двеста шестдесет и осем) Приобретател: ИА "Проучване и поддържане на река Дунав" гр.Русе
№ 2589 / 30.09.2008 2589 Частна Видин / Чупрене / с.Чупрене / Адрес: Имот №198001, с площ 18.496 дка Начин на трайно ползване: Дървопроизв.пл. Отдел/подотдел: 16/6 - разсадник кв. УПИ: ...(...)
№ 2590 / 30.09.2008 2590 Частна Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: кв. УПИ: ...(...)
№ 2591 / 30.09.2008 2591 Публична Видин / Грамада / гр.Грамада / Адрес: кв. УПИ: Имот №001054, с площ 17.811 дка., в землището на гр.Грамада, ЕКАТТЕ 17645 Начин на трайно ползване: ЖП линия ...(...) Приобретател: национална компания Железопътна инфраструктура" Железопътна секция Враца
№ 2592 / 10.10.2008 2592 Публична Видин / Ружинци / с.Тополовец / Адрес: ЕКАТТЕ 73924 кв. УПИ: Имот №000244, с площ 8,426 дка Начин на трайно ползване: ЖП линия 7077.8(седем хиляди седемдесет и седе) Приобретател: Национална компания Железопътна инфраструктура" Железопътна секция Враца
№ 2593 / 17.11.2008 2593 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: кв. УПИ: Поземлен имот №10971.30.1, с площ 292005 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива 36161.9(тридесет и шест хиляди стошест) Приобретател: Министерство на правосъдието гл.упр. на затворите, Държавно предприятие "Фонд затворно дело"
№ 2594 / 01.12.2008 Публична Видин / Видин / с.Иново / Адрес: кв. УПИ: Имот с №000174 в землището на с. Иново с ЕКАТТЕ 32754, с площ 2 563 кв.м., ведно с построената в него сграда дизел - агрегатно, с площ 551 кв.м. 12712.8(дванадесет хиляди седестотин и) Приобретател: Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"
№ 2595 / 02.12.2008 2595 Частна Видин / Кула / гр.Кула / Адрес: кв. УПИ: УПИ VII в кв.50 с площ 8000 кв.м., ведно с построените в него сгради: - Масивна триетажна сграда, предназначена за училище, със застроена площ 400 кв.м., построена 1962г. - Административна, масивна двуетажна сграда, предназначена за столова, застроена площ 190 кв.м., построена 1963г. 78002.3(седемдесет и осем хиляди и два)
№ 2596 / 03.12.2008 2596 Частна Видин / Кула / гр.Кула / Адрес: кв. УПИ: УПИ V-12 в кв.44, с площ 19275 кв.м., ведно с построените в него сгради: - Техническа работилница със застроена площ 400 кв.м. - работилница с кабинети със застроена площ 900 кв.м. - Метален навес със застроена площ 336 кв.м. 108377(сто и осем хиляди триста седем)
№ 2597 / 09.12.2008 2597 Публична Видин / Димово / с.Карбинци / Адрес: кв. УПИ: Имот №000017, с площ 52,024 дка Начин на трайно ползмване" ЖП линия 79659.1(седемдесет и девет хиляди шес) Приобретател: Национална компания "Железопътна инфраструктура" , Железопътна секция - Враца
№ 2598 / 09.12.2008 2598 Публична Видин / Димово / с.Карбинци / Адрес: кв. УПИ: Имот №000016, с площ 2,561 Начин на трайно ползване: ЖП гара 3921.4(три хиляди деветстотин двадесе) Приобретател: Национална компания "Железопътна инфраструктура" , Железопътна секция - Враца
№ 2599 / 10.12.2008 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Ул.”Цар Симеон Велики” №3 кв. УПИ: 1. Втори етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с № 10971.502.572.1.4, със застроена площ 945,10 кв.м., заедно със стълбище с площ 39,1 кв.м., ведно със съответния процент ид. части от общите части на сградата, в размер на 5,8 кв.м. 2. Две отделни обособени части от партерен етаж, както следва: 2.1. Самостоятелен обект в сграда №10971.502.572.1.1, със застроена площ 237,10 кв.м., заедно със стълбище с площ 34,6 кв.м., ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата, в размер 6 кв.м. 2.2. Самостоятелен обект в сграда № 10971.502.572.1.3, със застроена площ 268,20 кв.м., ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата, в размер на 6 кв.м. 3. Две отделни обособени части от сутерена, както следва: 3.1. Самостоятелен обект №10971.502.572.1.8, със застроена площ 248,50 кв.м., ведно със 4,54% идеални части от общите части на сградата 3.2. Самостоятелен обект в сграда №10971.502.572.1.6, със застроена площ 269,30 кв.м., ведно със 4,92% идеални части от общите части на сградата 4. Сграда №10971.502.572.2, със застроена площ 57 кв.м., представляваща гараж 5. Сграда №10971.502.572.4, със застроена площ 31 кв.м., представляваща гараж, заедно със съответната идеална част от дворното място в размер на 1373,98 кв.м., съставляващо поземлен имот, с №10971.502.572, целият с площ от 1519 кв.м. 677411( /шестстотин седемдесет и седе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
№ 2602 / 11.12.2008 2602 Публична Видин / Димово / с.Лагошевци / Адрес: обл. Видин общ. Димово, землището на с. Лагошевци ЕКАТТЕ 43027 кв. УПИ: Имот №000158, с площ 7, 732 дка 11158.8(единадесет хиляди сто петдесет) Приобретател: Национална компания "Железопътна инфраструктура" Железопътна секция - Враца
№ 2603 / 11.12.2008 2603 Публична Видин / Димово / с.Лагошевци / Адрес: обл. Видин, общ. Димово, землището на с. Лагошевци ЕКАТТЕ 43027 кв. УПИ: Имот №000157, с площ 9, 338 дка Начин на трайно ползване: Др. ЖП територия 14293.8(четиринадесет хиляди двеста де) Приобретател: Национална компания "Железопътна инфраструктура" Железопътна секция - Враца
№ 2600 / 11.12.2008 2600 Публична Видин / Димово / с.Лагошевци / Адрес: обл. Видин, общ. Димово, землището на с. Лагошевци ЕКАТТЕ 43027 кв. УПИ: Имот №000160 с площ 5,560 дка Начин на трайно ползване: Др. ЖП територия 8024.2(осем хиляди и двадесет и четир) Приобретател: Национална компания "Железопътна инфраструктура" Железопътна секция - Враца
№ 2601 / 11.12.2008 2601 Публична Видин / Димово / с.Лагошевци / Адрес: обл. Видин, общ. Димово, землището на с. Лагошевци ЕКАТТЕ43027 кв. УПИ: Имот №000159, с площ 7.293 дка Начин на трайно ползване: Др. ЖП територия 10525.3(десет хиляди петстотин двадесе) Приобретател: Национална компания "Железопътна инфраструктура" Железопътна секция - Враца
№ 2604 / 15.12.2008 2604 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: гр. Видин, ул. "Железничарска" №50 кв. УПИ: Имот №10971.502.971, с площ 670 кв.м., ведно с построената в него сграда 38060.2(тридесет и осем хиляди и шестд) Приобретател: Национална компания "Железопътна инфраструктура" Железопътна секция - Враца
№ 2605 / 28.01.2009 2605 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин общ. Видин гр. Видин Местност "Алимана" кв. УПИ: Имот №10971.81.847 с площ 1083 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория IV 64.98(шестдесет и четири лева и деве) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2606 / 28.01.2009 2606 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: кв. УПИ: Имот №10971.149.39 с площ 56 682 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива 8774.37(осем хиляди седемстотин седемд) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2607 / 28.01.2009 2607 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: кв. УПИ: Имот №10971.158.854 с площ 1645 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Пасище 98.7(деветдесет и осем лева и седем) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2608 / 28.01.2009 2608 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.150.32 с площ 4195 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива 649.39(шестстотин четиридесет и девет) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2609 / 28.01.2009 2609 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.142.78 с площ 26 287 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива 4069.23(четири хиляди и шестдесет и де) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2610 / 28.01.2009 2610 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.81.845 с площ 760 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория ІV кв. УПИ: Имот №10971.81.845 с площ 760 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория ІV 45.6(четиридесет и пет лева и шестд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2611 / 28.01.2009 2611 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.149.856 с площ 35 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория ІV кв. УПИ: Имот №10971.149.856 с площ 35 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория ІV 2.1(два лева и десет стотинки) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2612 / 28.01.2009 2612 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.327.867 с площ 93кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище кв. УПИ: Имот №10971.327.867 с площ 93кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище 5.58(пет лева и петдесет и осем сто) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2613 / 28.01.2009 2613 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: кв. УПИ: Имот №10971.331.483 с площ 10459кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория ІV 627.54(шестстотин двадесет и седем ле) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2614 / 28.01.2009 2614 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.331.483 с площ 10459кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория ІV кв. УПИ: Имот №10971.331.483 с площ 10459кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория ІV 627.54(шестстотин двадесет и седем ле) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2615 / 28.01.2009 2615 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин общ. Видин гр. Видин местност "Шуговец" кв. УПИ: Имот №10971.139.604 с площ 11370 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория IV Начин на трайно ползване: Пасище 682.2(шестстотин осемдесет и два лев) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2616 / 28.01.2009 2616 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин общ. Видин гр. Видин Западна складова зона кв. УПИ: Имот №10971.511.850 с площ 3317 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект 27999.1(двадесет и седем хиляди деветс) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2617 / 28.01.2009 2617 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: местност "Шуговец" кв. УПИ: Имот №10971.327.869 с площ 2164 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория IV Начин на трайно ползване: Пасище 129.84(сто двадесет и девет лева и ос) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2618 / 28.01.2009 2618 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: местност "Герена" кв. УПИ: Имот №10971.54.844 с площ 88 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория IV Начин на трайно ползване: Пасище 5.94(пет лева и деветдесет и четири) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2619 / 29.01.2009 2619 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: местност "Шуговец" кв. УПИ: Имот №10971.156.33 с площ 137 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория IV Начин на трайно ползване: Нива 21.21(двадесет и един лев и двадесет) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2620 / 29.01.2009 2620 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: кв. УПИ: Имот №10971.415.2 с площ 6223 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: За друг производствен, складов обект 20311.9(двадесет хиляди триста и едина) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2621 / 29.01.2009 2621 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: местност "Шуговец" кв. УПИ: Имот №10971.151.20 с площ 3849 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория IV Начин на трайно ползване: Нива 595.83(петстотин деветдесет и пет лев) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2622 / 29.01.2009 2622 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.152.47 с площ 1261кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива кв. УПИ: Имот №10971.152.47 с площ 1261кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива 195.2(сто деветдесет и пет лева и дв) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2623 / 29.01.2009 2623 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.156.32 с площ 607кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива кв. УПИ: Имот №10971.156.32 с площ 607кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива 93.96(деветдесет и три лева и деветд) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2624 / 29.01.2009 2624 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.158.24 с площ 171кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива кв. УПИ: Имот №10971.158.24 с площ 171кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива 26.47(двадесет и шест лева и четирид) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2625 / 29.01.2009 2625 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.158.25 с площ 230кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива кв. УПИ: Имот №10971.158.25 с площ 230кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива 35.6(тридесет и пет лева и шестдесе) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2626 / 29.01.2009 2626 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: кв. УПИ: Имот №10971.150.31, с площ 1642 Трайно предназвачение7 Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива 254.18(двеста петдесет и четири лева ) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2628 / 29.01.2009 2628 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.327.832 с площ 5777кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Пасище кв. УПИ: Имот №10971.327.832 с площ 5777кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Пасище 346.62(триста четиридесет и шест лева) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2629 / 06.03.2009 2629 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.416.1 с площ 1000 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект кв. УПИ: Имот №10971.416.1 с площ 1000 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект 3612.2(три хиляди шестстотин и дванад) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2630 / 06.03.2009 2630 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.189.852 с площ 85 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище кв. УПИ: Имот №10971.189.852 с площ 85 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище 5.1(пет лева и десет стотинки ) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2627 / 06.03.2009 2627 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.152.35 с площ 25 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива кв. УПИ: Имот №10971.152.35 с площ 25 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива 3.87(три лева и осемдесет и седем с) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2631 / 24.03.2009 Частна Видин / Ново село / с.Флорентин / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, с. Флорентин ЕКАТТЕ 76145 местност „Бахчата” кв. УПИ: Имот №000057 с площ 0, 496 дка Начин на трайно ползване: НМ извън регулация 551.7(петстотин петдесет и един лев ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ 2632 / 22.05.2009 2632 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.501.14, с площ 9581 кв.м., ведно със сграда Средновековна крепост „Баба Вида” Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За исторически паметник, историческо място Сграда 10971.501.14.1 – Средновековна крепост „Баба Вида”, със застроена площ 5116 кв.м. Брой етажи - 1 Предназначение: Сграда – паметник на културата кв. УПИ: Имот №10971.501.14, с площ 9581 кв.м., ведно със сграда Средновековна крепост „Баба Вида” Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За исторически паметник, историческо място Сграда 10971.501.14.1 – Средновековна крепост „Баба Вида”, със застроена площ 5116 кв.м. Брой етажи - 1 Предназначение: Сграда – паметник на културата 2.39375e+006(2393753.70 лв. /два милиона тр) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 2633 / 22.05.2009 2633 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин Ул. „Княз Борис І” №34 кв. УПИ: Имот №10971.501.181, с площ 3857 кв.м., ведно със сграда Музей „Кръстата казарма” Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За исторически паметник, историческо място Сграда 10971.501.181.1 - Музей „Кръстата казарма” със застроена площ 1473 кв.м. Брой етажи - 2 Предназначение: Сграда за култура и изкуство 392021(триста деветдесет и две хиляди) Приобретател: Министерство на културата
№ 2641 / 02.07.2009 2641 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин,общ. Видин, гр. Видин местност "Шуговец" кв. УПИ: Имот №10971.140.55 с площ от 330 кв.м., Трайно предназначение на теротирята: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория: четвърта 51.08(петдесет и един лева и осем ст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2634 / 02.07.2009 2634 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: имот №10971.181.14 с площ 17675 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория четвърта Начин на трайно ползване: Нива 3078.1(три хиляди и седемдесет и осем) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2636 / 02.07.2009 2636 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.193.30 с площ 32 974 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория на земята: четвърта Начин на трайно ползване: Нива 5104.38(пет хиляди сто и четири лева и) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2635 / 02.07.2009 2635 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.188.37 с площ 10363 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория четвърта Начин на трайно ползване: Нива 1604.19(хиляда шестотин и четири лева ) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2637 / 02.07.2009 2637 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.182.16 с площ 4 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория на земята: четвърта Начин на трайно ползване: Нива 0.7(седемдесет стотинки) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2638 / 02.07.2009 2638 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец кв. УПИ: Имот №10971.182.18 с площ 21 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория на земята: четвърта Начин на трайно ползване: Нива 3.66(три лева и шестдесет и шест ст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2639 / 02.07.2009 2639 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец кв. УПИ: Имот №10971.185.19 с площ 88 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория на земята: четвърта Начин на трайно ползване: Нива 13.62(тринадесет лева и шестдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2640 / 02.07.2009 2640 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.489.3 с площ 7 178 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория на земята: четвърта Начин на трайно ползване: Нива 1018.56(хиляда и осемнадесет лева и пе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2642 / 02.07.2009 2642 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.153.31 с площ 3456 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Ливада Категория: четвърта 348.36(триста четиридесет и осем лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА Стар идентификатор:10971.153.30, 10971.153.9, 10971.153.28
№ 2644 / 02.07.2009 2644 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.190.40 с площ 509 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория: четвърта 88.64(осемдесет и осем лева и шестде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2643 / 04.08.2009 2643 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.189.10 с площ 15 652 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория: четвърта 2725.8(две хиляди седемстотин двадесе) Правно основание:Министерство на транспорта
