одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2019 год.

Уникален идентификатор:  08a2be3b-46cd-4dd5-a3cf-68d82de00fe8

Описание:

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2019 год.

бюджет касово изпълнение отчет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-07 16:17:28
  • Създаден от: petar_ivanov_dimitrov
  • Последна промяна: 2019-10-07 16:17:28

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Никола Козлево към 2019/05/31 ЕИК/БУЛСТАТ 0 0
(наименование на разпоредителя с бюджет) код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Никола Козлево код по ЕБК: 7706
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)
финансово-правна форма 0 БЮДЖЕТ
§§ Годишен уточнен план 2019 г. ОТЧЕТ 2019 г. ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
П О К А З А Т Е Л И държавни дейности местни дейности дофинансиране
(а) (1) (2) (3) (4) (5)
10 I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ §§ 01 - 48 1902348 447876 1848 446028 0 §§ 01 - 48
15 1. Данъчни приходи §§ 01 - 20 200800 105115 0 105115 0 §§ 01 - 20
в т. ч. трансфери за отчислени приходи § 65 0 § 65
20 2. Други приходи §§ 24 - 42 1699933 340896 233 340663 0 §§ 24 - 42
25 2.1 Приходи и доходи от собственост §24 1437400 243188 200 242988 0 §24
26 в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции под.§ 24-01 0 0 0 0 0 под.§ 24-01
30 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция под.§ 24-04 515200 69402 0 69402 0 под.§ 24-04
35 приходи от наеми на имущество и земя под.§§ 24-05 и 24-06 920200 172523 200 172323 0 под.§§ 24-05 и 24-06
40 2.2 Приходи от такси §§ 25 - 27 233533 79947 33 79914 0 §§ 25 - 27
45 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви §28 30000 5290 0 5290 0 §28
50 2.4 Други неданъчни приходи §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 -38000 -19259 0 -19259 0 §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
51 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи § 40 с изключение на под.§ 40-71 37000 31730 0 31730 0 § 40 с изключение на под.§ 40-71
52 0
0
60 3. Помощи и дарения от страната § 45 1615 1865 1615 250 0 § 45
65 4. Помощи и дарения от чужбина §§ 46 - 48 0 0 0 0 0 §§ 46 - 48
70 II. РАЗХОДИ §§ 01 - 57 10361533 3847319 1977151 1754872 115296 §§ 01 - 57
1. Персонал 4511938 2002347 1672750 265006 64591 §§ 1 - 8
75 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. § 01 3284759 1382429 1135286 198426 48717 § 01
80 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала § 02 445325 286633 255274 25134 6225 § 02
85 1.3. Осигурителни вноски §§ 05 и 08 781854 333285 282190 41446 9649 §§ 05 и 08
90 2. Издръжка §§ 10; 19; 46 2388082 762980 222158 490717 50105 §§ 10; 19; 46
95 3. Лихви §§ 21 - 29 13160 7304 0 7304 0 §§ 21 - 29
100 в т. ч. външни §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 0 0 0 0 0 §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
105 4. Социални разходи, стипендии §§ 39 - 42 153954 84365 10785 73580 0 §§ 39 - 42
106 в т. ч. стипендии § 40 18590 7165 7165 0 0 § 40
107 5.Субсидии §§ 43 - 45; 49 189330 79961 66439 12922 600 §§ 43 - 45
108 6. Придобиване на нeфинансови актииви §§ 51 - 54 3105069 910362 5019 905343 0 §§ 51 - 54
110 7. Капиталови трансфери § 55 0 0 0 0 0 § 55
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 0 0 0 0 0 § 49
115 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (+ § 57 - под.§ 40-71) 0 0 0 0 0 (+ § 57 - под.§ 40-71)
120 в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв под.§;57-01 0 0 0 0 0 под.§;57-01
125 постъпления от продажби на държавния резерв (-) (-)под.§ 40-71 0 0 0 0 0 (-)под.§ 40-71
127 10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи §;00-98 0 0 0 0 0 §;00-98
130 III. Трансфери §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 5489879 2313316 2154610 158706 0 §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
135 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети §§ 30 - 31; 60 5354801 2387877 2022002 365875 0 §§ 30 - 31; 60
