одобрен

SEBRA-2019-03-28

Уникален идентификатор:  0a1b62f9-4d45-46c8-b28c-c7eeb7dd276f

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-04 09:27:30
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-04 09:27:30

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18847156.080000002
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 50999.57000000001
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 492452.26
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 135762.83
10 xxxx Издръжка 8929286.549999999
18 xxxx Други разходи 1823483.53
20 xxxx Разходи за лихви 0.03
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 32595567.63
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 40270065.78
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 101639663.21000001
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 15081830.64
88 xxxx Средства на разпореждане 922522.81
89 xxxx Друго финансиране 4168517.2800000003
90 xxxx Възстановени приходи 93565.87
91 xxxx Теглене на BGN в брой 63928.26
92 xxxx Закупуване на валута в брой 22138.83
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -82495887.53
98 xxxx Други операции в БНБ -85490022.3
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 4236
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 3900
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 237778
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 249060.23
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 3945.32
За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници 739620.46
Разходи за делегати на Българската народна банка в заседания на работните форми на Съвета на Европейския съюз (чл. 33 от ПМС № 344/2018 г.) 111036.34
Общо:  58500607.68000003
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5781.82
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 50340
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6.85
Общо:  56128.67
Администрация на президентството ( 002******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 258372.43
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 36.43
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1720.48
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 278.88
Общо:  260408.22
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 72430.24
10 xxxx Издръжка 90425.82
18 xxxx Други разходи 193857.46
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 32100.38
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 13672.25
88 xxxx Средства на разпореждане 9878.54
90 xxxx Възстановени приходи 3264.33
Общо:  415629.02
Конституционен съд ( 004******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 40000
Общо:  40000
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5326.41
Общо:  5326.41
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 466330.17
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 18471.51
10 xxxx Издръжка 524882.78
18 xxxx Други разходи 39607.32
90 xxxx Възстановени приходи 4934.97
Общо:  1054226.75
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 890291.26
88 xxxx Средства на разпореждане 6457.68
Общо:  896748.94
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1440
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1224.32
Общо:  2664.32
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 198631.74
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 150
10 xxxx Издръжка 2279384.93
18 xxxx Други разходи 26145.53
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 116000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 83875324.8
90 xxxx Възстановени приходи 32665.04
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -82508399.33
98 xxxx Други операции в БНБ -82507842.49
Общо:  -78487939.78
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 49611.21
10 xxxx Издръжка 609616.43
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2597.8
88 xxxx Средства на разпореждане 17165.96
89 xxxx Друго финансиране 815.6
90 xxxx Възстановени приходи 6664.84
Общо:  686471.84
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 95794.98
18 xxxx Други разходи 2569.49
88 xxxx Средства на разпореждане 4559.21
90 xxxx Възстановени приходи 835.42
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 5867.49
98 xxxx Други операции в БНБ -188227.45
Общо:  -73600.86
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14036.47
10 xxxx Издръжка 250826.45
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 78519.09
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 158510
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9787.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 304346.03
Общо:  816025.24
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 197970.94
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8306.01
10 xxxx Издръжка 627803.06
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 174.92
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 17471.83
88 xxxx Средства на разпореждане 544534.81
90 xxxx Възстановени приходи 60
Общо:  1396321.57
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2002550.86
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 89557.53
10 xxxx Издръжка 201779.24
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 83738.4
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 33975.92
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 297211.41
88 xxxx Средства на разпореждане 59261.03
91 xxxx Теглене на BGN в брой 11928.26
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 121.27
98 xxxx Други операции в БНБ -1465965.66
Общо:  1314158.26
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 42099.02
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала -1514.24
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4809.79
10 xxxx Издръжка 64192.46
18 xxxx Други разходи 102526.66
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 11701
89 xxxx Друго финансиране 9094.21
90 xxxx Възстановени приходи 15955.55
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 41.07
98 xxxx Други операции в БНБ 546341.07
Общо:  795246.59
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 205953.65
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 0.67
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2096.55
10 xxxx Издръжка 95760.87
18 xxxx Други разходи 82.96
88 xxxx Средства на разпореждане 163.4
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9.78
Общо:  304067.88
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 994278.12
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7179.33
10 xxxx Издръжка 194567.02
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 299093.37
88 xxxx Средства на разпореждане 31979.92
90 xxxx Възстановени приходи 45
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1527142.76
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 193386.54
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 152538.36
Общо:  345924.9
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3513061.64
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 558.04
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 90060.01
10 xxxx Издръжка 92531.38
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 10417.96
88 xxxx Средства на разпореждане 2401.81
89 xxxx Друго финансиране 708
90 xxxx Възстановени приходи 8
Общо:  3709746.84
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18530.91
18 xxxx Други разходи 5700.35
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8749.2
Общо:  32980.46
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9802.75
18 xxxx Други разходи 1074989.15
98 xxxx Други операции в БНБ -1874327.77
Общо:  -789535.87
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 50211.47
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2126.41
10 xxxx Издръжка 29243.97
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  81581.85
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8615.97
Общо:  8615.97
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8783.21
Общо:  8783.21
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 200
Общо:  200
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3125.87
Общо:  3125.87
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5700.13
Общо:  5700.13
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 185745.72
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1306.85
10 xxxx Издръжка 6092.42
Общо:  193144.99
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 158894.33
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 188
Общо:  159082.33
Съвет за електронни медии ( 044******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 54981.28
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2376.48
Общо:  57357.76
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1202.44
Общо:  1202.44
Комисия за финансов надзор ( 047******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4187.82
Общо:  4187.82
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1501.92
Общо:  1501.92
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 29751.46