№ 2645 / 04.08.2009 2645 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.192.72 с площ 4268 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория: четвърта 660.69(шестстотин и шестдесет лева и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2646 / 04.08.2009 2646 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.140.56 с площ 4656 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория: четвърта 720.75(седемстотин и двадесет лева и ) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2648 / 04.08.2009 2648 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, п.к.3700 НОВ ПЪТ кв. УПИ: Имот №10971.508.676 с площ 2 135 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m) 20989.2(двадесет хиляди деветстотин ос) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2651 / 09.09.2009 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци местност „Песъците извън” кв. УПИ: Имот №52283.136.13 с площ 596 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 629.4(шестстотин двадесет и девет ле) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2647 / 09.09.2009 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.149.858 с площ 5 670 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 18506.9(осемнадесет хиляди петстотин и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2653 / 09.09.2009 2653 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец кв. УПИ: Имот №10971.153.872 с площ 2754 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт 8989.1(осем хиляди деветстотин осемде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
№ 2649 / 09.09.2009 2649 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, местност „Алимана” кв. УПИ: Имот №10971.82.81 с площ 3 288 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 10732(десет хиляди седемстотин триде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2650 / 09.09.2009 2650 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, местност „Гриндул” кв. УПИ: Имот №10971.66.21 с площ 15 862 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 51773.6(петдесет и една хиляди седемст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2652 / 09.09.2009 2652 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.153.874 с площ 1938 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт 6325.6(шест хиляди триста двадесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
№ 2654 / 14.10.2009 2654 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Екзарх Йосиф І” №51 кв. УПИ: Имот №10971.502.423 с площ 4334 кв.м. Ведно със сгради: 1. Сграда 10971.502.423.1 - застроена площ 558 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за образование; 2. Сграда 10971.502.423.2 - застроена площ 96 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за образование; 3. Сграда 10971.502.423.3 - застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за образование; 4. Сграда 10971.502.423.4 - застроена площ 32 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование 54781.8(петдесет и четири хиляди седем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
№ 2659 / 20.10.2009 2659 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул.”Княз Александър Батенберг” №4, етаж 2 Самостоятелният обект се намира в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор №10971.502.972 кв. УПИ: Апартамент със застроена площ от 66,00 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10971.502.972.3.1, ведно с избено помещение (мазе) с площ от 7,70 кв.м. 14123.2(четиринадесет хиляди сто дваде) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2655 / 20.10.2009 2655 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул.”Александър Батенберг”№4, I (първи) етаж, ап.2 Самостоятелният обект се намира в сграда №18, разположена в поземлен имот с идентификатор №10971.502.972 кв. УПИ: Апартамент със застроена площ от 43,00 кв.м., състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10971.502.972.18.2, ведно с избено помещение (мазе) №4 с площ от 22 кв.м. 7324.9(седем хиляди триста двадесет и) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2657 / 20.10.2009 2657 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул.”Александър Батенберг”№4, II (втори) етаж, ап.4 Самостоятелният обект се намира в сграда №18, разположена в поземлен имот с идентификатор №10971.502.972 кв. УПИ: Апартамент със застроена площ от 43,00 кв.м., състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10971.502.972.18.4, ведно с избено помещение (мазе) №2 с площ от 22 кв.м. 7324.4(седем хиляди триста двадесет и) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2658 / 20.10.2009 2658 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. "Княз Александър Батенберг" №4, II (втори) етаж, ап.2 Самостоятелният обект се намира в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор №10971.502.972 кв. УПИ: Апартамент със застроена площ 66,00 кв.м, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10971.502.972.3.2, ведно с избено помещение (мазе) с площ 8,32 кв.м 14161.7(четиринадесет хиляди сто шестд) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2656 / 27.10.2009 2656 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул.”Александър Батенберг”№4, ет.2, ап.3 Самостоятелният обект се намира в сграда №18, разположена в поземлен имот с идентификатор №10971.502.972 кв. УПИ: Самостоятелен обект (апартамент) с идентификатор №10971.502.972.18.3, със застроена площ от 56,00 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, ведно с избено помещение (мазе) №3 и избено помещение (мазе) №5 с обща площ от 26 кв.м 9422(девет хиляди четиристотин двад) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” Заповед № РД09/70 / Дата:12.7.2019 г. ч.- изцяло отписан
№ 2660 / 03.11.2009 Публична Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, югозападния край на гр. Белоградчик, местност „Лесопарк”. кв. УПИ: „Турска крепост ”, включваща първи и втори укрепени дворове с категория – национално значение, попадаща в имот №067016 с площ 26 721 кв.м. 86343.8(/осемдесет и шест хиляди трист) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 2661 / 03.11.2009 2661 Публична Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, югозападния край на гр. Белоградчик, местност „ЛЕСОПАРК”. кв. УПИ: „Римска крепост Калето – Дамийска махала”, включваща третия, най-високо разположен укрепен пръстен, попадаща в имот №067017 с площ от 42 553 кв.м. 139063(сто тридесет и девет хиляди и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 2664 / 09.11.2009 2664 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна, местност „Гриндури”, ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №078090 с площ 28 604 кв.м. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта Начин на трайно ползване: Пасище, мера 1973.68(хиляда деветстотин седемдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
№ 2663 / 09.11.2009 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131, местност „Гриндури” кв. УПИ: Имот №078089 с площ 51 631 кв.м. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта Начин на трайно ползване: Пасище, мера 3562.54(три хиляди петстотин шестдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2662 / 09.11.2009 2662 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна, ЕКАТТЕ 57131, местност „Гриндури” кв. УПИ: Имот №075026 с площ 26 621 кв.м. Категория на земята при неполивни условия: Трета Начин на трайно ползване: Пасище, мера 1884.77(хиляда осемстотин осемдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2669 / 19.11.2009 2669 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. "Княз Александър Батенберг" №4 кв. УПИ: Имот №10971.502.972 с площ 77 506 кв.м., ведно с построените в него: - Самостоятелен обект с идентификатор 10971.502.972.3.3 със застроена площ 100,00 кв.м., находящ се в сграда №3, разположена в ПИ с идентификатор №10971.502.972, ведно с избено помещение (мазе) с площ 71,35 кв.м - Самостоятелен обект с идентификатор 10971.502.972.3.4 със застроена площ 60,00 кв.м., находящ се в сграда №3, разположена в ПИ с идентификатор №10971.502.972, ведно с избено помещение (мазе) с площ 16,50 кв.м Предназначение на самостоятелните обекти: За делова и административна дейност 1.43926e+006(един милион четиристотин триде) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2667 / 19.11.2009 2667 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул.”Пейо Яворов” №12 кв. УПИ: Поземлен имот №10971.502.956, с площ 3942,00 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт 78938.5(седемдесет и осем хиляди девет) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2668 / 19.11.2009 2668 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул.”Пейо Яворов” №10 кв. УПИ: Поземлен имот №10971.502.957 с площ 583,00 кв.м., ведно с построената в него сграда №10971.502.957.1, със застроена площ 138 кв.м., брой етажи 1 Предназначение: Селскостопанска сграда Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт 23001.4(двадесет и три хиляди и един л) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2666 / 19.11.2009 2666 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул.”Пейо Яворов” №8 кв. УПИ: Поземлен имот №10971.502.958, с площ 1054 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт 23715(двадесет и три хиляди седемсто) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2665 / 19.11.2009 2665 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул."Пейо Яворов"№6 кв. УПИ: Поземлен имот №10971.502.959, с площ от 1204 кв.м., Трайно предназначение на територията:Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен комплекс 27.09(двадесет и седем хиляди и деве) Приобретател: Национална компания "Железопътна инфраструктура" Железопътна секция - Враца
№ 2670 / 04.12.2009 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Яворов” № 4Б кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.502.960 с площ 562 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт 12645(дванадесет хиляди шестстотин ч) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2671 / 04.12.2009 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Княз Александър Батенберг” №4 кв. УПИ: Сграда на транспорта с идентификатор №10971.502.972.1, със застроена площ 987 кв.м., брой етажи 2 Сграда на транспорта с идентификатор №10971.502.972.4, със застроена площ 192 кв.м., брой етажи 2 Сграда – складова база, склад с идентификатор №10971.502.972.6, със застроена площ 61 кв.м., брой етажи 1 Сграда на транспорта с идентификатор №10971.502.972.11, със застроена площ 14 кв.м., брой етажи 1, находящи се в поземлен имот с идентификатор №10971.502.972 453173(четиристотин петдесет и три хи) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2673 / 16.12.2009 2673 Публична Видин / Брегово / гр.Брегово / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, гр. Брегово парцел XIII, кв. 54 по плана на гр. Брегово кв. УПИ: УПИ №000617 с площ 14 366 кв.м., ведно с построените в него сгради: Сграда със застроена площ 1167 кв.м. Сграда със застроена площ 186 кв.м. Сграда със застроена площ 42 кв.м. Сграда със застроена площ 17 кв.м. 90318.3(деветдесет хиляди триста и осе) Приобретател: ММИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НВМС София
№ 2672 / 16.12.2009 2672 Публична Видин / Бойница / с.Бойница / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, с. Бойница, ул. „Георги Димитров” №5 кв. УПИ: Апартамент №1 – тристаен с площ 81,51 кв.м., заедно с мазе №1 с площ 7,03 кв.м., заедно с 6,49 кв.м., представляващи 11,44 на сто от общите части на сградата и 16,07 кв.м., представляващи 11,44 на сто от партера на сградата. Апартамент №2 – двустаен с площ 68,93 кв.м., заедно с мазе №2 с площ 4,75 кв.м., заедно с 5,20 кв.м., представляващи 9,16 на сто от общите части на сградата и 12,87 кв.м., представляващи 9,16 на сто от партера на сградата. Апартамент №3 – тристаен с площ 82,84 кв.м., заедно с мазе №3 с площ 4,79 кв.м., заедно с 6,22 кв.м., представляващи 10,97 на сто от общите части на сградата и 15,41 кв.м., представляващи 10,97 на сто от партера на сградата, Находящи се на първи етаж в панелен блок №2, построени с отстъпено право на строеж в УПИ №ІІ-487, кв.48. 11632.2(единадесет хиляди шестстотин т) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2674 / 18.12.2009 2674 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна, ЕКАТТЕ 57131, местност „Гриндури” кв. УПИ: Имот №073003 с площ 6 431 кв.м. Категория на земята при неполивни условия: Шеста Начин на трайно ползване: Нива 718.86(седемстотин и осемнадесет лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2675 / 18.12.2009 2675 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна, ЕКАТТЕ 57131, местност „Гриндури” кв. УПИ: Имот №073005 с площ 8 347 кв.м. Категория на земята при неполивни условия: Шеста Начин на трайно ползване: Нива 933.03(деветстотин тридесет и три лев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2676 / 18.12.2009 2676 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна, ЕКАТТЕ 57131, местност „Гриндури” кв. УПИ: Имот №074003 с площ 37 319 кв.м. Категория на земята при неполивни условия: Шеста Начин на трайно ползване: Нива 4171.52(четири хиляди сто седемдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2677 / 18.12.2009 2677 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна, ЕКАТТЕ 57131, местност „Гриндури” кв. УПИ: Имот №075025 с площ 68 кв.м. Категория на земята при неполивни условия: Трета Начин на трайно ползване: Пасище, мера 4.74(четири лева и седемдесет и чет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2678 / 18.12.2009 2678 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Покрайна, ЕКАТТЕ 57131, местност „Гриндури” кв. УПИ: Имот №077003 с площ 38 кв.м. Начин на трайно ползване: Пасище, мера Категория на земята при неполивни условия: Шеста 1.68(един лев и шестдесет и осем ст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2679 / 18.12.2009 2679 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Покрайна, ЕКАТТЕ 57131, местност „Гриндури” кв. УПИ: Имот №000235 с площ 1 529 кв.м. Начин на трайно ползване: Ливада Категория на земята при неполивни условия: Четвърта 177.24(сто седемдесет и седем лева и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2680 / 18.12.2009 2680 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Покрайна, ЕКАТТЕ 57131, местност „Гриндури” кв. УПИ: Имот №000237 с площ 62 кв.м. Начин на трайно ползване: Ливада Категория на земята при неполивни условия: Четвърта 6.25(шест лева и двадесет и пет сто) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2681 / 28.12.2009 2681 Частна Видин / Видин / с.Дружба / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Дружба, ЕКАТТЕ 23786, местност „Уния” кв. УПИ: Имот №023016 с площ 503 259 кв.м. Начин на трайно ползване: Пасище, мера Категория на земята при неполивни условия: Шеста 17392.6(седемнадесет хиляди триста дев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2682 / 28.12.2009 2682 Частна Видин / Видин / с.Дружба / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Дружба, ЕКАТТЕ 23786, местност „Уния” кв. УПИ: Имот №023020 с площ 2 362 кв.м. Начин на трайно ползване: Полски път Категория на земята при неполивни условия: Шеста 206.63(Двеста и шест лева и шестдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2683 / 20.01.2010 2683 Частна Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик кв. УПИ: Масивен гараж със застроена площ 18 кв.м., находящ се в УПИ – I – 735, кв.56 1453.3(хиляда четиристотин петдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Заповед № РД26/5 / Дата:29.3.2011 г. - изцяло отписан
№ 2685 / 26.01.2010 2685 Частна Видин / Видин / с.Дружба / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Дружба, ЕКАТТЕ 23786 местност ”Уния” кв. УПИ: Имот №023015 с площ 12 182 кв.м., ведно с построените в него сгради: - Сграда със специално предназначение с разгърната застроена площ 556 кв.м. - Сграда – гараж с разгърната застроена площ 864 кв.м. - Сграда със специално предназначение с разгърната застроена площ 80 кв.м. 43310.4(четиридесет и три хиляди трист) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2684 / 26.01.2010 Публична Видин / Грамада / гр.Грамада / Адрес: oбл. Видин, общ. Грамада, гр. Грамада, ЕКАТТЕ 17645 пл.”Мико Нинов” №13 кв. УПИ: 1. Втори етаж от административна сграда в имот №501.716, парцел XV, кв.79, със застроена площ на сградата 177 кв.м., в т.ч.: - Стая №1 с площ 7,48 кв.м. - Стая №2 с площ 12,48 кв.м. - Стая №3 с площ 16,38 кв.м. - Стая №4 с площ 16,38 кв.м. - Стая №5 с площ 34,65 кв.м. - Стая №6 с площ 17,44 кв.м. - Стая №7 с площ 9,25 кв.м. - Санитарни възли с обща площ 8,72 кв.м. - Коридори с обща площ 18,03 кв.м. 2. ? ид.ч. от масивен гараж с площ 19,31 кв.м 12504.2(дванадесет хиляди петстотин и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Общинска служба по земеделие - гр. Грамада
№ 2686 / 16.02.2010 2686 Частна Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ЕКАТТЕ 03616, местност „ЗЕЛЕНИ ГРАД” кв. УПИ: Имот от горски фонд с номер 066050 с площ 0.824 дка Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел, площ: 263/8 – 0.068 дка широколистна гора 263/9 – 0.718 дка широколистна гора 279/а – 0.038 дка иглолистна гора 64.89(шестдесет и четири лева и осем) Приобретател: Изпълнителна агенция по горите Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2692 / 22.02.2010 2692 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, местност „Ловен парк” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.141.3 с площ 7660 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 25002.2(двадесет и пет хиляди два лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2693 / 22.02.2010 2693 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, местност „Песъците извън” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.138.25 с площ 4 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 13.1(тринадесет лева и десет стотин) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2694 / 22.02.2010 2694 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, местност „Ловен парк” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.140.58 с площ 44 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 143.6(сто четиридесет и три лева и ш) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2695 / 22.02.2010 2695 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, местност „Алимана 2” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.86.28 с площ 808 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 2637.3( две хиляди шестотин тридесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2696 / 22.02.2010 2696 Публична Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци, местност „Песъците извън” кв. УПИ: Поземлен имот №52283.136.14 с площ 181 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 191.1(сто деветдесет и един лева и д) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2687 / 22.02.2010 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.153.32 с площ 90 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 293.8(двеста деветдесет и три лева и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2688 / 22.02.2010 2688 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Алимана” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.87.13 с площ 628 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 2049.8(две хиляди и четиридесет и дев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2689 / 22.02.2010 2689 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.153.34 с площ 996 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 3250.9(три хиляди двеста и петдесет л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2690 / 22.02.2010 2690 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Песъците извън” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.138.27 с площ 268 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 874.8(осемстотин седемдесет и четири) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2691 / 22.02.2010 2691 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Алимана 2” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.86.33 с площ 473 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 1543.9(хиляда петстотин четиридесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2697 / 01.04.2010 2697 Публична Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, с. Ново село, ПИ №1473 в границите на УПИ IV, кв.1, по плана на с.Ново село, община Ново село, област Видин, одобрен със Заповед №ИК-25-691 от 04.12.1985г. на ОНС -Видин и Заповед №343 от 19.12.2000г. на Кмета на Община Ново село за ЧИ на ПУП кв. УПИ: Поземлен имот №1473 – Пристанищен плац, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV -За пристанище, кв.1 с площ 1400 кв.м. 5718.66(пет хиляди седемстотин и осемн) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ" -
№ 2698 / 19.05.2010 2698 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, ул.”Цар Михаил III Шишман” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.501.7 с площ 26 625 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За исторически паметник, историческо място Имотът представлява част от „Крепостни стени на турско кале”, оформящи ров 748114(седемстотин четиридесет и осем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 2699 / 19.05.2010 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Цар Михаил III Шишман” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 10971. 501.447 с площ 12 433 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За исторически паметник, историческо място Имотът представлява част от „Крепостни стени на турско кале” с „Еничер капия”, оформящи ров 348559(триста четиридесет и осем хиля) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 2700 / 19.05.2010 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Цар Михаил III Шишман” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 10971. 501.1 с площ 17 470 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За исторически паметник, историческо място Имотът представлява част от „Крепостни стени на турско кале” с „Флорентин капия”, оформящи ров 489772(четиристотин осемдесет и девет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 2701 / 05.08.2010 Публична Видин / Брегово / гр.Брегово / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, землището на гр. Брегово ЕКАТТЕ 06224, местност "Ливадите" кв. УПИ: Имот №000254 с площ 7 720 кв.м., представляващ дига Начин на трайно ползване: Водостопанско съоръжение 810.6(осемстотин и десет лева и шест) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2702 / 13.08.2010 Частна Видин / Грамада / с.Водна / Адрес: oбл. Видин, общ. Грамада, землището на с. Водна ЕКАТТЕ 11720, местност "Краварника" кв. УПИ: Имот №798011 с площ 42 452 кв.м. Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел, площ: 297/ь – 42 452 кв.м. поляна с храсти 4992.36((четири хиляди деветстотин дев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
№ 2703 / 13.08.2010 2703 Частна Видин / Кула / с.Коста Перчево / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, землището на с. Коста Перчево ЕКАТТЕ 38858, местност "Бели брег" кв. УПИ: Имот №138048 с площ 62 406 кв.м. Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел, площ: 229/е – 2 402 кв.м. широколистна гора 229/ь – 60 004 кв.м. широколистна гора 11794.7(единадесет хиляди седемстотин ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
№ 2704 / 01.09.2010 Частна Видин / Белоградчик / с.Струиндол / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, землището на с. Струиндол ЕКАТТЕ 69910, местност "Омеров връх кв. УПИ: Имот №100001 с площ 25 800 кв.м. Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел, площ: 148/1 – 1 388 кв.м. поляна 148/в – 24 412 кв.м. широколистна гора 3034.08(три хиляди и тридесет и четир) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2705 / 01.09.2010 Частна Видин / Белоградчик / с.Струиндол / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, землището на с. Струиндол ЕКАТТЕ 69910, местност "Омеров връх" кв. УПИ: Имот №100072 с площ 99 298 кв.м. Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел, площ: 148/3 – 13 715 кв.м. сечище 148/4 – 3 816 кв.м. широколистна гора 148/в – 25 662 кв.м. широколистна гора 148/г – 8 397 кв.м. широколистна гора 148/д – 47 707 кв.м. широколистна гора 13867(тринадесет хиляди осемстотин ш) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2706 / 02.09.2010 2706 Публична Видин / Брегово / с.Куделин / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, землището на с. Куделин ЕКАТТЕ 40441 кв. УПИ: Имот №000005 с площ 20, 324 дка Начин на трайно ползване: Предпазна дига 2752.89(две хиляди седемстотин петдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2707 / 15.09.2010 Публична Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, землището на с. Ново село ЕКАТТЕ 52180, местност „ДЪЛБОКИ БАБКИ" кв. УПИ: Имот №000729 с площ 13, 353 дка, ведно с построената в него сграда с площ 28 кв.м. Начин на трайно ползване: Др. селскост. т. Категория на земята при неполивни условия: Пета 21287.5(двадесет и една хиляди двеста ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2708 / 15.09.2010 2708 Частна Видин / Белоградчик / с.Салаш / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, землището на с. Салаш ЕКАТТЕ 65173, местност "Дол" кв. УПИ: Имот №518006 с площ 2.300 дка Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел: 152/в Площ: 2.300 дка Вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора 236.67(двеста тридесет и шест лева и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
№ 2709 / 16.09.2010 2709 Частна Видин / Макреш / с.Раковица / Адрес: oбл. Видин, общ. Макреш, с. Раковица, ЕКАТТЕ 62044, местност „АМЕРОВЕЦ” кв. УПИ: Имот №000763 с площ 10,311 дка Начин на трайно ползване: Др. произв. база 15837.7(петнадесет хиляди осемстотин т) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2711 / 06.10.2010 2711 Частна Видин / Чупрене / с.Репляна / Адрес: oбл. Видин, общ. Чупрене, землището на с. Репляна ЕКАТТЕ 62493, местност "Дениживкова падина" кв. УПИ: Имот №213020 с площ 1.233 дка Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел: 190/3 Вид на горите или вид на подотдела: поляна 145(сто четиридесет и пет лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ -ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
№ 2712 / 06.10.2010 2712 Частна Видин / Чупрене / с.Репляна / Адрес: oбл. Видин, общ. Чупрене, землището на с. Репляна ЕКАТТЕ 62493, местност "Денивелкова падина" кв. УПИ: Имот №216008 с площ 0.264 дка Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел: 191/1 Вид на горите или вид на подотдела: нелесопригодна голина 31(тридесет и един лева)
№ 2710 / 06.10.2010 Частна Видин / Видин / с.Синаговци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Синаговци ЕКАТТЕ 66473, местност "Божурица" кв. УПИ: Имот №097082 с площ 10, 056 дка Начин на трайно ползване: Др. селищна тер. Отдел/подотдел: 290/г Вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора 14689.8(четиринадесет хиляди шестстоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2713 / 25.10.2010 2713 Публична Видин / Брегово / гр.Брегово / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, землището на гр. Брегово ЕКАТТЕ 06224 кв. УПИ: Имот №000034 с площ 27,866 дка, представляващ предпазна дига на р.Тимок Начин на трайно ползване: Водостопанско съоръжение 2457.78(две хиляди четиристотин петдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2714 / 27.10.2010 Публична Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: ПИ 765, УПИ I, кв.30 ул. „Васил Левски” №1, гр. Белоградчик, общ. Белоградчик, oбл. Видин кв. УПИ: ПИ 765 с разгърната застроена площ 408 кв.м., състоящ се от 10 броя работни кабинети и стълбищна клетка, представляващ трети етаж от административна сграда 73314.7((седемдесет и три хиляди трист) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
№ 2716 / 10.11.2010 2716 Публична Видин / Чупрене / с.Долни Лом / Адрес: Пещерата се намира в имот №295016, местност „ВОДНИ ДОЛ”, землище с. Долни Лом, ЕКАТТЕ 22424, общ. Чупрене, обл. Видин. кв. УПИ: Пещера „ДЕСНИ СУХИ ПЕЧ” - подземно недро с площ 3 700 кв.м. 308.7(триста и осем лева и седемдесе) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН
№ 2715 / 11.11.2010 Публична Видин / Брегово / гр.Брегово / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, землището на гр. Брегово ЕКАТТЕ 06224 кв. УПИ: Имот №000256 с площ 16, 472 дка Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 1729.56((хиляда седемстотин двадесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2717 / 16.12.2010 Частна Видин / Бойница / с.Бойница / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, землището на с. Бойница ЕКАТТЕ 05195, местност "ШВЪРЛИК кв. УПИ: Имот №361006 с площ 14, 399 дка Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел: 28 №3; 28ж по ЛУП на ДГС – гр. Видин от 2003г. Вид на горите или вид на подотдела: разсадник 3110.18(три хиляди сто и десет лева и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2718 / 16.12.2010 Частна Видин / Грамада / с.Бояново / Адрес: oбл. Видин, общ. Грамада, землището на с. Бояново ЕКАТТЕ 05997, местност "ЯСОВИЦА" кв. УПИ: Имот №207001 с площ 2,214 дка Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел: 284 №4 по ЛУП на ДГС - гр. Видин от 2003г. Вид на горите или вид на подотдела: разсадник и поляна с храсти 159.41(сто петдесет и девет лева и че) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2719 / 21.12.2010 Публична Видин / Бойница / с.Бойница / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, землището на с. Бойница ЕКАТТЕ 05195, местност "ШВЪРЛИК" кв. УПИ: Имот №361007 с площ 65, 787 дка Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел: 28 №3; 28ж по ЛУП на ДГС – гр. Видин от 2003г. Вид на горите или вид на подотдела: камионен път и разсадник 15986.2(петнадесет хиляди деветстотин ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2720 / 21.12.2010 Частна Видин / Грамада / с.Бояново / Адрес: oбл. Видин, общ. Грамада, землището на с. Бояново ЕКАТТЕ 05997, местност "ЯСОВИЦА" кв. УПИ: Имот №207002 с площ 13,161 дка Начин на трайно ползване: Недървопр. г. пл. Отдел/подотдел: 284 №4, „к”, №3 по ЛУП на ДГС от 2003г. Вид на горите или вид на подотдела: дворно място и поляна с храсти В имота има четири сгради: 01 – Вила с площ 110 кв.м. 02 – Купа силажна с площ 56 кв.м. 03 – Склад с друго предназначение с площ 53 кв.м. 04 – Склад с друго предназначение с площ 53 кв.м. 26654.3(двадесет и шест хиляди шестоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2721 / 03.02.2011 2721 Частна Видин / Грамада / с.Милчина лъка / Адрес: oбл. Видин, общ. Грамада, землището на с. Милчина лъка ЕКАТТЕ 48266, местност "ДУНКУВИЦА" кв. УПИ: Имот №000086 с площ 10,791 дка Начин на трайно ползване: Двор-гор. стоп. Отдел/подотдел: 284 №5 по ЛУП на ДГС от 2003г. Вид на горите или вид на подотдела: разсадник В имота има две сгради: 01 – Склад с друго предназначение с площ 142 кв.м. 02 – Склад с друго предназначение с площ 107 кв.м. 22505.1(двадесет и две хиляди петстоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, Изпълнителна агенция по горите, ДГС - Видин
№ 2722 / 03.02.2011 2722 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин Южна промишлена зона кв. УПИ: Сграда с идентификатор №10971.510.113.3 – едноетажна, със застроена площ 768 кв.м., находяща се в ПИ №10971.510.113 Предназначение: Друг вид сграда за обитаване 129936(сто двадесет и девет хиляди де) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН
№ 2723 / 10.02.2011 2723 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. ”Южна промишлена зона” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.510.113, с площ 12143 кв.м. Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. В имота са построени следните сгради: 1.Сграда №10971.510.113.1, със застроена площ 1117 кв.м., с предназначение – Друг вид сграда за обитаване, състояща се от: -Самостоятелен обект с №10971.510.113.1.6, със застроена площ 1117 кв.м. с предназначение: За делова и административна дейност – ет.-1 -Самостоятелен обект с №10971.510.113.1.2, със застроена площ 918 кв.м., с предназначение: За делова и административна дейност – ет.1 -Самостоятелен обект с №10971.510.113.1.3, със застроена площ 1117 кв.м. с предназначение: За делова и административна дейност – ет.2 -Самостоятелен обект с №10971.510.113.1.4, със застроена площ 1117 кв.м. с предназначение: За делова и административна дейност – ет.3 -Самостоятелен обект с №10971.510.113.1.5, със застроена площ 1117 кв.м. с предназначение: За делова и административна дейност – ет.4 2.Сграда №10971.510.113.2, със застроена площ 192 кв.м., с предназначение – Друг вид сграда за обитаване на един етаж. 3.Сграда №10971.510.113.4, със застроена площ 41 кв.м., с предназначение – Друг вид сграда за обитаване на един етаж. 4.Сграда №10971.510.113.5, със застроена площ 78 кв.м., с предназначение – Друг вид сграда за обитаване на един етаж. 5.Сграда №10971.510.113.6, със застроена площ 9 кв.м., с предназначение – Постройка за допълващото застрояване на един етаж. 1.00682e+006(един милион шест хиляди осемст) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
№ 2724 / 18.02.2011 2724 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ПИ №10971.511.860, кв. Западна складова зона, местност „АЛИМАНА” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.511.860 с площ 30 438 кв.м., ведно с построените в него сгради: Сграда с №10971.511.860.2, със застроена площ 582 кв.м., брой етажи 2, предназначение - Сграда за образование Сграда с №10971.511.860.3, със застроена площ 119 кв.м., брой етажи 2, предназначение - Друг вид обществена сграда Сграда с №10971.511.860.4, със застроена площ 334 кв.м., брой етажи 2, предназначение - Сграда за образование Сграда с №10971.511.860.5, със застроена площ 542 кв.м., брой етажи 5, предназначение - Общежитие Сграда с №10971.511.860.6, със застроена площ 35 кв.м., брой етажи 1, предназначение - Промишлена сграда Сграда с №10971.511.860.7, със застроена площ 78 кв.м., брой етажи 1, предназначение -Промишлена сграда Сграда с №10971.511.860.8, със застроена площ 235 кв.м., брой етажи 1, предназначение - Сграда със специално предназначение; Сграда с №10971.511.860.9, със застроена площ 63 кв.м., брой етажи 1, предназначение - Промишлена сграда Сграда с №10971.511.860.10, със застроена площ 82 кв.м., брой етажи 1, предназначение - Промишлена сграда Сграда с №10971.511.860.11, със застроена площ 324 кв.м., брой етажи 1, предназначение -Промишлена сграда Сграда с №10971.511.860.12, със застроена площ 226 кв.м., брой етажи 1, предназначение - Промишлена сграда Сграда с №10971.511.860.13, със застроена площ 313 кв.м., брой етажи 2, предназначение -Промишлена сграда; Сграда с №10971.511.860.14, със застроена площ 29 кв.м., брой етажи 1, предназначение - Сграда за енергопроизводство Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование 1.18232e+006(един милион сто осемдесет и дв) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН Заповед № РД26/36 / Дата:5.8.2015 г. ч.- частично отписан
№ 2725 / 25.02.2011 2725 Частна Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263, местност "СРЕЩУ СЕЛО" кв. УПИ: Имот №098053 с площ 5,349 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор 7719.7(седем хиляди седемстотин и дев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № РД26/25 / Дата:10.6.2015 г. ч.- изцяло отписан
№ 2726 / 25.02.2011 2726 Частна Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263, местност "СРЕЩУ СЕЛО" кв. УПИ: Имот №098054 с площ 0,930 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор 1260.3(хиляда двеста и шестдесет лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № РД26/26 / Дата:10.6.2015 г. ч.- изцяло отписан
№ 2727 / 25.02.2011 2727 Частна Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263, местност "СРЕЩУ СЕЛО" кв. УПИ: Имот №098056 с площ 0,071 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор 96.2(деветдесет и шест лева и дваде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № РД26/36 / Дата:3.12.2014 г. ч.- изцяло отписан
№ 2728 / 25.02.2011 2728 Частна Видин / Видин / с.Синаговци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Синаговци ЕКАТТЕ 66473, местност "СТОПАНСКИ ДВОР" кв. УПИ: Имот №001008 с площ 2,011 дка Начин на трайно ползване: Кравеферма 2725.3(две хиляди седемстотин двадесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № РД26/2 / Дата:28.1.2015 г. ч.- изцяло отписан
№ 2729 / 14.03.2011 2729 Частна Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263, местност "СРЕЩУ СЕЛО" кв. УПИ: Имот №114001 с площ 0,562 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор Категория на земята при неполивни условия: Четвърта 811.1(осемстотин и единадесет лева и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № РД26/23 / Дата:22.11.2016 г. ч.- изцяло отписан
№ 2730 / 14.03.2011 2730 Частна Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263, местност "СРЕЩУ СЕЛО" кв. УПИ: Имот №114002 с площ 1,161 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор Категория на земята при неполивни условия: Четвърта 1675.6(хиляда шестотин седемдесет и п) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2733 / 28.03.2011 2733 Частна Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, землището на с. Ново село,УПИ № V в кв. 44 кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот № V в кв. 44 с площ 5561 кв.м. 14538.7(четиринадесет хиляди петстотин) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2731 / 28.03.2011 Частна Видин / Кула / с.Цар-Петрово / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, землището на с. Цар Петрово ЕКАТТЕ 78224, местност "МАЛАМЕТОВОТО кв. УПИ: Имот №064004 с площ 1, 381 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор Категория на земята при неполивни условия: Четвърта 1497.2(хиляда четиристотин деветдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2732 / 28.03.2011 Частна Видин / Кула / с.Цар-Петрово / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, землището на с. Цар Петрово ЕКАТТЕ 78224, местност "МАЛАМЕТОВОТО" кв. УПИ: Имот №064003 с площ 0, 872 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор Категория на земята при неполивни условия: Четвърта 945.4(деветстотин четиридесет и пет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2735 / 04.04.2011 2735 Частна Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци Поземлен имот с идентификатор №52283.163.33 кв. УПИ: 1. Сграда с идентификатор №52283.163.33.1, със застроена площ 257 кв.м., брой етажи 1, предназначение – Складова база, склад; 2. Сграда с идентификатор №52283.163.33.2, със застроена площ 88 кв.м., брой етажи 2, предназначение – Селскостопанска сграда; 3. Сграда с идентификатор №52283.163.33.3, със застроена площ 140 кв.м., брой етажи 1, предназначение – Хангар, депо, гараж; 4. Сграда с идентификатор №52283.163.33.4, със застроена площ 72 кв.м., брой етажи 1, предназначение - Селскостопанска сграда. 6239.2( шест хиляди двеста тридесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ДГС Видин
№ 2734 / 04.04.2011 Частна Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 52283.163.626 с площ 151 997 кв.м., попадащ в отдел 246, №1 по ЛУП на ДГС – Видин от 2003г. Трайно предназначение на територията: Горска Начин на трайно ползване: Друг вид трайно насаждение 33515.3(тридесет и три хиляди петстоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2744 / 11.04.2011 2744 Частна Видин / Видин / с.Синаговци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Синаговци ЕКАТТЕ 66473, местност "ДО СЕЛО" кв. УПИ: Имот №480052 с площ 1,888 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор Категория на земята при неполивни условия: Четвърта 2625.1(две хиляди шестотин двадесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2745 / 11.04.2011 2745 Частна Видин / Белоградчик / с.Стакевци / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, землището на с. Стакевци ЕКАТТЕ 68655, местност "ЕЛОВ БРОД" кв. УПИ: Имот №208002 с площ 1, 924 дка Начин на трайно ползване: Овцеферма Категория на земята при неполивни условия: девета 2031.7(две хиляди и тридесет и един л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2740 / 11.04.2011 2740 Частна Видин / Бойница / с.Раброво / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, землището на с. Раброво ЕКАТТЕ 61039, местност „СТОПАНСКИ ДВОР” кв. УПИ: Имот №212046 с площ 4,653 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор В имота има 1 сграда: Краварник с площ 770 кв.м. 13014.9(тринадесет хиляди и четиринаде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Земинвест ЕАД София
