одобрен

SEBRA-2019-07-04

Уникален идентификатор:  0d79b1bc-6cc6-4213-90e8-291641e73a74

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 10:43:37
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-07-12 10:43:37

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4887970.76
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 80725.08000000002
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 14693.03
10 xxxx Издръжка 10752416.69
18 xxxx Други разходи 1361712.49
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2955133.44
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 97939144.19
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 12743498.49
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 11316872.61
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 3367
88 xxxx Средства на разпореждане 1998186.32
89 xxxx Друго финансиране 1316023.85
90 xxxx Възстановени приходи 422544.82
91 xxxx Теглене на BGN в брой 22000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 10354.47
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -815779.5
96 xxxx Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи 0
98 xxxx Други операции в БНБ -172242.27
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 1906702
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 746409.49
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 67245249
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 269821.56
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 17000000
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия, в т.ч. за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 1106589.71
Общо:  233111393.22999996
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1546.11
90 xxxx Възстановени приходи 11915.11
Общо:  13461.22
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19724.59
10 xxxx Издръжка 76256.54
18 xxxx Други разходи 5042.58
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 21626.98
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4102.94
90 xxxx Възстановени приходи 7308.32
98 xxxx Други операции в БНБ 26.7
Общо:  134088.65
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 21143.19
Общо:  21143.19
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 418
10 xxxx Издръжка 172031.12
18 xxxx Други разходи 36720.86
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 12697.96
90 xxxx Възстановени приходи 32079.28
Общо:  253947.22
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 401475.81
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 129240
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 300000
88 xxxx Средства на разпореждане 223
Общо:  830938.81
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 44486.4
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 26250
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 241606.62
Общо:  312343.02
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 139599
10 xxxx Издръжка 1624163.83
18 xxxx Други разходи 301789.22
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 12800
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери -0.01
88 xxxx Средства на разпореждане 1582.51
90 xxxx Възстановени приходи 21402.71
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -1048484.45
Общо:  1052852.81
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10143.04
10 xxxx Издръжка 1688738.73
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 19854
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 202187.81
88 xxxx Средства на разпореждане 67520.21
89 xxxx Друго финансиране 1047
90 xxxx Възстановени приходи 253207.12
Общо:  2242697.91
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12539.54
10 xxxx Издръжка 271363.58
90 xxxx Възстановени приходи 901.08
Общо:  284804.2
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 139789.89
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 16365.67
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 263.97
10 xxxx Издръжка 149893.07
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1235509.93
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 41813.08
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1592693.18
Общо:  3176328.79
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 315219.72
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 3844.14
10 xxxx Издръжка 581597.15
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 436146.98
88 xxxx Средства на разпореждане 4419.58
90 xxxx Възстановени приходи 6119.4
Общо:  1347346.97
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 242595.64
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 11012.18
10 xxxx Издръжка 266146.79
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11394
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4685334.7
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 18752
88 xxxx Средства на разпореждане 33113.84
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 11239.53
98 xxxx Други операции в БНБ -166953.64
Общо:  5112635.04
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 135672.8
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 60515.27
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 574.6
10 xxxx Издръжка 575133.33
18 xxxx Други разходи 285075.63
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 210
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 50394.91
90 xxxx Възстановени приходи 40294.02
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -33755.73
Общо:  1114114.83
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14812.38
10 xxxx Издръжка 39386.31
88 xxxx Средства на разпореждане 352
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 29.34
Общо:  54580.03
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 26684.13
88 xxxx Средства на разпореждане 88270.08
90 xxxx Възстановени приходи 520
Общо:  115474.21
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 317108.63
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 52244
Общо:  369352.63
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4702.9
10 xxxx Издръжка 930983.13
18 xxxx Други разходи 264
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 32581.44
88 xxxx Средства на разпореждане 5498.05
90 xxxx Възстановени приходи 945.03
Общо:  974974.55
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 54730
10 xxxx Издръжка 30875.36
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 29.34
Общо:  85634.7
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7612.52
Общо:  7612.52
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 555
10 xxxx Издръжка 36290.88
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 70815
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 49274.4
88 xxxx Средства на разпореждане 312000
Общо:  468935.28
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3418.58
Общо:  3418.58
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11460
10 xxxx Издръжка 7053.85
Общо:  18513.85
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3575.34
88 xxxx Средства на разпореждане 21639.63
Общо:  25214.97
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 41120
10 xxxx Издръжка 145794.65
90 xxxx Възстановени приходи 24999.4
Общо:  211914.05
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6858.33
Общо:  6858.33
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 23621.3
18 xxxx Други разходи 365
Общо:  23986.3
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 21921.91
