одобрен

SEBRA-2019-06-05

Уникален идентификатор:  09d4559b-50ca-47ad-b4f0-41b29fd277e8

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 12:54:32
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-06-12 12:54:32

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1165296.59
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 99470.59000000003
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 11981.53
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 507444.37
10 xxxx Издръжка 5636653.09
18 xxxx Други разходи 535181.36
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 7371823
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 59749978.53
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7923948.32
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 30020933.140000015
88 xxxx Средства на разпореждане 1173091.28
89 xxxx Друго финансиране 2907553.7600000002
90 xxxx Възстановени приходи 225541.84
91 xxxx Теглене на BGN в брой -34670
92 xxxx Закупуване на валута в брой -113722.4
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2140844.25
98 xxxx Други операции в БНБ -1009.6
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 758618.94
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 152078110.67
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 733399.65
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 18000000
Общо:  290890468.90999997
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7822.98
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 592330.67
90 xxxx Възстановени приходи 80
98 xxxx Други операции в БНБ -1009.6
Общо:  599224.05
Администрация на президентството ( 002******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2118.61
10 xxxx Издръжка 3573.13
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 71343.47
Общо:  77035.21
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8364
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 47378.88
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 506265.36
10 xxxx Издръжка 174645.68
18 xxxx Други разходи 1280
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 845500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7800
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 11445
88 xxxx Средства на разпореждане 6009.6
90 xxxx Възстановени приходи 6636.87
Общо:  1615325.39
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8228.71
Общо:  8228.71
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 135643.56
18 xxxx Други разходи 231984.02
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9141.31
88 xxxx Средства на разпореждане 6087.62
90 xxxx Възстановени приходи 18381.37
Общо:  401237.88
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 538596.54
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 492723.54
88 xxxx Средства на разпореждане 88.6
Общо:  1031408.68
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1370.22
10 xxxx Издръжка 7354.84
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 15000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 938857.07
Общо:  962582.13
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 333934.62
10 xxxx Издръжка 303882.65
18 xxxx Други разходи 518.85
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 952.02
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 618476.96
88 xxxx Средства на разпореждане 3157.33
90 xxxx Възстановени приходи 39373.17
91 xxxx Теглене на BGN в брой -75000
92 xxxx Закупуване на валута в брой -134303.5
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 327851.84
Общо:  1418843.94
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9984.19
10 xxxx Издръжка 196008.88
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 10205.26
88 xxxx Средства на разпореждане 23427.47
89 xxxx Друго финансиране 1300
90 xxxx Възстановени приходи 80124.39
Общо:  321050.19
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 362591.25
90 xxxx Възстановени приходи 26.2
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 42754.44
Общо:  405371.89
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 57760.9
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 49148.47
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 245
10 xxxx Издръжка 88970.18
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 821344.1
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 219850.36
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1334026.02
88 xxxx Средства на разпореждане 417.38
Общо:  2571762.41
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 300423.32
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 844.14
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 900
10 xxxx Издръжка 223670.36
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 17751
88 xxxx Средства на разпореждане 9452.4
Общо:  553041.22
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 47822.23
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4428.39
10 xxxx Издръжка 201984.4
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 60074.89
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 18825.42
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 25636385.63
88 xxxx Средства на разпореждане 35877.51
91 xxxx Теглене на BGN в брой 9000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 8953.69
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 34578.22
Общо:  26057930.38
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 69718.61
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 56
10 xxxx Издръжка 228498
18 xxxx Други разходи 142650.85
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 3300
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 51548
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4740
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 109987.15
89 xxxx Друго финансиране 6000
90 xxxx Възстановени приходи 2189
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -139.84
Общо:  618547.77
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19163.78
10 xxxx Издръжка 152482.68
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 880.2
88 xxxx Средства на разпореждане 5407.78
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 878.5
Общо:  178812.94
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3617.07
10 xxxx Издръжка 68386.31
18 xxxx Други разходи 17189.51
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 300830.63
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 93266.04
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 710
88 xxxx Средства на разпореждане 861666.75
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1345666.31
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1825729.99
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1151127.84
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7573.24
90 xxxx Възстановени приходи 12030
Общо:  2996461.07
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8125.89
10 xxxx Издръжка 39283.03
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2382.62
88 xxxx Средства на разпореждане 152609.32
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 9779.15
Общо:  222180.01
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22710
10 xxxx Издръжка 27259.19
88 xxxx Средства на разпореждане 50834
90 xxxx Възстановени приходи 40
Общо:  100843.19
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1409.24
88 xxxx Средства на разпореждане 11030.5
Общо:  12439.74
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1188.86
10 xxxx Издръжка 24789.6
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1127383.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1345
92 xxxx Закупуване на валута в брой -2014.5
Общо:  1152692.72
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3513.99
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  3513.99
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 66440.17
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 35875.86
Общо:  102316.03
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5258.12
Общо:  5258.12
Омбудсман ( 040******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7850
10 xxxx Издръжка 2510.37
Общо:  10360.37
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18171.15
Общо:  18171.15
Съвет за електронни медии ( 044******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1500
