одобрен

Приложение към Приложение 1 на ПЛС от 02.07.2019 г.

Уникален идентификатор:  0dfaec55-b16e-4680-a119-aaf92498b802

Описание:

Приложение към Приложение 1 на ПЛС от 02.07.2019 г.

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-08 09:54:31
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2019-07-08 09:54:31

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

Актуализация към 02.07.2019
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Приложение към Приложение № 1 на ПЛС  (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I 10) с ниво на заплащане 100 %)
Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване
Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Наименование на лекарствения продукт Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество Окончателна опаковкат Притежател на разрешението за употреба DDD/Терапевтичен курс Цена по чл. 261a, ал.1 от ЗЛПХМ Референтна стойност за DDD/ Терапевтичен курс Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност Ниво на заплащане (%) Ниво на заплащане (стойност) Ограничения в начина на предписване при различни индикации МКБ №/дата на решението Допълнителна информация Статус Идентификатор на ЛП
Търговец на едро Търговец на дребно Дата на настъпили промени в обстоятелствата Дата на настъпили промени в обстоятелствата във връзка с ПМС 196/2012 г., ДВ, бр. 68 от 04.09.2012 г. Дата на настъпили промени в обстоятелствата във връзка с &8 на НУПРЗРРЦЛП за привеждане в съответствие с чл. 1, ал. 3 от Наредба №42 на МЗ
C02AC01 Clonidine 100%
C02AC01 Clonidine Chlophazolin Tablet 0.15 mg 50 Софарма АД, България 1 mg 1.48 - 0.19733 1.48 100% 1.48 I10 НСР-8705/13.04.2016 02.05.2016 08.09.2012 Активен 52
C02AC05 Moxonidine 100%
C02AC05 Moxonidine MOXOGAMMA 0,2 MG Film‐coated tablet 0.2 mg 30 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 0.3 mg 5.35 - 0.21 4.2 100% 4.2 I10 HCP-8706/13..04.2016. 02.12.2018. 08.09.2012 Активен 1886
C02AC05 Moxonidine MOXOGAMMA 0,3 MG Film‐coated tablet 0.3 mg 30 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 0.3 mg 6.85 - 0.21 6.3 100% 6.3 I10 HCP-8706/13..04.2016.; НСР-10328/15.09.2016. 02.12.2018. 08.09.2012 Активен 1574
C02AC05 Moxonidine MOXOGAMMA 0,4 MG Film‐coated tablet 0.4 mg 30 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 0.3 mg 8.54 - 0.21 8.4 100% 8.4 I10 HCP-8706/13..04.2016. 02.12.2018. 08.09.2012 Активен 1887
C02AC05 Moxonidine Moxotens Film‐coated tablet 0.4 mg 30 Актавис EАД, България 0.3 mg 8.54 - 0.21 8.4 100% 8.4 I10 HCP-8707/13..04.2016. 02.12.2018. 08.09.2012 Активен 1947
C02AC05 Moxonidine Moxotens Film‐coated tablet 0.2 mg 30 Актавис EАД, България 0.3 mg 4.2 - 0.21 4.2 100% 4.2 I10 HCP-8707/13..04.2016;КП-89/30.10.2018 и НСР-16741/07.09.2018 02.12.2018. 08.09.2012 Активен 1946
C02AC05 Moxonidine Physiotens Film‐coated tablet 0.2 mg 28 Mylan Healthcare GmbH, Германия 0.3 mg 11.15 - 0.21 3.9207 100% 3.9207 I10 HCP-8708/13.04.2016. 02.12.2018. 08.09.2012 Активен 3620
C02AC05 Moxonidine Physiotens Film‐coated tablet 0.4 mg 28 Mylan Healthcare GmbH, Германия 0.3 mg 12.06 - 0.21 7.8393 100% 7.8393 I10 HCP-8708/13.04.2016.; КП-97/25.10.2017 и НСР-13501/18.08.2017; КП-42/08.05.2019 и НСР-18054/01.03.2019 02.06.2019. 08.09.2012 Активен 2551
C02AC06 Rilmenidine 100%
C02AC06 Rilmenidine Rilmenix Tablet 1 mg 30 Teva B.V., Нидерландия 1 mg 9.06 - 0.302 9.06 100% 9.06 I10 HCP-8710/13.04.2016; НСР-18848/30.05.2019 2019/07/02 08.09.2012 Активен 3121
C02AC06 Rilmenidine Tenaxum Tablet 1 mg 30 Les Laboratoires Servier, Франция 1 mg 11.09 - 0.302 9.06 100% 9.06 I10 HCP-8709/13.04.2016.; НСР-9361/19.05.2016.; НСР-13792/12.09.2017. 02.10.2017. 08.09.2012 Активен 3553
C02CA01 Prazosin 100%
C02CA01 Prazosin PRAZOSIN SOPHARMA Tablet 2 mg 50 Софарма АД, България 1 mg 2.64 - 0.0264 2.64 100% 2.64 I10 HCP-8711/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 159
C02CA04 Doxazosin 100%
C02CA04 Doxazosin CARDURA Tablet 4 mg 30 Pfizer Europe MA EEIG, Белгия 4 mg 10.57 - 0.21133 6.34 100% 6.34 I10 HCP-8714/13.04.2016.; НСР-17316/22.11.2018. 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 645
