одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради за 2017

Уникален идентификатор:  0cccd3ca-4ce2-4649-b44f-a49af667c338

община Септември технически паспорти

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-09 11:31:10
  • Създаден от: nina_vardina
  • Последна промяна: 2019-08-09 11:31:10

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ПРЕЗ 2017 г.

Регистрационен номер Име, категория и местонахождение на строежа Дата на одобрения проект № на разрешението за строеж № на удостоверението за въвеждане в експлоатация/разрешението за ползване
01/20.01.2017г. „Преустройство на съществуваща сграда и нова пристройка към нея, за малка винарна ( до 10 000 л. вина)”, строеж категория пета по чл.137 от ЗУТ, със застроена площ – 60,00 кв.м , находящ се в УПИ Х-20, в кв 2 по плана на гр.Септември. 01.07.2016г 71/01.07.2016г 01/20.01.2017г.
02/25.01.2017г. „Кабелна линия НН от муфа НН на ТП-2 до КРШ1, монтиран пред УПИ Х-449 и от КРШ1 до КРШ2 , монтиран пред УПИ ХІІ-общ., в кв.33 в с. Симеоновец и изграждане на нова ВЛНН от съществуващ ЖБ стълб №19 монтиран пред УПИ ХІІ-общ. до съществуващ ЖБ стълб №39, монтиран пред УПИ ХІ-457 в кв.27 в с. Симеоновец” , строеж категория трета по чл.137 от ЗУТ, с дължина на трасето 233 лин.м., находящ се в с. Симеоновец, общ. Септември 27.09.2016г 118/27.09.2016г.
03/25.01.2017г „Кабелна линия НН от ТНН на ТП№8”Кулата” до КРШ пред УПИ VІІІ-309, кв.45 и от КРШ до ново модулно ел. табло пред УПИ І-329, кв.44 гр. Септември”, строеж категория трета по чл.137 от ЗУТ, с обща дължина на трасето 330 лин.м., находящ се в гр. Септември 29.11.2016г. 133/09.11.2016г.
04/31.01.2017г. „Комплекс за отдих и туризъм” – строеж категория пета по чл.137 от ЗУТ, с обща ЗП – 704,40 кв.м. (сграда „1” – 117,40 кв.м, сграда „2” – 117,40 кв.м, сграда „3” – 117,40 кв.м , сграда „4” – 117,40 кв.м, сграда „5” – 117,40 кв.м, сграда „6” – 58,70 кв.м и сграда „7” – 58,70 кв.м ), находящ се в УПИ VІІ – Комплекс за отдих , туризъм, търговия и услуги (сгради 1,2,3,4,5,6) и УПИ ХІ- Комплекс за отдих , туризъм, търговия и услуги (сграда 7) в кв. 66а по плана на с. Варвара, общ. Септември. 10.02.2016г 33/10.02.2016г. 02/31.01.2017г
05/15.02.2017г. "Стопанска сграда"- строеж категория пета по чл.137 от ЗУТ, с ЗП - 31.50 кв.м, находяща се в УПИ ХVІ-1557, в кв. 102 по плана на гр. Септември 08.08.2016г. 84/08.08.2017г. 04/20.02.2017г.
05а/20.02.2017г. "Магазин за промишлени стоки" - строеж категория пета по чл.137 от ЗУТ, със ЗП-43.50 кв.м., находящ се в УПИ V-1696 в кв.126 по плана на гр. Септември 01.08.2016г 80/01.08.2016г. 03/20.02.2017г.
06/23.02.2017г. "Газоснабдяване на Община Септември", Подобект - "Отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия клон 6 за захранване на ПИ№ 00036, ПИ №000305, ПИ №00078 ТТР 1В6.1 2015 20.06.2016г 68/20.06.2016г.
07/02.03.2017г. "Базова станция № 2791 с честотен обхват 900,1800 и 2100 MНz на "Теленор България " АД, находяща се на покрива на сграда в УПИ І-198 в кв.35 по плана на с. Ковачево 12.09.2016г. 98/12.09.2016г.
08/02.03.2017г Базова станция № 2792 с честотен обхват 900 MНz на Теленор България " АД, находяща се на покрива на сграда в УПИVІІІ-РПК в кв.8 по плана на с. Лозен 12.09.2016г. 97/12.09.2016г
09/14.03.2017г. "Жилищна сграда " в гр. Септември, бул. "България " №63, УПИ ІІ- за общ. жил. сграда , в кв.92 по плана на гр. Септември
10/14.03.2017г. Жилищна сграда в гр. Септември, бул. "България " №67, УПИ ІІ- за общ. жил. сграда , в кв.92 по плана на гр. Септември
11/14.03.2017г. Жилищна сграда в гр. Септември, бул. "България " №65, УПИ ІІ- за общ. жил. сграда , в кв.92 по плана на гр. Септември
12/15.03.2017г. "Склад за амбалаж и авторазтоварище", находящ се в УПИ ХХХза производствена, складова и търговска дейност(ПИ №000201), м. Адата, землище на гр. Септември, със ЗП- 101.2 кв.м 26.04.2016г. 51/26.04.2016г. 05/17.03.2017г.