Общо:  1500
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6236.34
Общо:  6236.34
Комисия за финансов надзор ( 047******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1091.86
90 xxxx Възстановени приходи 550
Общо:  1641.86
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5507.69
Общо:  5507.69
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 245.73
10 xxxx Издръжка 53666.88
18 xxxx Други разходи 1300.3
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 56369727.82
90 xxxx Възстановени приходи 3034.44
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 782332
Общо:  57210307.17
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18215.6
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 113443.26
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 7823.32
Общо:  139482.18
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1206.75
10 xxxx Издръжка 2465.38
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1603.78
Общо:  5275.91
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7164.16
10 xxxx Издръжка 17298.72
Общо:  24462.88
Българска телеграфна агенция ( 063******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18977.79
Общо:  18977.79
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12896.16
90 xxxx Възстановени приходи 60000
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  77896.16
Централна избирателна комисия ( 082******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 25091.16
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5589.99
Общо:  30681.15
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9536
10 xxxx Издръжка 1033
Общо:  10569
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3146.4
18 xxxx Други разходи 23606.15
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 965068.68
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 405567.47
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 885.63
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  1398274.33
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* )
Код Описание Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 25440
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1030822.57
Общо:  1056262.57
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* )
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1895647.09
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 136906
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 912662.44
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4428.09
89 xxxx Друго финансиране 197092.61
Общо:  3146736.23
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 31370.56
88 xxxx Средства на разпореждане 98.37
Общо:  31468.93
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2413.65
Общо:  2413.65
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 611.4
Общо:  611.4
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 2702302.47
Общо:  2702302.47
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 44.31
Общо:  44.31
Учителски пенсионен фонд ( 745******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 49.25
Общо:  49.25
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14013
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 356.94
Общо:  14369.94
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 26182.64
90 xxxx Възстановени приходи 2520
Общо:  28702.64
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13474.27
10 xxxx Издръжка 8287.1
18 xxxx Други разходи 100000
Общо:  121761.37
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2781.74
10 xxxx Издръжка 10690.66
Общо:  13472.4
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 436.15
10 xxxx Издръжка 15395.41
Общо:  15831.56
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7460.07
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 177283.2
Общо:  184743.27
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 51663.38
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 406300
88 xxxx Средства на разпореждане 720.14
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 19.56
Общо:  468703.08
Технически университет - Варна ( 814******* )
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 20
Общо:  20
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2039.68
88 xxxx Средства на разпореждане 2987.22
90 xxxx Възстановени приходи 6.4
Общо:  5033.3
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6076.86
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 132940
Общо:  139016.86
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9755.64
10 xxxx Издръжка 13056.4
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 35990
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3000
Общо:  61802.04
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 50477.41
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4960.65
10 xxxx Издръжка 389.51
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1777.01
Общо:  57604.58
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 34597.56
90 xxxx Възстановени приходи 550
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1830
Общо:  36977.56
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 200
10 xxxx Издръжка 508.55
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 76520
Общо:  77228.55
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1370.4
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1336.68
Общо:  2707.08
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 72166.07
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1391.49
10 xxxx Издръжка 31470.4
18 xxxx Други разходи 370
Общо:  105397.96
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1813
10 xxxx Издръжка 21219.58
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 9420
Общо:  32452.58
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 518.34
10 xxxx Издръжка 64892.35
Общо:  65410.69
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 148218.21
Общо:  148218.21
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 30090.12
Общо:  30090.12
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 400
10 xxxx Издръжка 120
Общо:  520
Национална художествена академия - София ( 853******* )
Код Описание Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2258.98
Общо:  2258.98
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив ( 854******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5000
Общо:  5000
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3243.19
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 57235
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3755.19
Общо:  64233.38
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* )
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 15661.68
Общо:  15661.68
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4337.58
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 60000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  64337.58
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23493.5
10 xxxx Издръжка 36984.36
Общо:  60477.86
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 29752.84
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 500
88 xxxx Средства на разпореждане 3131.69
Общо:  34384.53
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 62723.66
10 xxxx Издръжка 148518.82
18 xxxx Други разходи 600
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5023.14
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 11700
88 xxxx Средства на разпореждане 87.6
89 xxxx Друго финансиране 247.28
Общо:  229900.5
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11605.47
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2099.1
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1179.01
10 xxxx Издръжка 10100
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2240497.74
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4541124.48
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1766408.79
Общо:  8573014.59
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 758618.94
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 152078110.67
Общо:  152836729.61
Други трансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 733399.65
Общо:  733399.65
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Описание Сума
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 18000000
Общо:  18000000