№ 2741 / 11.04.2011 2741 Частна Видин / Бойница / с.Раброво / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, землището на с. Раброво ЕКАТТЕ 61039, местност „СТОПАНСКИ ДВОР” кв. УПИ: Имот №212044 с площ 5,935 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор 6935.9(шест хиляди деветстотин тридес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Земинвест ЕАД София
№ 2736 / 11.04.2011 Частна Видин / Бойница / с.Раброво / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, землището на с. Раброво ЕКАТТЕ 61039, местност "СТОПАНСКИ ДВОР" кв. УПИ: Имот №212043 с площ 5, 241 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор В имота има 1 сграда: Краварник с площ 579 кв.м. 12116.9(дванадесет хиляди сто и шестна) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2737 / 11.04.2011 Частна Видин / Бойница / с.Раброво / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, землището на с. Раброво ЕКАТТЕ 61039, местност "СТОПАНСКИ ДВОР" кв. УПИ: Имот №212006 с площ 1, 547 дка Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: трета В имота има 1 сграда: Станция помпена с площ 43 кв.м. 2827.8(две хиляди осемстотин двадесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2738 / 11.04.2011 Частна Видин / Бойница / с.Раброво / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, землището на с. Раброво ЕКАТТЕ 61039, местност "СТОПАНСКИ ДВОР" кв. УПИ: Имот №212040 с площ 8, 406 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор В имота има 4 сгради: - сграда с друго предназначение с площ 78 кв.м. - сграда с друго предназначение с площ 78 кв.м. - сграда с друго предназначение с площ 78 кв.м. - сграда с друго предназначение с площ 78 кв.м. 14149.7(четиринадесет хиляди сто четир) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2742 / 11.04.2011 2742 Частна Видин / Бойница / с.Раброво / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, землището на с. Раброво ЕКАТТЕ 61039, местност „СТОПАНСКИ ДВОР” кв. УПИ: Имот №212041 с площ 2,075 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор В имота има 1 сграда: Краварник с площ 150 кв.м. 4098.4(четири хиляди и деветдесет и о) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Земинвест ЕАД София
№ 2743 / 11.04.2011 2743 Частна Видин / Бойница / с.Раброво / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, землището на с. Раброво ЕКАТТЕ 61039, местност „СТОПАНСКИ ДВОР” кв. УПИ: Имот №212042 с площ 0,489 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор В имота има 1 сграда: Трансформаторен пост с площ 65 кв.м. 1704.6(хиляда седемстотин и четири ле) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Земинвест ЕАД София
№ 2739 / 11.04.2011 Частна Видин / Бойница / с.Раброво / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, землището на с. Раброво ЕКАТТЕ 61039, местност "СТОПАНСКИ ДВОР" кв. УПИ: Имот №212045 с площ 5, 545 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор В имота има 1 сграда: Купа силажна с площ 694 кв.м. 12258.9(дванадесет хиляди двеста петде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2747 / 19.04.2011 2747 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. ”Баба Вида” №15, ПИ 10971.501.195 кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.501.195 с площ 1 894 кв.м. Начин на трайно ползване: За обект комплекс за култура и изкуство В имота са построени следните сгради: 1.Сграда №10971.501.195.1, със застроена площ 440 кв.м., брой етажи 2, предназначение - Сграда за култура и изкуство 2.Сграда №10971.501.195.2, със застроена площ 42 кв.м., брой етажи 1, предназначение - Сграда за култура и изкуство. 293108(двеста деветдесет и три хиляди) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
№ 2746 / 19.04.2011 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. Южна промишлена зона, в ПИ 10971.510.29 кв. УПИ: 1. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.510.29.2.2, с площ 46,00 кв.м., находящ се в сграда №2, разположена в ПИ с идентификатор №10971.510.29, етаж 1 Предназначение: За делова и административна дейност 2. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.510.29.2.3, с площ 40,00 кв.м., находящ се в сграда №2, разположена в ПИ с идентификатор №10971.510.29, етаж 1 Предназначение: За делова и административна дейност 3. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.510.29.2.6, с площ 11,00 кв.м., находящ се в сграда №2, разположена в ПИ с идентификатор №10971.510.29, етаж 1 Предназначение: За делова и административна дейност 4. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.510.29.2.9, с площ 322,00 кв.м., находящ се в сграда №2, разположена в ПИ с идентификатор №10971.510.29, етаж 3 Предназначение: За делова и административна дейност 5. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.510.29.2.10, с площ 322,00 кв.м., находящ се в сграда №2, разположена в ПИ с идентификатор №10971.510.29, етаж 4 Предназначение: За делова и административна дейност 6. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.510.29.5.1, с площ 64,00 кв.м., находящ се в сграда №5, разположена в ПИ с идентификатор №10971.510.29, етаж 1 Предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда 7. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.510.29.5.3, с площ 166,00 кв.м., находящ се в сграда №5, разположена в ПИ с идентификатор №10971.510.29, етаж 1 Предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда 176162(сто седемдесет и шест хиляди с) Приобретател: НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ВИДИН
№ 2748 / 27.04.2011 Частна Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, с. Ново село УПИ № IV в кв. 44 кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот № IV в кв. 44 с площ 4 730 кв.м. 15457.6(петнадесет хиляди четиристотин) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2749 / 27.04.2011 Частна Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, с. Ново село УПИ № III в кв. 44 кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот № III в кв. 44 с площ 11 415 кв.м. 36126.2(тридесет и шест хиляди сто два) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2750 / 05.05.2011 Частна Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик УПИ I, кв.30 кв. УПИ: Масивен гараж №2 със застроена площ 35 кв.м. 2499.2(две хиляди четиристотин деветд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ 2751 / 11.05.2011 2751 Публична Видин / Димово / с.Бела / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Бела ЕКАТТЕ 03263 кв. УПИ: Имот №000084 с площ 3,553 дка Начин на трайно ползване: ЖП транспорт В имота има 1 сграда - Подстанция с площ 135 кв.м. 8094.4(осем хиляди и деветдесет и чет) Приобретател: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” РП„ЕНЕРГОСЕКЦИЯ - СОФИЯ”
№ 2752 / 11.05.2011 Частна Видин / Чупрене / с.Горни Лом / Адрес: oбл. Видин, общ. Чупрене, землището на с. Горни Лом ЕКАТТЕ 16571 кв. УПИ: Имот №000642 с площ 32. 752 дка Начин на трайно ползване: дървопреработка 54761.3(петдесет и четири хиляди седем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № РД26/11 / Дата:5.12.2017 г. ч.- изцяло отписан
№ 2753 / 17.05.2011 Публична Видин / Грамада / гр.Грамада / Адрес: oбл. Видин, общ. Грамада, гр. Грамада ул. „Георги Димитров” ПИ №367 в кв.27 по плана на гр. Грамада кв. УПИ: Поземлен имот №367 с площ 32 777 кв.м., ведно с построените в него сгради: 1. Склад ГСМ със застроена площ 52 кв.м. 2. Магазия склад със застроена площ 349 кв.м. 3. Гараж и работилница със застроена площ 106 кв.м. 4. Агрегатно със застроена площ 43 кв.м. 5. Команден пункт със застроена площ 433 кв.м., /представляващ - 3МЖ сграда с площ 58 кв.м.+ 2МЖ сграда с площ 286 кв.м. + 3МЖ сграда с площ 89 кв.м./ 6. Склад със застроена площ 44 кв.м. 7. КПП със застроена площ 30 кв.м. 8. Акумулаторно помещение със застроена площ 514 кв.м. 9. Административна сграда със застроена площ 424 кв.м. 281706(двеста осемдесет и една хиляди) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ”
№ 2754 / 26.05.2011 Частна Видин / Димово / гр.Димово / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на гр. Димово ЕКАТТЕ 21097 кв. УПИ: Имот №092207 с площ 1. 880 дка Начин на трайно ползване: Др. произв. база 2887.7(две хиляди осемстотин осемдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2755 / 01.06.2011 2755 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, кв. „НОВ ПЪТ” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.507.590 с площ 76 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт 678.5(шестотин седемдесет и осем лев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2756 / 01.06.2011 2756 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, кв. „НОВ ПЪТ” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.507.602 с площ 126 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване 1238.7(хиляда двеста тридесет и осем ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2757 / 01.06.2011 2757 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, кв. „НОВ ПЪТ” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.507.603 с площ 472 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване 4746.9(четири хиляди седемстотин чети) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2758 / 01.06.2011 2758 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, ул. „Екзарх Йосиф I” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.507.94 с площ 2353 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 22068.8(двадесет и две хиляди шестдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2759 / 01.06.2011 2759 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, ул. „Цар Иван Асен II” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.508.680 с площ 49 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване 492.8(четиристотин деветдесет и два ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2760 / 01.06.2011 2760 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, ул. „Цар Иван Асен II” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.508.681 с площ 106 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване 1066(хиляда и шестдесет и шест лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2761 / 13.06.2011 2761 Частна Видин / Бойница / с.Раброво / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, с. Раброво, ЕКАТТЕ 61039, местност „СТОПАНСКИ ДВОР” кв. УПИ: Имот №212022 с площ 9,448 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор 11041.3(единадесет хиляди четиридесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2764 / 21.07.2011 2764 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Цар Симеон Велики” №132, сградата попада в ПИ с идентификатор №10971.509.433 кв. УПИ: Сграда с идентификатор №10971.509.433.1, със застроена площ 281 кв.м. Брой етажи: 1 Предназначение: Общежитие 41499.9(четиридесет и една хиляди чети) Приобретател: ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ГР. ВИДИН
№ 2762 / 21.07.2011 2762 Публична Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, местност „ЛЕСОПАРК”, ЕКАТТЕ 03616 кв. УПИ: Имот от горски фонд №067017 с площ от 42,553 дка. Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел Площ Вид на горите или вид на подотдела 283/1 0.152 дка иглолистна гора 283/3 0.053 дка широколистна гора 283/5 8,528 дка широколистна гора 283/6 24.674 дка широколистна гора 283/а 3.626 дка иглолистна гора 283/в 1,347 дка широколистна гора 283/03 4.173 дка широколистна гора 6204.23(шест хиляди двеста и четири ле) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2763 / 21.07.2011 2763 Публична Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, местност „ЛЕСОПАРК”, ЕКАТТЕ 03616 кв. УПИ: Имот от горски фонд №067016 с площ 26,721 дка. Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел Площ Вид на горите или вид на подотдела 263/6 0.032 дка голина 283/1 4.921 дка иглолистна гора 283/6 0.631 дка широколистна гора 283/а 0.279 дка иглолистна гора 283/03 20.857 дка широколистна гора 2727.15(две хиляди седемстотин двадесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2765 / 01.08.2011 2765 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Алеко Константинов” №9 кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.501.191 с площ 880 кв.м., ведно с построената в имота сграда с идентификатор №10971.501.191.2, със застроена площ 174 кв.м. Брой етажи: 1 Предназначение: Промишлена сграда Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс 43881.7(четиридесет и три хиляди осемс) Приобретател: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ВИДИН
№ 2766 / 01.08.2011 2766 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Бдин” №66 кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.501.97 с площ 14 821 кв.м., ведно с построените в имота сгради: Сграда с идентификатор №10971.501.97.1, със застроена площ 933 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор №10971.501.97.4, със застроена площ 50 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор №10971.501.97.2, със застроена площ 816 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор №10971.501.97.5, със застроена площ 493 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор №10971.501.97.6, със застроена площ 357 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор №10971.501.97.3, със застроена площ 77 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Сграда за образование Начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование 3.37069e+006(три милиона триста и седемдесе) Приобретател: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ВИДИН
№ 2767 / 01.08.2011 2767 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. ”Цар Александър II” №3 кв. УПИ: 881/979 идеални части от поземлен имот №10971.502.1019, целият с площ 979 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване 30526.7(тридесет хиляди петстотин двад) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН
№ 2768 / 01.08.2011 2768 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. ”Южна промишлена зона” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.510.326, с площ 4171 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс 42419.1(четиридесет и две хиляди четир) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН
№ 2769 / 08.08.2011 2769 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ж.к. ”Кале” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.501.535, с площ 3771 кв.м., представляващ част от „Крепостни стени на турско кале” – висока тераса, ниска тераса и подход. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс 89089.9(осемдесет и девет хиляди и осе) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ВИДИН
№ 2771 / 09.08.2011 2771 Публична Видин / Макреш / с.Макреш / Адрес: oбл. Видин, общ. Макреш, с. Макреш в ПИ 18, кв. 13 кв. УПИ: СГРАДА - ТРАФОПОСТ със застроена площ 9 кв.м. 266.9(двеста шестдесет и шест лева и) Приобретател: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2770 / 09.08.2011 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин Северна промишлена зона кв. УПИ: Сграда /трафопост/ с идентификатор №10971.512.119.14 със застроена площ 33 кв.м., брой етажи 1, разположена в поземлен имот с идентификатор №10971.512.119 Предназначение: сграда за енергопроизводство 3809.9(три хиляди осемстотин и девет ) Приобретател: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2772 / 15.08.2011 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец кв. УПИ: Имот №10971.142.862 с площ 3 338 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 13619(тринадесет хиляди шестстотин и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
№ 2773 / 15.08.2011 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Имот №10971.149.560 с площ 4 725 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 19278(деветнадесет хиляди двеста сед) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
№ 2774 / 15.08.2011 2774 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.153.50 с площ 4 692 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт 19143.4(деветнадесет хиляди сто четири) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
№ 2775 / 24.08.2011 2775 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин Северна промишлена зона, в ПИ 10971.512.205 с площ 36 154 кв.м.- собственост на Община Видин. кв. УПИ: Сграда с идентификатор №10971.512.205.4 със застроена площ 2013 кв.м., брой етажи:1, представляваща обект: - „Митническо бюро и ТИР Терминал - Митница Видин - Склад за задържани стоки”. Предназначение: Складова база, склад 420321(четиристотин и двадесет хиляди) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
№ 2776 / 26.08.2011 2776 Публична Видин / Димово / с.Орешец / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, по плана на с. Гара Орешец,в ПИ №99, кв.2 кв. УПИ: СГРАДА – ТРАФОПОСТ със застроена площ 36 кв.м. Брой етажи:1 1388.5(хиляда триста осемдесет и осем) Приобретател: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”ПОДЕЛЕНИЕ „СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”СЕКЦИЯ „СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ” СОФИЯ
№ 2777 / 12.09.2011 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин Северна промишлена зона кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.512.219 с площ 101 626 кв.м., ведно с построените в него сгради: - сграда №10971.512.219.1 със застроена площ 434 кв.м., брой етажи 1, предназначение – друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда - сграда №10971.512.219.2 със застроена площ 176 кв.м., брой етажи 1, предназначение – сграда за енергопроизводство Кейова стена с дължина 200 м. Пътно – шосейна връзка с площ 14 083 кв.м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана Начин на трайно ползване: за пристанище 886095(осемстотин осемдесет и шест хи) Приобретател: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2778 / 12.09.2011 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин Северна промишлена зона кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.512.833 с площ 2 851 кв.м. – пътна връзка от дигата до бреговото съоръжение с фериботно гнездо за приставане на пътнически платформи Трайно предназначение на територията: урбанизирана Начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./ 27544.9(двадесет и седем хиляди петсто) Приобретател: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2779 / 12.09.2011 2779 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Дунавска” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.502.980 с площ 1376 кв.м., ведно с построената в него сграда №10971.502.980.4, със застроена площ 87 кв.м., брой етажи 2 - сграда със смесено предназначение. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./ 96322.9(деветдесет и шест хиляди трист) Приобретател: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2780 / 12.09.2011 2780 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, кв. „Южна промишлена зона” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.510.139 с площ 47 887 кв.м., ведно с построените в имота сгради: 1. Сграда №10971.510.139.2, със застроена площ 102 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена сграда; 2. Сграда №10971.510.139.5, със застроена площ 56 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена сграда; 3. Сграда №10971.510.139.7, със застроена площ 7 кв.м., брой етажи 1, предназначение Сграда за енергопроизводство; 4. Сграда №10971.510.139.8, със застроена площ 141 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена сграда; 5. Сграда №10971.510.139.9, със застроена площ 166 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена сграда; Кейова стена с масивна конструкция и дължина 208 м. построена 1978г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект 450849(четиристотин и петдесет хиляди) Приобретател: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2781 / 12.09.2011 2781 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ж.к. „Кале” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.501.412 с площ 3 255 кв.м. Част от кейова стена /кейовата стена е с обща дължина 1 440 м./ от км. 789,500 до км. 790,940/ Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение 91253.9(деветдесет и една хиляди двест) Приобретател: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2782 / 12.09.2011 2782 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, ж. к. ”Химик” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.502.839 с площ 6 570 кв.м. Част от кейова стена /кейовата стена е с обща дължина 1 440 м./ от км. 789,500 до км. 790,940/ Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение 184190(сто осемдесет и четири хиляди ) Приобретател: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2783 / 12.09.2011 2783 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, кв. „Централна градска част”, ул.”Дунавска” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.502.204 с площ 7060 кв.м. Част от кейова стена /кейовата стена е с обща дължина 1 440 м./ от км. 789,500 до км. 790,940/ Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За пристанище 197927(сто деветдесет и седем хиляди ) Приобретател: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2784 / 15.09.2011 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Алимана”2 кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.86.2 с площ 28 469 кв.м. Трайно предназначение на територията: земеделска Начин на трайно ползване: нива Категория на земята: четвърта 5949.45(пет хиляди деветстотин четирид) Приобретател: ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „Г. М. ДИМИТРОВ” – ГР. ДУНАВЦИ