140 2. Други трансфери §§ 32; 61- 67; 74 - 78 135078 -74561 132608 -207169 0 §§ 32; 61- 67; 74 - 78
145 в т. ч. временни безлихвени заеми §§ 74 - 78 0 -318160 0 -318160 0 §§ 74 - 78
150 трансфери за отчислени постъпления § 65 0 0 0 0 0 § 65
160 0
162 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци § 69 0 0 0 0 0 § 69
165 IV. Вноска в общия бюджет на ЕС § 33 0 0 0 0 0 § 33
175 V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV -2969306 -1086127 179307 -1150138 -115296
180 0 0 0 0 115296 -115296
185 VI. Финансиране §§ 70 - 98 2969306 1086127 -179307 1265434 0 §§ 70 - 98
190 0
195 1. Външно финансиране §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 0 0 0 0 0 §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
200 получени външни заеми под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97 0 0 0 0 0 под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
205 погашения по външни заеми под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98; 0 0 0 0 0 под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
210 държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари § 81 0 0 0 0 0 § 81
215 получени погашения по предоставени кредити от други държави § 82 0 0 0 0 0 § 82
220 операции с др. ЦК и финансови активи под. § 92-01 0 0 0 0 0 под. § 92-01
230 остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период под. §§ 95-21и 95-22 0 0 0 0 0 под. §§ 95-21и 95-22
235 наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода под. §§ 95-28/95-29 и 95-49 0 0 0 0 0 под. §§ 95-28/95-29 и 95-49
240 2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи § 70 0 0 0 0 0 § 70
245 3. Възмездни средства §§ 71 - 73 и 79 0 0 0 0 0 §§ 71 - 73 и 79
250 предоставени под. § 71-01 и § 72-01 0 0 0 0 0 под. § 71-01 и § 72-01
260 възстановени под. § 71-02 и § 72-02 0 0 0 0 0 под. § 71-02 и § 72-02
265 нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг § 73 0 0 0 0 0 § 73
0
270 предоставени заеми към крайни бенифициенти под. § 79-01 0 0 0 0 0 под. § 79-01
275 възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти под. § 79-02 0 0 0 0 0 под. § 79-02
280 4. Приватизация на дялове, акции и участия § 90 0 0 0 0 0 § 90
285 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия § 91 0 0 0 0 0 § 91
290 6. Друго вътрешно финансиране §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 -111111 -55556 0 -55556 0 §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93
295 операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето §§ 83; 85 - 86 и 92-02 -111111 -55556 0 -55556 0 §§ 83; 85 - 86 и 92-02
300 друго финансиране §§ 87; 88 и 93 0 0 0 0 0 §§ 87; 88 и 93
310 7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци §89 0 0 0 0 0 §89
320 8. Наличности в началото на периода под. §§ 95-01 до 95-06 3080417 3080417 721777 2358640 0 под. §§ 95-01 до 95-06
330 9 Наличности в края на периода под. §§ 95-07 до 95-13 0 -1938734 -901084 -1037650 0 под. §§ 95-07 до 95-13
335 10. Преоценка на валутни наличности под. § 95-14 0 0 0 0 0 под. § 95-14
340 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период под. §§ 96-01 до 96-03 0 0 0 0 0 под. §§ 96-01 до 96-03
345 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода под. §§ 96-07 до 96-09 0 0 0 0 0 под. §§ 96-07 до 96-09
350 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент § 98 0 0 0 0 0 § 98
355 в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) под. § 98-30 0 0 0 0 0 под. § 98-30
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА
Щатни бройки
по трудови правоотношения
по служебни правоотношения
Средногодишни щатни бройки
по трудови правоотношения
по служебни правоотношения
0 0 0 0 115296 -115296
0 0 0
(e-mail) (служебни телефони)
ИЗГОТВИЛ:
0
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
§§ Годишен уточнен план 2019 г. ОТЧЕТ 2019 г. ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател