одобрен

Главен регистър за публична общинска собственост на Община Кула

Уникален идентификатор:  0cbffd85-6d59-4e7e-9565-39df2ab8a99f

община Кула публична общинска собственост регистър Главен регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-22 15:39:38
  • Създаден от: gabriela_ninkova
  • Последна промяна: 2019-04-22 15:39:38

Главен регистър за публична общинска собственост Община Кула

Приложение № 7 към чл.2, т.7 и чл.25
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Възникнали или учредени ограничени вещни права върху имота на основание чл.7, ал.2, изречение второ от ЗОС Наличие на договор за концесия Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1/28.02.2006 г. Карто тека 1 Досие 1 гр. Кула, ул. "Възраждане"№19, кв. 75, УПИ III, пл. №430 "Младешки дом" Младешки дом ЗП = 625 кв. м. на 1 ет., конструкция масивна, строен 1986 г., в приземния етаж укритие, парокотелно, сервизни помещения - общо 250 кв.м. 92015, 80 лв. Нов акт ПОС № 945/29.08.2016г.
2 2/28.02.2006 г. Карто тека 1 Досие 2 гр. Кула, ул. "Възраждане"№40, кв. 85, УПИ I, пл. №770 "Административна сграда - ТКЗС" Административна сграда - бившо ТКЗС 1. Сграда на 5 ет - ЗП 407 кв. м., РЗП = 1463 кв. м., констр. - масивна, строена 1975 г, мазе под цялата сграда. 2. Дворно място - 700 кв. м. 172 780, 10 лв. Решение № 330 от от 16.11.2006 г. на ОбС Кула за безвъзмездно ползване първи етаж от сградата от 202 кв..м. за извършване на админ. Дейност на Дирекция "Бюро по труда" гр. Кула за срок - 5 г. Решение № 242 от 22.01.2010 г. на ОбС Кула за безвъзмездно управление на Областна дирекция "Земеделие" - Видин помещения с обща площ 76 кв. м. , стаи № 3, 4, 5, 6 и 7 на 2 -ри етаж за срок - 5 г. Решение № 129 от 24.04.2012 г. на ОбС Кула за безвъзмездно управление на Д "СП" за нуждите на Д"СП" - Кула - 4 - ти етаж с полезна площ 202 кв. м. за срок - 5 г. Нов акт ПОС № 938/29.08.2016г.
3 3/28.02.2006 г. Карто тека 1 Досие 3 гр. Кула, ул. "Мусала" № 18, кв. 20, УПИ X, пл. № 615 "Детска градина" 1. Детска градина - масивна, панелна сграда на 2 ет. от 752 кв. м.ЗП, РЗП = 1504 кв. м., построена 1979 г. 2. Масивна сграда - панелна от 262,5 кв. м. ЗП, на 1 етаж, построена 1979 г. 3. Дворно място - 6200 кв. м. 87887,80 лв. Решение №103 от 07.12.2000 г. на ОбС Кула за безвъзмездно ползване от ДДМУИ "Св. Димитър" на детската ясла и Заповед №252 от 11.06.2003 г. за безвъзмездно ползване от ДДУИ на : кухненски блок - 112 кв. м; перално помещение - 132 кв. м. Нов акт ПОС № 941/29.08.2016г.
4 4/28.02.2006 г. Карто тека 1 Досие 4 гр. Кула, ул. "Г. Градинаров" №15, кв. 58, УПИ IV, пл. .№347 "ОДЗ "Звънче" 1. ОДЗ "Звънче" - 500 кв. м. ЗП, на 2 ет., РЗП=1000 кв. м., строена 1965 г., мазе с кухня под цялата сграда, конструкция - масивна, монолитна; 2. Парокотелно 96 кв. м., на 1 ет., стр. 1965 г. 3. Гараж - 18 кв. м.. строен 1965 г. СТ - модулен; 4. Дворно място - 5000 кв. м. 115 814, 70 лв. Нов акт ПОС № 940/29.08.2016г.
5 5/28.02.2006 г. Карто тека 1 Досие 5 гр. Кула, ул. "Възраждане"№38, кв. 65, УПИ V, пл. № 769 "Община" 1. Административна сграда за общ. администрация - 445 кв.м. ЗП, на 2 ет., РЗП=890 кв.м., складове и парокотелно в призем. етаж, отоплителна инсталация - стр. 1941г.; констр. масивна, монолитна, на втория етаж - салон за 120 места 2. Гаражи - 6 бр. По 20 кв. м. ЗП, стр. 1985 г. - 3 бр. и 1992 г. - 3 броя, констр. - панелни; 3 . Дворно място - 1 200 кв. м. 75 378,00 лв. Нов акт ПОС № 937/29.08.2016г.
6 6/28.02.2006 г. Карто тека 1 Досие 6 гр. Кула,мкв. 81, УПИ II, пл. № 918 "Павилиони в градска градина" 1. Павилиони - 180 кв. м. ЗП, предназначени за музейна сбирка, сувенири, открита кафе - сладкарница, изградени през 1973 г., конструкция - масивна, монолитна 15063,80 лв.
7 7/28.02.2006 г. Карто тека 1 Досие 7 гр. Кула, кв. 81, УПИ IV, пл. № 915 "Читалище" 1. Сграда, предн. за читалище - 1444 кв. м. ЗП, с киносалон, салон за събрания, библиотека, зала за репетиции, гримьорни, интернет център, парокотелно, построена 1965 г., конструкция - масивна монолитна 159060,00 лв.
8 8/28.02.2006 г. Карто тека 1 Досие 8 гр. Кула, ул. "Янко Сакъзов" №27, кв. 132, УПИ I, пл. № 37 "ДДМУИ" 1. ДДМУИ - 600 кв. м. ЗП, стр. 1928 г., масивна на 1 етаж, мазе под цялата сграда; 2. Парокотелно - 84 кв.м., стр. 1991 г., масивна; 3. Стопанска сграда - 50 кв. м. , стр 1980 г., масивна; 4. Свинарник - 30 кв. м., стр. 1980 г., масивна; 5.Дворно място - 12 000 кв.м. 68 822,90 лв.
9 9/28.02.2006 г. Карто тека 1 Досие 9 гр. Кула, ул."Г. Бенковски" №20, кв. 132, УПИ II, пл. №22 "МБАЛ "П. Хитов" 1. Болница - 1748 кв. м. ЗП, 4060 кв. м. РЗП, стр. 1959 г., масивна на три етажа; 2. Павилион - 54 кв. м., стр. 1961 г., масивен на един етаж; 3.Гараж и котелно на - 614 кв. м., стр. 1959 г., масивни на 1 етаж; 4.Складове - 300 кв.м., стр.1959 г., масивни на 1 етаж; 5. Складове - 200 кв. м., стр. 1990 г., масивни на 1 етаж; 6. Инсинератор - 60 кв.м., стр.1974 г., масивен; 7. Дворно място - 34 000 кв. м. 273 966,20 лв. Предоставен за безвъзмездно стопанисване и управление на МБАЛ "П. Хитов" с Решение на ОбС - Кула № 43/04.04.2000 г. и на "Медицински център - I"ЕООД гр. Кула с Решение на ОбС - Кула № 44/04.04.2000 г. Разделен на два самостоятелно обособени имота - ПОС - АОС № 57/22.05.2009 г. и ЧОС - АОС № 138/22.05.2009 г.
10 10/28.02.2006 г. Карто тека 1 Досие 10 гр. Кула, ул. "Възраждане"№32, кв. 66, УПИ II, пл. 459 СОУ "Васил Левски" 1. Стара сграда - 945 кв.м. ЗП, 1765 кв.м. РЗП, на 2 етажа, в приземния етаж - кухня, столова и работилници, строени 1955 г., констр. - масивна монолитна; 2. Нова сграда - 915 кв.м. ЗП, 2850 кв. м. РЗП, на 4 етажа, стр. 1969 г., констр. - масивна, монолитна; 3. Парокотелно - 220 кв. м.; 4. Складове - 50 кв. м.; 5. Дворно място - 13 000 кв. м. 391749,30 лв. Предоставена за безвъзмездно стопанисване и управление на СОУ "В. Левски" с Решение на ОбС - Кула № 266/29.04.2003г., протокол №35 Нов акт ПОС № 939/29.08.2016г.
11 11/28.02.2006 г. Карто тека 1 Досие 11 гр. Кула, ул. "Г. Бенковски" № 20, кв. 132, УПИ III, пл. № 22 "Микродом" 1. Жилищна сграда - 50 кв. м.ЗП, 100 кв. м. РЗП, стр. 1952 г., на 2 ет., масивна; 2 Дворно място -1000 кв. м. 4338, 70 лв Нов акт ПОС № 942/29.08.2016г.
12 12/28.02.2006 г. Карто тека 1 Досие 12 гр. Кула, извън града на 2, 5 км., имот № 000648 "Дом за стари хора" 1. Масивна сграда - 665 кв. м. ЗП, 1467 кв. м. РЗП на 3 етажа, стр. 1972 г. констр. - масивна, монолитна; 2. Дворно място - 13530 кв. м. 59 591, 60 лв. Нов акт ПОС № 959/13.06.2017г.
13 13/28.02.2006 .г Карто тека 1 Досие 13 гр. Кула, "Парка", кв. 45, парцел I, пл. № 15 Стадион 1. Стадион -19800 кв. м., построен 1966 г.; 2. Футболно игрище - 7350 кв.м., постр. 1966 г.; 3. Съблекалня - 90 кв. м., масивна на 1 етаж, постоена 1976 г. 4. Лекоатлетическа писта - постр. 1966 г. ; 5. Прилежащ терен към стадиона - 44 270 кв.м. 123737, 80 лв. Нов АОС за ПОС № 950/07.09.2016г.
14 14/28.02.2006 г. Карто тека 1 Досие 14 гр. Кула, кв.45, парцел II, пл. №17 Парк Парк- 155700 кв. м., постр. 1957 г. 532 494,00 лв. Нов АОС за ПОС № 949/07.09.2016г.
15 15/28.02.2006 г. Карто тека 1 Досие 15 Землището на гр. Кула, имот № 001027 Паметник "Катюша" Терен за паметник "Катюша" - 7, 070 дка 9013,40 лв. Нов АОС за ПОС № 954/26.09.2016г.
16 16/28.02.2006г. Карто тека 1 Досие 16 Землището на гр. Кула, м. "Глава дол" ОКЕ № 1441 Микроязовир "Градинарски" Микроязовир с местно значение, стена земнонасипана, завирен обем под 10 мил. куб. м. вода, стр. 1951 г., площ: 5, 92 дка 6 589, 40 лв. Нов АОС за ПОС № 952/07.09.2016г.
17 17/28.02.2006 г. Карто тека 1 Досие 17 Землището на гр. Кула, м. "Топа", имот № 374007 Сметище Земя, предназначена за сметище - 8, 718 дка 13 893, 00 лв. Нов АОС за ПОС № 953/26.09.2016г.
18 18/28.02.2006 г. Карто тека 1 Досие 18 Землището на гр. Кула, м. "Дери магаре", имот № 173002 Сметище Земя, предназначена за сметище - 9, 054 дка 11542, 80 лв. Нов акт ПОС № 771/14.04.2016г.
19 19/28.02.2006 г. Карто тека 1 Досие 19 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 257026 Сметище Земя, предназначена за сметище -10, 999 кв. м. 14022.4 Нов акт ПОС № 736/26.06.2015г. - Пасище, мера
20 20/28.02.2006 г. Карто тека 1 Досие 20 гр. Кула, кв. 138, пл. .№ 1432 Гробищен парк Гробищен парк от 15, 000 дка 46 980 лв. Нов акт ПОС № 935/29.08.2016г.
21 21/28.02.2006 г. Карто тека 1 Досие 21 гр. Кула, кв. 137, пл. .№ 1496 Гробищен парк Гробищен парк от 15, 000 дка 46 980 лв. Нов акт ПОС № 936/29.08.2016г.
22 22/28.02.2006 г. Карто тека 2 Досие 22 с. Големаново, кв. 41, УПИ VII, пл. № 163 Кметство 1. Административна сграда - 250 кв. м. ЗП, намираща се на II ет., една стая от I ет. до стълбището, мазе под цялата сграда, стр. 1966 г., констр. - масивна монолитна; 2. Дворно място - 800 кв. м. 3 592, 00 лв.
23 23/28.02.2006 г. Карто тека 2 Досие 23 Землището на с. Големаново ОКЕ № 66 Микроязовир Микроязовир с местно значение, стена земнонасипана с дължина - 176м., завирен обем 172 хил. куб. м. вода, стр. 1958 г., площ: 60, 47 дка 34 830,70 лв.
24 24/29.03.2006 г. Карто тека 2 Досие 24 с. Големаново, кв. 26, УПИ VII, пл. № 289 Читалище 1. Читалищна сграда - 364 кв. м. ЗП, стр. 1961г., конструкция - масивна, монолитна; 2. Дворно място - 1200 кв. м. 4 446,80 лв.
25 25/29.03.2006г. Карто тека 2 Досие 25 Землището на с. Големаново, имот № 000250 Гробищен парк Гробищен парк от 8, 775 дка 5054,40 лв.
26 26/29.03.2006 г. Карто тека 3 Досие 26 с. Извор махала, пл. №267 и 268 по кадастралната снимка от 1996 г. Кметство 1. Административна сграда - 185 кв. м. ЗП, на 2 етажа, постр. 1960 г., конструкция масивна монолитна; 2. Дворно място - 1300 кв.м. 5 130,50 лв. Нов акт ПОС № 766/17.03.2016г.
27 27/29.03.2006 г. Карто тека 3 Досие 27 Землището на с. Извор махала, имот № 000614 Микроязовир Микроязовир с местно значение, стена земнонасипна с дължина 170 м. завирен обем 106 хил. куб. м. вода, построен 1959 г.; площ: 37, 40кв. м. 23840,30 лв. Нов акт ПОС № 770/14.04.2016г.
28 28/29.03.2006г. Карто тека 3 Досие 28 с. Извор махала, кв.42 , пл. №100 Гробищен парк Гробищен парк от 5, 000 дка 5005,00 лв. Нов акт ПОС № 767/17.03.2016г.
29 29/29.03.2006 г. Карто тека 7 Досие 29 с. Тополовец, кв. 21,пл. №175 Кметство 1. Административна сграда за кметство - 273 кв. м. ЗП, втори етаж, построена 1972 г.; 2. Мазе - 191 кв. м. ЗП; 3. Дворно място - 1130 кв. м. 5087, 80 лв.
30 30/29.03.2006 г. Карто тека 7 Досие 30 с. Тополовец, кв. 36, УПИ I, пл. № 270 Училище 1. Училище - 500 кв. м. ЗП, на един етаж, строено 1943 г., конструкция масивна; 2. Дворно място - 8 400 кв. м. 13 622, 80 лв.
31 31/29.03.2006 г. Карто тека 7 Досие 31 с. Тополовец, кв. 37, УПИ IV, пл. № 282, Детска градина 1. Детска градина - 140 кв. м. ЗП, на един етаж, строена 1970 г., констр. - масивна; 2.Дворно мяясто - 2000 кв. м. 3546,10 лв.
32 32/29.03.2006 г. Карто тека 7 Досие 32 с. Тополовец, кв. 16, УПИ I, пл. 81 Читалище 1. Читалищна сграда - 288 кв. м. ЗП, помещение за магазин и салон в приземния етаж, постр. 1964г., конструкция - масивна, монолитна 3577,50 лв.
33 33/29.03.2006 г. Карто тека 7 Досие 33 Землището на с. Тополовец, имот №000100 Гробищен парк Гробищен парк от 24, 016 дка 13833,20 лв.
34 34/29.03.2006 г. Карто тека 9 Досие 34 с. Чичил, пл. № 82 по кадастралната снимка от 1996 г. Кметство Административна сграда - 138 кв. м. ЗП, на един етаж, конструкция - масивна 1392,00 лв.
35 35/29.03.2006г. Карто тека 9 Досие 35 с. Чичил, на площада Автоспирка Автоспирка - 48 кв. м. ЗП, на един етаж, строена 1981 г., конструкция - метална 524,30 лв.
36 36/29.03.2006 г. Карто тека 9 Досие 36 Землището на с. Чичил, имот № 159003 Гробищен парк Гробищен парк от 8, 560 дка 4930,60 лв.
37 37/25.05.2006 г. Карто тека 4 Досие37 с. Коста Перчево, кв. 10, парцел V Кметство 1. Административна сграда за кметство - 250 кв. м. ЗП, намираща се на II ет. и една стая от I ет. до стълбището; мазе под цялата сграда, стр. 1968 г., констр. - масивна, монолитна; 2. Обществена тоалетна - 20 кв. м. ЗП, стр. 1979 г. - масивна 3711,80 лв.
38 38/25.05.2006 г. Карто тека 4 Досие 38 с. Коста Перчево, кв. 10, пл. № 152 Читалище Читалищна сграда - 364 кв. м. ЗП, помещение за магазин в приземния етаж, изград. 1962, конструкция - масивна, монолитна 4258,90 лв.
39 39/25.05.2006 г. Карто тека 4 Досие 39 с. Коста Перчево, кв. 1, пл. № 186 Гробищен парк Гробищен парк от 3, 000 дка 2 925,00 лв.
40 40/25.05.2006 г. Карто тека 5 Досие 40 с. Полетковци, кв. 27, УПИ I - 56 Кметство 1. Административна сграда за кметство - 90 кв. м. ЗП, на един етаж, стр. 1943 г., конструкция - масивна, монолитна; 2. Склад - 36 кв. м. ЗП, ,масивен; 3. Дворно място - 1 200 кв. м. 2301, 90 лв.
41 41/25.05.2006 г. Карто тека 5 Досие 41 с. Полетковци, кв. 28, УПИ IV Автоспирка 1. Автоспирка - 48 кв. м. ЗП, на един етаж; постр. 1981 г. ; метална 2. Дворно място - 72 кв. м. 598,60 лв.
42 42/25.05.2006 г. Карто тека 5 Досие 42 Землището на с. Полетковци, имот № 000085 Гробищен парк Гробищен парк от 1, 901 дка 1095, 00 лв.
43 43/25.05.2006 г. Карто тека 6 Досие 43 с. Старопатица, кв. 59, УПИ I, пл. № 378 Кметство Административна сграда за кметство - 158 кв. м. ЗП, на два етажа, мазе под цялата сграда, конструкция - едропанелна 4590, 50 лв.