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 545.98
Общо:  27467.89
Съвет за електронни медии ( 044******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1763.14
Общо:  1763.14
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17711.91
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6063.07
98 xxxx Други операции в БНБ -5315.33
Общо:  18459.65
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1009.76
10 xxxx Издръжка 2465075.5
18 xxxx Други разходи 730954.2
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 65696521.96
90 xxxx Възстановени приходи 12479.73
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 19.56
Общо:  68906060.71
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11382.13
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 31812292.08
88 xxxx Средства на разпореждане 1335.75
90 xxxx Възстановени приходи 28.5
Общо:  31825038.46
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3505.91
10 xxxx Издръжка 11008.19
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3794.31
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 119.3
Общо:  18427.71
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 26815.18
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  26815.18
Българска телеграфна агенция ( 063******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 16856.2
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5867.49
Общо:  22723.69
Централна избирателна комисия ( 082******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 621.5
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4971.54
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
Общо:  7593.04
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1717.18
Общо:  1717.18
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 87993.33
18 xxxx Други разходи 660
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 7141.33
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 37935.17
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 3367
Общо:  137096.83
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2246.69
90 xxxx Възстановени приходи 4642.1
Общо:  6888.79
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2886.96
Общо:  2886.96
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* )
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 825658.28
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 232168.85
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5553069.91
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3809174.93
89 xxxx Друго финансиране 1059542.97
Общо:  11479614.94
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8420.08
Общо:  8420.08
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 75234.39
88 xxxx Средства на разпореждане 11600
Общо:  86834.39
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 293.6
10 xxxx Издръжка 10465.84
Общо:  10759.44
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* )
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 335488
Общо:  335488
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 250461.76
Общо:  250461.76
Учителски пенсионен фонд ( 745******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 52.05
Общо:  52.05
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 78430.14
18 xxxx Други разходи 73
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1466.87
Общо:  79970.01
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 25156.17
Общо:  25156.17
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14909.26
18 xxxx Други разходи 538
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4000
Общо:  19447.26
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 24710.47
Общо:  24710.47
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7403.41
10 xxxx Издръжка 382.06
Общо:  7785.47
Технически университет - Варна ( 814******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6009.23
10 xxxx Издръжка 8072.03
18 xxxx Други разходи 230
Общо:  14311.26
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 50.89
10 xxxx Издръжка 3004.94
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2959.5
88 xxxx Средства на разпореждане 7533.61
90 xxxx Възстановени приходи 3997.15
Общо:  17546.09
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20398.72
Общо:  20398.72
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 45069.1
88 xxxx Средства на разпореждане 1190.06
Общо:  46259.16
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10220.26
10 xxxx Издръжка 55599.48
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2132.58
90 xxxx Възстановени приходи 836
Общо:  68788.32
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4150.18
10 xxxx Издръжка 5995.61
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 30000
Общо:  40145.79
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2742.15
89 xxxx Друго финансиране 4056
Общо:  6798.15
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 105387.54
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2424.28
10 xxxx Издръжка 41420.11
Общо:  149231.93
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1282.82
10 xxxx Издръжка 20059.57
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 25125
Общо:  46467.39
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3500000
Общо:  3500000
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 26964.87
Общо:  26964.87
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 19.56
Общо:  19.56
Национална художествена академия - София ( 853******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 743.98
10 xxxx Издръжка 385.35
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 39240
Общо:  40369.33
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив ( 854******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12650
10 xxxx Издръжка 11002.49
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 22430
Общо:  46082.49
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 15000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 6014.18
Общо:  21014.18
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 60370
Общо:  60370
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2896.8
Общо:  2896.8
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12519.38
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 339468.19
88 xxxx Средства на разпореждане 20
Общо:  352007.57
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 32228.68
10 xxxx Издръжка 85986.31
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3162
89 xxxx Друго финансиране 916.12
90 xxxx Възстановени приходи 869.87
Общо:  123162.98
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 51352.89
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 379861.92
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1828160.87
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5293199.27
88 xxxx Средства на разпореждане 1106400
Общо:  8658974.95
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 1906702
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 746409.49
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 67245249
Общо:  69898360.49
Други трансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 269821.56
Общо:  269821.56
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Описание Сума
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 17000000
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия, в т.ч. за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 1106589.71
Общо:  18106589.71