13/28.03.2017г. "Общинска административна сграда", находяща се в УПИ ІІІ-за админинистративни нужди, в кв. 91 по плана на гр. Септември, - анулирано
14/18.04.2017г "БКТП тип ВМ01, 20/0.04 kv, 1х400 kVA за захранване на Винарна, находящ се в УПИ І-12.13.14.15 за винарна, м. Орешака, землище на с. Бошуля 04.06.2015г и 24.08.2016г. 40/04.06.2015г. И заповед № 08/24.08.2016г
15/19.04.2017г. обект -"Магазин за строителни материали" , находящ се в УПИ VІІІ-2284-търговия и услуги, кв.154 по плана на гр. Септември 05.05.2016г 54/13.05.2016г. 06/20.04.2017г.
16/19.04.2017г. обект - "Производствена сграда(манипулационно помещение, камера за съхранение на готовата продукция, санитарни помещения и навеси), находящ се в ПИ № 000451, м. Долната Ада", землище гр. Ветрен 04.06.2015г. 39/04.06.2015г. 07/20.04.2017г.
17/03.05.2017г. обект -"Преустройство на съществуващи сгради и пристройки към тях за пакетиране и складиране на хлебни изделия", находящ се в ПИ № 000033, м. Адата в землището на гр. Септември 29.09.2015г. 78/29.09.2015г. 09/05.05.2017г.
18/04.05.2017г обект - "Кабелна линия 20kv,от РОММ на ЖР стълб № 164 на ВЛ 20kv,"Бошуля" до нов БКТП(собственост на потребителя), монтира в УПИ І-12.13.14.15 за винарна , местност Орешака , землище на с. Бощуля 08.12.2016г 145/08.12.2016 г.
19/05.05.2017г. обект -"Оранжерия за домати и краставици, обслужващи сгради за котелно, помпи и огняр, навес за твърдо гориво" 12.09.2008г 34/21.05.2015г. 10/09.05.2017г.
20/12.05.2017г. обект -"Преустройство на недовършен първи етаж от сграда в магазин за дрехи и надстройка на втори етаж за жилище, находящ се в УПИ І-търговия и услуги в кв. 40а по плана на с. Ковачево 05.12.2013г 110/12.12.2013г. 12/05.06.2017г.
21/15.05.2017г. обект - "Реконструкция на главен водопровод за захранване на гр. Септември по бул. "България" от о.т.13, кв. 2.4 до 33м преди о.т.667, кв.74.88 08.01.2016г 01/08.01.2016г.
22/25.05.2017г. обект -"Многофамилна жилищна сграда на ул. "Еделвайси ул. "Княз Борис І №16, гр. Септември по НПЕЕ на многофамилни жилищни сгради", , находящ се в УПИ VІІ-за общ. жил. сграда в кв.118 по плана на гр. Септември 26.10.2016г. 129/26.10.2016г. 11/30.05.2017г.
23/26.05.2017г. обект - "Преустройство на съществуваща базова станция № 3141, находяща се в ПИ № 035298, м. Харманите , землище гр. Ветрен 30.05.2016г 60/30.05.2016г
24/02.06.2017г. обект -"Автомобилна газоснабдителна станцияза компресиран природен газ, находящ се в ПИ № 000033, м. Адата, землище на гр. Септември 10.02.2016г. 34/10.02.2016г.
25/08.06.2017г. обект -"Многофамилна жилищна сграда на бул. "България"№78, гр. Септември по ННЕЕ на многофамилни жилищни сгради, находящя се в УПИ Х-общежитие, кв.74 по плана на гр. Септември 06.12.2016г. 144/06.12.2016г. 13/08.06.2017г.
26/14.06.2017г. обект - "Преустройство на съществуваща GSM базова станция № 3149, ноходящ се в ПИ № 013004, м. Градините, землище с. Варвара 30.05.2016г. 61/30.05.2016г.
27/15.06.2017г. обект -"Далекосъобщителна мобилна мрежа на "Булсатком" ЕАД- DCS/LTE/WI-FI с № PDZ115- Септември с честотен обхват 1800 MHZ 30.12.2015г 98/30.12.2015г.
28/19.06.2017г. обект - "Многофамилна жилищна сграда на бул. "България"№63, гр. Септември по ННЕЕ на многофамилни жилищни сгради, находящя се в УПИ ІІ- за общ. жил. сгради, кв.92 по плана на гр. Септември 06.04.2017г. 33/06.04.2017г. 14/21.06.2017г.
29/19.06.2017г. обект - "Метален навес" , находящ се в ПИ № 3002, кв.155 по плана на гр. Септември 24.03.2005г 14/24.03.2005г. 16/26.06.2017г.
30/26.06.2017г. обект - "Допълнителна отоплителна мрежа , ел. отопление на улуците, и ново политилиеново покритие на съществуващата оранжерия", ноходящ се в ПИ № 012090, м. Дърмата, землище на с. Ветрен дол 21.05.2015г. 35/21.05.2015г. 15/26.06.2017г.