44 44/25.05.2006 г. Карто тека 6 Досие 44 с. Старопатица, кв. 50, УПИ VII, пл. № 338 Читалище 1. Сграда предназн. За читалище - 418 кв. м. ЗП, помещение за търговска цел в приземния етаж, мазе, постр. 1968 г., констр. - масивна, монолитна 2. Дворно място - 1 200 кв. м. 6083, 30 лв.
45 45/25.05.2006 г. Карто тека 6 Досие 45 с. Старопатица, кв.3 Терен за футболно игрище 1. Терен за футболно игрище - 12 100 кв. м. 2. Съблекалня - 96 кв. м. ЗП, постр. 1981 г. 3. Футболно игрище - 7078 кв. м., постр. 1981 г. 11996,80 лв.
46 46/25.05.2006 г. Карто тека 6 Досие 46 с. Старопатица, кв. 49, УПИ VII, пл. 355 Автоспирка Автоспирка - 36 кв. м. ЗП, на един етаж, строена 1976 г., конструкция - масивна, монолитна 399,40 лв.
47 47/25.05.2006 г. Картотека 6 Досие 47 Землището на с. Старопатица, имот № 000314 Гробищен парк Гробищен парк от 11, 951 дка 6883,80 лв.
48 48/25.05.2006 г. Карто тека 8 Досие 48 с. Цар Петово, кв. 41, пл. № 395 Кметство 1. Административна сграда за кметство - 180 кв. м. ЗП на два етажа, строена 1934 г., конструкция - масивна; 2. Стопански сгради - 90 кв. м. ЗП за складове и тоалетна, конструкция - масивна 3. Дворно място - 800 кв. м. 5316, 20 лв.
49 49/25.05.2006 г. Карто тека 8 Досие 49 с. Цар Петрово, кв. 32, УПИ VI, пл. № 235 Здравна служба 1. Здравна служба - 100 кв. м. ЗП; на един етаж; строена 1942 г., мазе под цялата сграда, конструкция - масивна, монолитна 2. Гараж - 24 кв. м. ЗП, строен 1985 г., масивен 3. Дворно място - 2000 кв. м. 3 352, 60 лв.
50 50/27.09.2006 г. Карто тека 1 Досие 5 гр. Кула, ул. "Възраждане" № 80, кв. 94, УПИ V - 844 Къща - музей 1. Жилищна сграда на 1 етаж, масивна, с дървен гредоред на подовата конструкция, ЗП= 89, 20 кв. м., постр. 1908 г. 2. Мазе - 20 кв. м. 3. Дворно място - 550 кв. м. 6511, 20 лв Нов АОС за ПОС № 947/07.09.2016г.
51 51/20.10.2006 г. Карто тека 1 Досие 51 гр. Кула, кв. 131, УПИ I Парцел за спортен терен детска площадка и озеленяване Парцел, предназначен за спортен терен, детска площадка и озеленяване от 3606 кв. м. 11553, 60 лв. Нов АОС за ПОС № 951/07.09.2016г.
52 52/16.10.2007 г. Карто тека 1 Досие 52 гр. Кула, кв. № 81, УПИ III, пл. № 917 Паметник на културата УПИ III, за "Паметник на културата" с площ 5000 кв. м. 35155, 00 лв. Нов АОС за ПОС № 948/07.09.2016г.
53 53/13.02.2008 г. Карто тека 5 Досие 53 Землището на с. Полетковци, м. "Падините", им. № 021003 Пасище мера Пасище - мера, 34, 554 дка, девета кат. при неполивни условия 181, 41 лв.
54 54/13.02.2008 г. Карто тека 5 Досие 54 Землището на с. Полетковци, м. "Падините", им. № 053011 Пасище мера Пасище - мера, 48, 188 дка, шеста кат. При неполивни условия 1062, 55 лв.
55 55/19.02.2006 г. Картотека 1 Досие 55 Землището на гр. Кула, м. "Дери магаре", имот № 173 009 Пасище мера Пасище - мера - 636, 107 дка, IX кат 4611, 78 лв. Върху имота има учредено право на преминаване на електропровод 20 kv, поради което от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от остта на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност.
56 56/11.06.2008 г. Карто тека 1 Досие 56 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 247015 Пасище - мера Пасище - мера - 10, 791 дка, III категория при неполивни условия 568, 15 лв. Нов акт ПОС № 872/27.05.2016г.
57 57/22.05.2009 г. Карто тека 1 Досие 57 гр. Кула, ул. "Г. Бенковски" № 20, кв. 132, УПИ IV, им. пр. № 22 МБАЛ "П. Хитов" 1. Болница - 1748 кв. м. ЗП, 4060 кв. м. РЗП, стр. 1959 г., масивна на три етажа, 2. Павилион - 54 кв. м., стр. 1961 г., масивен на един етаж 3. Инсенератор - 70 кв. м., строен 1974 г., масивен; 4. Дворно място - 26553 кв. м. 429725.50 лв. Предоставен за безвъзмездно стопанисване и управление на МБАЛ "П. Хитов" с Решение на ОбС - Кула № 43/04.04.2000 г. и на "Медицински център - I"ЕООД гр. Кула с Решение на ОбС - Кула № 44/04.04.2000 г. Предоставя за безвъзмездно управление на ЦСМП - Видин за нуждите на ФСМП - Кула ползвания от Филиала Общински сграден фонд с полезна площ - 188 кв. м. с Решение № 166 от 21.06.2012 г. на ОбС - Кула Нов АОС за ПОС № 769/30.03.2016г.
58 58/16.12.2010 г. Реги стър 1 Досие 58 Землището на гр. Кула, м. "Добравата", имот № 057001 Пасище - мера Пасище - мера - 26, 939 дка, втора категория при неполивни условия 2 400, 18 лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 KV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Заповед за деактуване на имота № РД - 18 - 47 от 17.03.2011 г. Нов АОС ЧОС № 247/21.03.2011г. Нов АОС ЧОС № 303/22.01.2013 г.
59 59/29.07.2011 г. Реги стър 1 Досие59 Землището на с. Цар Петрово, м. "Крушака", имот № 067010 Пасище - мера Пасище - мера - 53, 497 дка, III категория при неполивни условия 3 629, 77 лв. Поправка на акт АОС № 70/28.11.2006 г.
60 60/05.12.2011 г. Регис тър 1 Досие 60 гр. Кула, УПИ IV, кв. 76 Парцел, предназначен за озеленяване - 492, 7 кв. м. 3771, 10 лв.
61 61/30.01.2012 г. Регис тър 1 Досие 61 гр. Кула, ул. "Хаджи Димитър" № 6, УПИ IV - 763, кв. 65 Градска етнографска къща Градска етнографска къща: 1. Жилищна сграда - масивна, ЗП=100 кв. м., построена 1900г.; 2. Жилищна сграда - паянтова, ЗП=50 кв. м. с мазе - 20 кв. м. ЗП, построена 1925 г. 3. Стопанска сграда - масивна, ЗП=60 кв. м., построена 1941 г. 4. Стопанска сграда - паянтова, ЗП=32 кв. м., с мазе - 20 кв. м. ЗП, построена 1942 г. 5. Дворно място - 800 кв. м. 20098, 30 лв. Нов акт ПОС № 946/29.08.2016г.
62 62/27.02.2012 г. Регис тър 1 Досие 62 гр. Кула, кв. 76, УПИ V общ. Терен за спорт, развлечения и озеленяване - 4475 кв. м. 25887, 90 лв.
63 63/04.04.2012 г. Регис тър 1 Досие 63 гр. Кула, ул. " Г. Димитров" № 21, УПИ IV - 716, кв. 11 Поземлен имот, урегулиран в УПИ IV - 716, попадащ в територия на жилищна зона - празно дворно място - 792, 80 кв. м. Терена е предназначен за "Защитено жилище" 6069,60 лв.
64 64/18.04.2013 г. Регис тър 1 Досие 64 Землището на гр. Кула, м. "Арап Табия", имот № 278002 Пасище мера Пасище - мера - 90, 850 дка, II категория при неполивни условия 8694, 30 лв. Нов акт ПОС № 813/10.05.2016г.
65 65/10.05.2013 г. Регис тър 1 Досие 65 Землището на гр. Кула, м. "Топа", имот № 381001 Пасище мера Пасище - мера - 36, 107 дка, VІII категория при неполивни условия 682, 40 лв. Разделен на два самостоятелно обособени имота - ПОС - АОС № 66/01.08.2013 г. и ЧОС - АОС № 736/01.08.2013 г.
66 66/01.08.2013 г. Регис тър 1 Досие 66 Землището на гр. Кула, м. "Топа", имот № 381004 Пасище мера Пасище - мера - 35, 405 дка, VІII категория при неполивни условия 669, 20 лв. Имотът е образуван от имот № 381001 Нов акт ПОС № 806/10.05.2016г.
67 67/31.10.2013 г. Регис тър 1 Досие 67 Землището на с. Коста Перчево, м. "Трънето", имот № 065002 Пасище мера Пасище - мера - 16, 313 дка, ІV категория при неполивни условия 652, 50 лв.
68 68/31.10.2013 г. Регис тър 1 Досие 68 Землището на с. Коста Перчево, м. "Трънето", имот № 065003 Пасище мера Пасище - мера - 7, 930 дка, ІV категория при неполивни условия 317, 20 лв.
69 69/31.10.2013 г. Регис тър 1 Досие 69 Землището на с. Коста Перчево, м. "Трънето", имот № 065004 Пасище мера Пасище - мера - 1, 851 дка, ІV категория при неполивни условия 74, 00 лв.
70 70/31.10.2013 г. Регис тър 1 Досие 70 Землището на с. Коста Перчево, м. "Трънето", имот № 065005 Пасище мера Пасище - мера - 69, 052 дка, ІV категория при неполивни условия 2762, 10 лв.
71 71/31.10.2013 г. Регис тър 1 Досие 71 Землището на с. Коста Перчево, м. "Трънето", имот № 061019 Пасище мера Пасище - мера - 39, 540 дка, ІІІ категория при неполивни условия 1866, 30 лв. Имотът е образуван от имот № 061015
72 72/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 72 Землището на с. Полетковци, м. "Падините", имот № 053013 Пасище мера Пасище - мера - 73, 906 дка, VІ категория при неполивни условия 2483, 20 лв. Имотът е образуван от имот № 053009
73 73/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 73 Землището на с. Полетковци, м. "Падините", имот № 020001 Пасище мера Пасище - мера - 6, 998 дка, ІХ категория при неполивни условия 70, 00 лв.
74 74/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 74 Землището на с. Полетковци, м. "Падините", имот № 019001 Пасище мера Пасище - мера - 18, 672 дка, ІІІ категория при неполивни условия 1377, 10 лв.
75 75/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 75 Землището на с. Полетковци, м. "Зъбера", имот № 055020 Пасище мера Пасище - мера - 7, 895 дка, VІ категория при неполивни условия 265, 30 лв. Имотът е образуван от имот № 055017
76 76/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 76 Землището на с. Полетковци, м. "Бердовица", имот № 037006 Пасище мера Пасище - мера - 17, 148 дка, ІІІ категория при неполивни условия 1062, 30 лв.
77 77/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 77 Землището на с. Полетковци, м. "Зъбера", имот № 055015 Пасище мера Пасище - мера - 3, 860 дка, VІ категория при неполивни условия 129, 70 лв. Имотът е образуван от имот № 055014
78 78/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 78 Землището на с. Извор махала, м. "Мостището", имот № 138001 Пасище мера Пасище - мера - 0, 985 дка, VІ категория при неполивни условия 31, 50 лв.
79 79/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 79 Землището на с. Извор махала, м. "Садовете", имот № 134001 Пасище мера Пасище - мера - 1, 323 дка, ІХ категория при неполивни условия 12, 20 лв.
80 80/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 80 Землището на с. Извор махала, м. "Осенака", имот № 080047 Пасище мера Пасище - мера - 5, 000 дка, ІІ категория при неполивни условия 379, 50 лв.
81 81/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 81 Землището на с. Извор махала, м. "Осенака", имот № 075001 Пасище мера Пасище - мера - 14, 945 дка, ІХ категория при неполивни условия 125, 50 лв.
82 82/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 82 Землището на с. Извор махала, м. "Стаменовото", имот № 070001 Пасище мера Пасище - мера - 9, 700 дка, VІ категория при неполивни условия 279, 40 лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
83 83/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 83 Землището на с. Извор махала, м. "Средния връх", имот № 024009 Пасище мера Пасище - мера - 7, 267 дка, V категория при неполивни условия 226, 70 лв.
84 84/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 84 Землището на с. Извор махала, м. "Урушко", имот № 015001 Пасище мера Пасище - мера - 7, 138 дка, ІХ категория при неполивни условия 45, 70 лв.
85 85/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 85 Землището на с. Извор махала, м. "Чуката", имот № 126003 Пасище мера Пасище - мера - 45, 816 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 2703, 10 лв.
86 86/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 86 Землището на с. Извор махала, м. "Караджовица", имот № 000905 Пасище мера Пасище - мера - 1, 508 дка, ІХкатегория при неполивни условия 12, 70 лв.
87 87/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 87 Землището на с. Извор махала, м. "Мостището", имот № 000904 Пасище мера Пасище - мера - 1, 142 дка, ІХкатегория при неполивни условия 9, 10 лв.
88 88/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 88 Землището на с. Извор махала, м. "Мостището", имот № 000903 Пасище мера Пасище - мера - 2, 553 дка, ІХкатегория при неполивни условия 20, 40 лв.
89 89/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 89 Землището на с. Цар Петрово, м. "Брънчова падина", имот № 205007 Пасище мера Пасище - мера - 18, 545 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 984, 70 лв.
90 90/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 90 Землището на с. Цар Петрово, м. "Падините", имот № 223001 Пасище мера Пасище - мера - 2, 058 дка, ІVкатегория при неполивни условия 82, 30 лв.
91 91/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 91 Землището на с. Цар Петрово, м. "Маламетовото", имот № 221001 Пасище мера Пасище - мера - 4, 627 дка, ІVкатегория при неполивни условия 219, 80 лв.
92 92/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 92 Землището на с. Цар Петрово, м. "Падините", имот № 220001 Пасище мера Пасище - мера - 9, 616 дка, ІІкатегория при неполивни условия 571, 20 лв.
93 93/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 93 Землището на с. Цар Петрово, м. "Горна Мория", имот № 216009 Пасище мера Пасище - мера - 3, 560 дка, ІІкатегория при неполивни условия 164, 50 лв.
94 94/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 94 Землището на с. Цар Петрово, м. "Горна Мория", имот № 216007 Пасище мера Пасище - мера - 19, 300 дка, ІІкатегория при неполивни условия 891, 70 лв.
95 95/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 95 Землището на с. Цар Петрово, м. "Горна Мория", имот № 216004 Пасище мера Пасище - мера - 4, 920дка, ІІкатегория при неполивни условия 227, 30 лв.
96 96/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 96 Землището на с. Цар Петрово, м. "Горна Мория", имот № 216003 Пасище мера Пасище - мера - 15, 735дка, ІІкатегория при неполивни условия 726, 90 лв.
97 97/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 97 Землището на с. Цар Петрово, м. "Горна Мория", имот № 216002 Пасище мера Пасище - мера - 1, 804дка, ІІкатегория при неполивни условия 83, 30 лв.
98 98/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 98 Землището на с. Цар Петрово, м. "Студена", имот № 214003 Пасище мера Пасище - мера - 1, 504дка, ІІкатегория при неполивни условия 79, 40 лв.
99 99/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 99 Землището на с. Цар Петрово, м. "Студена", имот № 214002 Пасище мера Пасище - мера - 4, 768дка, ІІкатегория при неполивни условия 251, 80 лв.
100 100/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 100 Землището на с. Цар Петрово, м. "Студена", имот № 213003 Пасище мера Пасище - мера - 3, 955дка, ІІкатегория при неполивни условия 182, 70 лв.
101 101/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 101 Землището на с. Цар Петрово, м. "Студена", имот № 213002 Пасище мера Пасище - мера - 3, 528дка, ІІкатегория при неполивни условия 163, 00 лв.
102 102/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 102 Землището на с. Цар Петрово, м. "Студена", имот № 210002 Пасище мера Пасище - мера - 1, 056дка, ІІкатегория при неполивни условия 48, 70 лв.
103 103/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 103 Землището на с. Цар Петрово, м. "Долна Мория", имот № 207002 Пасище мера Пасище - мера - 1, 915дка, ІІкатегория при неполивни условия 101, 10 лв.
104 104/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 104 Землището на с. Цар Петрово, м. "Брънчова падина", имот № 205002 Пасище мера Пасище - мера - 10, 073дка, ІІІкатегория при неполивни условия 534, 90 лв.
105 105/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 105 Землището на с. Цар Петрово, м. "Зли поляни", имот № 204003 Пасище мера Пасище - мера - 5, 578дка, ІVкатегория при неполивни условия 278, 90 лв.
106 106/14.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 106 Землището на с. Цар Петрово, м. "Зли поляни", имот № 204001 Пасище мера Пасище - мера - 2, 672дка, ІVкатегория при неполивни условия 120, 20 лв.
107 107/16.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 107 Землището на с. Цар Петрово, м. "Блатото", имот № 201001 Пасище мера Пасище - мера - 36, 629дка, ІVкатегория при неполивни условия 2289, 30 лв.
108 108/16.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 108 Землището на с. Цар Петрово, м. "Смърково", имот № 199002 Пасище мера Пасище - мера - 1, 790дка, VІІІ категория при неполивни условия 17, 50 лв.
109 109/16.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 109 Землището на с. Цар Петрово, м. "Смърково", имот № 198002 Пасище мера Пасище - мера - 2, 446дка, VІІІ категория при неполивни условия 24, 00 лв.
110 110/16.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 110 Землището на с. Цар Петрово, м. "Смърково", имот № 197004 Пасище мера Пасище - мера - 0, 936дка, VІІІ категория при неполивни условия 9, 20 лв.
111 111/16.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 111 Землището на с. Цар Петрово, м. "Смърково", имот № 195001 Пасище мера Пасище - мера - 3, 463дка, VІІІ категория при неполивни условия 33, 90 лв.
112 112/16.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 112 Землището на с. Цар Петрово, м. "Падините", имот № 174033 Пасище мера Пасище - мера - 0, 825дка, ІІІ категория при неполивни условия 38, 90 лв.
