одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ

Уникален идентификатор:  0ca3cf95-905b-48da-af6f-1748ee270592

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-14 08:42:20
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-14 08:42:20

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ

№ и дата на удостоверение или отказ Вх. № на искане за регистрация Строеж /наименование/ Местонахождение Възложител Лице, упражняващо строителен надзор Обработил преписката служител Забележка
1 2 3 4 5 6 7 8
2003 г.
№ 1/04.09.03 013.00.1043/04.09.03 Вътрешно преустройство на кафе-аператив в интернет зала гр. Брацигово,ул. "Георги Петков"№3, УПИ -III, кв. 112 Георги Атанасов Чулков ЕТ."Христина Бозвелиева" арх. Боряна Банева няма
№2/04.09.03 013.00.996/28.08.03 Преустройство на същ.помещение в млекосъбирателен пункт с. Розово, УПИ IV-289,кв. 17 "Мевгал-България"ЕООДгр. София-Васил Н.Кушлев ЕТ"Вектор"-инж. Петко Сечков арх. Боряна Банева няма
№3/04.09.03 013.00.995/28.08.03 Преустройство на същ.помещение в млекосъбирателен пункт с.Исперихово, УПИI-185,кв.20 "Мевгал-България"ЕООДгр. София-Димитър Г.Стоянов ЕТ"Вектор"-инж. Петко Сечков арх. Боряна Банева няма
№4/23.09.03 038.00.226/18.09.03 Цех за сушене и преработка на билки-подобекти: Преустройство на производствено кале в цех за сушене и преработка на билки, Административна сграда, Склад за сушене на билки и акумулаторно, Сграда за пазача и ограда с. Исперихово, УПИ III-390кв.45 "Балкан биохерб"АД ЕТ"Щерю Гюрджеклиев" арх. Боряна Банева няма
№5/09.10.03 013.00.1204/02.10.03 Преустройство на избено помещение в магазин за хран. стоки с.Бяга, УПИ IV-68,кв.8 "ВИГ-ММ"ООД,Ягода К. Герджикова "ВИГ-ММ"ООД,Иванка Кочева арх. Боряна Банева няма
№6/07.11.03 013.00.1360/01.10.03 Кафене с компютърна зала с.Бяга, УПИ XXXVII-000753,Стопански двор Иван Тодоров "Строй Контрол Корект" арх. Боряна Банева няма
№7/20.11.03 038.00.260/19.11.03 Кафене - аператив гр. Брацигово,УПИ - XVII-ТУ, кв. 22 ЕТ"Костадин Кабов"99 Недялка Кабова арх. Боряна Банева няма
№8/27.11.03 013.00.1442/21.11.03 Преустройство на същ.помещение на първи етаж в интернет клуб-кафе гр.Брацигово,УПИ VII-ТУ,кв. 39 РПК"Априлци",СД "Преврен строй" "Строй Контрол Корект"ЕООД арх. Боряна Банева няма
№9/16.12.03 013.00.1495/03.12.03 Гараж гр.Брацигово,УПИ XL-гараж,кв.117 Атанас П. Недялков Атанас П. Недялков арх. Г.Попова няма
№10/23.12.03 038.00.284/18.12.03 Преустройство на част от съществуващи помещения за аптеказа готови лекарствени форми гр. Брацигово, УПИ I-Комплексно застрояване Аптечно-Пазарджик АД "ВИГ-ММ"ООД арх.Г.Попова няма
2004 г.