C02CA04 Doxazosin CARDURA Tablet 2 mg 30 Pfizer Europe MA EEIG, Белгия 4 mg 8.11 - 0.21133 3.17 100% 3.17 I10 HCP-8714/13.04.2016.; НСР-16945/04.10.2018 02.11.2018. 08.09.2012 Активен 644
C02CA04 Doxazosin Doxazosin Aurobindo Tablet 2 mg 30 Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта 4 mg 4.73 - 0.21133 3.17 100% 3.17 I10 HCP-8716/13.04.2016. 02.06.2016 Активен 1495
C02CA04 Doxazosin Doxazosin Aurobindo Tablet 4 mg 30 Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта 4 mg 6.34 - 0.21133 6.34 100% 6.34 I10 HCP-8716/13.04.2016. 02.06.2016 Активен 2725
C02CA04 Doxazosin DOXAZOSIN-TCHAIKAPHARMA Tablet 4 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 4 mg 6.66 - 0.21133 6.34 100% 6.34 I10 HCP-8713/13.04.2016; НСР-18115/07.03.2019. 02.04.2019. 08.09.2012 Активен 3358
C02CA04 Doxazosin DOXAZOSIN-TCHAIKAPHARMA Tablet 2 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 4 mg 3.34 - 0.21133 3.17 100% 3.17 I10 HCP-8713/13.04.2016; НСР-18115/07.03.2019; НСР-17926/18.02.2019 02.04.2019. 08.09.2012 Активен 3357
C02CA04 Doxazosin KAMIREN Tablet 4 mg 30 KRKA, d.d., Словения 4 mg 7.07 - 0.21133 6.34 100% 6.34 I10 HCP-8712/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 297
C02CA04 Doxazosin KAMIREN Tablet 2 mg 30 KRKA, d.d., Словения 4 mg 6.54 - 0.21133 3.17 100% 3.17 I10 HCP-8712/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 296
C02CA04 Doxazosin Zoxon 2 Tablet 2 mg 30 Zentiva k.s., Чешка република 4 mg 7.3 - 0.21133 3.17 100% 3.17 I10 HCP-8715/13.04.2016; НСР-14834/18.01.2018 02.03.2018. 08.09.2012 Активен 270
C02CA04 Doxazosin Zoxon 4 Tablet 4 mg 30 Zentiva k.s., Чешка република 4 mg 10.38 - 0.21133 6.34 100% 6.34 I10 HCP-8715/13.04.2016; НСР-15011/08.02.2018; НСР-18540/25.04.2019 02.06.2019. 08.09.2012 Активен 269
C03AA03 Hydrochlorothiazide 100%
C03AA03 Hydrochlorothiazide DEHYDRATIN NEO Tablet 25 mg 20 Актавис EАД, България 25 mg 2.82 - 0.141 2.82 100% 2.82 I10 HCP-8717/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 236
C03AA03 Hydrochlorothiazide DEHYDRAZID Tablet 25 mg 30 Софарма АД, България 25 mg 4.24 - 0.141 4.23 100% 4.23 I10 HCP-8719/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 1044
C03AA03 Hydrochlorothiazide HYPODEHYDRA Tablet 25 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 25 mg 4.9 - 0.141 4.23 100% 4.23 I10 HCP-8718/13.04.2016.; НСР-18193/19.03.2019. 02.05.2019. 08.09.2012 Активен 263
C03BA11 Indapamide 100%
C03BA11 Indapamide Alvonamid Prolonged‐release tablet 1.5 mg 30 Alvogen IPCo S.àr.l, Люксембург 1 tabl. 3.86 - 0.098 2.94 100% 2.94 I10 HCP-8732/13.04.2016; НСР-18443/11.04.2019. 02.06.2019. Активен 3293
C03BA11 Indapamide Indapagamma Prolonged‐release tablet 1.5 mg 30 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 1 tabl. 4.46 - 0.082 2.46 100% 2.46 I10 HCP-8729/13.04.2016; НСР-14916/25.01.2018 02.03.2018. 08.09.2012 Заличен 1882
C03BA11 Indapamide Indapen SR Prolonged‐release tablet 1.5 mg 30 Pharmaceutical Works Polphfarma S.A., Полша 1 tabl. 3.71 - 0.098 2.94 100% 2.94 I10 HCP-8730/13.04.2016.; НСР-10953/17.11.2016; НСР-14674/20.12.2017. 02.06.2019. Активен 1404
C03BA11 Indapamide Indicon SR Prolonged‐release tablet 1.5 mg 30 Фармаконс АД, България 1 tabl. 4.51 - 0.098 2.94 100% 2.94 I10 HCP-14082/06.10.2017. 02.06.2019. Активен 15896
C03BA11 Indapamide INDIPAM Film‐coated tablet 2.5 mg 30 Актавис EАД, България 1 tabl. 5.03 - 0.098 2.94 100% 2.94 I10 HCP-8721/13.04.2016. 02.06.2019. 08.09.2012 Активен 448
C03BA11 Indapamide INDIPAM SR 1,5 MG Prolonged‐release tablet 1.5 mg 30 Актавис EАД, България 1 tabl. 3.56 - 0.098 2.94 100% 2.94 I10 HCP-8721/13.04.2016. 02.06.2019. 08.09.2012 Активен 3750
C03BA11 Indapamide Indolen SR Prolonged‐release tablet 1.5 mg 30 Екофарм Груп АД, България 1 tabl. 4.93 - 0.098 2.94 100% 2.94 I10 HCP-8728/13.04.2016; КП-80/15.10.2018 и НСР-16077/05.07.2018. 02.06.2019. 08.09.2012 Активен 1202