№ 2785 / 15.09.2011 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Алимана кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.85.4 с площ 105 466 кв.м. Трайно предназначение на територията: земеделска Начин на трайно ползване: нива Категория на земята: четвърта 28836.5(двадесет и осем хиляди осемсто) Приобретател: ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „Г. М. ДИМИТРОВ” – ГР. ДУНАВЦИ
№ 2786 / 15.09.2011 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Алимана” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.93.4 с площ 18 499 кв.м. Трайно предназначение на територията: земеделска Начин на трайно ползване: нива Категория на земята: трета 5058(пет хиляди петдесет и осем лев) Приобретател: ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „Г. М. ДИМИТРОВ” – ГР. ДУНАВЦИ
№ 2788 / 08.11.2011 2788 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Цар Симеон Велики” №66 кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.504.330 с площ 4 552 кв.м., ведно с построените в имота сгради: 1. Сграда №10971.504.330.1, застроена площ 616 кв.м., брой етажи 2, предназначение: административна, делова сграда 2. Сграда №10971.504.330.2, застроена площ 195 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад 3. Сграда №10971.504.330.3, застроена площ 118 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад 4. Сграда №10971.504.330.4, застроена площ 44 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за търговия 5. Сграда №10971.504.330.5, застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж 6. Сграда №10971.504.330.6, застроена площ 14 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж 7. Сграда №10971.504.330.7, застроена площ 15 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж 8. Сграда №10971.504.330.8, застроена площ 14 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж 9. Сграда №10971.504.330.9, застроена площ 14 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж 10. Сграда №10971.504.330.10, застроена площ 14 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж 11. Сграда №10971.504.330.11, застроена площ 2 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс 803616(осемстотин и три хиляди шестот) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ,ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ВИДИН
№ 2787 / 08.11.2011 2787 Частна Видин / Бойница / с.Раброво / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, с. Раброво, ЕКАТТЕ 61039, местност „СТОПАНСКИ ДВОР” кв. УПИ: Имот №212059 с площ 2,766 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор 2920.9(две хиляди деветстотин и дваде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2789 / 06.12.2011 2789 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин Западна складова зона, в ПИ №10971.511.1 кв. УПИ: Сграда със специално предназначение с идентификатор №10971.511.1.4, със застроена площ 403 кв.м., брой етажи 1, представляваща агрохимическа лаборатория 38888.6(тридесет и осем хиляди осемсто) Приобретател: МЗХ, БАБХ, ОДБХ Видин Заповед № РД26/32 / Дата:06.12.2012 г. - изцяло отписан
№ 2790 / 06.12.2011 2790 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул.„Рибарска” №12, ет.1, в ПИ №10971.502.221 кв. УПИ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10971.502.221.1.1, със застроена площ 230 кв.м., находящ се на първи етаж от масивна административна сграда, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата. Предназначение на самостоятелния обект: За офис. 62461(шестдесет и две хиляди четирис) Приобретател: МЗХ, БАБХ, ОДБХ - Видин
№ 2791 / 12.12.2011 2791 Частна Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци местност „Алимана” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №52283.135.5, с площ 4 215 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива 750.35(седемстотин и петдесет лева и ) Приобретател: МЗХ, БАБХ, ОДБХ - Видин
№ 2792 / 28.12.2011 2792 Публична Видин / Грамада / гр.Грамада / Адрес: oбл. Видин, общ. Грамада, гр. Грамада ул.”Георги Димитров”, в имот №17645.501.1200, кв.27 кв. УПИ: Сграда за енергопроизводство №17645.501.1200.13, представляваща ТРАФОПОСТ със застроена площ 9 кв.м.,брой етажи 1 234.5(двеста тридесет и четири лева ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ,ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ”, РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ” ВИДИН ОБЛАСТ
№ 2793 / 12.01.2012 2793 Частна Видин / Видин / с.Дружба / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Дружба, ЕКАТТЕ 23786, местност „УНИЯ” кв. УПИ: Имот №023019 с площ 1,406 дка. Начин на трайно ползване: Пасище, мера Категория на земята при неполивни условия: Шеста В имота има 1 сграда със специално предназначение с площ 87 кв.м. 465.99(четиридесет лв и четиридесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2794 / 12.01.2012 2794 Частна Видин / Видин / с.Синаговци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Синаговци, ЕКАТТЕ 66473,местност „СТОПАНСКИ ДВОР” кв. УПИ: Имот №001009 с площ 2,117 дка. Начин на трайно ползване: Кравеферма 2794.4(две хиляди седемстотин деветде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2795 / 17.01.2012 2795 Частна Видин / Брегово / с.Гъмзово / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, с. Гъмзово, ЕКАТТЕ 18304 кв. УПИ: Имот №000285 с площ 3,946 дка. Начин на трайно ползване: Стопански двор 6597.7(шест хиляди петстотин деветдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № РД26/3 / Дата:29.1.2015 г. ч.- изцяло отписан
№ 2796 / 02.02.2012 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин Ул. „Цар Симеон Велики” №71, ПИ №10971.505.693 кв. УПИ: - Самостоятелен обект с идентификатор №10971.505.693.1.1 с площ 79.03 кв.м., ет.1, ведно с прилежащи части: 5.961% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж Предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност Брой нива на обекта: 1 - Самостоятелен обект с идентификатор №10971.505.693.1.6 с площ 196.15 кв.м., ет.6, ведно с прилежащи части: 14.795% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж Предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност Брой нива на обекта: 1 Самостоятелните обекти се намират в сграда с идентификатор №10971.505.693.1 111440(сто и единадесет хиляди четири) Приобретател: АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
№ 2807 / 23.02.2012 2807 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000321 с площ 46,939 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р. Видбол. Обща дължина на корекцията – 650 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 90122.9(деветдесет хиляди сто двадесет) Приобретател: МЗХ
№ 2808 / 23.02.2012 2808 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000313 с площ 3,900 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р. Войнишка в участъка от км. 0+000 до км. 3+385. Обща дължина на корекцията – 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 7488(седем хиляди четиристотин осем) Приобретател: МЗХ
№ 2797 / 23.02.2012 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000050 с площ 3,510 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал /събирател/ С-11 от ОП „Чобан Кюприя 2” Дължина на канала – 1800 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Начин на трайно ползване: Канал 6739.2(шест хиляди седемстотин тридес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2809 / 23.02.2012 2809 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000314 с площ 17,378 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р. Войнишка в участъка от км. 0+000 до км. 3+385. Обща дължина на корекцията – 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 33365.8(тридесет и три хиляди триста ш) Приобретател: МЗХ
№ 2798 / 23.02.2012 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061, местност „ЧОБАН КЮПРИЯ” кв. УПИ: Имот №000350 с площ 41, 698 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция ГСК /р. Тополовец – ново трасе/ в участъка от км 0+000 до км 2+118 Обща дължина на корекцията – 9075 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 80060.2(осемдесет хиляди и шестдесет л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2810 / 23.02.2012 2810 Публична Видин / Видин / с.Акациево / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Акациево ЕКАТТЕ 00179 кв. УПИ: Имот №000070 с площ 7,942 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р. Тополовец в участъка от км. 0+000 до км. 1+499. Обща дължина на корекцията – 1499 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1963 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 10483.4(десет хиляди четиристотин осем) Приобретател: МЗХ
№ 2799 / 23.02.2012 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061, местност „НАКЛАТА/ЕМИР БУГАЗ” кв. УПИ: Имот №000351 с площ 87, 218 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от Дунавска дига „Войнишка – ГСК” Земнонасипна дига Обща дължина - 2607 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 167459(сто шестдесет и седем хиляди ч) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2811 / 23.02.2012 2811 Публична Видин / Видин / с.Акациево / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Акациево ЕКАТТЕ 00179 кв. УПИ: Имот №000052 с площ 10,683 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от лява предпазна дига на р.Тополовец Обща дължина на предпазните диги – 11 163 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1963 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 14101.6(четиринадесет хиляди сто и еди) Приобретател: МЗХ
№ 2812 / 23.02.2012 2812 Публична Видин / Видин / с.Акациево / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Акациево ЕКАТТЕ 00179 кв. УПИ: Имот №000018 с площ 10,420 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция на р.Тополовец в участъка от км. 1+900 до км. 3+069. Дължина на корекцията – 1169 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1963 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 13754.4(тринадесет хиляди седемстотин ) Приобретател: МЗХ
№ 2813 / 23.02.2012 2813 Публична Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Иново ЕКАТТЕ 32754, местност „ПОД СЕЛО” кв. УПИ: Имот №000145 с площ 123,669 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция на р. Делейнска. Обща дължина на корекцията – 3835 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 163243(сто шестдесет и три хиляди две) Приобретател: МЗХ
№ 2814 / 23.02.2012 2814 Публична Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Иново ЕКАТТЕ 32754 кв. УПИ: Имот №000041 с площ 0,590 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция на р. Делейнска. Обща дължина на корекцията – 3835 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Вътрешна река 778.8(седемстотин седемдесет и осем ) Приобретател: МЗХ
№ 2800 / 23.02.2012 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061, местност „БАХЧАТА” кв. УПИ: Имот №000376 с площ 30, 169 дка, заедно с изградените върху него съоръжения: - част от корекция на р. Видбол Обща дължина на корекцията - 650 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. - предпазна дига р. Видбол Дължина на дигата – 524 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 57924.5(петдесет и седем хиляди деветс) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2815 / 23.02.2012 2815 Публична Видин / Видин / с.Градец / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Градец ЕКАТТЕ 17422 кв. УПИ: Имот №000838 с площ 28,302 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция на р. Тополовец в участъка от км. 4+500 до км. 8+632. Дължина на корекцията – 4132 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1963 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 54339.8(петдесет и четири хиляди трист) Приобретател: МЗХ
№ 2816 / 23.02.2012 2816 Публична Видин / Видин / с.Търняне / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Търняне ЕКАТТЕ 73746 кв. УПИ: Имот №000061 с площ 39,145 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение - част от корекция на р. Войнишка в участъка от км. 3+385 до км. 5+805. Обща дължина на корекцията – 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 51671.4(петдесет и една хиляди шестоти) Приобретател: МЗХ
№ 2817 / 23.02.2012 2817 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.153.502 с площ 11 752 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал /събирател/ С-9 от ОП „Чобан Кюприя 1” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС – 8 Дължина на канала – 2400 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1942 г., 1958 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал. 38358.5(тридесет и осем хиляди триста ) Приобретател: МЗХ
№ 2818 / 23.02.2012 2818 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.154.498 с площ 3 969 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал /събирател/ С-9 от ОП „Чобан Кюприя 1” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС – 8 Дължина на канала – 2400 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1942 г., 1958 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал. 12954.8(дванадесет хиляди деветстотин ) Приобретател: МЗХ
№ 2801 / 23.02.2012 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061, местност „КЕРЕМИДЖИЙНИЦАТА” кв. УПИ: Имот №000346 с площ 14, 353 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение - част от корекция на р. Войнишка в участъка от км 0+000 до км 3+385 Обща дължина на корекцията - 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 27557.8(двадесет и седем хиляди петсто) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2802 / 23.02.2012 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061, местност „БРОДА” кв. УПИ: Имот №000356 с площ 40, 396 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение - част от корекция на р. Войнишка в участъка от км 0+000 до км 3+385 Обща дължина на корекцията - 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 77560.3(седемдесет и седем хиляди петс) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2803 / 23.02.2012 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061, местност „БРОДА/ГРЕДОВЕТЕ” кв. УПИ: Имот №000369 с площ 43, 957 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение - част от корекция на р. Войнишка в участъка от км 0+000 до км 3+385 Обща дължина на корекцията - 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 84397.4(осемдесет и четири хиляди трис) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2804 / 23.02.2012 Публична Видин / Видин / с.Акациево / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Акациево ЕКАТТЕ 00179 кв. УПИ: Имот №000096 с площ 4, 084 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение - част от корекция на р. Делейнска Обща дължина на корекцията - 3835 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 5390.9(пет хиляди триста и деветдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2805 / 23.02.2012 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061, местност „ВИДБОЛА/ВЪРБАКА” кв. УПИ: Имот №000392 с площ 64, 331 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – Дунавска дига „Врабчовото” Обща дължина - 1250 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1976г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 123516(сто двадесет и три хиляди петс) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2806 / 23.02.2012 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061, местност „ВРАБЧОВОТО” кв. УПИ: Имот №000390 с площ 24, 919 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р. Видбол Обща дължина на корекцията- 650 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 47844.5(четиридесет и седем хиляди осе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2819 / 23.02.2012 Публична Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Слана Бара ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000081 с площ 4,867 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г-С-3 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р.Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10150 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 6424.4(шест хиляди четиристотин дваде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2820 / 23.02.2012 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000049 с площ 3, 247 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал /събирател/ С-11 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р.Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 1800 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Начин на трайно ползване: Канал 6234.2(шест хиляди двеста тридесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2821 / 23.02.2012 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000028 с площ 16, 958 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал /събирател/ С-11 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р.Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 1800 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Начин на трайно ползване: Канал 32559.4(тридесет и две хиляди петстоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2822 / 28.02.2012 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000397 с площ 80, 388 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – Дунавска дига „ОНП” /Р. Войнишка – р. Видбол/ Обща дължина на земнонасипната дига- 1406 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 154345(сто петдесет и четири хиляди т) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2823 / 28.02.2012 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000501 с площ 47, 039 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от Дунавска дига р. Войнишка – ГСК Обща дължина на земнонасипната дига- 2607 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 90314.9(деветдесет хиляди триста и чет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2824 / 28.02.2012 Публична Видин / Видин / с.Кошава / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кошава ЕКАТТЕ 39147, местност „ИЗЛАЗ” кв. УПИ: Имот №000152 с площ 94, 205 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от Дунавска дига „Видин – Кошава” Обща дължина на земнонасипна дига с дренажен тюфлек на сух откос и експлоатационен път върху тюфлека – 16 245 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 154195(сто петдесет и четири хиляди с) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2825 / 28.02.2012 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061, местност „ДО БАРАТА” кв. УПИ: Имот №000334 с площ 16, 260 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р. Войнишка в участъка от км 0+000 до км 3+385 Обща дължина на корекцията- 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 31219.2(тридесет и една хиляди двеста ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2826 / 28.02.2012 Публична Видин / Видин / с.Сланотрън / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Сланотрън ЕКАТТЕ 67194, местност „ОСТРОВ” кв. УПИ: Имот №000244 с площ 185, 822 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от Дунавска дига „Видин – Кошава” Обща дължина на земнонасипна дига с дренажен тюфлек на сух откос и експлоатационен път върху тюфлека – 16 245 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 245285(двеста четиридесет и пет хиляд)