№1/20.01.2004 013.00.35/13.01.04 "Фурна за хляб" гр.Брацигово, УПИ IX1065,кв. 76 Пейо Стоянов Димкин ЕТ"Вектор"-инж. Петко Сечков арх. Г.Попова няма
№2/09.02.2004 013.00.34/13.01.04 Преустройство на част от жилищна сграда в магазин с.Бяга, УПИ XVII-322,кв.38 Делчо Вл.Бончев техн.ръководител Румяна Анг. Григорова арх. Васил Кантарджиев няма
№3/18.02.2004 038.00.2721/05.03 Преустройство, реконструкция и основен ремонт на същ. постройка за хладилник за плодове и зеленчуци с. Козарско, УПИII-хладилник,кв.1 "Десана"ООД техн.ръководител Тодор Костадинов арх.Васил Кантарджиев няма
№4/19.02.2004 013.00.77/11.02.04 Битова сграда с.Бяга, ПИ 000678, масив 167,м."Кантона" "Братя Ангелови"ООД ЕТ"Вектор"-инж. Петко Сечков арх.Васил Кантарджиев няма
№5/19.02.2004 013.00.76/11.02.04 Гараж с.Бяга, ПИ 000678, масив 167,м."Кантона" "Братя Ангелови"ООД ЕТ"Вектор"-инж. Петко Сечков арх.Васил Кантарджиев няма
№6/19.02.2004 013.00.78/11.02.04 Административна сграда с.Бяга, ПИ 000678, масив 167,м."Кантона" "Братя Ангелови"ООД ЕТ"Вектор"-инж. Петко Сечков арх. Васил Кантарджиев няма
№7/26.02.2004 013.00.120/23.02.04 Фурна с магазин с.Козарско,УПИ II-514,кв.61 Елка Иванова Аврамова техн. ръководител Румяна Григорова арх. Васил Кантарджиев няма
№8/15.03.2004 038.00.32/10.03.04 Преустройство на склад в дърводелска работилница гр.Брацигово, УПИ XII-произв.дейност, кв. 22 "Спектър Керамик"ООД техн. ръководител Олег Копаранов арх.Васил Кантарджиев няма
№9/15.03.2004 013.00.214/15.03.04 Магазин за хран.и промишлени стоки,кафе-аператив с.Козарско,УПИ I-867,бензиностанция и ТУ Атанас Д.Богданов "ВАДИГ-2000"ЕООД арх.Васил Кантарджиев няма
№10/26.03.2004 013.00.202/12.03.04 Преустройство на съществуващ гараж в магазин за хранителни стоки гр.Брацигово, УПИ IV-637,кв.92 Николай Г. Пашов "ВАДИГ-2000"ЕООД арх.Васил Кантарджиев няма
№11/22.04.2004 013.00.339/20.04.04 Кафе-аператив гр.Брацигово,ПИ943,кв.67 "Прима ФС" ООД "ВАДИГ-2000"ЕООД арх.Васил Кантарджиев няма
№12/03.05.2004 013.00.359/27.04.04 Преустройство на съществуващи гараж в магазин за хранителни и промишлени стоки, както и външно стълбище към магазина гр.Брацигово, УПИ I-Община и ДСК, кв. 38 Райна К.Шишкова-Томова и Атанас К. Шишков "ВАДИГ-2000"ЕООД арх.Васил Кантарджиев няма
№13/11.05.2004 013.00.389/03.05.04 Преустройство на същ.помещения за хлебопекарна с.Розово, ПИ I-580001,стопански двор,м. "Над селото" Ангел Т. Калинов ЕТ"Христина Бозвелиева" арх. Васил Кантарджиев няма
№14/11.05.2004 038.00.102/10.05.04 Преустройство на съществуващо заведение в кафе-аператив с.Козарско,УПИ XXII-ресторант,кв.3 СД"Мелодия-101-Козарски"Сдружение техн.ръководител инж. Р.Григорова арх.Васил Кантарджиев няма
№15/19.05.04 013.00.412/13.05.04 Преустройство на част от жилищна сграда в магазин за промишлени и хранителни стоки гр.Брацигово, УПИ XIII-общ.,кв.121 Златка и Йордан Христови техн.ръководител Румяна Анг. Григорова арх.Васил Кантарджиев няма
№16/02.07.04 013.00.624/02.07.04 Преустройство на съществуващо помещение в жилищна сграда в магазин за хранителни стоки с.Равногор,УПИ II-339,кв.37 Иван К. Пенчев техн. ръководител Николай Арабаджиев арх.Васил Кантарджиев няма
№17/08.09.04 038.00.213/02.09.04 Преустройство на съществуваща административна сграда в хотел и надстрояване на мансарден етаж с надзид с.Равногор,УПИ VII-административен и търговски център,кв.40 ЕГ"МИГ ИНЖИНЕРИНГ" СН"Вектор-2000"ЕООД арх.Васил Кантарджиев няма
№18/23.09.04 013.00.842/08.09.04 Преустройство на магазин за промишлени стоки към жилищна сграда в магазин за хранителни и промишлени стоки гр.Брацигово,УПИ XVIII-80,81,кв. 93 Танка Карталова арх.Васил Кантарджиев няма
№19/12.11.04 013.00.1016/26.10.04 Магазин за хранителни стоки гр.Брацигово, УПИ I-511,кв.90 Николай В.Тодовичин "ВАДИГ-2000"ЕООД арх.Васил Кантарджиев няма
№20/24.11.04 101-00218/16.11.04 Преустройство на търговска сграда в многофункционален център за селски туризъм с.Равногор,УПИ VII-административен и търговски център,кв.40 Ангел В.Кръстев и Магдалена Б.Кръстева ЕТ"Вектор"-инж. Петко Сечков арх.Васил Кантарджиев няма
№21/24.11.04 101.00.219/16.11.04 Преустройство на първи етаж на съществуваща сграда в хлебопекарна Атанас П. Атанасов ЕТ"Вектор"-инж. Петко Сечков арх.Васил Кантарджиев няма
№22/29.12.04 038.00.240/30.11.2004 Промяна предназначение на съществуваща сграда -цех за производство на саи в шивашки цех за текстилна конфекция гр. Брацигово, кв. 123 "Пако Родригес"ЕООД "Инвест"ООД арх.Васил Кантарджиев няма
2005 г.