113 113/16.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 113 Землището на с. Цар Петрово, м. "Падините", имот № 174001 Пасище мера Пасище - мера - 2, 088дка, ІІІ категория при неполивни условия 98, 60 лв.
114 114/16.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 114 Землището на с. Цар Петрово, м. "Чукарите", имот № 160009 Пасище мера Пасище - мера - 6, 000дка, ІІІ категория при неполивни условия 336, 30 лв.
115 115/16.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 115 Землището на с. Цар Петрово, м. "Чукарите", имот № 160008 Пасище мера Пасище - мера - 5, 999дка, ІІІ категория при неполивни условия 336, 20 лв.
116 116/16.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 116 Землището на с. Цар Петрово, м. "Чукарите", имот № 160005 Пасище мера Пасище - мера - 12, 994дка, ІІІ категория при неполивни условия 728, 30 лв.
117 117/16.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 117 Землището на с. Цар Петрово, м. "Монастир. връх", имот № 101006 Пасище, мера Пасище - мера - 1, 656дка, VІІІ категория при неполивни условия 16, 20 лв.
118 118/16.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 118 Землището на с. Цар Петрово, м. "Монастир. връх", имот № 101004 Пасище мера Пасище - мера - 3, 000дка, VІІІ категория при неполивни условия 29, 40 лв.
119 119/16.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 119 Землището на с. Цар Петрово, м. "Средорека", имот № 083015 Пасище, мера Пасище - мера - 3, 151дка, ІV категория при неполивни условия 181, 10 лв.
120 120/16.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 120 Землището на с. Цар Петрово, м. "Лозята", имот № 057410 Пасище мера Пасище - мера - 66, 088дка, ІХ категория при неполивни условия 555, 10 лв.
121 121/16.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 121 Землището на с. Цар Петрово, м. "Лозята", имот № 039112 Пасище мера Пасище - мера - 3, 273дка, ІV категория при неполивни условия 171, 80 лв.
122 122/16.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 122 Землището на с. Цар Петрово, м. "Лозята", имот № 039003 Пасище мера Пасище - мера - 1, 299дка, ІV категория при неполивни условия 68, 20 лв.
123 123/16.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 123 Землището на с. Цар Петрово, м. "Лозята", имот № 038060 Пасище мера Пасище - мера - 2, 301дка, ІV категория при неполивни условия 132, 30 лв.
124 124/16.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 124 Землището на с. Цар Петрово, м. "Лозята", имот № 034115 Пасище мера Пасище - мера - 2, 219дка, ІV категория при неполивни условия 116, 50 лв.
125 125/16.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 125 Землището на с. Цар Петрово, м. "Локвата", имот № 018005 Пасище мера Пасище - мера - 3, 872дка, ІV категория при неполивни условия 154, 90 лв.
126 126/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 126 Землището на с. Големаново, м. "Гърбовец", имот № 000418 Пасище мера Пасище - мера - 3, 414дка, V категория при неполивни условия 119, 80 лв.
127 127/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 127 Землището на с. Големаново, м. "Гърбовец", имот № 000900 Пасище мера Пасище - мера - 2, 045дка, ІХ категория при неполивни условия 14, 70 лв.
128 128/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 128 Землището на с. Големаново, м. "Гърбовец", имот № 000901 Пасище мера Пасище - мера - 3, 877дка, VІ категория при неполивни условия 111, 70 лв.
129 129/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 129 Землището на с. Големаново, м. "Гърбовец", имот № 000902 Пасище мера Пасище - мера - 9, 937дка, VІ категория при неполивни условия 724, 40 лв.
130 130/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 130 Землището на с. Големаново, м. "Гърбовец", имот № 000903 Пасище мера Пасище - мера - 24, 0167дка, ІХ категория при неполивни условия 172, 90 лв.
131 131/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 131 Землището на с. Големаново, м. "Гърбовец", имот № 000904 Пасище мера Пасище - мера - 10, 584дка, ІХ категория при неполивни условия 67, 70 лв.
132 132/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 132 Землището на с. Големаново, м. "Въглищарника", имот № 000905 Пасище мера Пасище - мера - 11, 629дка, ІХ категория при неполивни условия 65, 10 лв.
133 133/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 133 Землището на с. Големаново, м. "Въглищарника", имот № 000906 Пасище мера Пасище - мера - 4, 603 дка, VІ категория при неполивни условия 117, 80 лв.
134 134/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 134 Землището на с. Големаново, м. "Въглищарника", имот № 000907 Пасище мера Пасище - мера - 4, 944 дка, ІХ категория при неполивни условия 31, 60 лв.
135 135/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 135 Землището на с. Големаново, м. "Райков соват", имот № 000908 Пасище мера Пасище - мера - 1, 259 дка, V категория при неполивни условия 39, 30 лв.
136 136/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 136 Землището на с. Големаново, м. "Гърбовец", имот № 000925 Пасище мера Пасище - мера - 4, 684 дка, ІХ категория при неполивни условия 26, 20 лв.
137 137/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 137 Землището на с. Големаново, м. "Гърбовец", имот № 000926 Пасище мера Пасище - мера - 3, 693 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 174, 30 лв.
138 138/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 138 Землището на с. Големаново, м. "Средния връх", имот № 016014 Пасище мера Пасище - мера - 5, 822 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 274, 80 лв.
139 139/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 139 Землището на с. Големаново, м. "Въглищарника", имот № 058002 Пасище мера Пасище - мера - 5, 630 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 265, 70 лв.
140 140/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 140 Землището на с. Големаново, м. "Совата", имот № 070040 Пасище мера Пасище - мера - 22, 961 дка, VІкатегория при неполивни условия 698, 00 лв. Имотът е образуван от имот № 070038
141 141/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 141 Землището на с. Големаново, м. "Пилат", имот № 112011Пасище мера Пасище - мера - 6, 450 дка, ІVкатегория при неполивни условия 338, 60 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
142 142/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 142 Землището на с. Големаново, м. "Дрънковица", имот № 158001, Пасище мера Пасище - мера - 1, 429 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 59, 00 лв.
143 143/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 143 Землището на с. Големаново, м. "Дрънковица", имот № 158014, Пасище мера Пасище - мера - 10, 187 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 540, 90 лв. Върху имота има следните ограничения: 12 Електропровод 110 kV. На 20 м. от двете страни до крайните проводници или на 24 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
144 144/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 144 Землището на с. Големаново, м. "Совата", имот № 171001, Пасище мера Пасище - мера - 22, 814 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 1413, 30 лв.
145 145/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 145 Землището на с. Големаново, м. "Совата", имот № 172001, Пасище мера Пасище - мера - 7, 383 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 457, 40 лв.
146 146/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 146 Землището на с. Големаново, м. "Совата", имот № 173001, Пасище мера Пасище - мера - 5, 787 дка, VІкатегория при неполивни условия 194, 40 лв.
147 147/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 147 Землището на с. Големаново, м. "Пилат", имот № 174006, Пасище мера Пасище - мера - 0, 388 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 24, 00 лв.
148 148/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 148 Землището на с. Големаново, м. "Пилат", имот № 174007, Пасище мера Пасище - мера - 2, 205 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 136, 60 лв.
149 149/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 149 Землището на с. Големаново, м. "Пилат", имот № 174008, Пасище мера Пасище - мера - 10, 164 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 689, 60 лв.
150 150/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 150 Землището на с. Големаново, м. "Пилат", имот № 174009, Пасище мера Пасище - мера - 4, 692 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 318, 40 лв.
151 151/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 151 Землището на с. Големаново, м. "Пилат", имот № 174010, Пасище мера Пасище - мера - 9, 071 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 318, 40 лв.
152 152/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 152 Землището на с. Големаново, м. "Умни дол", имот № 175001, Пасище мера Пасище - мера - 18, 418 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 1249, 70 лв.
153 153/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 153 Землището на с. Големаново, м. "Умни дол", имот № 177001, Пасище мера Пасище - мера - 17, 170 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 1063, 60 лв.
154 154/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 154 Землището на с. Големаново, м. "Умни дол", имот № 177016, Пасище мера Пасище - мера - 0, 560 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 31, 40 лв.
155 155/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 155 Землището на с. Големаново, м. "Умни дол", имот № 178011, Пасище мера Пасище - мера - 57, 264 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 3378, 60 лв. Имотът е образуван от имот № 178009
156 156/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 157 Землището на с. Големаново, м. "Средния връх", имот № 181010, Пасище мера Пасище - мера - 3, 221 дка, VІкатегория при неполивни условия 97, 90 лв.
157 157/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 126 Землището на с. Големаново, м. "Гърбовец", имот № 187001, Пасище мера Пасище - мера - 21, 595 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 1019, 30 лв.
158 158/27.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 158 Землището на с. Големаново, м. "Умни дол", имот № 176001, Пасище мера Пасище - мера - 13, 132 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 891, 00 лв.
159 159/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 159 Землището на с. Чичил, м. "Робовица", имот № 030007, Пасище мера Пасище - мера - 0, 650 дка, ІVкатегория при неполивни условия 29, 30 лв.
160 160/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 160 Землището на с. Чичил, м. "Робовица", имот № 030009, Пасище мера Пасище - мера - 5, 399 дка, ІVкатегория при неполивни условия 243, 00 лв.
161 161/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 161 Землището на с. Чичил, м. "Райковица", имот № 037011, Пасище мера Пасище - мера - 17, 368 дка, ІVкатегория при неполивни условия 825, 00 лв. Имотът е образуван от имот № 037009
162 162/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 162 Землището на с. Чичил, м. "Райковица", имот № 038006, Пасище мера Пасище - мера - 4, 500 дка, ІХкатегория при неполивни условия 28, 80 лв.
163 163/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 163 Землището на с. Чичил, м. "Райковица", имот № 042029, Пасище мера Пасище - мера - 2, 074 дка, ІVкатегория при неполивни условия 108, 90 лв.
164 164/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 164 Землището на с. Чичил, м. "Ливадите", имот № 053080, Пасище мера Пасище - мера - 33, 992 дка, ІХкатегория при неполивни условия 312, 70 лв.
165 165/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 165 Землището на с. Чичил, м. "Ливадите", имот № 055030, Пасище мера Пасище - мера - 8, 516 дка, ІХкатегория при неполивни условия 64, 70 лв.
166 166/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 166 Землището на с. Чичил, м. "Дръмановци", имот № 058004, Пасище мера Пасище - мера - 5, 888 дка, ІХкатегория при неполивни условия 37, 70 лв.
167 167/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 167 Землището на с. Чичил, м. "Дръмановци", имот № 059001, Пасище мера Пасище - мера - 2, 420 дка, ІХкатегория при неполивни условия 15, 50 лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
168 168/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 168 Землището на с. Чичил, м. "Дръмановци", имот № 060001, Пасище мера Пасище - мера - 5, 085 дка, ІХкатегория при неполивни условия 32, 50 лв.
169 169/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 169 Землището на с. Чичил, м. "Дръмановци", имот № 063001, Пасище мера Пасище - мера - 8, 749 дка, ІХкатегория при неполивни условия 56, 00 лв.
170 170/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 170 Землището на с. Чичил, м. "Джер. требежи", имот № 069001, Пасище мера Пасище - мера - 22, 711 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 938, 00 лв.
171 171/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 171 Землището на с. Чичил, м. "Джер. требежи", имот № 070001, Пасище мера Пасище - мера - 4, 219 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 174, 20 лв.
172 172/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 172 Землището на с. Чичил, м. "Джер. требежи", имот № 078001, Пасище мера Пасище - мера - 15, 132 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 714, 20 лв.
173 173/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 173 Землището на с. Чичил, м. "Джер. требежи", имот № 080003, Пасище мера Пасище - мера - 24, 000 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 1132, 80 лв. Имотът е образуван от имот № 080001
174 174/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 174 Землището на с. Чичил, м. "Джер. требежи", имот № 083001, Пасище мера Пасище - мера - 31, 718 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 1497, 10 лв.
175 175/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 175 Землището на с. Чичил, м. "Джер. требежи", имот № 085001, Пасище мера Пасище - мера - 4, 074 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 192, 30 лв.
176 176/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 176 Землището на с. Чичил, м. "Рогът", имот № 090003, Пасище мера Пасище - мера - 2, 299 дка, ІХкатегория при неполивни условия 14, 70 лв.
177 177/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 177 Землището на с. Чичил, м. "Рудината", имот № 148013, Пасище мера Пасище - мера - 0, 594 дка, ІVкатегория при неполивни условия 34, 20 лв. Върху имота има следните ограничения: 92 Археологически обект с режим Б. Забраняват се изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на култури с дълбока коренова система, заблатяване и др. , които могат да унищожат или засегнат археологическата субстанция в границите на обекта. Допуска се обработка на почвата (оран) на дълбочина до 0,25м.
178 178/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 178 Землището на с. Чичил, м. "Реджовица", имот № 151001, Пасище мера Пасище - мера - 0, 206 дка, ІVкатегория при неполивни условия 11, 80 лв.
179 179/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 179 Землището на с. Чичил, м. "Рудината", имот № 152001, Пасище мера Пасище - мера - 4, 234 дка, ІVкатегория при неполивни условия 243, 50 лв.
180 180/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 180 Землището на с. Чичил, м. "Ливадите", имот № 154001, Пасище мера Пасище - мера - 14, 189 дка, ІVкатегория при неполивни условия 567, 60 лв.
181 181/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 181 Землището на с. Чичил, м. "Райковица", имот № 155002, Пасище мера Пасище - мера - 3, 303 дка, ІVкатегория при неполивни условия 148, 60 лв.
182 182/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 182 Землището на с. Чичил, м. "Рудината", имот № 157001, Пасище мера Пасище - мера - 10, 623 дка, ІХкатегория при неполивни условия 106, 20 лв.
183 183/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 183 Землището на с. Чичил, м. "Ямите", имот № 158004, Пасище мера Пасище - мера - 74, 400 дка, ІХкатегория при неполивни условия 625, 00 лв. Имотът е образуван от имот № 158001
184 184/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 184 Землището на с. Чичил, м. "Рогът", имот № 159001, Пасище мера Пасище - мера - 122, 721 дка, ІХкатегория при неполивни условия 1030, 90 лв.
185 185/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 185 Землището на с. Чичил, м. "Ямите", имот № 160001, Пасище мера Пасище - мера - 23, 456 дка, ІХкатегория при неполивни условия 197, 00 лв.
186 186/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 186 Землището на с. Чичил, м. "Ямите", имот № 161001, Пасище мера Пасище - мера - 60, 653 дка, ІХкатегория при неполивни условия 558, 00 лв.
187 187/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 187 Землището на с. Чичил, м. "Ямите", имот № 162001, Пасище мера Пасище - мера - 4, 897 дка, ІХкатегория при неполивни условия 41, 10 лв.
188 188/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 188 Землището на с. Чичил, м. "Ямите", имот № 163001, Пасище мера Пасище - мера - 5, 499 дка, ІХкатегория при неполивни условия 46, 20 лв.
189 189/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 189 Землището на с. Чичил, м. "Требежите", имот № 164001, Пасище мера Пасище - мера - 3, 070 дка, Vкатегория при неполивни условия 125, 70 лв.
190 190/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 190 Землището на с. Чичил, м. "Требежите", имот № 165001, Пасище мера Пасище - мера - 2, 148 дка, Vкатегория при неполивни условия 96, 30 лв.
191 191/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 191 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарите", имот № 082010, Пасище мера Пасище - мера - 6, 522 дка, ІХкатегория при неполивни условия 49, 60 лв.
192 192/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 192 Землището на с. Чичил, м. "Требежите", имот № 167001, Пасище мера Пасище - мера - 2, 612 дка, ІХкатегория при неполивни условия 24, 00 лв.
193 193/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 193 Землището на с. Чичил, м. "Реджовица", имот № 168001, Пасище мера Пасище - мера - 2, 037 дка, ІVкатегория при неполивни условия 117, 10 лв.
194 194/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 194 Землището на с. Чичил, м. "Ливадите", имот № 173002, Пасище мера Пасище - мера - 3, 940 дка, ІХкатегория при неполивни условия 25, 20 лв.
195 195/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 195 Землището на с. Старопатица, м. "Иванчовец", имот № 000900, Пасище мера Пасище - мера - 1, 457 дка, ІХкатегория при неполивни условия 8, 20 лв.
196 196/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 196 Землището на с. Чичил, м. "Ямите", имот № 175001, Пасище мера Пасище - мера - 7, 247 дка, ІХкатегория при неполивни условия 60, 90 лв.
197 197/31.01.2014 г. Регис тър 1 Досие 197 Землището на с. Чичил, м. "Джер. требежи", имот № 086001, Пасище мера Пасище - мера - 4, 145 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 232, 30 лв.
198 198/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 198 Землището на с. Тополовец, м. "Д. Радуловец", имот № 013050, Пасище мера Пасище - мера - 0, 917 дка, ІVкатегория при неполивни условия 48, 10 лв.
199 199/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 199 Землището на с. Тополовец, м. "Д. Радуловец", имот № 013060, Пасище мера Пасище - мера - 7, 987 дка, ІVкатегория при неполивни условия 359, 40 лв.
200 200/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 200 Землището на с. Тополовец, м. "Д. Радуловец", имот № 015060, Пасище мера Пасище - мера - 6, 891 дка, ІVкатегория при неполивни условия 310, 10 лв.
201 201/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 201 Землището на с. Тополовец, м. "Д. Радуловец", имот № 016070, Пасище мера Пасище - мера - 1, 469 дка, ІVкатегория при неполивни условия 66, 10 лв.
202 202/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 202 Землището на с. Тополовец, м. "Д. Радуловец", имот № 016080, Пасище мера Пасище - мера - 4, 092 дка, ІVкатегория при неполивни условия 184, 10 лв.
203 203/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 203 Землището на с. Тополовец, м. "Барата", имот № 017170, Пасище мера Пасище - мера - 41, 758 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 2586, 90 лв.
204 204/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 204 Землището на с. Тополовец, м. "Барата", имот № 018007, Пасище мера Пасище - мера - 1, 309 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 81, 10 лв.
205 205/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 205 Землището на с. Тополовец, м. "Калето", имот № 024477, Пасище мера Пасище - мера - 5, 488 дка, Vкатегория при неполивни условия 171, 20 лв.
206 206/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 206 Землището на с. Тополовец, м. "Калето", имот № 026120, Пасище мера Пасище - мера - 1, 279 дка,ІVкатегория при неполивни условия 47, 40 лв.