№ 2827 / 28.02.2012 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр.Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000014 с площ 64, 183 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г-С-3 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р.Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10150 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 123231(сто двадесет и три хиляди двес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2830 / 28.02.2012 2830 Публична Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Слана бара ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000037 с площ 37,388 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от предпазни диги на р. Белорадска Обща дължина на предпазните земнонасипни диги – 1630 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 49352.2(четиридесет и девет хиляди три) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2832 / 28.02.2012 2832 Публична Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Слана бара ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000096 с площ 36,585 дка., заедно с изградените върху него съоръжения: 1. Част от отводнителен канал С-12 от ОП „Чобан кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р. Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 2712 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. 2. Част от регулираща мрежа /отводнители/ Обща дължина – 19538 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Начин на трайно ползване: Канал 48292.2(четиридесет и осем хиляди двес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2833 / 28.02.2012 2833 Публична Видин / Видин / с.Градец / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Градец ЕКАТТЕ 17422 кв. УПИ: Имот №000216 с площ 171,377 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция на р. Тополовец в участъка от км. 4+500 до км. 8+632. Дължина на корекцията – 4132 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1963 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 329044(триста двадесет и девет хиляди) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2834 / 28.02.2012 2834 Публична Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Слана бара ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000065 с площ 26,542 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция ГСК / р. Тополовец – ново трасе/ в участъка от км. 2+558 до км. 5+600 Обща дължина на корекцията – 9075 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 35035.4(тридесет и пет хиляди тридесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2838 / 28.02.2012 2838 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.185.605 с площ 11 608 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал /събирател/ С-10 от ОП „Чобан Кюприя 1” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС 8 Дължина на канала – 2452 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1942г., 1958г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 37888.5(тридесет и седем хиляди осемст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2839 / 28.02.2012 2839 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.77.131 с площ 13 814 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение –отводнителен канал С-2 /част от регулираща мрежа/ от ОП „Видин – Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин - Кошава” Обща дължина на регулираща мрежа – 53 749 м. Дължина на канала – 3380 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 45088.9(четиридесет и пет хиляди и осе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2840 / 28.02.2012 2840 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.512.193 с площ 1 975 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал С-3 от ОП „Видин – Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин - Кошава” Обща дължина на канала – 3 164 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1943г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 15064.3(петнадесет хиляди и шестдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2828 / 28.02.2012 Публична Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. СЛАНА БАРА ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000061 с площ 12, 943 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г-С-3 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р.Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10150 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Начин на трайно ползване: Канал 17084.8(седемнадесет хиляди и осемдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2829 / 28.02.2012 Публична Видин / Видин / с.Кошава / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. КОШАВА ЕКАТТЕ 39147, местност „ИЗЛАЗ” кв. УПИ: Имот №000104 с площ 6, 664 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал Г-С-4 от ОП „Кутово” Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Кутово” Дължина на канала – 7115 м Година на въвеждане в експлоатация – 1961г. Начин на трайно ползване: Напоител. канал 9382.9(девет хиляди триста осемдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2831 / 28.02.2012 Публична Видин / Видин / с.Кошава / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. КОШАВА ЕКАТТЕ 39147, местност „МУСТАФА” кв. УПИ: Имот №000106 с площ 14, 059 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал Г-С-4 от ОП „Кутово” Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Кутово” Дължина на канала – 7115 м Година на въвеждане в експлоатация – 1961г. Начин на трайно ползване: Напоител. канал 18557.9(осемнадесет хиляди петстотин п) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2841 / 28.02.2012 Публична Видин / Видин / с.Сланотрън / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. СЛАНОТРЪН ЕКАТТЕ 67194, местност „ДО СЕЛО” кв. УПИ: Имот №000262 с площ 8, 018 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал Г-С-4 от ОП „Кутово” Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Кутово” Дължина на канала – 7115 м Година на въвеждане в експлоатация – 1961г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 10583.8(десет хиляди петстотин осемдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2835 / 28.02.2012 2835 Публична Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Слана бара ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000112 с площ 68,521 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция ГСК / р. Тополовец – ново трасе/ в участъка от км. 2+558 до км. 5+600 Обща дължина на корекцията – 9075 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 90447.7(деветдесет хиляди четиристотин) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2836 / 28.02.2012 2836 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.307.513 с площ 59 531 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция ГСК / р. Тополовец- ново трасе/ в участъка от км. 0+000 до км. 9+075 Обща дължина на корекцията – 9075 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Водно течение, река 194309(сто деветдесет и четири хиляди) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2837 / 28.02.2012 2837 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000312 с площ 8,025 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р. Войнишка в участъка от км. 0+000 до км. 3+385. Обща дължина на корекцията – 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 15408(петнадесет хиляди четиристотин) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2843 / 08.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Иново ЕКАТТЕ 32754, местност „ЕФЕНДИ” кв. УПИ: Имот №000044 с площ 59, 014 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение- част от предпазни диги на р. Делейнска Обща дължина на предпазните диги- 3000 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Водно течение 77898.5(седемдесет и седем хиляди осем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2846 / 08.03.2012 2846 Публична Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. ИНОВО ЕКАТТЕ 32754, местност „ИНИВОТО” кв. УПИ: Имот №000166 с площ 40, 774 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от предпазни диги на р. Делейнска и водно течение Обща дължина на предпазните диги – 3000 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Водно течение 53821.7(петдесет и три хиляди осемстот) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2844 / 08.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. СЛАНА БАРА ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000043 с площ 132, 558 дка, заедно с изградените върху него съоръжения: - Част от корекция ГСК /р. Тополовец – ново трасе/ в участъка от км 2+558 до км 5+600 Обща дължина на корекцията – 9 075 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. - Част от корекция р. Белорадска Обща дължина на корекцията – 1966 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Водно течение 174977(сто седемдесет и четири хиляди) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2847 / 08.03.2012 2847 Публична Видин / Видин / с.Рупци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. РУПЦИ ЕКАТТЕ 63358 кв. УПИ: Имот №000038 с площ 67, 403 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от предпазни диги на р.Свети Петър Земнонасипни диги Обща дължина на предпазните диги – 5864 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Водно течение 88972(осемдесет и осем хиляди деветс) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2845 / 08.03.2012 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000500 с площ 56, 596 дка, заедно с изградените върху него съоръжения – част от корекция ГСК /р. Тополовец – ново трасе/ в участъка от км 0+000 до км 2+118 Обща дължина на корекцията- 9075 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 108664(сто и осем хиляди шестстотин ш) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2848 / 08.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. ИНОВО ЕКАТТЕ 32754, местност „ТРЪНКИТЕ” кв. УПИ: Имот №000135 с площ 18, 577 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р.Делейнска Обща дължина на корекцията – 3835 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Водно течение 24521.6(двадесет и четири хиляди петст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2849 / 08.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Сланотрън / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. СЛАНОТРЪН ЕКАТТЕ 67194, местност „ВЪРТЯЖИ” кв. УПИ: Имот №000175 с площ 42, 066 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал Г-С-4 от ОП „Кутово” Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Кутово” Дължина на канала – 7115 м Година на въвеждане в експлоатация – 1961г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 55527.1(петдесет и пет хиляди петстоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2850 / 08.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Рупци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. РУПЦИ ЕКАТТЕ 63358 кв. УПИ: Имот №000063 с площ 73, 817 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – корекция р. Свети Петър Обща дължина на корекцията – 2154 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Водно течение 97438.4(деветдесет и седем хиляди чети) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2851 / 08.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Буковец / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. БУКОВЕЦ ЕКАТТЕ 06954 кв. УПИ: Имот №000143 с площ 82, 929 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р.Войнишка в участъка от км 5+805 до км 8+050 Обща дължина на корекцията – 8050 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Водно течение 109466(сто и девет хиляди четиристоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2852 / 08.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Търняне / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Търняне ЕКАТТЕ 73746, местност „МЛАКАТА” кв. УПИ: Имот №000068 с площ 51, 095 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение - част от корекция на р. Войнишка в участъка от км 3+385 до км 5+805 Обща дължина на корекцията - 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 67445.4(шестдесет и седем хиляди четир) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2853 / 08.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Търняне / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Търняне ЕКАТТЕ 73746, местност „ПРИ МОСТА” кв. УПИ: Имот №008008 с площ 1, 267 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение - част от корекция на р. Войнишка в участъка от км 3+385 до км 5+805 Обща дължина на корекцията - 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 1672.4(хиляда шестстотин седемдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2854 / 08.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Бела Рада / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Бела Рада ЕКАТТЕ 03280 кв. УПИ: Имот №000295 с площ 4, 533 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение - част от предпазни диги на р. Белорадска Обща дължина на предпазните диги - 1630 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 5983.6(пет хиляди деветстотин осемдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2855 / 08.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Генерал Мариново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Генерал Мариново ЕКАТТЕ 14698 кв. УПИ: Имот №000111 с площ 7, 933 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение - част от предпазни диги на р. Свети Петър Обща дължина на предпазните диги - 5864 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 10471.6(десет хиляди четиристотин седе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2856 / 08.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Търняне / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Търняне ЕКАТТЕ 73746 кв. УПИ: Имот №000067 с площ 29, 097 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение - част от корекция на р. Войнишка в участъка от км 3+385 до км 5+805 Обща дължина на корекцията - 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 38408(тридесет и осем хиляди четирис) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2842 / 08.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Буковец / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Буковец ЕКАТТЕ 06954 кв. УПИ: Имот №000136 с площ 180, 146 дка, заедно с изградените върху него съоръжения: - Част от корекция р. Войнишка в участъка от км 5+805 до км 8+050 Обща дължина на корекцията- 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. - Предпазна дига р. Войнишка Дължина на дигата – 400 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Водно течение 237793(двеста тридесет и седем хиляди) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2857 / 14.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 52283.331.654 с площ 12 467 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал /събирател/ С-10 от ОП „Чобан кюприя 1” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС 8 Дължина на канала – 2 452 м Година на въвеждане в експлоатация – 1942г., 1958г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 13165.2(тринадесет хиляди сто шестдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2858 / 14.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 52283.317.305 с площ 151 696 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция ГСК /р. Тополовец – ново трасе/ в участъка от км 0+000 до км 9+075 Обща дължина на корекцията – 9 075 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Водно течение, река 160191(сто и шестдесет хиляди сто дев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2859 / 14.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 52283.124.427 с площ 6 187 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г – С – 3 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р. Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10 150 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 6533.5(шест хиляди петстотин тридесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2860 / 14.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 52283.321.390 с площ 15 556 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г – С – 3 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р. Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10 150 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 16427.1(шестнадесет хиляди четиристоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2861 / 14.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 52283.126.398 с площ 4 051 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г – С – 3 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р. Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10 150 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 4277.9(четири хиляди двеста седемдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2862 / 14.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 52283.330.510 с площ 93 521 кв.м., заедно с изградените върху него съоръжения: – Част от корекция ГСК /р. Тополовец – ново трасе/ в участъка от км 2+558 до км 5+600 Обща дължина на корекцията – 9 075 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. – Част от корекция р. Белорадска Обща дължина на корекцията – 1 966м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Водно течение, река 98758.2(деветдесет и осем хиляди седем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2863 / 14.03.2012 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. ВИДИН кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 10971.160.537 с площ 1 509 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал /събирател/ С-7 от ОП „Чобан Кюприя 1” Дължина на канала – 720 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 4925.4(четири хиляди деветстотин двад) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2864 / 14.03.2012 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. ВИДИН кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 10971.77.137 с площ 13 658 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал С-2 /част от регулираща мрежа/ от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин - Кошава” Обща дължина на регулиращата мрежа – 53 749 м Година на въвеждане в експлоатация – 1965г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 44579.7(четиридесет и четири хиляди пе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2865 / 14.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Сланотрън / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Сланотрън ЕКАТТЕ 67194, местност „ПРУНД” кв. УПИ: Имот №000251 с площ 11, 578 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал Г-С-4 от ОП „Кутово” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Кутово” Обща дължина на канала- 7 115 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1961г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 15283(петнадесет хиляди двеста осемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2866 / 14.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. СЛАНА БАРА ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000080 с площ 6, 014 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г-С-3 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р. Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10 150 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 7938.5(седем хиляди деветстотин триде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2868 / 19.03.2012 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин ул. "Цар Симеон Велики" №76, в ПИ №10971.509.808 кв. УПИ: Самостоятелен обект с идентификатор №10971.509.808.1.1, с площ 779, 00 кв.м., ет.1 Самостоятелен обект с идентификатор №10971.509.808.1.3, с площ 815, 00 кв.м., ет.2 Самостоятелен обект с идентификатор №10971.509.808.1.4, с площ 815, 00 кв.м., ет.3, находящи се в сграда 1, разположена в ПИ с идентификатор №10971.509.808 Предназначение на самостоятелните обекти: За здравни и социални услуги 598949(петстотин деветдесет и осем хи) Приобретател: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВИДИН
№ 2867 / 19.03.2012 2867 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. ”Цар Александър II” №13-а, ет.1, в ПИ №10971.502.213 кв. УПИ: Стаи №2, 4 и 9 с обща площ 45 кв.м., находящи се на първи етаж от пететажна административна сграда, попадащи в самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.213.1.1, целият със застроена площ 332 кв.м. Предназначение на самостоятелния обект: За офис 23883(двадесет и три хиляди осемстот) Приобретател: ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
№ 2871 / 23.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. АНТИМОВО ЕКАТТЕ 00919 кв. УПИ: Имот №000069 с площ 9, 216 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 5-Г-С-3 от ОП към ОПС-5 Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС - 5 Година на въвеждане в експлоатация – 1992г. Начин на трайно ползване: Канал 12165.1(дванадесет хиляди сто шестдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2872 / 23.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. АНТИМОВО ЕКАТТЕ 00919 кв. УПИ: Имот №000068 с площ 54, 257 дка, заедно с изградените върху него съоръжения – част от открити отводнителни канали 5-С-1-4 и 5-С-1-6 от ОП към ОПС – 5: 1. Канал 5-С-1-4 Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС - 5 Година на въвеждане в експлоатация – 1992г. 2. Канал 5-С-1-6 Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС - 5 Година на въвеждане в експлоатация – 1992г. Начин на трайно ползване: Канал 71619.2(седемдесет и една хиляди шест) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2873 / 23.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. АНТИМОВО ЕКАТТЕ 00919 кв. УПИ: Имот №000067 с площ 8, 981 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 5-С-1-3 от ОП към ОПС-5 Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС - 5 Обща дължина – 1200 м Година на въвеждане в експлоатация – 1992г. Начин на трайно ползване: Канал 11854.9(единадесет хиляди осемстотин ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2874 / 23.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. АНТИМОВО ЕКАТТЕ 00919 кв. УПИ: Имот №000066 с площ 18, 379 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 5-Г-С-1 от ОП към „ОПС-5” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС-5 Дължина на канала – 1400 м Година на въвеждане в експлоатация – 1992г. Начин на трайно ползване: Канал 24260.3(двадесет и четири хиляди двес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2875 / 23.03.2012 2875 Публична Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263 кв. УПИ: Имот №000037 с площ 116,199 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал Г-С-4 от ОП „Кутово” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Кутово” Обща дължина на канала – 7115 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1961 г. Начин на трайно ползване: Канал 153383(сто петдесет и три хиляди трис) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2869 / 23.03.2012 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. ДУНАВЦИ ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000068 с площ 26, 835 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителни канали О-1, О-2 И О-3 от ОП „Дунавци 2” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Дунавци 2” Обща дължина на каналите – 3 017 м Година на въвеждане в експлоатация – 1981г. Начин на трайно ползване: Канал 51523.2(петдесет и една хиляди петстот) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2876 / 23.03.2012 2876 Публична Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263 кв. УПИ: Имот №000101 с площ 40,566 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал Г-С-4 от ОП „Кутово” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Кутово” Обща дължина на канала – 7115 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1961 г. Начин на трайно ползване: Канал 53547.1(петдесет и три хиляди петстоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2870 / 23.03.2012 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. ДУНАВЦИ ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000064 с площ 1, 138 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р. Дунав чрез шлюз Обща дължина на регулиращата мрежа – 5 537 м Година на въвеждане в експлоатация – 1942г. Начин на трайно ползване: Канал 2185(две хиляди сто осемдесет и пет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2877 / 23.03.2012 2877 Публична Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Иново ЕКАТТЕ 32754, местност „ЧЕШМАТА” кв. УПИ: Имот №000151 с площ 5,896 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 7-В-1 от ОП „Видин-Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин-Кошава” Обща дължина на канала – 3681 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1967 г. Начин на трайно ползване: Канал 7782.7(седем хиляди седемстотин осемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2879 / 23.03.2012 2879 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000046 с площ 2,074 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 7-В-1 от ОП „Видин-Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин-Кошава” Обща дължина на канала – 3681 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1967 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 3982.1(три хиляди деветстотин осемдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2880 / 23.03.2012 2880 Публична Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Слана бара ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000054 с площ 17,452 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г-С-3 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р. Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10150 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Начин на трайно ползване: Канал 23036.6(двадесет и три хиляди и тридес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2881 / 23.03.2012 2881 Публична Видин / Видин / с.Сланотрън / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Сланотрън ЕКАТТЕ 67194, местност „ПРУНД” кв. УПИ: Имот №000126 с площ 2,529 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал Г-С-4 от ОП „Кутово” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Кутово” Обща дължина на канала – 7115 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1961г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 3338.3(три хиляди триста тридесет и о) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2878 / 23.03.2012 Публична Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. СЛАНА БАРА ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000072 с площ 22, 646 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г-С-3 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р.Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10 150 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Начин на трайно ползване: Канал 29892.7(двадесет и девет хиляди осемст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2882 / 23.03.2012 2882 Публична Видин / Видин / с.Капитановци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Капитановци ЕКАТТЕ 36141, местност „ЛИВАДИТЕ” кв. УПИ: Имот №000033 с площ 33,914 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 7-В-1 от ОП „Видин-Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин-Кошава” Обща дължина на канала – 3681 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1967 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 65114.9(шестдесет и пет хиляди сто и ч) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2883 / 23.03.2012 2883 Публична Видин / Видин / с.Капитановци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Капитановци ЕКАТТЕ 36141, местност „КРАЙ СЕЛО” кв. УПИ: Имот №000032 с площ 24,696 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 7-В-1 от ОП „Видин-Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин-Кошава” Обща дължина на канала – 3681 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1967 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. Канал 47416.3(четиридесет и седем хиляди чет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2884 / 02.04.2012 2884 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.511.89 с площ 508 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал С-3 от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин - Кошава” Обща дължина на канала – 3164 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 3874.8(три хиляди осемстотин седемдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2885 / 02.04.2012 2885 Публична Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000065 с площ 23,505 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал /събирател/ С-15 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р.Дунав чрез шлюз Дължина на канала –1590 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Начин на трайно ползване: Канал 45129.6(четиридесет и пет хиляди сто д) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2886 / 02.04.2012 2886 Публична Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №52283.318.391 с площ 13 479 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г-С-3 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р.Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10150 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал. 14233.8(четиринадесет хиляди двеста тр) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2887 / 02.04.2012 2887 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.142.587 с площ 9 278 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г-С-2 от ОП „Чобан Кюприя 1” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС 8 Дължина на канала – 2708 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 30283.4(тридесет хиляди двеста осемдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2888 / 02.04.2012 2888 Публична Видин / Видин / с.Капитановци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Капитановци ЕКАТТЕ 36141, местност „ДО МЕЛНИЦАТА” кв. УПИ: Имот №000001 с площ 4,174 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 7-В-1 от ОП „Видин-Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин-Кошава” Обща дължина на канала – 3681 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1967 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 8014.1(осем хиляди и четиринадесет ле) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2889 / 02.04.2012 2889 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.309.167 с площ 10 914 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал С-3 от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Обща дължина на канала – 3164 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 35623.3(тридесет и пет хиляди шестотин) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2890 / 02.04.2012 2890 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.68.37 с площ 12 233 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение –отводнителен канал S-6 /част от регулираща мрежа/ от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин - Кошава” Обща дължина на регулираща мрежа – 53 749 м. Дължина на канала – 806 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 39928.5(тридесет и девет хиляди деветс) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2891 / 02.04.2012 2891 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.90.445 с площ 2 082 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал С-3 от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин - Кошава” Обща дължина на канала – 3164 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 6795.6(шест хиляди седемстотин деветд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2892 / 02.04.2012 2892 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.147.546 с площ 11 374 кв.м., заедно с изградените върху него съоръжения: 1. Част от главен отводнителен канал Г-С-2 от ОП „Чобан Кюприя 1” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС 8 Дължина на канала – 2708 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. 2. Част от отводнителен канал/събирател/ С-7 Дължина на канала – 720 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 37124.7(тридесет и седем хиляди сто дв) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2893 / 02.04.2012 2893 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.329.555 с площ 26 120 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – главен отводнителен канал 8-Г-С-1 от ОП към ОПС-8 и „Чобан Кюприя 1” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС 8 Дължина на канала – 2333 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1993 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 85255.7(осемдесет и пет хиляди двеста ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2894 / 06.04.2012 2894 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.512.832 с площ 2 882 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал С-3 от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин - Кошава” Обща дължина на канала – 3164 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 21982.5(двадесет и една хиляди деветст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2895 / 06.04.2012 2895 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.53.152 с площ 19 079 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал С-3 от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Обща дължина на канала – 3164 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 62273.9(шестдесет и две хиляди двеста ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2896 / 06.04.2012 2896 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.52.161 с площ 4 398 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал С-3 от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Обща дължина на канала – 3164 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 14355.1(четиринадесет хиляди триста пе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2897 / 06.04.2012 2897 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.78.136 с площ 5 391 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал С-3 от ОП „Видин-Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин-Кошава” Обща дължина на канала – 3164 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 17596.2(седемнадесет хиляди петстотин ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2898 / 06.04.2012 2898 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.199.714 с площ 5 840 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал С-12 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р.Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 2712 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 19061.8(деветнадесет хиляди и шестдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2899 / 06.04.2012 2899 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.198.714 с площ 6 073 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал С-12 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р.Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 2712 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 19822.3(деветнадесет хиляди осемстотин) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2900 / 06.04.2012 2900 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.180.128 с площ 62 332 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от Дунавска дига „Видин - Кошава” Земнонасипна дига с дренажен тюфлек на сух откос и експлоатационен път върху тюфлека Бетонова стена Обща дължина– 16 245 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение 203452(двеста и три хиляди четиристот) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2901 / 06.04.2012 2901 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.314.370 с площ 126 487 кв.м., заедно с изградените върху него съоръжения: 1. Част от корекция ГСК /р.Тополовец - ново трасе/ в участъка от км. 0+000 до км. 9+075 Обща дължина на корекцията – 9 075 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. 2. Част от корекция р.Делейнска Обща дължина на корекцията – 3 835 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Водно течение, река 412854(четиристотин и дванадесет хиля) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2902 / 06.04.2012 2902 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.316.278 с площ 27 362 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение - част от корекция р.Тополовец в участъка от км. 0+000 до км. 1+499 Дължина на корекцията – 1 499 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1963 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Водно течение, река 89309.6(осемдесет и девет хиляди трист) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2903 / 06.04.2012 2903 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.139.511 с площ 18 650 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение - част от корекция ГСК /р.Тополовец – ново трасе/ в участъка от км. 0+000 до км. 9+075 Обща дължина на корекцията –9 075 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Водно течение, река 60873.6(шестдесет хиляди осемстотин се) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2904 / 06.04.2012 2904 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.336.113 с площ 15 969 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от Дунавска дига „Видин - Кошава” Земнонасипна дига с дренажен тюфлек на сух откос и експлоатационен път върху тюфлека Бетонова стена Обща дължина – 16 245 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение 52122.8(петдесет и две хиляди сто двад) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2905 / 06.04.2012 2905 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.307.518 с площ 31 363 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от Дунавска дига „Защита Индустриална зона” Земнонасипна дига и бетонови стени: Обща дължина на дигата – 4 849 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г./ за бетоновите стени – 1970г./ Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение 102369(сто и две хиляди триста шестде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2906 / 06.04.2012 2906 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.187.510 с площ 3 646 кв.м., заедно с изградените върху него съоръжения: 1. Част от корекция ГСК /р.