C03BA11 Indapamide Mivara SR Prolonged‐release tablet 1.5 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 1 tabl. 3.56 - 0.098 2.94 100% 2.94 I10 HCP-8726/13.04.2016. 02.06.2019. 08.09.2012 Активен 1629
C03BA11 Indapamide NEOPAMID Film‐coated tablet 2.5 mg 30 Нео Балканика ЕООД, България 1 tabl. 7.84 - 0.098 2.94 100% 2.94 I10 HCP-8723/13.04.2016. 02.06.2019. 08.09.2012 Активен 118
C03BA11 Indapamide Neopamid SR Prolonged‐release tablet 1.5 mg 30 Нео Балканика ЕООД, България 1 tabl. 4.93 - 0.098 2.94 100% 2.94 I10 HCP-8731/13.04.2016.; КП-16/28.01.2019 и НСР-15950/22.06.2018. 02.06.2019. Активен 2612
C03BA11 Indapamide Pisizif SR Prolonged‐release tablet 1.5 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 1 tabl. 4.93 - 0.098 2.94 100% 2.94 I10 HCP-8722/13.04.2016.; КП-52/21.06.2018 и НСР-15497/26.04.2018. 02.06.2019. 08.09.2012 Активен 425
C03BA11 Indapamide RAWEL SR Prolonged‐release tablet 1.5 mg 30 KRKA, d.d., Словения 1 tabl. 2.94 - 0.098 2.94 100% 2.94 I10 HCP-8724/13.04.2016. 02.06.2019. 08.09.2012 Активен 3292
C03BA11 Indapamide Sophtensif Film‐coated tablet 1.5 mg 30 Софарма АД, България 1 tabl. 3.56 - 0.098 2.94 100% 2.94 I10 НСР-12947/08.06.2017. 02.06.2019. Активен 2547
C03BA11 Indapamide Sophtensif Film‐coated tablet 2.5 mg 30 Софарма АД, България 1 tabl. 5.14 - 0.098 2.94 100% 2.94 I10 HCP-8725/13.04.2016. 02.06.2019. 08.09.2012 Активен 163
C03BA11 Indapamide Tertensif SR Prolonged‐release tablet 1.5 mg 30 Les Laboratoires Servier, Франция 1 tabl. 5.9 - 0.098 2.94 100% 2.94 I10 HCP-8720/13.04.2016.; НСР-9970/29.07.2016.; НСР-14317/03.11.2017.; НСР-17888/07.02.2019. 02.06.2019. 08.09.2012 Активен 3749
C03BA11 Indapamide TevaIndam Prolonged‐release tablet 1.5 mg 30 Тeva B.V. Нидерландия 1 tabl. 3.54 - 0.098 2.94 100% 2.94 I10 HCP-8727/13.04.2016.; НСР-11569/26.01.2017; НСР-15194/02.03.2018. 02.06.2019. 08.09.2012 Активен 1508
C03BA11 Indapamide Indapamide SR Alkaloid-INT Prolonged‐release tablet 1.5 mg 30 Alkaloid-INT d.o.o. Šlandrova ulica 4 1231 Ljubljana-Črnuče, Словения 1 tabl. 2.46 0.082 2.46 100% 2.46 I10 НСР-9654/30.06.2016; НСР-14232/19.10.2017; НСР-18583/25.04.2019 02.06.2019. Заличен 15122
C03CA01 Furosemide 100%
C03CA01 Furosemide Furantril Tablet 40 mg 12 Актавис EАД, България 40 mg 1.14 - 0.0475 0.57 100% 0.57 I10 HCP-8733/13.04.2016.; КП-76/05.10.2018 и НСР-16486/17.08.2018. 02.11.2018. Активен 91
C03CA01 Furosemide Furosemide Sopharma Tablet 40 mg 20 Софарма АД, България 40 mg 0.95 - 0.0475 0.95 100% 0.95 I10 HCP-8734/13.04.2016. 02.05.2016 Активен 4027
C03CA04 Torasemide 100%
C03CA04 Torasemide Torsit SR Prolonged‐release tablet 5 mg 30 Унифарма ООД, България 15 mg 4.26 - 0.426 4.26 100% 4.26 I10 HCP-10138/31.08.2016 02.11.2017. Активен 3317
C03CA04 Torasemide TORAZIDEX Tablet 5 mg 30 Sandoz d.d., Словения 15 mg 5.68 - 0.426 4.26 100% 4.26 I10 HCP-8735/13.04.2016; НСР-13345/28.07.2017 02.09.2017. 08.09.2012 Активен 2728
C03DA01 Spironolactone 100%
C03DA01 Spironolactone SPIRONOLACTON ACTAVIS Coated tablet 25 mg 30 Актавис EАД, България 75 mg 4.27 - 0.288 2.88 100% 2.88 I10 HCP-8737/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 235
C03DA01 Spironolactone SPIRONOLACTON-TCHAIKAPHARMA Film‐coated tablet 100 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 75 mg 12.12 - 0.288 11.52 100% 11.52 I10 HCP-8736/13.04.2016; НСР-18143/07.03.2019 2019/04/02 08.09.2012 Активен 3370
C03DA01 Spironolactone SPIRONOLACTON-TCHAIKAPHARMA Film‐coated tablet 50 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 75 mg 7.99 - 0.288 5.76 100% 5.76 I10 HCP-8736/13.04.2016; НСР-18142/07.03.2019 2019/04/02 08.09.2012 Активен 3369
C03DA01 Spironolactone SPIRONOLACTON-TCHAIKAPHARMA Film‐coated tablet 25 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 75 mg 4.85 - 0.288 2.88 100% 2.88 I10 HCP-8736/13.04.2016; НСР-18141/07.03.2019 2019/04/02 08.09.2012 Активен 3368
C03DA01 Spironolactone Spironolactone Accord Film‐coated tablet 25 mg 30 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 75 mg 4.5 - 0.288 2.88 100% 2.88 I10 HCP-16552/24.08.2018. 02.10.2018. Активен 16236