207 207/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 207 Землището на с. Тополовец, м. "Калето", имот № 030010, Пасище мера Пасище - мера - 21, 486 дка, Vкатегория при неполивни условия 670, 40 лв. Имотът е образуван от имот № 030003
208 208/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 208 Землището на с. Тополовец, м. "Калето", имот № 030012, Пасище мера Пасище - мера - 3, 561 дка, Vкатегория при неполивни условия 111, 10 лв. Имотът е образуван от имот № 030006
209 209/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 209 Землището на с. Тополовец, м. "Барата", имот № 031001, Пасище мера Пасище - мера - 4, 412 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 208, 20 лв.
210 210/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 210 Землището на с. Тополовец, м. "Барата", имот № 031002, Пасище мера Пасище - мера - 5, 223 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 246, 50 лв.
211 211/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 211 Землището на с. Тополовец, м. "Барата", имот № 031004, Пасище мера Пасище - мера - 5, 443 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 256, 90 лв.
212 212/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 212 Землището на с. Тополовец, м. "Барата", имот № 035001, Пасище мера Пасище - мера - 1, 834 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 86, 60 лв.
213 213/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 213 Землището на с. Тополовец, м. "Барата", имот № 037001, Пасище мера Пасище - мера - 4, 862 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 229, 50 лв.
214 214/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 214 Землището на с. Тополовец, м. "Барата", имот № 044006, Пасище мера Пасище - мера - 1, 054 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 59, 10 лв.
215 215/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 215 Землището на с. Тополовец, м. "Барата", имот № 045007, Пасище мера Пасище - мера - 5, 107 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 286, 20 лв.
216 216/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 216 Землището на с. Тополовец, м. "Гробището", имот № 050020, Пасище мера Пасище - мера - 13, 911 дка, ІVкатегория при неполивни условия 799, 90 лв.
217 217/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 217 Землището на с. Тополовец, м. "Вража бара", имот № 064110, Пасище мера Пасище - мера - 0, 532 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 28, 20 лв.
218 218/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 218 Землището на с. Тополовец, м. "Вража бара", имот № 077200, Пасище мера Пасище - мера - 5, 502 дка, ІХкатегория при неполивни условия 30, 80 лв.
219 219/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 200 Землището на с. Тополовец, м. "Край село", имот № 088012, Пасище мера Пасище - мера - 0, 520 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 32, 20 лв.
220 220/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 220 Землището на с. Тополовец, м. "Стани връх", имот № 108470, Пасище мера Пасище - мера - 1, 406 дка, VІІІкатегория при неполивни условия 15, 70 лв.
221 221/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 221 Землището на с. Тополовец, м. "Стани връх", имот № 108890, Пасище мера Пасище - мера - 16, 369 дка, VІІІкатегория при неполивни условия 217, 70 лв.
222 222/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 222 Землището на с. Тополовец, м. "Стани връх", имот № 108894, Пасище мера Пасище - мера - 2, 869 дка, VІІІкатегория при неполивни условия 32, 10 лв.
223 223/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 223 Землището на с. Тополовец, м. "Лозята", имот № 111112, Пасище мера Пасище - мера - 79, 989 дка, Vкатегория при неполивни условия 3587, 50 лв. Имотът е образуван от имот № 111110
224 224/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 224 Землището на с. Тополовец, м. "Лозята", имот № 113001, Пасище мера Пасище - мера - 1, 829 дка, Vкатегория при неполивни условия 74, 90 лв.
225 225/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 225 Землището на с. Тополовец, м. "Лозята", имот № 118001, Пасище мера Пасище - мера - 0, 506 дка, Vкатегория при неполивни условия 20, 70 лв.
226 226/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 226 Землището на с. Тополовец, м. "Лозята", имот № 119008, Пасище мера Пасище - мера - 7, 669 дка, Vкатегория при неполивни условия 284, 10 лв.
227 227/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 227 Землището на с. Тополовец, м. "Гробището", имот № 123028, Пасище мера Пасище - мера - 85, 381 дка, ІVкатегория при неполивни условия 4482, 50 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
228 228/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 228 Землището на с. Тополовец, м. "Гробището", имот № 123030, Пасище мера Пасище - мера - 0, 873 дка, ІVкатегория при неполивни условия 45, 80 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
229 229/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 229 Землището на с. Тополовец, м. "Гробището", имот № 124001, Пасище мера Пасище - мера - 36, 128 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 2238, 10 лв.
230 230/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 230 Землището на с. Тополовец, м. "Барата", имот № 129003, Пасище мера Пасище - мера - 0, 624 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 35, 00 лв.
231 231/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 231 Землището на с. Тополовец, м. "Д. Радуловец", имот № 132010, Пасище мера Пасище - мера - 13, 874 дка, Vкатегория при неполивни условия 487, 00 лв.
232 232/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 232 Землището на с. Тополовец, м. "Д. Радуловец", имот № 132030, Пасище мера Пасище - мера - 7, 492 дка, Vкатегория при неполивни условия 263, 00 лв.
233 233/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 233 Землището на с. Тополовец, м. "Барата", имот № 135001, Пасище мера Пасище - мера - 5, 357 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 252, 90 лв.
234 234/05.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 234 Землището на с. Тополовец, м. "Барата", имот № 147001, Пасище мера Пасище - мера - 3, 933 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 220, 40 лв.
235 235/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 235 Землището на с. Тополовец, м. "Барата", имот № 147020, Пасище мера Пасище - мера - 9, 351 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 496, 50 лв.
236 236/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 236 Землището на с. Тополовец, м. "Барата", имот № 147030, Пасище мера Пасище - мера - 1, 940 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 91, 60 лв.
237 237/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 237 Землището на с. Тополовец, м. "Лозята", имот № 111092, Пасище мера Пасище - мера - 2, 219 дка, Vкатегория при неполивни условия 90, 90 лв.
238 238/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 238 Землището на с. Тополовец, м. "Лозята", имот № 146001, Пасище мера Пасище - мера - 2, 021 дка, Vкатегория при неполивни условия 74, 90 лв.
239 239/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 239 Землището на с. Тополовец, м. "Барата", имот № 147040, Пасище мера Пасище - мера - 6, 971 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 329, 00 лв.
240 240/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 240 Землището на с. Тополовец, м. "Барата", имот № 147050, Пасище мера Пасище - мера - 0, 967 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 45, 60 лв.
241 241/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 241 Землището на с. Тополовец, м. "Барата", имот № 147060, Пасище мера Пасище - мера - 1, 395 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 65, 80 лв.
242 242/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 242 Землището на с. Тополовец, м. "Калето", имот № 148010, Пасище мера Пасище - мера - 4, 299 дка, ІVкатегория при неполивни условия 172, 00 лв.
243 243/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 243 Землището на с. Тополовец, м. "Калето", имот № 149010, Пасище мера Пасище - мера - 9, 052 дка, ІVкатегория при неполивни условия 362, 10 лв.
244 244/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 244 Землището на с. Тополовец, м. "Барата", имот № 150010, Пасище мера Пасище - мера - 2, 568 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 121, 20 лв.
245 245/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 245 Землището на с. Тополовец, м. "Барата", имот № 151010, Пасище мера Пасище - мера - 3, 056 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 144, 20 лв.
246 246/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 246 Землището на с. Тополовец, м. "Калето", имот № 154010, Пасище мера Пасище - мера - 4, 053 дка, Vкатегория при неполивни условия 126, 50 лв.
247 247/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 247 Землището на с. Тополовец, м. "Гробището", имот № 155010, Пасище мера Пасище - мера - 1, 083 дка, ІVкатегория при неполивни условия 56, 90 лв.
248 248/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 248 Землището на с. Тополовец, м. "Гробището", имот № 156010, Пасище мера Пасище - мера - 6, 247 дка, ІVкатегория при неполивни условия 328, 00 лв.
249 249/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 249 Землището на с. Тополовец, м. "Гробището", имот № 158010, Пасище мера Пасище - мера - 1, 756 дка, ІVкатегория при неполивни условия 92, 20 лв.
250 250/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 250 Землището на с. Тополовец, м. "Лозята", имот № 159010, Пасище мера Пасище - мера - 1, 455 дка, Vкатегория при неполивни условия 53, 90 лв.
251 251/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 251 Землището на с. Тополовец, м. "Лозята", имот № 160010, Пасище мера Пасище - мера - 27, 379 дка, Vкатегория при неполивни условия 1227, 90 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
252 252/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 252 Землището на с. Тополовец, м. "Лозята", имот № 161010, Пасище мера Пасище - мера - 1, 502 дка, Vкатегория при неполивни условия 61, 50 лв.
253 253/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 253 Землището на с. Тополовец, м. "Лозята", имот № 161020, Пасище мера Пасище - мера - 10, 043 дка, Vкатегория при неполивни условия 489, 60 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
254 254/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 254 Землището на с. Тополовец, м. "Край село", имот № 162010, Пасище мера Пасище - мера - 1, 288 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 95, 00 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
255 255/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 255 Землището на с. Тополовец, м. "Край село", имот № 163010, Пасище мера Пасище - мера - 1, 813 дка, Vкатегория при неполивни условия 81, 30 лв.
256 256/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 256 Землището на с. Тополовец, м. "Лозята", имот № 164010, Пасище мера Пасище - мера - 2, 429 дка, Vкатегория при неполивни условия 99, 50 лв.
257 257/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 257 Землището на с. Тополовец, м. "Край село", имот № 165010, Пасище мера Пасище - мера - 4, 029 дка, Vкатегория при неполивни условия 180, 70 лв.
258 258/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 258 Землището на с. Тополовец, м. "Край село", имот № 166010, Пасище мера Пасище - мера - 2, 318 дка, Vкатегория при неполивни условия 104, 00 лв.
259 259/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 259 Землището на с. Тополовец, м. "Вража бара", имот № 167010, Пасище мера Пасище - мера - 15, 574 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 735, 10 лв.
260 260/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 260 Землището на с. Тополовец, м. "Вража бара", имот № 168010, Пасище мера Пасище - мера - 3, 048 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 143, 90 лв.
261 261/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 260 Землището на с. Тополовец, м. "Дери вол", имот № 170010, Пасище мера Пасище - мера - 4, 161 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 196, 40 лв.
262 262/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 261 Землището на с. Тополовец, м. "Вража бара", имот № 171010, Пасище мера Пасище - мера - 3, 998 дка, Vкатегория при неполивни условия 140, 30 лв.
263 263/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 262 Землището на с. Тополовец, м. "Вража бара", имот № 172010, Пасище мера Пасище - мера - 3, 858 дка, Vкатегория при неполивни условия 135, 40 лв.
264 264/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 263 Землището на с. Тополовец, м. "Големия път", имот № 173030, Пасище мера Пасище - мера - 1, 679 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 104, 00 лв.
265 265/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 265 Землището на с. Тополовец, м. "Вража бара", имот № 176010, Пасище мера Пасище - мера - 3, 223 дка, Vкатегория при неполивни условия 113, 10 лв.
266 266/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 266 Землището на с. Тополовец, м. "Вража бара", имот № 177010, Пасище мера Пасище - мера - 0, 675 дка, ІХкатегория при неполивни условия 3, 80 лв.
267 267/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 267 Землището на с. Тополовец, м. "Големия път", имот № 173010, Пасище мера Пасище - мера - 11, 561 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 716, 20 лв.
268 268/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 268 Землището на с. Тополовец, м. "Големия път", имот № 173040, Пасище мера Пасище - мера - 13, 567 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 840, 50 лв.
269 269/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 269 Землището на с. Тополовец, м. "Д. Радуловец", имот № 130030, Пасище мера Пасище - мера - 326, 392 дка, Vкатегория при неполивни условия 10183, 40 лв.
270 270/07.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 270 Землището на с. Тополовец, м. "Д. Радуловец", имот № 132011, Пасище мера Пасище - мера - 16, 840 дка, Vкатегория при неполивни условия 525, 40 лв.
271 271/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 271 Землището на с. Старопатица, м. "Неколовец", имот № 000902, Пасище мера Пасище - мера - 19, 547 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 807, 30 лв.
272 272/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 272 Землището на с. Старопатица, м. "Скока", имот № 000903, Пасище мера Пасище - мера - 0, 883 дка, ІХкатегория при неполивни условия 4, 90 лв.
273 273/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 273 Землището на с. Старопатица, м. "Влахов трап", имот № 000904, Пасище мера Пасище - мера -6, 280 дка, ІХкатегория при неполивни условия 45, 20 лв.
274 274/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 274 Землището на с. Старопатица, м. "Катичова мъртвина", имот № 000905, Пасище мера Пасище - мера -4, 385 дка, ІХкатегория при неполивни условия 36, 80 лв.
275 275/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 275 Землището на с. Старопатица, м. "Катичова мъртвина", имот № 000906, Пасище мера Пасище - мера - 1, 037 дка, ІХкатегория при неполивни условия 8, 70 лв.
276 276/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 276 Землището на с. Старопатица, м. "Катичова мъртвина", имот № 000907, Пасище мера Пасище - мера - 0, 578 дка, ІХкатегория при неполивни условия 4, 90 лв.
277 277/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 277 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарата", имот № 000908, Пасище мера Пасище - мера - 7, 849 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 486, 20 лв.
278 278/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 278 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарата", имот № 000909, Пасище мера Пасище - мера - 14, 10 дка, ІХкатегория при неполивни условия 14, 10 лв.
279 279/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 279 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарата", имот № 000910, Пасище мера Пасище - мера - 3, 390 дка, ІХкатегория при неполивни условия 25, 80 лв. Заповед за деактуване на имота № РД-18-250 от 14.12.2016 г. и Решение №133/28.11.2016г.
280 280/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 280 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарата", имот № 000911, Пасище мера Пасище - мера - 14, 845 дка, ІХкатегория при неполивни условия 112, 80 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
281 281/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 281 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарата", имот № 000912, Пасище мера Пасище - мера - 3, 496 дка, ІХкатегория при неполивни условия 22, 40 лв.
282 282/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 282 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарата", имот № 000913, Пасище мера Пасище - мера - 1, 044 дка, ІХкатегория при неполивни условия 1, 044 лв.
283 283/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 283 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарата", имот № 000914, Пасище мера Пасище - мера - 2, 693 дка, ІХкатегория при неполивни условия 20, 50 лв.
284 284/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 284 Землището на с. Старопатица, м. "Скока", имот № 000916, Пасище мера Пасище - мера - 30, 391 дка, ІХкатегория при неполивни условия 195, 50 лв.
285 285/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 285 Землището на с. Старопатица, м. "Скока", имот № 000917, Пасище мера Пасище - мера - 2, 885 дка, ІХкатегория при неполивни условия 16, 20 лв.
286 286/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 286 Землището на с. Старопатица, м. "Бърдарското", имот № 000918, Пасище мера Пасище - мера - 0, 888 дка, ІХкатегория при неполивни условия 5, 00 лв.
287 287/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 287 Землището на с. Старопатица, м. "Иванчовец", имот № 000919, Пасище мера Пасище - мера - 8, 419 дка, ІХкатегория при неполивни условия 47, 10 лв.
289 288/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 288 Землището на с. Старопатица, м. "Дъбравата", имот № 000920, Пасище мера Пасище - мера - 4, 939 дка, ІХкатегория при неполивни условия 31, 60 лв.
289 289/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 289 Землището на с. Старопатица, м. "Пажарака", имот № 000921, Пасище мера Пасище - мера - 7, 705 дка, ІХкатегория при неполивни условия 49, 30 лв.
290 290/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 290 Землището на с. Старопатица, м. "Миковското", имот № 032001, Пасище мера Пасище - мера - 3, 274 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 154, 50 лв.
291 291/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 291 Землището на с. Старопатица, м. "Миковското", имот № 033001, Пасище мера Пасище - мера - 15, 433 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 728, 40 лв.
292 292/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 292 Землището на с. Старопатица, м. "Нешина поляна", имот № 051003, Пасище мера Пасище - мера - 5, 354 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 252, 70 лв. Имотът е образуван от имот № 051001
293 293/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 293 Землището на с. Старопатица, м. "Влахов трап", имот № 064011, Пасище мера Пасище - мера - 6, 303 дка, ІХкатегория при неполивни условия 45, 40 лв.
294 294/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 294 Землището на с. Старопатица, м. "Катичова мъртвина", имот № 265081, Пасище мера Пасище - мера - 0, 011 дка, ІХкатегория при неполивни условия 0, 10 лв.
295 295/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 295 Землището на с. Старопатица, м. "Влахов трап", имот № 064027, Пасище мера Пасище - мера - 13, 523 дка, ІХкатегория при неполивни условия 86, 50 лв. Имотът е образуван от имот № 064019
296 296/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 296 Землището на с. Старопатица, м. "Влахов трап", имот № 064028, Пасище мера Пасище - мера - 50, 646 дка, ІХкатегория при неполивни условия 324, 10 лв. Имотът е образуван от имот № 064019
297 297/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 297 Землището на с. Старопатица, м. "Влахов трап", имот № 067001, Пасище мера Пасище - мера - 84, 485 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 4984, 70 лв.
298 298/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 298 Землището на с. Старопатица, м. "Влахов трап", имот № 069003, Пасище мера Пасище - мера - 20, 752 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 1224, 40 лв.
299 299/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 299 Землището на с. Старопатица, м. "Влахов трап", имот № 069012, Пасище мера Пасище - мера - 32, 735 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 1931, 40 лв. Имотът е образуван от имот № 069008
300 300/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 300 Землището на с. Старопатица, м. "Маненското", имот № 000901, Пасище мера Пасище - мера - 7, 788 дка, ІХкатегория при неполивни условия 49, 80 лв.
301 301/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 301 Землището на с. Старопатица, м. "Влахов трап", имот № 070007, Пасище мера Пасище - мера - 14, 887 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 878, 30 лв. Имотът е образуван от имот № 070004
302 302/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 302 Землището на с. Старопатица, м. "Влахов трап", имот № 070011, Пасище мера Пасище - мера - 10, 000 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 590, 00 лв. Имотът е образуван от имот № 070009
303 303/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 303 Землището на с. Старопатица, м. "Влахов трап", имот № 070012, Пасище мера Пасище - мера - 9, 460 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 558, 10 лв.
304 304/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 304 Землището на с. Старопатица, м. "Бердовица", имот № 074058, Пасище мера Пасище - мера - 88, 188 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 4682, 80 лв. Имотът е образуван от имот № 074014
305 305/11.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 305 Землището на с. Старопатица, м. "Бердовица", имот № 075004, Пасище мера Пасище - мера - 3, 930 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 185, 50 лв.
306 306/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 306 Землището на с. Старопатица, м. "Бердовица", имот № 075006, Пасище мера Пасище - мера - 1, 483 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 70, 00 лв.
307 307/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 307 Землището на с. Старопатица, м. "Бердовица", имот № 075007, Пасище мера Пасище - мера - 3, 160 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 148, 20 лв.
308 308/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 308 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", имот № 076001, Пасище мера Пасище - мера - 31, 329 дка, VІкатегория при неполивни условия 802, 80 лв.
309 309/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 309 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", имот № 078002, Пасище мера Пасище - мера - 4, 279 дка, VІкатегория при неполивни условия 109,50 лв.
310 310/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 310 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", имот № 078003, Пасище мера Пасище - мера - 3, 971 дка, VІкатегория при неполивни условия 101, 70 лв.
311 311/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 311 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", имот № 078014, Пасище мера Пасище - мера - 10, 476 дка, VІкатегория при неполивни условия 268, 20 лв. Имотът е образуван от имот № 078011
312 312/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 312 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", имот № 078017, Пасище мера Пасище - мера - 36, 425 дка, VІкатегория при неполивни условия 932, 50 лв. Имотът е образуван от имот № 078015
313 313/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 313 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", имот № 079003, Пасище мера Пасище - мера - 7, 000 дка, VІкатегория при неполивни условия 179, 20 лв. Имотът е образуван от имот № 079001
314 314/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 314 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", имот № 080006, Пасище мера Пасище - мера - 3, 740 дка, VІкатегория при неполивни условия 95, 70 лв. Имотът е образуван от имот № 080004
315 315/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 315 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", имот № 080007, Пасище мера Пасище - мера - 60, 077 дка, VІкатегория при неполивни условия 1538, 00 лв. Имотът е образуван от имот № 080004
316 316/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 316 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", имот № 080009, Пасище мера Пасище - мера - 22, 869 дка, VІкатегория при неполивни условия 695, 20 лв. Имотът е образуван от имот № 080003
317 317/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 317 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", имот № 081006, Пасище мера Пасище - мера - 12, 070 дка, VІкатегория при неполивни условия 366, 90 лв.
318 318/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 318 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", имот № 081011, Пасище мера Пасище - мера - 16, 909 дка, VІкатегория при неполивни условия 432, 90 лв. Имотът е образуван от имот № 081008
319 319/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 319 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", имот № 081015, Пасище мера Пасище - мера - 6, 997 дка, VІкатегория при неполивни условия 179, 10 лв. Имотът е образуван от имот № 081013
320 320/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 320 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", имот № 082005, Пасище мера Пасище - мера - 0, 866 дка, ІХкатегория при неполивни условия 6, 60 лв.
321 321/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 321 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", имот № 082007, Пасище мера Пасище - мера - 11, 748 дка, ІХкатегория при неполивни условия 89, 30 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
322 322/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 322 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", имот № 082008, Пасище мера Пасище - мера - 1, 172 дка, ІХкатегория при неполивни условия 8, 90 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
323 323/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 323 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", имот № 083001, Пасище мера Пасище - мера - 62, 478 дка, ІХкатегория при неполивни условия 474, 80 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
324 324/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 324 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", имот № 084001, Пасище мера Пасище - мера - 4, 167 дка, ІХкатегория при неполивни условия 31, 70 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
325 325/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 325 Землището на с. Старопатица, м. "Катичова мъртвина", имот № 100002, Пасище мера Пасище - мера - 2, 707 дка, Vкатегория при неполивни условия 121, 40 лв.
326 326/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 326 Землището на с. Старопатица, м. "Катичова мъртвина", имот № 100003, Пасище мера Пасище - мера - 15, 792 дка, Vкатегория при неполивни условия 708, 30 лв.
327 327/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 327 Землището на с. Старопатица, м. "Катичова мъртвина", имот № 100010, Пасище мера Пасище - мера - 1, 898 дка, Vкатегория при неполивни условия 77, 70 лв. Имотът е образуван от имот № 100008
328 328/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 328 Землището на с. Старопатица, м. "Катичова мъртвина", имот № 100011, Пасище мера Пасище - мера - 36, 867 дка, Vкатегория при неполивни условия 1653, 50 лв. Имотът е образуван от имот № 100008
329 329/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 329 Землището на с. Старопатица, м. "Катичова мъртвина", имот № 101028, Пасище мера Пасище - мера - 7, 172 дка, Vкатегория при неполивни условия 321, 70 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
330 330/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 330 Землището на с. Старопатица, м. "Курията", имот № 126002, Пасище мера Пасище - мера - 1, 063 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 65, 90 лв.
331 331/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 331 Землището на с. Старопатица, м. "Курията", имот № 126006, Пасище мера Пасище - мера - 18, 152 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 1118, 90 лв.
332 332/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 332 Землището на с. Старопатица, м. "Курията", имот № 132002, Пасище мера Пасище - мера - 5, 368 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 332, 50 лв.
333 333/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 333 Землището на с. Старопатица, м. "Песъка", имот № 134011, Пасище мера Пасище - мера - 10, 794 дка, Vкатегория при неполивни условия 484, 10 лв.
334 334/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 334 Землището на с. Старопатица, м. "Песъка", имот № 137007, Пасище мера Пасище - мера - 4, 879 дка, Vкатегория при неполивни условия 171, 30 лв.
335 335/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 335 Землището на с. Старопатица, м. "Песъка", имот № 137050, Пасище мера Пасище - мера - 1, 642 дка, Vкатегория при неполивни условия 64, 00 лв. Имотът е образуван от имот № 137026
336 336/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 336 Землището на с. Старопатица, м. "Песъка", имот № 137051, Пасище мера Пасище - мера - 2, 694 дка, Vкатегория при неполивни условия 237, 60 лв. Имотът е образуван от имот № 137026
337 337/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 337 Землището на с. Старопатица, м. "Ботурака", имот № 157001, Пасище мера Пасище - мера - 7, 109 дка, ІХкатегория при неполивни условия 39, 80 лв.
338 338/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 338 Землището на с. Старопатица, м. "Ботурака", имот № 159001, Пасище, мера Пасище, мера - 11, 248 дка, ІХкатегория при неполивни условия 307, 10 лв.
339 339/13.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 339 Землището на гр. Кула, м. "Големия връх", имот № 023004, Пасище мера Пасище - мера - 2, 399 дка, Vкатегория при неполивни условия 84, 20 лв.
340 340/17.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 340 Землището на с. Старопатица, м. "Ботурака", имот № 161001, Пасище мера Пасище - мера - 5, 616 дка, ІХкатегория при неполивни условия 31, 40 лв.
341 341/17.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 341 Землището на с. Старопатица, м. "Ботурака", имот № 162001, Пасище мера Пасище - мера - 8, 000 дка, ІХкатегория при неполивни условия 44, 80 лв.
342 342/17.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 342 Землището на с. Старопатица, м. "Ботурака", имот № 164001, Пасище мера Пасище - мера - 16, 966 дка, ІХкатегория при неполивни условия 95, 00 лв.
343 343/17.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 343 Землището на с. Старопатица, м. "Ботурака", имот № 168001, Пасище мера Пасище - мера - 53, 373 дка, ІХкатегория при неполивни условия 298, 90 лв.
344 344/17.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 344 Землището на с. Старопатица, м. "Бърдарското", имот № 170001, Пасище мера Пасище - мера - 4, 302 дка, ІVкатегория при неполивни условия 150, 60 лв.
345 345/17.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 345 Землището на с. Старопатица, м. "Дъбравата", имот № 192002, Пасище мера Пасище - мера - 4, 360 дка, ІVкатегория при неполивни условия 174, 40 лв.
346 346/17.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 346 Землището на с. Старопатица, м. "Дъбравата", имот № 194006, Пасище мера Пасище - мера - 15, 611 дка, Vкатегория при неполивни условия 487, 10 лв.
347 347/17.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 347 Землището на с. Старопатица, м. "Дъбравата", имот № 194009, Пасище мера Пасище - мера - 12, 658 дка, Vкатегория при неполивни условия 394, 90 лв.
348 348/17.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 348 Землището на с. Старопатица, м. "Райково поле", имот № 227003, Пасище мера Пасище - мера - 19, 614 дка, ІІІкатегория при неполивни условия 1157, 20 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
349 349/17.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 349 Землището на с. Старопатица, м. "Пажарака", имот № 231002, Пасище мера Пасище - мера - 5, 990 дка, Vкатегория при неполивни условия 186, 90 лв.
350 350/17.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 350 Землището на с. Старопатица, м. "Пажарака", имот № 231004, Пасище мера Пасище - мера - 6, 862 дка, V категория при неполивни условия 214, 10 лв.
351 351/17.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 351 Землището на с. Старопатица, м. "Пажарака", имот № 232003, Пасище мера Пасище - мера - 1, 461 дка, V категория при неполивни условия 45, 60 лв.
352 352/17.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 352 Землището на с. Старопатица, м. "Пажарака", имот № 233001, Пасище мера Пасище - мера - 4, 432 дка, V категория при неполивни условия 347, 50 лв.
353 353/17.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 353 Землището на с. Старопатица, м. "Пажарака", имот № 234001, Пасище мера Пасище - мера - 1, 725 дка, V категория при неполивни условия 53, 80 лв.
354 354/17.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 354 Землището на с. Старопатица, м. "Пажарака", имот № 235001, Пасище мера Пасище - мера - 3, 660 дка, V категория при неполивни условия 114, 20 лв.
355 355/17.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 355 Землището на с. Старопатица, м. "Пажарака", имот № 235004, Пасище мера Пасище - мера - 2, 134 дка, V категория при неполивни условия 66, 60 лв.
356 356/17.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 356 Землището на с. Старопатица, м. "Пажарака", имот № 238001, Пасище мера Пасище - мера - 5, 250 дка, ІІІ категория при неполивни условия 247, 80 лв.
357 357/17.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 357 Землището на с. Старопатица, м. "Пажарака", имот № 240001, Пасище мера Пасище - мера - 10, 036 дка, ІІІ категория при неполивни условия 473, 70 лв.
358 358/17.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 358 Землището на с. Старопатица, м. "Иванчовец", имот № 246102, Пасище мера Пасище - мера - 0, 978 дка, ІХ категория при неполивни условия 5, 50 лв.
359 359/17.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 359 Землището на с. Старопатица, м. "Иванчовец", имот № 246103, Пасище мера Пасище - мера - 1, 695 дка, ІХ категория при неполивни условия 9, 50 лв.
360 360/17.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 360 Землището на с. Старопатица, м. "Калчовец", имот № 262019, Пасище мера Пасище - мера - 0, 033 дка, ІХ категория при неполивни условия 0, 20 лв.
361 361/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 361 Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна Новица", имот № 022017, Пасище мера Пасище - мера - 18, 255 дка, ІІІ категория при неполивни условия 969, 30 лв.
362 362/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 362 Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна Новица", имот № 028001, Пасище мера Пасище - мера - 2, 462 дка, ІV категория при неполивни условия 141, 60 лв.
363 363/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 363 Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна Новица", имот № 028016, Пасище мера Пасище - мера - 2, 358 дка, ІV категория при неполивни условия 123, 80 лв.
364 364/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 364 Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна Новица", имот № 028033, Пасище мера Пасище - мера - 0, 100 дка, ІV категория при неполивни условия 5, 30 лв. Имотът е образуван от имот № 028012
365 365/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 365 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042001, Пасище мера Пасище - мера - 3, 327 дка, ІХ категория при неполивни условия 24, 00 лв.
366 366/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 366 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042012, Пасище мера Пасище - мера - 5, 532 дка, ІХ категория при неполивни условия 39, 80 лв.
367 367/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 367 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042014, Пасище мера Пасище - мера - 9, 860 дка, ІХ категория при неполивни условия 71, 00 лв.
368 368/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 368 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042020, Пасище мера Пасище - мера - 3, 132 дка, ІХ категория при неполивни условия 23, 80 лв.
369 369/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 369 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042030, Пасище мера Пасище - мера - 9, 487 дка, ІХ категория при неполивни условия 72, 10 лв.
370 370/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 370 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042038, Пасище мера Пасище - мера - 5, 049 дка, ІХ категория при неполивни условия 38, 40 лв.
371 371/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 371 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042041, Пасище мера Пасище - мера - 1, 079 дка, ІХ категория при неполивни условия 8, 20 лв.
372 372/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 372 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042042, Пасище мера Пасище - мера - 2, 463 дка, ІХ категория при неполивни условия 32, 80 лв.
373 373/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 373 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042043, Пасище мера Пасище - мера - 13, 750 дка, ІХ категория при неполивни условия 104, 50 лв.
374 374/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 374 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042046, Пасище мера Пасище - мера - 39, 440 дка, ІХ категория при неполивни условия 299, 70 лв.
375 375/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 375 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042047, Пасище мера Пасище - мера - 10, 005 дка, ІХ категория при неполивни условия 76, 00 лв.
376 376/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 376 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042048, Пасище мера Пасище - мера - 7, 675 дка, ІХ категория при неполивни условия 58, 30 лв.
377 377/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 377 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042050, Пасище мера Пасище - мера - 8, 228 дка, ІХ категория при неполивни условия 52, 70 лв.
378 378/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 378 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042052, Пасище мера Пасище - мера - 1, 792 дка, ІХ категория при неполивни условия 11, 50 лв.
379 379/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 379 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042053, Пасище мера Пасище - мера - 7, 364 дка, ІХ категория при неполивни условия 47, 10 лв.
380 380/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 380 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042054, Пасище мера Пасище - мера - 0, 458 дка, ІХ категория при неполивни условия 2, 90 лв.
381 381/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 381 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042055, Пасище мера Пасище - мера - 1, 636 дка, ІХ категория при неполивни условия 10, 50 лв.
382 382/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 382 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042061, Пасище мера Пасище - мера - 40, 971 дка, ІХ категория при неполивни условия 311, 40 лв. Имотът е образуван от имот № 042037
383 383/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 383 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042063, Пасище мера Пасище - мера - 22, 056 дка, ІХ категория при неполивни условия 141, 20 лв. Върху имота има следните ограничения: 12 Електропровод 110 kV. На 20 м. от двете страни до крайните проводници или на 24 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
384 384/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 384 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042064, Пасище мера Пасище - мера - 13, 048 дка, ІХ категория при неполивни условия 83, 50 лв. Имотът е образуван от имот № 042059
385 385/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 385 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042291, Пасище мера Пасище - мера - 2, 307 дка, ІХ категория при неполивни условия 17, 50 лв.
386 386/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 386 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042421, Пасище мера Пасище - мера - 1, 154 дка, ІХ категория при неполивни условия 8, 80 лв.
387 387/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 387 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 047001, Пасище мера Пасище - мера - 0, 374 дка, VІ категория при неполивни условия 9, 50 лв. Върху имота има следните ограничения: 12 Електропровод 110 kV. На 20 м. от двете страни до крайните проводници или на 24 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
388 388/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 388 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 047002, Пасище мера Пасище - мера - 2, 770 дка, VІ категория при неполивни условия 70, 90 лв.
389 389/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 389 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 047008, Пасище мера Пасище - мера - 3, 064 дка, VІ категория при неполивни условия 78, 40 лв.
390 390/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 390 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 047015, Пасище мера Пасище - мера - 4, 648 дка, VІ категория при неполивни условия 119, 00 лв. Имотът е образуван от имот № 047010; Върху имота има следните ограничения: 12 Електропровод 110 kV. На 20 м. от двете страни до крайните проводници или на 24 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
391 391/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 391 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 047026, Пасище мера Пасище - мера - 1, 056 дка, VІ категория при неполивни условия 27, 00 лв.
392 392/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 392 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 047027, Пасище мера Пасище - мера - 2, 350 дка, VІ категория при неполивни условия 60, 20 лв.
393 393/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 393 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 047029, Пасище мера Пасище - мера - 2, 142 дка, VІ категория при неполивни условия 54, 80 лв.
394 394/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 394 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 047045, Пасище мера Пасище - мера - 0, 649 дка, VІ категория при неполивни условия 16, 60 лв.
395 395/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 395 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 047051, Пасище мера Пасище - мера - 28, 975 дка, VІ категория при неполивни условия 741, 80 лв.
396 396/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 396 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 047053, Пасище мера Пасище - мера - 38, 700 дка, VІ категория при неполивни условия 990, 70 лв. Имотът е образуван от имот № 047022; Върху имота има следните ограничения: 12 Електропровод 110 kV. На 20 м. от двете страни до крайните проводници или на 24 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
397 397/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 397 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 048007, Пасище мера Пасище - мера - 5, 786 дка, VІ категория при неполивни условия 148, 10 лв. Имотът е образуван от имот № 048005
398 398/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 398 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 048009, Пасище мера Пасище - мера - 1, 115 дка, VІ категория при неполивни условия 28, 50 лв.
399 399/20.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 399 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 048012, Пасище мера Пасище - мера - 1, 063 дка, VІ категория при неполивни условия 27, 20 лв.
400 400/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 400 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 048019, Пасище мера Пасище - мера - 0, 667 дка, VІ категория при неполивни условия 17, 10 лв.
401 401/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 401 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 048020, Пасище мера Пасище - мера - 1, 040 дка, VІ категория при неполивни условия 26, 60 лв.
402 402/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 402 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 048022, Пасище мера Пасище - мера - 0, 340 дка, VІ категория при неполивни условия 10, 30 лв.
403 403/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 403 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 048023, Пасище мера Пасище - мера - 42, 000 дка, VІ категория при неполивни условия 1276, 80 лв. Имотът е образуван от имот № 048014
404 404/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 404 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 050002, Пасище мера Пасище - мера - 1, 972 дка, ІХ категория при неполивни условия 15, 00 лв.
405 405/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 405 Землището на с. Коста Перчево, м. "Бялата земя", имот № 050003, Пасище мера Пасище - мера - 24, 059 дка, ІV категория при неполивни условия 1142, 80 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
406 406/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 406 Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна новица", имот № 058001, Пасище мера Пасище - мера - 9, 885 дка, ІV категория при неполивни условия 519, 00 лв.
407 407/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 407 Землището на с. Коста Перчево, м. "Трънето", имот № 061017, Пасище мера Пасище - мера - 9, 483 дка, ІІІ категория при неполивни условия 447, 60 лв. Имотът е образуван от имот № 061012
408 408/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 408 Землището на с. Коста Перчево, м. "Бялата земя", имот № 081001, Пасище мера Пасище - мера - 17, 068 дка, ІХ категория при неполивни условия 157, 00 лв.