№1/20.01.05 013.00.39/13.01.05 Кафе-аператив с.Исперихово, УПИI-213,кв.21 Росица К.Стоянова "ВАДИГ-2000"ЕООД арх. Васил Кантарджиев няма
№2/04.02.05 013.00.79/24.01.05 Преустройство на частичен партер за кафе-сладкарница в сградата на битов комбинат гр.Брацигово, УПИ I-Битов комбинат, кв. 72 Данчо Д. Йорданов инж.Румяна Григорова арх.Васил Кантарджиев няма
№3/08.04.05 013.00.359/01.04.05 Преустройство на съществуващ гараж в магазин за промишлени и хранителни пакетирани стоки гр. Бяга, УПИX-120,кв.3 Наследници на Димитър Д.Илиев "Агроинвест"ЕАД арх. Васил Кантарджиев няма
№4/19.05.05 013-00.936/17.05.05 Магазин за хран.и промишлени стоки с.Исперихово,УПИ IV-258,кв.22 Йордан А.Малинов "ВАДИГ-2000"ЕООД арх. Васил Кантарджиев няма
№5/20.05.05 013-00.885/05.05.05 Магазин за хранителни и промишлени стоки с. Бяга,УПИ X-595,кв. 40 Ана И.Стоянова инж.Румяна Григорова арх.Васил Кантарджиев няма
№6/30.05.05 013-00.1017/27.05.05 Гаражна клетка № 9 гр.Брацигово,УПИ XXXIII,кв.111 Соня П.Мишева техн.р-л.Георги Ч.Нешев арх.Васил Кантарджиев няма
№7/30.05.05 013-00.1016/27.05.05 Гарана клетка № 10 гр.Брацигово,УПИ XXIII,кв.111 Георги Хр.Мишев техн.р-л.Георги Ч.Нешев арх.Васил Кантарджиев няма
№8/06.06.05 013-00-1033/31.05.05 Преустройство на съществуваща административна сграда от работилница за закуски във фризьорски салон гр.Брацигово, УПИ VI-1228qкв.9 Георги И. Комбов "ВАДИГ-2000"ЕООД арх. Васил Кантарджиев няма
№9/06.06.05 013-00-1044/01.06.05 Летен бар с.Равногор, УПИ IX-319, кв. 40 Петър Ц. Илиев техн.р-л. Делка Кунева арх.Васил Кантарджиев няма
№10/20.06.05 013-00-860/15.09.04 Жилищна сграда с.Равногор, м.Патралица,№624453 Кирил П.Радев техн.р-л. Ангел Банков арх. Васил Кантарджиев няма
№11/29.07.05 013-00-1432/26.07.05 Магазин за хранителни стоки в същ.жилищна сграда с. Козарско, УПИ III-253, кв. 9 Ангел Милев Милев технлДимо халачев арх. Васил Кантарджиев няма
№12/15.08.05 013-00-1490/09.08.05 Пристрояване на съществуваща фурна със складова част с. Исперихово, УПИ XI-373, кв. 28 Славейко Тодоров Илиев "ВАДИГ-2000"ЕООД арх. Васил Кантарджиев няма
№13/29.07.05 013-00-1367/15.07.05 Преустройство на плодохранилище в цех за бутилиране на трапезна вода и плодохранилище с. Бяга,УПИ I-442002, МАСИВ 442, М.Плодохранилище СД "Купрул Узунов, Златарева и СИЕ", гр. Пловдив "ВИГ-ММ" ООД арх. Васил Кантарджиев няма
№14/01.09.05 013-00-1420/25.07.05 Надстройка на съществуваща гаражна клетка за магазин за хранителни стоки,цигари,алкохол гр. Брацигово, УПИ I-Жилищен комплекс, кв.110 Йордан Иванов Пенев техн.р-л Димитър Хр. Китов арх. Васил Кантарджиев няма
№15/28.09.05 025-00-7/18.08.05 Промяна предназначението на част от същ.сграда Културен дом за функциите на Кафе-аперитив с. Козарско, УПИ I-Културен дом, кв.36 Народно читалище "Съгласие"с.Козарско "КАСТРОЙ" ЗГ ЕООД арх. Васил Кантарджиев няма
№16/07.10.05 013-00-577/14.04.05 Преустройство на сервизна работилница в дърводелска работилница гр. Брацигово, УПИ-за дърводелска работилница,газостанция и ТУ, кв.20 ЕТ "СТРОМОН" техн.р-л Младен Д. Китов арх. Васил Кантарджиев няма
№17/13.10.05 013-00-1603/08.09.05 Жилищна сграда с кафе-аперитив и интернет зала с.Бяга, УПИ ХХV-ТУ, кв.22