31/28.06.2017г. обект "Жилищна сграда" , находяща се в УПИ VІ-184, кв.47 по плана на с. Ковачево 28.03.2011г. 90/23.08.2017г. 17/30.06.2017г.
32/20.07.2017г. обект " Едноетажна жилищна сграда" , находяща се в УПИ ХІІ-457, кв. 49 по плана на с. Виноградец 22.04.2010г. 22/2204.2010г. 18/24.07.2017г.
33/27.07.2017г. обект " Реконструкция на трафопост и присъединяване на обект Цех за преработка и пакетаж на билки", находящ се в УПИ ІV-308, кв. 79 по плана на с. Варвара 52/28.04.2009
34/27.07.2017г. обект " Кабелна линия 20 kv от същ. муфа 20kv до нов ЖР стълб № 66/8 на ВЛ "Победа" в с. Ковачево 27.09.2016г 117/27.09.2016г. И заповед № 07/17.05.2017г за промяна по време на строителството
35/07.08.2017г. обект " Винарна - етапно строителство І-ви етап Сграда за съхранение на селскостопанска продукция, земеделска техника и инвентар в УПИ І-12.13.14.15 за винарна, м. "Орешака" в землище с. Бошуля 08.12.2016г. 146/08.12.2016г. 19/07.08.2017г.
36/10.08.2017г. обект " Изграждане на нова ВЛНН от стъл ЖР №5, изв.Б на ТП №1 до нов стрълб, разположен пред УПИ V-общ., кв.33 по плана на с. Ковачево 05.04.2017г. 32/05.04.2017г.
37/17.08.2017г. обект "Многофамилна жилищна сграда на бул. България № 65, вх. А и вх. Б гр. Септември по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в УПИ ІІ-за общ. жил. сграда в кв.92 по план ана гр. Септември 10.04.2017г 34/10.04.2017г. 20/17.08.2017г.
38/22.08.2017г. обект "Фризьорски салон " , находящ се в УПИ ХІІІ-729 в кв. 41 по плана на гр. Септември 30.05.2016г. 59/30.05.2016г. 21/22.08.2017г.
39/15.09.2017г. обект: "Кабелна линия НН от ТНН на ТП"Калоян" до КРШ пред УПИ Х, кв.25 и от КРШ до ново ел. табло монтирано пред УПИ ІІІ , кв.25 гр. Септември 05.04.2017г. 31/05.04.2017г
40/20.09.2017г. обект "Стопанско помещение за съхранение на инвентар и инструменти и навеси" в ПИ № 000007, м. "Градините , землище на с. Злокучене" 30.06.2015г. 47/30.06.2015г. 19/07.08.2017г.
41/21.09.2017г. обект " Жилищна сграда" в УПИ ХІІІ-386.387, кв.24 с. Бошуля 21.11.2014г. 88/21.11.2017г.
42/25.09.2017г. обект "Преустройство на съществуваща сграда и нова пристройка за гараж(със стълба в УПИ ХV-487,488,489 към съществуващ паркинг) в УПИ І-490 в кв. 57 по плана на с. Варвара 23.06.2016г. 44/23.06.2016г. 24/25.09.2017г
43/25.09.2017г. обект " Реконструкция на съществуваща сграда и пристройка за хранителен магазин " в УПИХІV-506, кв.16 по плана на с. Семчиново 18.04.2017г. 38/18.04.2017г. 25/25.09.2017г
44/12.10.2017г. обект " Оптично кабелно захранване на "Сибанк" АД , ул. "Поп Богомил " , гр. Септември 10.05.2017г. 43/10.05.2017г. 26/12.10.2017г.
45/18.10.2017г. обект "Кабелна линия НН захранваща склад за амбалаж в ПИ № 000201", находящ се в м. "Адата", землище на гр. Септември 29.03.2017г. 029/29.03.2017г. 27/18.10.2017г.
46/20.10.2017г. обект " Кафене" първи под етап от І- ви етап " Магазин за хранителни стоки и кафене" в УПИ ІІ-013009 за търговска обслужваща дейност в м. Гермето, землище на гр. Септември 26.01.2012г. 04/26.01.2012г., заповед № 11/16.11.2014г. 28/23.10.2017г.
47/15.11.2017г. обект " Общинска административна сграда" в УПИ ІІІ-за административни нужди в кв. 91 по плана на гр. Септември
48/24.11.2017г. обект:"Църква" в УПИ ХІV-1658 за църква в кв.109 по плана на гр. Септември 08.10.2015г. 81/08.10.2015г. 29/27.11.2017г.
49/07.12.2017г. обект :" Сградно водопроводно отклонение , УПИ І-за хотел и ресторант в кв.4а, Варварски минерални бани 25.09.2017г. 84/25.09.2017г.
50/13.12.2017г. обект : Учебен корпус и киносалон, ПИ № 000049, землище с. Бошуля
51/29.12.2017г. обект:" Надстройка на съществуващ магазинза хранителни стоки ( с покриване на калкана на сградата в УПИ Х-900) за оформяне на стаи за гости 27.02.2014г. 24/27.02.2014г. 01/04.01.2018г.