409 409/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 409 Землището на с. Коста Перчево, м. "Бялата земя", имот № 081004, Пасище мера Пасище - мера - 8, 669 дка, ІХ категория при неполивни условия 79, 80 лв.
410 410/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 410 Землището на с. Коста Перчево, м. "Барата", имот № 118002, Пасище мера Пасище - мера - 4, 815 дка, ІV категория при неполивни условия 192, 60 лв. Върху имота има следните ограничения: 12 Електропровод 110 kV. На 20 м. от двете страни до крайните проводници или на 24 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
411 411/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 411 Землището на с. Коста Перчево, м. "Барата", имот № 120031, Пасище мера Пасище - мера - 11, 180 дка, ІІІ категория при неполивни условия 626, 60 лв.
412 412/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 412 Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна новица", имот № 129001, Пасище мера Пасище - мера - 14, 362 дка, ІV категория при неполивни условия 897, 60 лв.
413 413/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 413 Землището на с. Коста Перчево, м. "Барата", имот № 000335, Пасище мера Пасище - мера - 1, 649 дка, І категория при неполивни условия 112, 80 лв.
414 414/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 414 Землището на с. Коста Перчево, м. "Орешака", имот № 042015, Пасище мера Пасище - мера - 11, 265 дка, ІХ категория при неполивни условия 81, 10 лв.
415 415/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 415 Землището на с. Коста Перчево, м. "Симов тръняк", имот № 046002, Пасище мера Пасище - мера - 35, 211 дка, ІV категория при неполивни условия 1848, 60 лв.
416 416/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 416 Землището на с. Коста Перчево, м. "Трънето", имот № 065001, Пасище мера Пасище - мера - 7, 585 дка, ІV категория при неполивни условия 303, 40 лв.
417 417/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 417 Землището на с. Коста Перчево, м. "Трънето", имот № 065002, Пасище мера Пасище - мера - 16, 313 дка, ІV категория при неполивни условия 652, 50 лв.
418 418/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 418 Землището на с. Коста Перчево, м. "Трънето", имот № 065003, Пасище мера Пасище - мера - 7, 930 дка, ІV категория при неполивни условия 317, 20 лв.
419 419/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 419 Землището на с. Коста Перчево, м. "Трънето", имот № 065004, Пасище мера Пасище - мера - 1, 851 дка, ІV категория при неполивни условия 74, 00 лв.
420 420/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 420 Землището на с. Коста Перчево, м. "Трънето", имот № 065005, Пасище мера Пасище - мера - 69, 052 дка, ІV категория при неполивни условия 2762, 10 лв.
421 421/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 421 Землището на с. Коста Перчево, м. "Трънето", имот № 065006, Пасище мера Пасище - мера - 0, 975 дка, ІV категория при неполивни условия 39, 00 лв.
422 422/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 422 Землището на с. Коста Перчево, м. "Трънето", имот № 102002, Пасище мера Пасище - мера - 107, 194 дка, VІ категория при неполивни условия 3944, 70 лв.
423 423/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 423 Землището на с. Коста Перчево, м. "Чукарате", имот № 103001, Пасище мера Пасище - мера - 93, 149 дка, ІХ категория при неполивни условия 857, 00 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
424 424/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 424 Землището на с. Коста Перчево, м. "Трънето", имот № 109001, Пасище мера Пасище - мера - 11, 032 дка, ІV категория при неполивни условия 634, 30 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
425 425/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 425 Землището на с. Коста Перчево, м. "Барата", имот № 124002, Пасище мера Пасище - мера - 67, 041 дка, ІІІ категория при неполивни условия 4548, 70 лв.
426 426/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 426 Землището на с. Коста Перчево, м. "Чукарите", имот № 125001, Пасище мера Пасище - мера - 19, 707 дка, ІХ категория при неполивни условия 181, 30 лв.
427 427/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 427 Землището на с. Коста Перчево, м. "Чукарите", имот № 126001, Пасище мера Пасище - мера - 5, 286 дка, ІХ категория при неполивни условия 48, 60 лв.
428 428/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 428 Землището на с. Коста Перчево, м. "Чукарите", имот № 127001, Пасище мера Пасище - мера - 5, 120 дка, ІХ категория при неполивни условия 47, 10 лв.
429 429/24.02.2014 г. Регис тър 1 Досие 429 Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна Новица", имот № 130001, Пасище мера Пасище - мера - 1, 241 дка, ІХ категория при неполивни условия 71, 40 лв.
430 430/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 430 Землището на гр. Кула, м. "Големия връх", имот № 023005, Пасище мера Пасище - мера - 1, 527 дка, V категория при неполивни условия 53, 60 лв.
431 431/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 431 Землището на гр. Кула, м. "Бусковото", имот № 026003, Пасище мера Пасище - мера - 3, 852 дка, V категория при неполивни условия 135, 20 лв. Нов акт ПОС № 932/13.06.2016г.
432 432/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 432 Землището на гр. Кула, м. "Бусковото", имот № 081002, Пасище мера Пасище - мера - 2, 916 дка, ІІІ категория при неполивни условия 172, 00 лв. Нов акт ПОС № 833/25.05.2016г.
433 433/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 433 Землището на гр. Кула, м. "Бурчовото", имот № 081004, Пасище мера Пасище - мера - 8, 908 дка, ІІІ категория при неполивни условия 525, 60 лв. Нов акт ПОС № 834/25.05.2016г.
434 434/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 434 Землището на гр. Кула, м. "Бурчовото", имот № 081012, Пасище мера Пасище - мера - 0, 931 дка, ІІІ категория при неполивни условия 54, 90 лв.
435 435/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 435 Землището на гр. Кула, м. "Дреново", имот № 082002, Пасище мера Пасище - мера - 3, 572 дка, ІІІ категория при неполивни условия 210, 70 лв.
436 436/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 436 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 143002, Пасище мера Пасище - мера - 6, 292 дка, V категория при неполивни условия 331, 30 лв. Нов акт ПОС № 785/09.05.2016г.
437 437/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 437 Землището на гр. Кула, м. "Чичилска река", имот № 161002, Пасище мера Пасище - мера - 20, 874 дка, ІХ категория при неполивни условия 208, 70 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Нов акт ПОС № 774/09.05.2016г.
438 438/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 438 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 165003, Пасище мера Пасище - мера - 24, 163 дка, VІІІ категория при неполивни условия 456, 70 лв. Нов акт ПОС № 773/09.05.2016г.
439 439/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 439 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 166008, Пасище мера Пасище - мера - 61, 669 дка, ІХ категория при неполивни условия 616, 70 лв. Нов акт ПОС № 895/31.05.2016г.
440 440/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 440 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 170001, Пасище мера Пасище - мера - 8, 956 дка, ІХ категория при неполивни условия 96, 70 лв. Нов акт ПОС № 889/31.05.2016г.
441 441/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 441 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 170003, Пасище мера Пасище - мера - 29, 857 дка, ІХ категория при неполивни условия 322, 50 лв. Нов акт ПОС № 888/31.05.2016г.
442 442/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 442 Землището на гр. Кула, м. "Дери магаре", имот № 179002, Пасище мера Пасище - мера - 1, 004 дка, ІХ категория при неполивни условия 10, 00 лв. Имотът е образуван от имот № 179001 Нов акт ПОС № 885/31.05.2016г.
443 443/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 443 Землището на гр. Кула, м. "Дери магаре", имот № 179003, Пасище мера Пасище - мера - 2, 725 дка, ІХ категория при неполивни условия 27, 30 лв. Имотът е образуван от имот № 179001 Нов акт ПОС № 884/31.05.2016г.
444 444/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 444 Землището на гр. Кула, м. "Дери магаре", имот № 179004, Пасище мера Пасище - мера - 1, 280 дка, ІХ категория при неполивни условия 12, 80 лв. Имотът е образуван от имот № 179001 Нов акт ПОС № 883/31.05.2016г.
445 445/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 445 Землището на гр. Кула, м. "Дери магаре", имот № 179005, Пасище мера Пасище - мера - 0, 711 дка, ІХ категория при неполивни условия 7, 10 лв. Имотът е образуван от имот № 179001 Нов акт ПОС № 882/31.05.2016г.
446 446/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 446 Землището на гр. Кула, м. "Дери магаре", имот № 179006, Пасище мера Пасище - мера - 1, 436 дка, ІХ категория при неполивни условия 14, 40 лв. Имотът е образуван от имот № 179001 Нов акт ПОС № 881/31.05.2016г.
447 447/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 447 Землището на гр. Кула, м. "Дери магаре", имот № 179007, Пасище мера Пасище - мера - 12, 346 дка, ІХ категория при неполивни условия 133, 30 лв. Имотът е образуван от имот № 179001 Нов акт ПОС № 880/31.05.2016г.
448 448/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 448 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 245013, Пасище мера Пасище - мера - 18, 947 дка, V категория при неполивни условия 997, 60 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Нов акт ПОС № 836/25.05.2016г. и ПОС № 875/31.05.2016г.
449 449/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 449 Землището на гр. Кула, м. "Липака", имот № 262001, Пасище мера Пасище - мера - 7, 919 дка, V категория при неполивни условия 370, 60 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Нов акт ПОС № 818/10.05.2016г.
450 450/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 450 Землището на гр. Кула, м. "Липака", имот № 265001, Пасище мера Пасище - мера - 2, 528 дка, V категория при неполивни условия 118, 30 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
451 451/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 451 Землището на гр. Кула, м. "Арап табия", имот № 278005, Пасище мера Пасище - мера - 1, 392 дка, ІІ категория при неполивни условия 124, 00 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Нов акт ПОС № 812/10.05.2016г.
452 452/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 452 Землището на гр. Кула, м. "Арап табия", имот № 281001, Пасище мера Пасище - мера - 7, 704 дка, ІІ категория при неполивни условия 686, 40 лв. Нов акт ПОС № 811/10.05.2016г.
453 453/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 453 Землището на гр. Кула, м. "Топа", имот № 379001, Пасище мера Пасище - мера - 26, 383 дка, ІХ категория при неполивни условия 263, 80 лв. Нов акт ПОС № 808/10.05.2016г.
454 454/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 454 Землището на гр. Кула, м. "Дери магаре", имот № 385002, Пасище мера Пасище - мера - 1, 311 дка, V категория при неполивни условия 63, 90 лв.
455 455/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 455 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 169001, Пасище мера Пасище - мера - 3, 605 дка, ІХ категория при неполивни условия 41, 80 лв. Нов акт ПОС № 890/31.05.2016г.
456 456/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 456 Землището на гр. Кула, м. "Дери магаре", имот № 386001, Пасище мера Пасище - мера - 9, 027 дка, V категория при неполивни условия 410, 10 лв. Нов акт ПОС № 820/10.05.2016г.
457 457/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 457 Землището на гр. Кула, м. "Арап табия", имот № 476001, Пасище мера Пасище - мера - 15, 145 дка, ІІІ категория при неполивни условия 1206, 30 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Нов акт ПОС № 822/10.05.2016г.
458 458/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 458 Землището на гр. Кула, м. "Дреново", имот № 477001, Пасище мера Пасище - мера - 1, 611 дка, ІІІ категория при неполивни условия 85, 50 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
459 459/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 459 Землището на гр. Кула, м. "Дреново", имот № 479001, Пасище мера Пасище - мера - 1, 440 дка, ІІІ категория при неполивни условия 93, 50 лв. Нов акт ПОС № 835/25.05.2016г.
460 460/10.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 460 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 000885, Пасище мера Пасище - мера - 6, 188 дка, І категория при неполивни условия 601, 50 лв. АОС № 680/ 07.04.2014г. За поправка на АОС № 460/10.03.2014г.
461 461/17.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 461 Землището на гр. Кула, м. "Топа", имот № 380003, Пасище мера Пасище - мера - 13, 746 дка, VІІІ категория при неполивни условия 279, 00 лв. Имотът е образуван от имот № 380001 Нов акт ПОС № 807/10.05.2016г.
462 462/17.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 462 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 167001, Пасище мера Пасище - мера - 56, 720 дка, ІХ категория при неполивни условия 658, 00 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Нов акт ПОС № 894/31.05.2016г.
463 463/17.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 463 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 166001, Пасище мера Пасище - мера - 76, 403 дка, ІХ категория при неполивни условия 846, 80 лв. Нов акт ПОС № 772/09.05.2016г.
464 464/17.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 464 Землището на гр. Кула, м. "Големия връх", имот № 014014, Пасище мера Пасище - мера - 7, 937 дка, ІІІ категория при неполивни условия 421, 50 лв.
465 465/17.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 465 Землището на гр. Кула, м. "Големия връх", имот № 021009, Пасище мера Пасище - мера - 18, 488 дка, ІХ категория при неполивни условия 133, 10 лв. Нов акт ПОС № 868/27.05.2016г.
466 466/17.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 466 Землището на гр. Кула, м. "Големия връх", имот № 021031, Пасище мера Пасище - мера - 41, 667 дка, ІХ категория при неполивни условия 300, 00 лв. Имотът е образуван от имот № 021008 Нов акт ПОС № 867/27.05.2016г.
467 467/17.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 467 Землището на гр. Кула, м. "Големия връх", имот № 022001, Пасище мера Пасище - мера - 20, 269 дка, V категория при неполивни условия 711, 40 лв.
468 468/17.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 468 Землището на гр. Кула, м. "Бусковото", имот № 026009, Пасище мера Пасище - мера - 28, 008 дка, V категория при неполивни условия 983, 10 лв.
469 469/17.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 469 Землището на гр. Кула, м. "Бусковото", имот № 026018, Пасище мера Пасище - мера - 5, 776 дка, V категория при неполивни условия 202, 70 лв.
470 470/17.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 470 Землището на гр. Кула, м. "Бусковото", имот № 026023, Пасище мера Пасище - мера - 12, 486 дка, V категория при неполивни условия 438, 30 лв.
471 471/17.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 471 Землището на гр. Кула, м. "Бусковото", имот № 026053, Пасище мера Пасище - мера - 93, 508 дка, V категория при неполивни условия 3282, 10 лв. Имотът е образуван от имот № 026043
472 472/17.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 472 Землището на гр. Кула, м. "Бусковото", имот № 028001, Пасище мера Пасище - мера - 9, 753 дка, V категория при неполивни условия 342, 30 лв. Нов акт ПОС № 819/10.05.2016г.
473 473/17.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 473 Землището на гр. Кула, м. "Бусковото", имот № 029001, Пасище мера Пасище - мера - 4, 509 дка, V категория при неполивни условия 158, 30 лв. Нов акт ПОС № 801/10.05.2016г.
474 474/17.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 474 Землището на гр. Кула, м. "Бусковото", имот № 029018, Пасище мера Пасище - мера - 25, 432 дка, V категория при неполивни условия 892, 70 лв. Имотът е образуван от имот № 029010 Заповед за деактуване на имота № РД-18-194/17.12.2018 г. и Решение на ОбС -Кула 307/26.11.2018г.
475 475/17.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 475 Землището на гр. Кула, м. "Бусковото", имот № 031001, Пасище мера Пасище - мера - 9, 483 дка, V категория при неполивни условия 369, 80 лв. Нов акт ПОС № 797/09.05.2016г.
476 476/18.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 476 Землището на гр. Кула, м. "Коча", имот № 040004, Пасище мера Пасище - мера - 50, 305 дка, V категория при неполивни условия 2156, 10 лв.
477 477/18.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 477 Землището на гр. Кула, м. "Коча", имот № 040005, Пасище мера Пасище - мера - 17, 062 дка, V категория при неполивни условия 665, 40 лв.
478 478/18.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 478 Землището на гр. Кула, м. "Коча", имот № 040013, Пасище мера Пасище - мера - 7, 606 дка, V категория при неполивни условия 296, 60 лв.
479 479/18.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 479 Землището на гр. Кула, м. "Коча", имот № 040016, Пасище мера Пасище - мера - 14, 173 дка, V категория при неполивни условия 552, 70 лв.
480 480/18.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 480 Землището на гр. Кула, м. "Три кладенци", имот № 048003, Пасище мера Пасище - мера - 3, 813 дка, V категория при неполивни условия 163, 60 лв.
481 481/18.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 481 Землището на гр. Кула, м. "Три кладенци", имот № 048005, Пасище мера Пасище - мера - 1, 829 дка, V категория при неполивни условия 71, 30 лв.
482 482/18.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 482 Землището на гр. Кула, м. "Три кладенци", имот № 049029, Пасище мера Пасище - мера - 1, 640 дка, V категория при неполивни условия 70, 40 лв.
483 483/18.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 483 Землището на гр. Кула, м. "Три кладенци", имот № 049030, Пасище мера Пасище - мера - 1, 818 дка, V категория при неполивни условия 78, 00 лв. Нов акт ПОС № 823/10.05.2016г.
484 484/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 484 Землището на гр. Кула, м. "Три кладенци", имот № 049034, Пасище мера Пасище - мера - 67, 730 дка, V категория при неполивни условия 2905, 60 лв. Имотът е образуван от имот № 049007. Върху имота има следните ограничения: 1 Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3м. от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения.
485 485/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 485 Землището на гр. Кула, м. "Три кладенци", имот № 049039, Пасище мера Пасище - мера - 1, 507 дка, V категория при неполивни условия 64, 70 лв. Имотът е образуван от имот № 049012
486 486/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 486 Землището на гр. Кула, м. "Три кладенци", имот № 049040, Пасище мера Пасище - мера - 10, 217 дка, V категория при неполивни условия 478, 20 лв. Имотът е образуван от имот № 049012 Нов акт ПОС № 824/10.05.2016г.
487 487/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 487 Землището на гр. Кула, м. "Три кладенци", имот № 049045, Пасище мера Пасище - мера - 11, 937 дка, V категория при неполивни условия 512, 10 лв. Имотът е образуван от имот № 049002 Нов акт ПОС № 825/10.05.2016г.
488 488/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 488 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 168007, Пасище мера Пасище - мера - 6, 920 дка, ІХ категория при неполивни условия 80, 30 лв. Нов акт ПОС № 891/31.05.2016г.
489 489/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 489 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 168005, Пасище мера Пасище - мера - 3, 371 дка, ІХ категория при неполивни условия 36, 40 лв. Нов акт ПОС № 892/31.05.2016г.
490 490/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 490 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 168002, Пасище мера Пасище - мера - 22, 347 дка, ІХ категория при неполивни условия 241, 30 лв.