Общо:  29751.46
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2704746.97
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 125459.93
10 xxxx Издръжка 138753.37
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 10106316.03
90 xxxx Възстановени приходи 53.6
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 33.25
Общо:  13075363.15
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 506.48
10 xxxx Издръжка 5739.4
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 29531022.22
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 309.8
Общо:  29537577.9
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5898.3
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 208
10 xxxx Издръжка 576587.71
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 342186.82
92 xxxx Закупуване на валута в брой 14254.21
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 13.69
Общо:  939148.73
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2418.46
10 xxxx Издръжка 372934.33
Общо:  375352.79
Българска телеграфна агенция ( 063******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 263725.27
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 32904.86
Общо:  296630.13
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 118519.36
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 30
10 xxxx Издръжка 83505.34
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2017.13
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 13.69
Общо:  204085.52
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3000
91 xxxx Теглене на BGN в брой -3000
Общо:  0
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8672.32
18 xxxx Други разходи 38361.17
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 140248.24
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1128.84
Общо:  188410.57
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 29151.2
20 xxxx Разходи за лихви 0.03
90 xxxx Възстановени приходи 4171.65
Общо:  33322.88
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4338.18
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 11578695
Общо:  11583033.18
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* )
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 30201633.87
Общо:  30201633.87
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1634754.66
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 5731.04
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 29490.93
10 xxxx Издръжка 180945.19
18 xxxx Други разходи 67712.31
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5600
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 800000
88 xxxx Средства на разпореждане 22913.84
90 xxxx Възстановени приходи 24550.8
Общо:  2771698.77
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* )
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 202506.72
89 xxxx Друго финансиране 1518031.68
Общо:  1720538.4
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 2029713.15
Общо:  2029713.15
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 607526.28
Общо:  607526.28
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1760.92
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 4730.2
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 658.33
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 40053.97
Общо:  47203.42
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2419.2
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6.85
Общо:  2426.05
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1740551.79
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2008.48
10 xxxx Издръжка 32209.13
18 xxxx Други разходи 210336.17
Общо:  1985105.57
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16162.26
10 xxxx Издръжка 3853.06
Общо:  20015.32
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6045.84
10 xxxx Издръжка 7225.19
18 xxxx Други разходи 575.97
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 12900
Общо:  26747
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 31925.74
Общо:  31925.74
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 58637.39
10 xxxx Издръжка 4767.3
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 10.87
Общо:  63415.56
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10591.93
18 xxxx Други разходи 100
Общо:  10691.93
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6077.66
10 xxxx Издръжка 71242.36
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 900
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 16704
88 xxxx Средства на разпореждане 5287.77
Общо:  100211.79
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 280374.29
10 xxxx Издръжка 2967.36
Общо:  283341.65
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18968.55
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 940.04
10 xxxx Издръжка 115375.27
88 xxxx Средства на разпореждане 6307.5
Общо:  141591.36
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 91739.85
18 xxxx Други разходи 29181.07
88 xxxx Средства на разпореждане 1800
Общо:  122720.92
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7614.11
10 xxxx Издръжка 210694.15
Общо:  218308.26
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1359.53
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 900
Общо:  2259.53
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 818.66
10 xxxx Издръжка 12685.5
18 xxxx Други разходи 200
Общо:  13704.16
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 603.69
10 xxxx Издръжка 17412.26
18 xxxx Други разходи 7297.27
Общо:  25313.22
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2303081.56
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 32203.04
10 xxxx Издръжка 91656.08
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 7000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4109.05
Общо:  2438049.73
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2464
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 13000
Общо:  15464
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 608641.43
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 29349.65
10 xxxx Издръжка 1654
Общо:  639645.08
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 125926.24
18 xxxx Други разходи 5724.95
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9039.84
Общо:  140691.03
Икономически университет - Варна ( 842******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11243.72
90 xxxx Възстановени приходи 274.54
Общо:  11518.26
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4524.49
10 xxxx Издръжка 120
18 xxxx Други разходи 400
89 xxxx Друго финансиране 2628.36
Общо:  7672.85
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10363.15
Общо:  10363.15
Национална художествена академия - София ( 853******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 94638.02
Общо:  94638.02
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 32549.38
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
Общо:  42549.38
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 70632.03
18 xxxx Други разходи 18013.1
Общо:  88645.13
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 75460
Общо:  75460
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* )
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3173.8
10 xxxx Издръжка 5931.84
Общо:  9105.64
НВУ "Васил Левски" - В. Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3181.81
10 xxxx Издръжка 9690.91
88 xxxx Средства на разпореждане 7304.62
Общо:  20177.34
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 24660.17
10 xxxx Издръжка 45842.1
Общо:  70502.27
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 169188.3
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6248.39
10 xxxx Издръжка 1250.07
18 xxxx Други разходи 102.6
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 10846
90 xxxx Възстановени приходи 82.13
Общо:  187717.49
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 488.95
Общо:  488.95
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 329902.34
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 41457.43
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2086.19
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 134825.62
10 xxxx Издръжка 51074.29
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2059166.43
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 17254684.84
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1903751.16
Общо:  21776948.3
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 4236
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 3900
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 237778
Общо:  245914
Другитрансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 249060.23
Общо:  249060.23
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 3945.32
За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници 739620.46
Разходи за делегати на Българската народна банка в заседания на работните форми на Съвета на Европейския съюз (чл. 33 от ПМС № 344/2018 г.) 111036.34
Общо:  854602.1199999999