Тополовец - ново трасе/ в участъка от км. 2+558 до км. 5+600 Обща дължина на корекцията – 9 075 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. 2. Част от корекция р.Белорадска Обща дължина на корекцията – 1 966 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Водно течение, река 11900.5(единадесет хиляди и деветстоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2911 / 17.04.2012 Публична Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, в землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000358 с площ 12, 537 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал /събирател „Бабуя” – отвежда води от ОП „Бабуя” към р. Дунав/ Обща дължина на канала – 2 520 м Година на въвеждане в експлоатация – 1968г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 24071(двадесет и четири хиляди седем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2912 / 17.04.2012 Публична Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000515 с площ 53, 598 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – Дунавска дига „Пчелина” Земнонасипна дига Дължина на дигата - 900 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига Имота попада в Отдел/подотдел: 380/4 с площ 0, 126 дка – голина 380/5 с площ 3, 174 дка – голина 380/ь1 с площ 4, 801 дка – широколистна гора 380/ь2 с площ 9, 776 дка – иглолистна гора 102908(сто и две хиляди деветстотин и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2913 / 17.04.2012 Публична Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000364 с площ 2, 321 дка, представляващ двор ПС „Бабуя” Година на въвеждане в експлоатация: 1953г. Начин на трайно ползване: Водостоп. съор. 4456.3(четири хиляди четиристотин пет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2914 / 17.04.2012 Публична Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000095 с площ 44, 547 дка, заедно с изградените върху него съоръжения: – Дунавска дига „Алията” Земнонасипна дига Дължина на дигата - 918 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1972г. – Част от корекция р. Арчар – представляваща лява корекционна дига Година на въвеждане в експлоатация – 1972г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 85530.2(осемдесет и пет хиляди петстот) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2915 / 17.04.2012 Публична Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000485 с площ 106, 013 дка, заедно с изградените върху него съоръжения: – Дунавска дига „Текенлъка” Земнонасипна дига Дължина на дигата - 2150 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1969г. – Част от корекция р. Скомля, представляваща лява корекционна дига Дължина на корекцията – 1400м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 225256(двеста двадесет и пет хиляди д) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2909 / 17.04.2012 Публична Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000354 с площ 163, 744 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – Дунавска дига „Бабуя” Земнонасипна дига Дължина на дигата - 2600 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 314389(триста и четиринадесет хиляди ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2908 / 17.04.2012 Публична Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000114 с площ 32, 511 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р. Арчар Обща дължина на корекцията - 1254 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1972г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 69079.4(шестдесет и девет хиляди и сед) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2907 / 17.04.2012 Публична Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000482 с площ 25, 023 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р. Скомля Обща дължина на корекцията - 1400 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 48044.2(четиридесет и осем хиляди и че) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2910 / 17.04.2012 Публична Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000498 с площ 4, 059 дка, представляващ ОПС „Пчелина” Начин на трайно ползване: Водостоп. съор. Година на въвеждане в експлоатация на ОПС „Пчелина” – 1965г. 7793.3(седем хиляди седемстотин девет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2926 / 23.04.2012 Публична Видин / Ново село / с.Неговановци / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, землището на с. НЕГОВАНОВЦИ ЕКАТТЕ 51264 кв. УПИ: Имот №000207 с площ 46, 441 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция „Неговановско дере” – напоително отводнителен канал Обща дължина на корекцията – 5 600 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1960г. - /1400м./ и 1989г. - /4200м./ Начин на трайно ползване: Напоител. канал 61302.1(шестдесет и една хиляди триста) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2927 / 23.04.2012 Публична Видин / Ново село / с.Неговановци / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, землището на с. НЕГОВАНОВЦИ ЕКАТТЕ 51264 кв. УПИ: Имот №000206 с площ 41, 851 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция „Неговановско дере” – напоително отводнителен канал Обща дължина на корекцията – 5 600 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1960г. - /1400м./ и 1989г. - /4200м./ Начин на трайно ползване: Напоител. канал 55243.3(петдесет и пет хиляди двеста ч) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2928 / 23.04.2012 Публична Видин / Ново село / с.Ясен / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, землището на с. ЯСЕН ЕКАТТЕ 87583 кв. УПИ: Имот №000223 с площ 22, 061 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция „Неговановско дере” Обща дължина на корекцията – 5 600 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1960г. - /1400м./ и 1989г. - /4200м./ Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 29120.5(двадесет и девет хиляди сто и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2929 / 23.04.2012 Публична Видин / Ново село / с.Ясен / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, землището на с. ЯСЕН ЕКАТТЕ 87583 кв. УПИ: Имот №000217 с площ 0, 946 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция „Неговановско дере” Обща дължина на корекцията – 5 600 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1960г. - /1400м./ и 1989г. - /4200м./ Начин на трайно ползване: Напоител. канал 1248.7(хиляда двеста четиридесет и ос) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2930 / 23.04.2012 Публична Видин / Ново село / с.Ясен / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, землището на с. ЯСЕН ЕКАТТЕ 87583 кв. УПИ: Имот №000224 с площ 18, 061 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция „Неговановско дере” Обща дължина на корекцията – 5 600 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1960г. - /1400м./ и 1989г. - /4200м./ Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 23840.5(двадесет и три хиляди осемстот) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2931 / 23.04.2012 Публична Видин / Ново село / с.Неговановци / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, землището на с. НЕГОВАНОВЦИ ЕКАТТЕ 51264 кв. УПИ: Имот №000561 с площ 99, 083 дка – ретензионен язовир „Неговановци” с обем 450 000 куб.м. Година на въвеждане в експлоатация на язовир „Неговановци”– 1960г. Начин на трайно ползване: Язовир 130790(сто и тридесет хиляди седемсто) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2916 / 23.04.2012 2916 Публична Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Иново ЕКАТТЕ 32754, местност „АЛИМАНА” кв. УПИ: Имот №000114 с площ 16,421 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал, част от ОП „Видин-Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ПС „Видин-Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Начин на трайно ползване: Канал 21675.7(двадесет и една хиляди шестоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2917 / 23.04.2012 2917 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000042 с площ 1,013 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 5-С-3-2 от ОП към ОПС-5 Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС -5 Година на въвеждане в експлоатация – 1992 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 1945(хиляда деветстотин четиридесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2918 / 23.04.2012 2918 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000040 с площ 4,967 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 5-Г-С-2 от ОП към ОПС-5: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС -5 Година на въвеждане в експлоатация – 1992 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 9536.6(девет хиляди петстотин тридесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2919 / 23.04.2012 2919 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000041 с площ 3,220 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 5-С-3-1 от ОП към ОПС-5: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС -5 Година на въвеждане в експлоатация – 1992 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 6182.4(шест хиляди сто осемдесет и дв) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2920 / 23.04.2012 2920 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000039 с площ 1,768 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 5-Г-С-2 от ОП към ОПС-5: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС -5 Година на въвеждане в експлоатация – 1992 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 3394.6(три хиляди триста деветдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2921 / 23.04.2012 2921 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000056 с площ 5,142 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин-Кошава” : Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин-Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 9872.6(девет хиляди осемстотин седемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2922 / 23.04.2012 2922 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000057 с площ 3,562 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин- Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин - Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 6839(шест хиляди осемстотин тридесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2923 / 23.04.2012 2923 Публична Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Иново ЕКАТТЕ 32754, местност „ТРЪНКИТЕ” кв. УПИ: Имот №000121 с площ 5,936 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал, част от ОП „Видин-Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ПС „Видин-Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Начин на трайно ползване: Канал 7835.5(седем хиляди осемстотин тридес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2924 / 23.04.2012 2924 Публична Видин / Брегово / с.Калина / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, землището на с. Калина ЕКАТТЕ 35384 кв. УПИ: Имот №000072 с площ 24,205 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от лява предпазна дига на р. Делейнска: Дължина на земнонасипната дига – 849 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Др. ест. водн. пл. 4574.75(четири хиляди петстотин седемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2925 / 23.04.2012 2925 Публична Видин / Брегово / с.Гъмзово / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, землището на с. Гъмзово ЕКАТТЕ 18304 кв. УПИ: Имот №000230 с площ 10,518 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от лява предпазна дига на р. Делейнска: Дължина на земнонасипната дига – 2067 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Др. ест. водн. пл. 1987.9(1хиляда деветстотин осемдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2932 / 24.04.2012 2932 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000049 с площ 6,333 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал С-4 от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 12159.4(дванадесет хиляди сто петдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2933 / 24.04.2012 2933 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000048 с площ 10,330 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал С-4 от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин - Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 19833.6(деветнадесет хиляди осемстотин) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2934 / 24.04.2012 2934 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000133 с площ 3,821 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал С-4 от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 7336.3(седем хиляди триста тридесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2935 / 24.04.2012 2935 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000047 с площ 2,099 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал С-4 от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 4030.1(четири хиляди и тридесет лева ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2936 / 24.04.2012 2936 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000038 с площ 15,675 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал 5-С-1-8 от ОП към ОПС-5 Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС - 5 Година на въвеждане в експлоатация – 1992 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 30096(тридесет хиляди и деветдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2937 / 24.04.2012 2937 Публична Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131, местност „ГРИНДУРИ” кв. УПИ: Имот №000045 с площ 3,388 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 6505(шест хиляди петстотин и пет ле) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2939 / 07.05.2012 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин ул. "Цар Александър II" №16, ет.2 в ПИ №10971.502.580 кв. УПИ: Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.580.1.3, с площ 160, 00 кв.м. находящ се в сграда 1, разположена в ПИ с идентификатор №10971.502.580 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда 42582.1(четиридесет и две хиляди петст) Приобретател: СЪС ЗАПОВЕД №399/27.12.2001Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН, ИМОТА Е ПРЕДОСТАВЕН БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА НУЖДИТЕ Н
№ 2938 / 07.05.2012 2938 Частна Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин пл. ”Бдинци” №1, ет. 1, ПИ с идентификатор №10971.502.186 кв. УПИ: Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.13, със застроена площ 113,69 кв.м., представляващ самостоятелно отделени помещения, вдясно от централния вход, състоящи се от входно антре, зала и две стаи, на първия етаж в административна сграда с идентификатор №10971.502.186.1. Предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност. 57017.5(петдесет и седем хиляди и седе) Приобретател: СЪС ЗАПОВЕД №РД26/1/04.01.2006Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ВИДИН, ИМОТА Е ПРЕДОСТАВЕН БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГД „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА” КЪМ МП ЗА НУЖДИТЕ НА ОС„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”
№ 2940 / 07.05.2012 2940 Частна Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: обл. Видин, общ. Ново село, с. Ново село в УПИ I – общ., кв.33 кв. УПИ: Двуетажна масивна сграда – ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА, със застроена площ 147 кв.м. 5068(пет хиляди и шестдесет и осем ) Приобретател: МЗХ, БАБХ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ВИДИН Заповед № РД26/20/07.06.2012 / Дата:07.6.2012 г. - изцяло отписан
№ 2941 / 16.05.2012 2941 Публична Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв.„СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА” в ПИ №10971.512.205 кв. УПИ: 1. Административна сграда с хале за щателна митническа проверка на леки автомобили и „Кафетерия” на „Митническо бюро Видин и ТИР-Терминал-Митница Лом” с идентификатор №10971.512.205.8, със застроена площ 795 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Административна, делова сграда, състояща се от: - Самостоятелен обект с идентификатор №10971.512.205.8.1, със застроена площ 428 кв.м., на първия етаж, предназначение: За делова и административна дейност. - Хале за щателна митническа проверка на леки автомобили с идентификатор №10971.512.205.8.2, със застроена площ 367 кв.м., на първия етаж, предназначение: Обекти със специално предназначение. - Самостоятелен обект с идентификатор №10971.512.205.8.3, със застроена площ 338,51 кв.м., на втория етаж, предназначение: За делова и административна дейност. 2. Хале за щателна митническа проверка на товарни автомобили на „Митническо бюро Видин и ТИР - Терминал - Митница Лом” с идентификатор №10971.512.205.1, със застроена площ 959 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда със специално предназначение. 3. Трафопост с дизелагрегат и зарядно за електрокари на „Митническо бюро Видин и ТИР - Терминал - Митница Лом” с идентификатор №10971.512.205.6, със застроена площ 53 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство. 4. Санитарен възел /външен/ на „Митническо бюро Видин и ТИР - Терминал - Митница Лом” с идентификатор №10971.512.205.5, със застроена площ 81 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване. 5. КПП на „Митническо бюро Видин и ТИР - Терминал - Митница Лом” с идентификатор №10971.512.205.7 със застроена площ 6 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване. 515012(петстотин и петнадесет хиляди ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ, АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ” БУЛСТАТ 000627597
№ 2942 / 28.05.2012 2942 Публична Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263 кв. УПИ: Имот №000114 с площ 5,066 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение –част от отводнителен канал от ОП „Кутово” Водоприемник – р. Дунав чрез Г-С-4 и ОПС „Кутово” Година на въвеждане в експлоатация – 1959 г. Начин на трайно ползване: Канал 6687.1(шест хиляди шестотин осемдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2943 / 28.05.2012 2943 Публична Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263 кв. УПИ: Имот №000096 с площ 8,854 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителни канали от ОП „Кутово” Водоприемник – р. Дунав чрез Г-С-4 и ОПС „Кутово” Година на въвеждане в експлоатация – 1961 г. Начин на трайно ползване: Канал 11687.3(единадесет хиляди шестотин осе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2944 / 28.05.2012 2944 Публична Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263. кв. УПИ: Имот №000140 с площ 6,050 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал С-5 от ОП „Кутово” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Кутово” Обща дължина на канала – 2542 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1964 г. Начин на трайно ползване: Канал 7986(седем хиляди деветстотин осемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ булстат 831909905
№ 2945 / 28.05.2012 2945 Публична Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263 кв. УПИ: Имот №000155 с площ 2,682 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал С-5 от ОП „Кутово” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Кутово” Година на въвеждане в експлоатация – 1964 г. Начин на трайно ползване: Канал 3540.2(три хиляди петстотин и четирид) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2946 / 28.05.2012 2946 Публична Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Иново ЕКАТТЕ 32754, местност „ПОД СЕЛО” кв. УПИ: Имот №000162 с площ 21,937 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал, част от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ПС „Видин - Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Начин на трайно ползване: Канал 28956.8(двадесет и осем хиляди деветст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905