491 491/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 491 Землището на гр. Кула, м. "Три кладенци", имот № 049047, Пасище мера Пасище - мера - 67, 509 дка, V категория при неполивни условия 3159, 40 лв. Имотът е образуван от имот № 049013. Върху имота има следните ограничения: 1 Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3м. от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения. Нов акт ПОС № 826/10.05.2016г.
492 492/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 492 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 051001, Пасище мера Пасище - мера - 2, 199 дка, V категория при неполивни условия 102, 90 лв. Върху имота има следните ограничения: 1 Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3м. от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения.
493 493/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 493 Землището на гр. Кула, м. "Три кладенци", имот № 054012, Пасище мера Пасище - мера - 3, 731 дка, V категория при неполивни условия 160, 10 лв. Върху имота има следните ограничения: 1 Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3м. от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения. Нов акт ПОС № 830/25.05.2016г.
494 494/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 494 Землището на гр. Кула, м. "Три кладенци", имот № 054007, Пасище мера Пасище - мера - 14, 562 дка, V категория при неполивни условия 624, 70 лв. Върху имота има следните ограничения: 1 Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3м. от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения. Заповед за деактуване на имота № РД-18-151 от 20.08.2015 г. и Решение на ОбС - Кула № 610/28.07.2015г.
495 495/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 495 Землището на гр. Кула, м. "Три кладенци", имот № 054013, Пасище мера Пасище - мера - 1, 350 дка, V категория при неполивни условия 57, 90 лв. Нов акт ПОС № 831/25.05.2016г.
496 496/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 496 Землището на гр. Кула, м. "Три кладенци", имот № 054016, Пасище мера Пасище - мера - 19, 728 дка, V категория при неполивни условия 846, 30 лв. Имотът е образуван от имот № 054002. Върху имота има следните ограничения: 1 Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3м. от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения. Заповед за деактуване на имота № РД-18-152 от 20.08.2015 г. и Решение на ОбС - Кула № 610/28.07.2015г. Нов акт ПОС №832/25.05.2016г.
497 497/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 497 Землището на гр. Кула, м. "Дреново", имот № 085002, Пасище мера Пасище - мера - 1, 185 дка, V категория при неполивни условия 46, 20 лв.
498 498/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 498 Землището на гр. Кула, м. "Чалдаров дол", имот № 104001, Пасище мера Пасище - мера - 5, 672 дка, ІІІ категория при неполивни условия 368, 10 лв. Нов акт ПОС № 869/27.05.2016г.
499 499/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 499 Землището на гр. Кула, м. "Голямя рудина", имот № 106037, Пасище мера Пасище - мера - 0, 360 дка, ІІІ категория при неполивни условия 23, 40 лв.
500 500/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 500 Землището на гр. Кула, м. "Чалдаров дол", имот № 110015, Пасище мера Пасище - мера - 5, 500 дка, ІХ категория при неполивни условия 48, 40 лв. Имотът е образуван от имот № 110006 Нов акт ПОС № 896/01.06.2016г.
501 501/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 501 Землището на гр. Кула, м. "Чалдаров дол", имот № 110017, Пасище мера Пасище - мера - 8, 094 дка, ІХ категория при неполивни условия 58, 30 лв. Имотът е образуван от имот № 110013 Нов акт ПОС № 897/01.06.2016г.
502 502/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 502 Землището на гр. Кула, м. "Чалдаров дол", имот № 111008, Пасище мера Пасище - мера - 79, 856 дка, ІХ категория при неполивни условия 638, 80 лв. Нов акт ПОС № 898/01.06.2016г.
503 503/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 503 Землището на гр. Кула, м. "Чалдаров дол", имот № 112004, Пасище мера Пасище - мера - 9, 000 дка, ІХ категория при неполивни условия 64, 80 лв. Имотът е образуван от имот № 112003 Нов акт ПОС № 899/01.06.2016г.
504 504/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 504 Землището на гр. Кула, м. "Чалдаров дол", имот № 112006, Пасище мера Пасище - мера - 3, 827 дка, ІХ категория при неполивни условия 30, 60 лв. Имотът е образуван от имот № 112003
505 505/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 505 Землището на гр. Кула, м. "Чалдаров дол", имот № 117001, Пасище мера Пасище - мера - 2, 004 дка, V категория при неполивни условия 70, 30 лв.
506 506/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 506 Землището на гр. Кула, м. "Чалдаров дол", имот № 118004, Пасище мера Пасище - мера - 4, 209 дка, V категория при неполивни условия 147, 70 лв.
507 507/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 507 Землището на гр. Кула, м. "Чалдаров дол", имот № 119017, Пасище мера Пасище - мера - 5, 611 дка, V категория при неполивни условия 196, 90 лв. Имотът е образуван от имот № 119010
508 508/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 508 Землището на гр. Кула, м. "Чалдаров дол", имот № 119021, Пасище мера Пасище - мера - 18, 245 дка, V категория при неполивни условия 640, 40 лв. Имотът е образуван от имот № 119014 Нов акт ПОС № 900/01.06.2016г.
509 509/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 509 Землището на гр. Кула, м. "Чичилска река", имот № 120001, Пасище мера Пасище - мера - 6, 558 дка, V категория при неполивни условия 230, 20 лв.
510 510/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 510 Землището на гр. Кула, м. "Чичилска река", имот № 121021, Пасище мера Пасище - мера - 1, 416 дка, V категория при неполивни условия 55, 20 лв.
511 511/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 511 Землището на гр. Кула, м. "Пишурски дол", имот № 123006, Пасище мера Пасище - мера - 6, 673 дка, ІХ категория при неполивни условия 58, 70 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
512 512/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 512 Землището на гр. Кула, м. "Пишурски дол", имот № 123021, Пасище мера Пасище - мера - 50, 377 дка, ІХ категория при неполивни условия 443, 30 лв. Заповед за деактуване на имота № РД-18-190 от 13.10.2014 г.
513 513/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 513 Землището на гр. Кула, м. "Пишурски дол", имот № 123062, Пасище мера Пасище - мера - 4, 000 дка, ІХ категория при неполивни условия 32, 00 лв. Имотът е образуван от имот № 123016 Нов акт ПОС № 901/01.06.2016г.
514 514/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 514 Землището на гр. Кула, м. "Пишурски дол", имот № 123064, Пасище мера Пасище - мера - 4, 000 дка, ІХ категория при неполивни условия 32, 00 лв. Имотът е образуван от имот № 123016 Заповед за деактуване на имота № РД-18-8/12.01.2016 г. и Решение на ОбС - Кула № 39/16.12.2015г.
515 515/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 515 Землището на гр. Кула, м. "Пишурски дол", имот № 123065, Пасище мера Пасище - мера - 2, 980 дка, ІХ категория при неполивни условия 23, 80 лв. Имотът е образуван от имот № 123016 Нов акт ПОС № 902/01.06.2016г.
516 516/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 516 Землището на гр. Кула, м. "Пишурски дол", имот № 123066, Пасище мера Пасище - мера - 0, 702 дка, ІХ категория при неполивни условия 5, 60 лв. Имотът е образуван от имот № 123016 Нов акт ПОС № 903/01.06.2016г.
517 517/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 517 Землището на гр. Кула, м. "Пишурски дол", имот № 123073, Пасище мера Пасище - мера - 126, 402 дка, ІХ категория при неполивни условия 1112, 30 лв. Нов акт ПОС № 904/01.06.2016г.
518 518/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 518 Землището на гр. Кула, м. "Пишурски дол", имот № 123084, Пасище мера Пасище - мера - 1, 921 дка, ІХ категория при неполивни условия 16, 90 лв. Имотът е образуван от имот № 123003
519 519/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 519 Землището на гр. Кула, м. "Пишурски дол", имот № 123082, Пасище мера Пасище - мера - 2, 684 дка, ІХ категория при неполивни условия 23, 60 лв. Имотът е образуван от имот № 123003
520 520/20.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 520 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 125017, Пасище мера Пасище - мера - 7, 816 дка, ІХ категория при неполивни условия 62, 50 лв. Нов акт ПОС № 906/01.06.2016г.
521 521/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 521 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 125019, Пасище мера Пасище - мера - 2, 214 дка, ІХ категория при неполивни условия 17, 70 лв. Нов акт ПОС № 907/01.06.2016г.
522 522/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 522 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 125020, Пасище мера Пасище - мера - 4, 020 дка, ІХ категория при неполивни условия 32, 20 лв. Нов акт ПОС № 908/01.06.2016г.
523 523/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 523 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 125046, Пасище мера Пасище - мера - 2, 500 дка, ІХ категория при неполивни условия 20, 00 лв. Имотът е образуван от имот № 125036 Нов акт ПОС № 909/01.06.2016г.
524 524/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 524 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 125059, Пасище мера Пасище - мера - 10, 231 дка, ІХ категория при неполивни условия 81, 80 лв. Имотът е образуван от имот № 125057 Нов акт ПОС № 910/01.06.2016г.
525 525/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 525 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 125061, Пасище мера Пасище - мера - 57, 347 дка, ІХ категория при неполивни условия 573, 50 лв. Имотът е образуван от имот № 125037 Нов акт ПОС № 911/01.06.2016г.
526 526/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 526 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 125065, Пасище мера Пасище - мера - 11, 424 дка, ІХ категория при неполивни условия 573, 50 лв. Имотът е образуван от имот № 125041 Заповед за деактуване на имота № РД-18-153 от 20.08.2015 г. и Решение № 611/28.07.2015г.
527 527/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 527 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 125066, Пасище мера Пасище - мера - 4, 548 дка, ІХ категория при неполивни условия 36, 40 лв. Имотът е образуван от имот № 125041 Нов акт ПОС № 912/01.06.2016г.
528 528/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 528 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 126001, Пасище мера Пасище - мера - 1, 633 дка, V категория при неполивни условия 63, 70 лв. Нов акт ПОС № 913/01.06.2016г.
529 529/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 529 Землището на гр. Кула, м. "Пишурски дол", имот № 127011, Пасище мера Пасище - мера - 7, 693 дка, V категория при неполивни условия 330, 00 лв. Нов акт ПОС № 914/01.06.2016г.
530 530/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 530 Землището на гр. Кула, м. "Пишурски дол", имот № 130007, Пасище мера Пасище - мера - 7, 400 дка, ІХ категория при неполивни условия 65, 10 лв. Имотът е образуван от имот № 130002 Нов акт ПОС № 788/09.05.2016г.
531 531/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 531 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 138009, Пасище мера Пасище - мера - 2, 828 дка, ІХ категория при неполивни условия 24, 90 лв.
532 532/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 532 Землището на гр. Кула, м. "Пишурски дол", имот № 123076, Пасище мера Пасище - мера - 7, 567 дка, ІХ категория при неполивни условия 54, 50 лв. Имотът е образуван от имот № 123061 Нов акт ПОС № 905/01.06.2016г.
533 533/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 533 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 138026, Пасище мера Пасище - мера - 3, 894 дка, ІХ категория при неполивни условия 38, 90 лв. Имотът е образуван от имот № 138001
534 534/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 534 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 138027, Пасище мера Пасище - мера - 5, 192 дка, ІХ категория при неполивни условия 51, 90 лв. Имотът е образуван от имот № 138001 Нов акт ПОС № 787/09.05.2016г.
535 535/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 535 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 138028, Пасище мера Пасище - мера - 0, 265 дка, ІХ категория при неполивни условия 2, 70 лв. Имотът е образуван от имот № 138001
536 536/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 536 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 140001, Пасище мера Пасище - мера - 4, 282 дка, ІХ категория при неполивни условия 42, 80 лв.
537 537/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 537 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 141004, Пасище мера Пасище - мера - 1, 973 дка, ІХ категория при неполивни условия 19, 70 лв.
538 538/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 538 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 142001, Пасище мера Пасище - мера - 5, 549 дка, ІХ категория при неполивни условия 59, 90 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Нов акт ПОС № 786/09.05.2016г.
539 539/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 539 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 144008, Пасище мера Пасище - мера - 3, 490 дка, V категория при неполивни условия 170, 10 лв. Нов акт ПОС № 784/09.05.2016г.
540 540/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 540 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 146033, Пасище мера Пасище - мера - 6, 700 дка, V категория при неполивни условия 261, 30 лв. Имотът е образуван от имот № 146018 Нов акт ПОС № 783/09.05.2016г.
541 541/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 541 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 146034, Пасище мера Пасище - мера - 5, 792 дка, V категория при неполивни условия 282, 40 лв. Имотът е образуван от имот № 146018 Нов акт ПОС № 782/09.05.2016г.
542 542/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 542 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 148021, Пасище мера Пасище - мера - 2, 089 дка, V категория при неполивни условия 101, 80 лв. Имотът е образуван от имот № 148004
543 543/25.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 543 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 149001, Пасище мера Пасище - мера - 3, 451 дка, V категория при неполивни условия 134, 60 лв. Нов акт ПОС № 827/10.05.2016г.
544 544/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 544 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 150007, Пасище мера Пасище - мера - 29, 540 дка, V категория при неполивни условия 1152, 10 лв. Имотът е образуван от имот № 150004 Заповед за деактуване на имота № РД-18-155 от 20.08.2015 г. и Решениена ОбС - Кула № 612/28.07.2015г.
545 545/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 545 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 150009, Пасище мера Пасище - мера - 27, 461 дка, V категория при неполивни условия 1071, 00 лв. Имотът е образуван от имот № 150001. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Заповед за деактуване на имота № РД-18-14/12.01.2016 г. и Решение на ОбС - Кула № 623/26.08.2015г. И 624/26.08.2015г.
546 546/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 546 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 151012, Пасище мера Пасище - мера - 0, 578 дка, V категория при неполивни условия 22, 50 лв. Имотът е образуван от имот № 151010
547 547/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 547 Землището на гр. Кула, м. "Чичилска река", имот № 153003, Пасище мера Пасище - мера - 58, 776 дка, V категория при неполивни условия 2521, 50 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Нов акт ПОС № 778/09.05.2016г.
548 548/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 548 Землището на гр. Кула, м. "Чичилска река", имот № 156007, Пасище мера Пасище - мера - 2, 671 дка, V категория при неполивни условия 114, 60 лв. Нов акт ПОС № 775/09.05.2016г.
549 549/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 549 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 147001, Пасище мера Пасище - мера - 1, 858 дка, V категория при неполивни условия 90, 60 лв. Нов акт ПОС № 781/09.05.2016г.
550 550/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 550 Землището на гр. Кула, м. "Чичилска река", имот № 156008, Пасище мера Пасище - мера - 1, 239 дка, V категория при неполивни условия 53, 20 лв.
551 551/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 551 Землището на гр. Кула, м. "Чичилска река", имот № 156031, Пасище мера Пасище - мера - 0, 806 дка, V категория при неполивни условия 34, 60 лв. Имотът е образуван от имот № 156017 Нов акт ПОС № 777/09.05.2016г.
552 552/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 552 Землището на гр. Кула, м. "Чичилска река", имот № 156033, Пасище мера Пасище - мера - 12, 867 дка, V категория при неполивни условия 552, 00 лв. Имотът е образуван от имот № 156017 Заповед за деактуване на имота № РД-18-149 от 20.08.2015 г. и Решение № 605/28.07.2015г.
553 553/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 553 Землището на гр. Кула, м. "Чичилска река", имот № 156034, Пасище мера Пасище - мера - 1, 252 дка, V категория при неполивни условия 53, 70 лв. Имотът е образуван от имот № 156017
554 554/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 554 Землището на гр. Кула, м. "Чичилска река", имот № 156045, Пасище мера Пасище - мера - 14, 629 дка, V категория при неполивни условия 627, 60 лв. Имотът е образуван от имот № 156040 Нов акт ПОС № 776/09.05.2016г.
555 555/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 555 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 166005, Пасище мера Пасище - мера - 2, 745 дка, ІХ категория при неполивни условия 29, 60 лв. Нов акт ПОС № 789/09.05.2016г.
556 556/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 556 Землището на гр. Кула, м. "Чичилска река", имот № 174004, Пасище мера Пасище - мера - 10, 286 дка, V категория при неполивни условия 541, 60 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Заповед за деактуване на имота № РД-18-161 от 02.09.2014 г.
557 557/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 557 Землището на гр. Кула, м. "Чичилска река", имот № 174005, Пасище мера Пасище - мера - 7, 154 дка, V категория при неполивни условия 348, 80 лв. Нов акт ПОС № 886/31.05.2016г.
558 558/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 558 Землището на гр. Кула, м. "Муйка", имот № 182002, Пасище мера Пасище - мера - 0, 953 дка, V категория при неполивни условия 40, 90 лв.
559 559/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 559 Землището на гр. Кула, м. "Муйка", имот № 182010, Пасище мера Пасище - мера - 9, 046 дка, V категория при неполивни условия 388, 10 лв. Имотът е образуван от имот № 182007 Нов акт ПОС № 879/31.05.2016г.
560 560/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 560 Землището на гр. Кула, м. "Муйка", имот № 184001, Пасище мера Пасище - мера - 3, 774 дка, V категория при неполивни условия 184, 00 лв.
561 561/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 561 Землището на гр. Кула, м. "Муйка", имот № 187001, Пасище мера Пасище - мера - 1, 624 дка, V категория при неполивни условия 69, 70 лв. Нов акт ПОС № 878/31.05.2016г.
562 562/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 562 Землището на гр. Кула, м. "Муйка", имот № 187003, Пасище мера Пасище - мера - 2, 557дка, V категория при неполивни условия 119, 70 лв. Нов акт ПОС № 877/31.05.2016г.
563 563/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 563 Землището на гр. Кула, м. "Муйка", имот № 187009, Пасище мера Пасище - мера - 4, 689дка, V категория при неполивни условия 201, 20 лв.
564 564/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 564 Землището на гр. Кула, м. "Поповчец", имот № 188001, Пасище мера Пасище - мера - 6, 663дка, V категория при неполивни условия 350, 80 лв. Нов акт ПОС № 876/31.05.2016г.
565 565/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 565 Землището на гр. Кула, м. "Поповчец", имот № 190001, Пасище мера Пасище - мера - 5, 248дка, V категория при неполивни условия 276, 30 лв.
566 566/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 566 Землището на гр. Кула, м. "Поповчец", имот № 191001, Пасище мера Пасище - мера - 17, 119дка, V категория при неполивни условия 834, 60 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
567 567/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 567 Землището на гр. Кула, м. "Поповчец", имот № 191007, Пасище мера Пасище - мера - 11, 355дка, V категория при неполивни условия 531, 40 лв.