C03DA01 Spironolactone Spironolactone Accord Film‐coated tablet 50 mg 30 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 75 mg 10.12 - 0.288 5.76 100% 5.76 I10 HCP-16552/24.08.2018. 02.10.2018. Активен 16237
C07AA05 Propranolol 100%
C07AA05 Propranolol Propranolol Actavis Tablet 20 mg 50 Actavis Group PTC ehf., Исландия 160 mg 2.58 - 0.36 2.25 100% 2.25 I10 HCP-8738/13.04.2016. 02.05.2016 Активен 877
C07AA05 Propranolol Propranolol Actavis Tablet 40 mg 50 Актавис EАД, България 160 mg 4.5 - 0.36 4.5 100% 4.5 I10 HCP-8738/13.04.2016. 02.05.2016 Активен 229
C07AA05 Propranolol Propranolol Accord Film‐coated tablet 40 mg 30 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 160 mg 5.02 0.36 2.6999999999999997 100% 2.6999999999999997 I10 НСР-12460/28.04.2017 02.06.2017. Активен 1766
C07AB02 Metoprolol 100%
C07AB02 Metoprolol BETABLOCKADE Prolonged‐release tablet 100 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 150 mg 8.88 - 0.1895 3.79 100% 3.79 I10 HCP-8745/13.04.2016; НСР-18110/07.03.2019 2019/04/02 08.09.2012 Активен 2952
C07AB02 Metoprolol BETABLOCKADE Prolonged‐release tablet 50 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 150 mg 6.35 - 0.1895 1.895 100% 1.895 I10 HCP-8745/13.04.2016; НСР-18108/07.03.2019 2019/04/02 08.09.2012 Активен 2953
C07AB02 Metoprolol BETALOC ZOK Prolonged‐release tablet 100 mg 28 Astra Zeneca AB, Швеция 150 mg 9.38 - 0.1895 3.5379650000000002 100% 3.5379650000000002 I10 HCP-8741/13.04.2016.; НСР-9395/01.06.2016.; НСР-13781/12.09.2017; НСР-17262/14.11.2018 02.12.2018. 08.09.2012 Активен 3596
C07AB02 Metoprolol BETALOC ZOK Prolonged‐release tablet 50 mg 28 Astra Zeneca AB, Швеция 150 mg 7.51 - 0.1895 1.768035 100% 1.768035 I10 HCP-8741/13.04.2016; НСР-15686/17.05.2018 02.06.2018. 08.09.2012 Активен 3595
C07AB02 Metoprolol Corvitol Tablet 100 mg 30 Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия 150 mg 5.26 - 0.1895 3.79 100% 3.79 I10 HCP-8742/13.04.2016. 02.05.2018. 08.09.2012 Активен 31
C07AB02 Metoprolol Corvitol Tablet 50 mg 30 Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия 150 mg 3.26 - 0.1895 1.895 100% 1.895 I10 HCP-8742/13.04.2016. 02.05.2018. 08.09.2012 Активен 30
C07AB02 Metoprolol EGILOK Tablet 50 mg 60 EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария 150 mg 3.79 - 0.1895 3.79 100% 3.79 I10 HCP-8739/13.04.2016; НСР-15356/30.03.2018. 02.05.2018. 08.09.2012 Активен 374
C07AB02 Metoprolol EGILOK Tablet 25 mg 60 EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария 150 mg 2.18 - 0.1955 1.95 100% 1.95 I10 HCP-8739/13.04.2016.; НСР-14440/10.11.2017. 02.12.2017. 08.09.2012 Заличен 2844
C07AB02 Metoprolol EGILOK R Prolonged‐release tablet 50 mg 30 EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария 150 mg 5.88 - 0.1955 1.95 100% 1.95 I10 HCP-8739/13.04.2016.; НСР-9318/16.05.2016. 02.07.2016. 08.09.2012 Заличен 373
C07AB02 Metoprolol EGILOK R Prolonged‐release tablet 100 mg 30 EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария 150 mg 9.04 - 0.1955 3.91 100% 3.91 I10 HCP-8739/13.04.2016.;НСР-9319/16.05.2016. 02.07.2016. 08.09.2012 Заличен 372
C07AB02 Metoprolol Metocor Tablet 100 mg 30 Адифарм ЕАД, България 150 mg 7.84 - 0.1895 3.79 100% 3.79 I10 HCP-8743/13.04.2016; НСР-15670/17.05.2018 02.06.2018. 08.09.2012 Активен 417
C07AB02 Metoprolol Metocor Tablet 50 mg 30 Адифарм ЕАД, България 150 mg 3.91 - 0.1895 1.895 100% 1.895 I10 HCP-8743/13.04.2016; НСР-15668/17.05.2018 02.06.2018. 08.09.2012 Активен 418
C07AB02 Metoprolol Metoprolol Polpharma Prolonged‐release tablet 200 mg 28 Pharmaceutical Works Polfarma S.A., Полша 150 mg 8.11 - 0.1895 7.074034999999999 100% 7.074034999999999 I10 HCP-8747/13.04.2016. 02.05.2018. Активен 1426
C07AB02 Metoprolol Metoprolol Polpharma Prolonged‐release tablet 100 mg 28 Pharmaceutical Works Polfarma S.A., Полша 150 mg 5.98 - 0.1895 3.5379650000000002 100% 3.5379650000000002 I10 HCP-8747/13.04.2016. 02.05.2018. Активен 1425
C07AB02 Metoprolol Metoprolol Polpharma Prolonged‐release tablet 50 mg 28 Pharmaceutical Works Polfarma S.A., Полша 150 mg 3.26 - 0.1895 1.768035 100% 1.768035 I10 HCP-8747/13.04.2016. 02.05.2018. Активен 1424
C07AB02 Metoprolol METOPROLOL STADA 200 RETARD Prolonged‐release tablet 200 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 150 mg 9.54 - 0.1895 7.58 100% 7.58 I10 HCP-8740/13.04.2016. 02.05.2018. 08.09.2012 Активен 16
C07AB02 Metoprolol METOPROLOL STADA Tablet 100 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 150 mg 4.02 - 0.1895 3.79 100% 3.79 I10 HCP-8740/13.04.2016. 02.05.2018. 08.09.2012 Активен 14
C07AB02 Metoprolol METOPROLOL STADA Tablet 50 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 150 mg 3.01 - 0.1895 1.895 100% 1.895 I10 HCP-8740/13.04.2016. 02.05.2018. 08.09.2012 Активен 12
C07AB02 Metoprolol METOPROLOL STADA 200 RETARD Prolonged‐release tablet 200 mg 20 Stada Arzneimittel AG, Германия 150 mg 6.91 - 0.1895 5.053965000000001 100% 5.053965000000001 I10 HCP-8740/13.04.2016. 02.05.2018. 08.09.2012 Активен 15
C07AB02 Metoprolol METOPROLOL STADA Tablet 100 mg 20 Stada Arzneimittel AG, Германия 150 mg 3.01 - 0.1895 2.5260350000000003 100% 2.5260350000000003 I10 HCP-8740/13.04.2016. 02.05.2018. 08.09.2012 Активен 13
C07AB02 Metoprolol METOPROLOL STADA Tablet 50 mg 20 Stada Arzneimittel AG, Германия 150 mg 2.23 - 0.1895 1.263965 100% 1.263965 I10 HCP-8740/13.04.2016. 02.05.2018. 08.09.2012 Активен 11
C07AB02 Metoprolol Metoprol tartrate Accord Tablet 100 mg 30 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 150 mg 3.91 - 0.1895 3.79 100% 3.79 I10 HCP-8746/13.04.2016. 02.05.2018. 08.09.2012 Активен 1105
C07AB02 Metoprolol Metoprol tartrate Accord Tablet 50 mg 30 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 150 mg 3.79 - 0.1895 1.895 100% 1.895 I10 HCP-8746/13.04.2016.; НСР-16814/20.09.2018. 02.11.2018. 08.09.2012 Активен 1104
C07AB02 Metoprolol METOSTAD Prolonged‐release tablet 100 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 150 mg 7.81 - 0.1955 3.91 100% 3.91 I10 HCP-8744/13.04.2016.; НСР-15101/23.02.2018. 02.04.2018. 08.09.2012 Заличен 2480
C07AB02 Metoprolol METOSTAD Prolonged‐release tablet 50 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 150 mg 5.65 - 0.1955 1.95 100% 1.95 I10 HCP-8744/13.04.2016.; НСР-15101/23.02.2018. 02.04.2018. 08.09.2012 Заличен 813
C07AB02 Metoprolol METOSTAD Prolonged‐release tablet 25 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 150 mg 3.77 - 0.1955 0.98 100% 0.98 I10 HCP-8744/13.04.2016.; НСР-15101/23.02.2018. 02.04.2018. 08.09.2012 Заличен 812
C07AB02 Metoprolol Metostad CR Prolonged release tablet 47.5 mg (съответстващ на 50mg metoprolol tartrate) 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 150 mg 8.17 - 0.1895 1.895 100% 1.895 I10 НСР-14437/10.11.2017. 02.05.2018. Активен 15714
C07AB02 Metoprolol Metostad CR Prolonged release tablet 95 mg (съответстващ на 100mg metoprolol tartrate) 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 150 mg 10.32 - 0.1895 3.79 100% 3.79 I10 НСР-14437/10.11.2017. 02.05.2018. Активен 15717
C07AB02 Metoprolol Succiprol 47.5 mg (съответстващ на 50 mg metoprolol tartrate) Prolonged‐release tablet 50 mg 60 Teva B.V., Нидерландия 150 mg 8.88 - 0.1895 3.79 100% 3.79 I10 HCP-8748/13.04.2016; НСР-17084/26.10.2018; НСР-17441/06.12.2018. 02.01.2019. Активен 3169
C07AB02 Metoprolol Succiprol 95 mg (съответстващ на 100 mg metoprolol tartrate) Prolonged‐release tablet 100 mg 60 Teva B.V., Нидерландия 150 mg 13.16 - 0.1895 7.58 100% 7.58 I10 HCP-8748/13.04.2016; НСР-17084/26.10.2018; НСР-17325/22.11.2018. 02.01.2019. Активен 3168
C07AB03 Atenolol 100%
C07AB03 Atenolol ATENOLOL ACTAVIS Film‐coated tablet 25 mg 30 Актавис EАД, България 75 mg 1.48 - 0.1025 1.03 100% 1.03 I10 HCP-8749/13.04.2016; НСР-15465/19.04.2018 02.06.2018. 08.09.2012 Заличен 241
C07AB03 Atenolol ATENOLOL ACTAVIS Film‐coated tablet 50 mg 30 Актавис EАД, България 75 mg 2.05 - 0.1025 2.05 100% 2.05 I10 HCP-8749/13.04.2016.; НСР-16042/29.06.2018. 02.08.2018. 08.09.2012 Заличен 242
C07AB03 Atenolol ATENOLOL SOPHARMA Film‐coated tablet 25 mg 30 Софарма АД, България 75 mg 1.08 - 0.1025 1.03 100% 1.03 I10 HCP-8750/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 174
C07AB03 Atenolol ATENOLOL SOPHARMA Film‐coated tablet 50 mg 30 Софарма АД, България 75 mg 2.05 - 0.1025 2.05 100% 2.05 I10 HCP-8750/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 173
C07AB03 Atenolol ATENOLOL-TCHAIKAPHARMA Tablet 50 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 75 mg 2.05 - 0.1025 2.05 100% 2.05 I10 HCP-8751/13.04.2016; НСР-12085/21.03.2017 02.05.2017. 08.09.2012 Заличен 566
C07AB07 Bisoprolol hemifumarate 100%
C07AB07 Bisoprolol Bibloc Film‐coated tablet 5 mg 30 Sandoz d.d., Словения 10 mg 1.91 - 0.06933 1.0399500000000002 100% 1.0399500000000002 I10 HCP-8760/13.04.2016.; HCP-8619/31.03.2016; Решение на ВАС № 8280/05.07.2016 и НСР-5515/29.01.2015; НСР-15154/02.03.2018; НСР-18066/01.03.2019. 02.04.2019. Заличен 3905
C07AB07 Bisoprolol Bibloc Film‐coated tablet 10 mg 30 Sandoz d.d., Словения 10 mg 3.67 - 0.06933 2.0799000000000003 100% 2.0799000000000003 I10 HCP-8760/13.04.2016.; HCP-8619/31.03.2016.; НСР-15155/02.03.2018; НСР-18065/01.03.2019. 2019/04/02 Заличен 1473
C07AB07 Bisoprolol Biprol Film‐coated tablet 10 mg 30 Нео Балканика ЕООД, България 10 mg 4.37 - 0.06933 2.0799000000000003 100% 2.0799000000000003 I10 HCP-8764/13.04.2016.; КП-15/28.01.2019 и НСР-15949/22.06.2018. 02.03.2019. Активен 2610
C07AB07 Bisoprolol Biprol Film‐coated tablet 5 mg 30 Нео Балканика ЕООД, България 10 mg 2.18 - 0.06933 1.0399500000000002 100% 1.0399500000000002 I10 HCP-8764/13.04.2016.; КП-14/28.01.2019 и НСР-15948/22.06.2018. 02.03.2019. Активен 2609
C07AB07 Bisoprolol BISOGAMMA 10 Film‐coated tablet 10 mg 50 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 10 mg 10.979999542236328 - 0.07267 3.63 100% 3.63 I10 HCP-8756/13.04.2016; НСР-15306/23.03.2018. 02.05.2018. 08.09.2012 Заличен 2635
C07AB07 Bisoprolol BISOGAMMA 10 Film‐coated tablet 10 mg 30 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 10 mg 4.15 - 0.06933 2.0799000000000003 100% 2.0799000000000003 I10 HCP-8756/13.04.2016; НСР-18289/28.03.2019. 02.05.2019. 08.09.2012 Активен 2171
C07AB07 Bisoprolol BISOGAMMA 5 Film‐coated tablet 5 mg 50 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 10 mg 5.5 - 0.07267 1.82 100% 1.82 I10 HCP-8755/13.04.2016; НСР-15860/08.06.2018 02.07.2018. 08.09.2012 Заличен 1269
C07AB07 Bisoprolol BISOGAMMA 5 Film‐coated tablet 5 mg 30 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 10 mg 2.6 - 0.06933 1.0399500000000002 100% 1.0399500000000002 I10 HCP-8755/13.04.2016; НСР-15659/17.05.2018 02.10.2018. 08.09.2012 Активен 2170
C07AB07 Bisoprolol BisoHEXAL Film‐coated tablet 10 mg 30 Hexal AG, Германия 10 mg 5.3 - 0.06933 2.0799000000000003 100% 2.08 I10 HCP-8754/13.04.2016. 02.10.2018. 08.09.2012 Активен 1270
C07AB07 Bisoprolol BisoHEXAL Film‐coated tablet 5 mg 30 Hexal AG, Германия 10 mg 2.81 - 0.06933 1.0399500000000002 100% 1.04 I10 HCP-8754/13.04.2016; ВАС № 12110/10.11.2016, АССГ № № 7988/16.12.2015 и КЦ-527/13.02.2009; НСР-17984/21.02.2019. 2019/04/02 08.09.2012 Активен 3887
C07AB07 Bisoprolol Bisolen Film‐coated tablet 10 mg 30 Екофарм ЕООД, България 10 mg 8.32 - 0.06933 2.0799000000000003 100% 2.0799000000000003 I10 HCP-8762/13.04.2016; НСР-17704/10.01.2019; НСР-17822/24.01.2019 корекционно 02.03.2019. Активен 2207
C07AB07 Bisoprolol Bisolen Film‐coated tablet 5 mg 30 Екофарм ЕООД, България 10 mg 4.16 - 0.06933 1.0399500000000002 100% 1.0399500000000002 I10 HCP-8762/13.04.2016; НСР-17705/10.01.2019; НСР-17820/24.01.2019 корекционно 02.03.2019. Активен 2206
C07AB07 Bisoprolol BISOR Tablet 5 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 10 mg 2.18 - 0.06933 1.0399500000000002 100% 1.0399500000000002 I10 HCP-8758/13.04.2016; КП-88/30.10.2018 и НСР-16795/20.09.2018 02.12.2018. 08.09.2012 Активен 2935
C07AB07 Bisoprolol BISOR Tablet 10 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 10 mg 4.37 - 0.06933 2.0799000000000003 100% 2.0799000000000003 I10 HCP-8758/13.04.2016; КП-87/30.10.2018 и НСР-16797/20.09.2018 02.12.2018. 08.09.2012 Активен 2934
C07AB07 Bisoprolol BISOSTAD Film‐coated tablet 10 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 10 mg 5.400000095367432 - 0.06933 2.0799000000000003 100% 2.0799000000000003 I10 HCP-8752/13.04.2016. 02.10.2018. 08.09.2012 Активен 913
C07AB07 Bisoprolol BISOSTAD Film‐coated tablet 5 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 10 mg 2.890000104904175 - 0.06933 1.0399500000000002 100% 1.0399500000000002 I10 HCP-8752/13.04.2016. 02.10.2018. 08.09.2012 Активен 912
C07AB07 Bisoprolol Blokbis Tablet 10 mg 30 Actavis Group PTC ehf., Исландия 10 mg 4.07 - 0.06933 2.0799000000000003 100% 2.0799000000000003 I10 HCP-8766/13.04.2016; HCP-10180/31.08.2016.; НСР-15164/02.03.2018; НСР-18994/13.06.2019 02.07.2019. Активен 951
C07AB07 Bisoprolol Blokbis Tablet 5 mg 30 Actavis Group PTC ehf., Исландия 10 mg 2.809999942779541 - 0.06933 1.0399500000000002 100% 1.0399500000000002 I10 HCP-8766/13.04.2016. 02.10.2018. Активен 950
C07AB07 Bisoprolol Blokbis Cor Tablet 5 mg 30 Actavis Group PTC ehf., Исландия 10 mg 2.809999942779541 - 0.06933 1.0399500000000002 100% 1.0399500000000002 I10 HCP-8767/13.04.2016. 02.10.2018. Активен 976
C07AB07 Bisoprolol Blokbis Cor Tablet 2.5 mg 30 Actavis Group PTC ehf., Исландия 10 mg 2.809999942779541 - 0.06933 0.5199750000000001 100% 0.5199750000000001 I10 HCP-8767/13.04.2016. 02.10.2018. Активен 975
C07AB07 Bisoprolol CONCOR Film‐coated tablet 10 mg 28 Merck KGaA, Германия 10 mg 8.68 - 0.06933 1.94124 100% 1.94124 I10 HCP-8761/13.04.2016.; НСР-14388/10.11.2017. 02.10.2018. Активен 2017
C07AB07 Bisoprolol CONCOR Film‐coated tablet 5 mg 28 Merck KGaA, Германия 10 mg 6.300000190734863 - 0.06933 0.97062 100% 0.97062 I10 HCP-8761/13.04.2016. 02.10.2018. Активен 2016
C07AB07 Bisoprolol CONCOR Film‐coated tablet 5 mg 100 Merck KGaA, Германия 10 mg 23.48 - 0.06933 3.47 100% 3.47 I10 HCP-17442/06.12.2018. 02.01.2018. Активен 16381
C07AB07 Bisoprolol CONCOR COR Film‐coated tablet 5 mg 30 Merck KGaA, Германия 10 mg 5.349999904632568 - 0.06933 1.0399500000000002 100% 1.0399500000000002 I10 HCP-8763/13.04.2016. 02.10.2018. Активен 2558
C07AB07 Bisoprolol CONCOR COR Film‐coated tablet 2.5 mg 30 Merck KGaA, Германия 10 mg 5.650000095367432 - 0.06933 0.5199750000000001 100% 0.5199750000000001 I10 HCP-8757/13.04.2016. 02.10.2018. 08.09.2012 Активен 625
C07AB07 Bisoprolol Coronal 10 Film‐coated tablet 10 mg 30 Zentiva a.s., Словакия 10 mg 2.180000066757202 - 0.06933 2.0799000000000003 100% 2.0799000000000003 I10 HCP-8753/13.04.2016.; НСР-9477/09.06.2016; НСР-18084/01.03.2019. 02.04.2019. 08.09.2012 Заличен 1945
C07AB07 Bisoprolol Coronal 5 Film‐coated tablet 5 mg 30 Zentiva a.s., Словакия 10 mg 1.7599999904632568 - 0.06933 1.0399500000000002 100% 1.0399500000000002 I10 HCP-8753/13.04.2016. 02.10.2018. 08.09.2012 Активен 1909
C07AB07 Bisoprolol Sobycor Film‐coated tablet 10 mg 30 KRKA, d.d., Словения 10 mg 3.8399999141693115 - 0.06933 2.0799000000000003 100% 2.0799000000000003 I10 HCP-8765/13.04.2016. 02.10.2018. Активен 2702
C07AB07 Bisoprolol Sobycor Film‐coated tablet 5 mg 30 KRKA, d.d., Словения 10 mg 2.2799999713897705 - 0.06933 1.0399500000000002 100% 1.0399500000000002 I10 HCP-8765/13.04.2016. 02.10.2018. Активен 2701
C07AB07 Bisoprolol Sobycor Film‐coated tablet 2.5 mg 30 KRKA, d.d., Словения 10 mg 2.319999933242798 - 0.06933 0.5199750000000001 100% 0.5199750000000001 I10 HCP-8765/13.04.2016. 02.10.2018. Активен 2700
C07AB07 Bisoprolol TevaBisoprol Tablet 5 mg 30 Teva B.V., Нидерландия 10 mg 2 - 0.06933 1.0399500000000002 100% 1.0399500000000002 I10 HCP-8759/13.04.2016; НСР-17757/17.01.2019 02.02.2019. 08.09.2012 Активен 3120
C07AB07 Bisoprolol TevaBisoprol Tablet 10 mg 30 Teva B.V., Нидерландия 10 mg 3.36 - 0.06933 2.0799000000000003 100% 2.0799000000000003 I10 HCP-8759/13.04.2016; НСР-13891/25.09.2017; НСР-17179/09.11.2018 02.12.2018. 08.09.2012 Активен 2783