568 568/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 568 Землището на гр. Кула, м. "Поповчец", имот № 191011, Пасище мера Пасище - мера - 5, 264дка, V категория при неполивни условия 225, 80 лв. Нов акт ПОС № 856/27.05.2016г.
569 569/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 569 Землището на гр. Кула, м. "Поповчец", имот № 191014, Пасище мера Пасище - мера - 8, 883дка, V категория при неполивни условия 415, 70 лв. Нов акт ПОС № 857/27.05.2016г.
570 570/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 570 Землището на гр. Кула, м. "Поповчец", имот № 191017, Пасище мера Пасище - мера - 11, 008дка, V категория при неполивни условия 515, 20 лв.
571 571/28.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 571 Землището на гр. Кула, м. "Поповчец", имот № 193006, Пасище мера Пасище - мера - 65, 730дка, V категория при неполивни условия 3076, 20 лв. Нов акт ПОС № 858/27.05.2016г.
572 572/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 572 Землището на гр. Кула, м. "Поповчец", имот № 194001, Пасище мера Пасище - мера - 4, 208дка, V категория при неполивни условия 180, 50 лв.
573 573/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 573 Землището на гр. Кула, м. "Поповчец", имот № 194002, Пасище мера Пасище - мера - 6, 626дка, V категория при неполивни условия 284, 30 лв.
574 574/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 574 Землището на гр. Кула, м. "Поповчец", имот № 194004, Пасище мера Пасище - мера - 5, 355дка, V категория при неполивни условия 229, 70 лв.
575 575/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 575 Землището на гр. Кула, м. "Поповчец", имот № 194005, Пасище мера Пасище - мера - 19, 180дка, V категория при неполивни условия 822, 40 лв. Нов акт ПОС № 859/27.05.2016г.
576 576/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 576 Землището на гр. Кула, м. "Поповчец", имот № 195017, Пасище мера Пасище - мера - 38, 678дка, V категория при неполивни условия 1810, 10 лв. Имотът е образуван от имот № 195004 Нов акт ПОС № 860/27.05.2016г.
577 577/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 577 Землището на гр. Кула, м. "Поповчец", имот № 195019, Пасище мера Пасище - мера - 20, 260дка, V категория при неполивни условия 869, 20 лв. Имотът е образуван от имот № 195016 Нов акт ПОС № 861/27.05.2016г.
578 578/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 578 Землището на гр. Кула, м. "Поповчец", имот № 196004, Пасище мера Пасище - мера - 4, 072дка, V категория при неполивни условия 174, 70 лв. Нов акт ПОС № 862/27.05.2016г.
579 579/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 579 Землището на гр. Кула, м. "Поповчец", имот № 196005, Пасище мера Пасище - мера - 3, 145дка, V категория при неполивни условия 134, 90 лв.
580 580/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 580 Землището на гр. Кула, м. "Поповчец", имот № 196006, Пасище мера Пасище - мера - 1, 738дка, V категория при неполивни условия 74, 60 лв.
581 581/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 581 Землището на гр. Кула, м. "Чичилска река", имот № 197003, Пасище мера Пасище - мера - 1, 367дка, V категория при неполивни условия 58, 60 лв.
582 582/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 582 Землището на гр. Кула, м. "Требежите", имот № 200011, Пасище мера Пасище - мера - 14, 512дка, V категория при неполивни условия 622, 60 лв. Имотът е образуван от имот № 200006 Нов акт ПОС № 863/27.05.2016г.
583 583/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 583 Землището на гр. Кула, м. "Требежите", имот № 200013, Пасище мера Пасище - мера - 3, 300дка, V категория при неполивни условия 128, 70 лв. Имотът е образуван от имот № 200007
584 584/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 584 Землището на гр. Кула, м. "Требежите", имот № 200014, Пасище мера Пасище - мера - 12, 779дка, V категория при неполивни условия 498, 40 лв. Имотът е образуван от имот № 200007
585 585/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 585 Землището на гр. Кула, м. "Требежите", имот № 202001, Пасище мера Пасище - мера - 19, 807дка, V категория при неполивни условия 772, 40 лв. Нов акт ПОС № 828/10.05.2016г.
586 586/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 586 Землището на гр. Кула, м. "Чичилска река", имот № 203010, Пасище мера Пасище - мера - 1, 021дка, V категория при неполивни условия 39, 80 лв.
587 587/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 587 Землището на гр. Кула, м. "Чичилска река", имот № 203011, Пасище мера Пасище - мера - 7, 610дка, V категория при неполивни условия 296, 80 лв.
588 588/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 588 Землището на гр. Кула, м. "Требежите", имот № 206005, Пасище мера Пасище - мера - 2, 411дка, V категория при неполивни условия 94, 00 лв.
589 589/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 589 Землището на гр. Кула, м. "Требежите", имот № 206026, Пасище мера Пасище - мера - 19, 123дка, V категория при неполивни условия 745, 80 лв. Имотът е образуван от имот № 206021 Нов акт ПОС № 864/27.05.2016г.
590 590/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 590 Землището на гр. Кула, м. "Требежите", имот № 206036, Пасище мера Пасище - мера - 90, 895дка, V категория при неполивни условия 3544, 90 лв. Имотът е образуван от имот № 206030 Нов акт ПОС № 865/27.05.2016г.
591 591/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 591 Землището на гр. Кула, м. "Требежите", имот № 206040, Пасище мера Пасище - мера - 59, 224дка, V категория при неполивни условия 2309, 70 лв. Имотът е образуван от имот № 206025 Нов акт ПОС № 866/27.05.2016г.
592 592/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 592 Землището на гр. Кула, м. "Мехмеда", имот № 213010, Пасище мера Пасище - мера - 0, 965дка, ІІІ категория при неполивни условия 56, 90 лв.
593 593/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 593 Землището на гр. Кула, м. "Мехмеда", имот № 213018, Пасище мера Пасище - мера - 14, 311дка, ІІІ категория при неполивни условия 844, 30 лв. Имотът е образуван от имот № 213008 Заповед за деактуване на имота № РД-18-160 от 02.09.2014 г.
594 594/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 594 Землището на гр. Кула, м. "Мехмеда", имот № 213023, Пасище мера Пасище - мера - 4, 351дка, ІІІ категория при неполивни условия 282, 40 лв. Имотът е образуван от имот № 213020
595 595/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 595 Землището на гр. Кула, м. "Циганско ливаде", имот № 239002, Пасище мера Пасище - мера - 1, 769дка, ІІІ категория при неполивни условия 104, 40 лв.
596 596/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 596 Землището на гр. Кула, м. "Циганско ливаде", имот № 239004, Пасище мера Пасище - мера - 0, 644дка, ІІІ категория при неполивни условия 37, 80 лв.
597 597/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 597 Землището на гр. Кула, м. "Циганско ливаде", имот № 239007, Пасище мера Пасище - мера -1, 366дка, ІІІ категория при неполивни условия 80, 60 лв.
598 598/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 598 Землището на гр. Кула, м. "Циганско ливаде", имот № 240001, Пасище мера Пасище - мера -2, 444дка, ІІІ категория при неполивни условия 129, 80 лв.
599 599/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 599 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 243003, Пасище мера Пасище - мера -10, 312дка, V категория при неполивни условия 482, 60 лв. Върху имота има следните ограничения: 1Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3м. от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки, и трайни насаждения.
600 600/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 600 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 243005, Пасище мера Пасище - мера -3, 617дка, V категория при неполивни условия 155, 20 лв. Върху имота има следните ограничения: 1Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3м. от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки, и трайни насаждения. Нов акт ПОС № 870/27.05.2016г.
601 601/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 601 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 243007, Пасище мера Пасище - мера -7, 884дка, V категория при неполивни условия 338, 20 лв. Върху имота има следните ограничения: 1Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3м. от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки, и трайни насаждения. Нов акт ПОС № 871/27.05.2016г.
602 602/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 602 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 245033, Пасище мера Пасище - мера -5, 221дка, V категория при неполивни условия 254, 50 лв. Имотът е образуван от имот № 245018
603 603/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 603 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 246005, Пасище мера Пасище - мера -16, 716дка, ІІІ категория при неполивни условия 1232, 80 лв.
604 604/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 604 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250016, Пасище мера Пасище - мера -3, 550дка, ІХ категория при неполивни условия 35, 50 лв. Нов акт ПОС № 873/27.05.2016г.
605 605/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 605 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250017, Пасище мера Пасище - мера -20, 184дка, ІХ категория при неполивни условия 201, 80 лв. Нов акт ПОС № 915/13.06.2016г.
606 606/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 606 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250020, Пасище мера Пасище - мера -8, 034дка, ІХ категория при неполивни условия 80, 30 лв.
607 607/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 607 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250021, Пасище мера Пасище - мера -1, 415дка, ІХ категория при неполивни условия 14, 20 лв. Нов акт ПОС № 916/13.06.2016г.
608 608/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 608 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250024, Пасище мера Пасище - мера -1, 703дка, ІХ категория при неполивни условия 17, 00 лв.
609 609/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 609 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250035, Пасище мера Пасище - мера -10, 287дка, ІХ категория при неполивни условия 102, 90 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Нов акт ПОС № 917/13.06.2016г.
610 610/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 610 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250039, Пасище мера Пасище - мера -2, 556дка, ІХ категория при неполивни условия 25, 60 лв.
611 611/31.03.2014 г. Регис тър 1 Досие 611 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250044, Пасище мера Пасище - мера -2, 506дка, ІХ категория при неполивни условия 25, 10 лв.
612 612/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 612 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250046, Пасище мера Пасище - мера -2, 068дка, ІХ категория при неполивни условия 20, 70 лв.
613 613/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 613 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250048, Пасище мера Пасище - мера -1, 795дка, ІХ категория при неполивни условия 18, 00 лв.
614 614/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 614 Землището на гр. Кула, м. "Мехмеда", имот № 213009, Пасище мера Пасище - мера -0, 685дка, ІІІ категория при неполивни условия 36, 40 лв.
615 615/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 615 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 246001, Пасище мера Пасище - мера -2, 937дка, ІІІ категория при неполивни условия 216, 60 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Нов акт ПОС № 874/31.05.2016г.
616 616/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 616 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250049, Пасище мера Пасище - мера -3, 161дка, ІХ категория при неполивни условия 31, 60 лв.
617 617/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 617 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250050, Пасище мера Пасище - мера -2, 823дка, ІХ категория при неполивни условия 28, 20 лв.
618 618/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 618 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250056, Пасище мера Пасище - мера -20, 697дка, ІХ категория при неполивни условия 207, 00 лв. Имотът е образуван от имот № 250023 Нов акт ПОС № 918/13.06.2016г.
619 619/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 619 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250072, Пасище мера Пасище - мера -7, 000дка, ІХ категория при неполивни условия 70, 00 лв. Имотът е образуван от имот № 250070 Нов акт ПОС № 919/13.06.2016г.
620 620/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 620 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250074, Пасище мера Пасище - мера -3, 145дка, ІХ категория при неполивни условия 31, 50 лв. Имотът е образуван от имот № 250038
621 621/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 621 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250086, Пасище мера Пасище - мера -8, 986дка, ІХ категория при неполивни условия 89, 90 лв. Имотът е образуван от имот № 250003. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Нов акт ПОС № 920/13.06.2016г.
622 622/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 622 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250081, Пасище мера Пасище - мера - 4, 500дка, ІХ категория при неполивни условия 45, 00 лв. Имотът е образуван от имот № 250069
623 623/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 623 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250087, Пасище мера Пасище - мера - 34, 767дка, ІХ категория при неполивни условия 347, 70 лв. Имотът е образуван от имот № 250003 Нов акт ПОС № 921/13.06.2016г.
624 624/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 624 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 255006, Пасище мера Пасище - мера - 4, 300дка, ІХ категория при неполивни условия 43, 00 лв. Нов акт ПОС № 925/13.06.2016г.
625 625/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 625 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 255011, Пасище мера Пасище - мера - 11, 008дка, ІХ категория при неполивни условия 110, 10 лв. Имотът е образуван от имот № 255001 Нов акт ПОС № 922/13.06.2016г.
626 626/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 626 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 255012, Пасище мера Пасище - мера - 9, 819дка, ІХ категория при неполивни условия 98, 20 лв. Имотът е образуван от имот № 255001 Нов акт ПОС № 923/13.06.2016г.
627 627/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 627 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 255013, Пасище мера Пасище - мера - 5, 236дка, ІХ категория при неполивни условия 52, 40 лв. Имотът е образуван от имот № 255001 Нов акт ПОС № 924/13.06.2016г.
628 628/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 628 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 256003, Пасище мера Пасище - мера - 73, 664дка, ІХ категория при неполивни условия 736, 60 лв. Нов акт ПОС № 926/13.06.2016г.
629 629/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 629 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250076, Пасище мера Пасище - мера - 2, 787дка, ІХ категория при неполивни условия 27, 90 лв. Имотът е образуван от имот № 250028
630 630/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 630 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 257008, Пасище мера Пасище - мера - 1, 301дка, V категория при неполивни условия 63, 40 лв. Нов акт ПОС № 931/13.06.2016г.
631 631/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 631 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 257021, Пасище мера Пасище - мера - 6, 483дка, V категория при неполивни условия 341, 30 лв. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Нов акт ПОС № 927/13.06.2016г.
632 632/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 632 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 257025, Пасище мера Пасище - мера - 3, 593дка, V категория при неполивни условия 175, 20 лв. Нов акт ПОС № 928/13.06.2016г.
633 633/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 633 Землището на гр. Кула, м. "Липака", имот № 260005, Пасище мера Пасище - мера - 2, 931дка, V категория при неполивни условия 154, 30 лв.
634 634/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 634 Землището на гр. Кула, м. "Липака", имот № 260006, Пасище мера Пасище - мера - 0, 724дка, V категория при неполивни условия 35, 30 лв.
635 635/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 635 Землището на гр. Кула, м. "Липака", имот № 260015, Пасище мера Пасище - мера - 6, 840дка, V категория при неполивни условия 360, 10 лв. Имотът е образуван от имот № 260001. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Нов акт ПОС № 933/13.06.2016г.
636 636/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 636 Землището на гр. Кула, м. "Липака", имот № 260020, Пасище мера Пасище - мера - 29, 750дка, V категория при неполивни условия 1566, 30 лв. Имотът е образуван от имот № 260013. Върху имота има следните ограничения: 130 За ВА 6 kV. 20 kV. И до 35 kV. При трасе в земеделски земи: 7, 5 м. в т. ч. спрямо оста на електропровода 5м. от страната, избрана за обслужване и 2, 5м. от другата страна.Сервитути за имота: 7, 50м., 5, 00м. от едната страна и 2, 50м. от другата страна. Ограничения на ползването са съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба 16 от 09.06.2004г. на МРРБ, МЗП и МЕЕЕ. Нов акт ПОС № 816/10.05.2016г.
637 637/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 637 Землището на гр. Кула, м. "Липака", имот № 261015, Пасище мера Пасище - мера - 4, 592дка, V категория при неполивни условия 214, 90 лв. Имотът е образуван от имот № 261010. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Нов акт ПОС № 817/10.05.2016г.
638 638/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 638 Землището на гр. Кула, м. "Липака", имот № 263001, Пасище мера Пасище - мера - 4, 590дка, V категория при неполивни условия 214, 80 лв.
639 639/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 639 Землището на гр. Кула, м. "Липака", имот № 270007, Пасище мера Пасище - мера - 1, 981дка, V категория при неполивни условия 85, 00 лв.
640 640/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 640 Землището на гр. Кула, м. "Липака", имот № 270013, Пасище мера Пасище - мера - 3, 000дка, V категория при неполивни условия 128, 70 лв. Имотът е образуван от имот № 270009 Нов акт ПОС № 815/10.05.2016г.
641 641/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 641 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 257037, Пасище мера Пасище - мера - 27, 987дка, V категория при неполивни условия 1364, 40 лв. Имотът е образуван от имот № 257035 Нов акт ПОС № 929/13.06.2016г.
642 642/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 642 Землището на гр. Кула, м. "Липака", имот № 270014, Пасище мера Пасище - мера - 20, 390дка, V категория при неполивни условия 874, 70 лв. Имотът е образуван от имот № 270009 Нов акт ПОС № 814/10.05.2016г.
643 643/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 643 Землището на гр. Кула, м. "Липака", имот № 289034, Пасище мера Пасище - мера - 4, 081дка, ІІІ категория при неполивни условия 599, 90 лв. Имотът е образуван от имот № 289007 Нов акт ПОС № 802/10.05.2016г.
644 644/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 644 Землището на гр. Кула, м. "Липака", имот № 289035, Пасище мера Пасище - мера - 6, 945дка, ІІІ категория при неполивни условия 409, 80 лв. Имотът е образуван от имот № 289007
645 645/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 645 Землището на гр. Кула, м. "Липака", имот № 290016, Пасище мера Пасище - мера - 9, 215дка, V категория при неполивни условия 395, 30 лв.
646 646/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 646 Землището на гр. Кула, м. "Липака", имот № 290058, Пасище мера Пасище - мера - 65, 841дка, V категория при неполивни условия 2824, 60 лв. Имотът е образуван от имот № 290050 Заповед за деактуване на имота № РД-18-121 от 15.07.2014 г. и Решение на ОбС -Кула 442/17.06.2014г.
647 647/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 647 Землището на гр. Кула, м. "Липака", имот № 290057, Пасище мера Пасище - мера - 1, 287дка, V категория при неполивни условия 55, 20 лв. Имотът е образуван от имот № 290050 Нов акт ПОС № 800/10.05.2016г.
648 648/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 648 Землището на гр. Кула, м. "Липака", имот № 291023, Пасище мера Пасище - мера - 5, 242дка, ІХ категория при неполивни условия 46, 10 лв. Имотът е образуван от имот № 291012
649 649/03.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 649 Землището на гр. Кула, м. "Липака", имот № 291040, Пасище мера Пасище - мера - 2, 906дка, ІХ категория при неполивни условия 23, 20 лв. Имотът е образуван от имот № 291037 Нов акт ПОС № 798/09.05.2016г.
650 650/07.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 650 Землището на гр. Кула, м. "Липака", имот № 291004, Пасище мера Пасище - мера - 4, 940дка, ІХ категория при неполивни условия 43, 50 лв.
651 651/07.04.2014 г. Регис тър 1 Досие 651 Землището на гр. Кула, м. "Липака", имот № 291035, Пасище мера Пасище - мера - 1, 051дка, ІХ категория при неполивни условия