C07AB07 Bisoprolol Bisoprolol Mylan Film‐coated tablet 5 mg 30 в блистери Mylan Ireland Limited, Ирландия 10 mg 3.79 - 0.06933 1.0399500000000002 100% 1.0399500000000002 I10 НСР-12002/20.03.2017; НСР-18010/21.02.2019. 02.04.2019. Активен 15630
C07AB07 Bisoprolol Bisoprolol Mylan Film‐coated tablet 10 mg 30 в блистери Mylan Ireland Limited, Ирландия 10 mg 5.28 - 0.06933 2.0799000000000003 100% 2.0799000000000003 I10 НСР-12001/20.03.2017; НСР-18009/21.02.2019. 02.04.2019. Активен 15629
C07AB07 Bisoprolol Bisocon Film‐coated tablet 5 mg 30 Фармаконс АД, България 10 mg 6.23 0.06933 1.0399500000000002 100% 1.0399500000000002 I10 НСР-14975/01.02.2018 02.10.2018. Активен 16016
C07AB07 Bisoprolol Bisoprolol Accord Film‐coated tablet 5 mg 30 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 10 mg 1.45 0.06933 1.0399500000000002 100% 1.0399500000000002 I10 НСР-16551/24.08.2018 02.10.2018. Активен 16238
C07AB07 Bisoprolol Bisoprolol Accord Film‐coated tablet 2.5 mg 30 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 10 mg 3.26 0.06933 0.5199750000000001 100% 0.5199750000000001 I10 НСР-16551/24.08.2018 02.10.2018. Активен 16239
C07AB07 Bisoprolol Bisoprolol Accord Film‐coated tablet 10 mg 30 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 10 mg 2.08 0.06933 2.0799000000000003 100% 2.0799000000000003 I10 НСР-16551/24.08.2018 02.10.2018. Активен 16240
C07AB07 Bisoprolol Tyrez Film coated tablet 10 mg 30 INN-FARM d.o.o (SL), Словения 10 mg 4 0.06933 2.08 100% 2.0799000000000003 I10 НСР-16998/12.10.2018. 02.11.2018. Активен 1476
C07AB07 Bisoprolol Tyrez Film coated tablet 5 mg 30 INN-FARM d.o.o (SL), Словения 10 mg 3.18 0.06933 1.04 100% 1.04 I10 НСР-16998/12.10.2018. 02.11.2018. Активен 1475
C07AB12 Nebivolol 100%
C07AB12 Nebivolol Bivolet Tablet 5 mg 30 Нео Балканика ЕООД, България 5 mg 17.5 - 0.19067 5.7201 100% 5.7201 I10 HCP-8779/13.04.2016. 02.04.2019. Активен 2085
C07AB12 Nebivolol BRAVYLOL Tablet 5 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 5 mg 9.3 - 0.19067 5.7201 100% 5.7201 I10 HCP-8768/13.04.2016.; КП-56/02.07.2018 и НСР-15672/17.05.2018 02.04.2019. 08.09.2012 Активен 989
C07AB12 Nebivolol Cardiostad Tablet 5 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 5 mg 8.75 - 0.19067 5.7201 100% 5.7201 I10 HCP-8778/13.04.2016. 02.04.2019. Активен 2084
C07AB12 Nebivolol NEBICARD Tablet 5 mg 30 Софарма АД, България 5 mg 6.02 - 0.19067 5.7201 100% 5.7201 I10 HCP-8771/13.04.2016; НСР-15565/04.05.2018 02.04.2019. 08.09.2012 Активен 1575
C07AB12 Nebivolol NEBICOR Tablet 5 mg 30 Адифарм ЕАД, България 5 mg 9.3 - 0.19067 5.7201 100% 5.7201 I10 НСР-9103/21.04.2016; НСР-16076/05.07.2018. 02.04.2019. 08.09.2012 Активен 860
C07AB12 Nebivolol NEBILAN Tablet 5 mg 30 G. L. Pharma GmbH, Австрия 5 mg 8.17 - 0.19067 5.7201 100% 5.7201 I10 HCP-8774/13.04.2016. 02.04.2019. 08.09.2012 Активен 2431
C07AB12 Nebivolol NEBILET Tablet 5 mg 28 Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия 5 mg 6.58 - 0.19067 5.338760000000001 100% 5.338760000000001 I10 HCP-8770/13.04.2016; НСР-9723/07.07.2016; НСР-16597/24.08.2018 02.04.2019. 08.09.2012 Активен 2780
C07AB12 Nebivolol NEBIVOLOL ACTAVIS Tablet 5 mg 30 Актавис EАД, България 5 mg 8.88 - 0.19067 5.7201 100% 5.7201 I10 HCP-8769/13.04.2016. 02.04.2019. 08.09.2012 Активен 1797
C07AB12 Nebivolol Nebivolol Sandoz Tablet 5 mg 30 Sandoz d.d., Словения 5 mg 6.16 - 0.19067 5.7201 100% 5.7201 I10 HCP-8775/13.04.2016. 02.04.2019. 08.09.2012 Активен 1826
C07AB12 Nebivolol Nebivolol Teva Tablet 5 mg 30 Teva B.V., Нидерландия 5 mg 5.72 - 0.19067 5.7201 100% 5.7201 I10 HCP-8772/13.04.2016; НСР-17170/09.11.2018 02.04.2019. 08.09.2012 Активен 2688
C07AB12 Nebivolol Nebizita Tablet 5 mg 30 Ейсфарма ЕООД, България 5 mg 4.64 - 0.15467 4.6401 100% 4.6401 I10 HCP-8776/13.04.2016..; HCP-8988/14.04.2016; НСР-13409/04.08.2017; НСР-18083/01.03.2019. 2019/04/02 08.09.2012 Заличен 1578
C07AB12 Nebivolol NEVOLEN Tablet 5 mg 30 Екофарм Груп АД, България 5 mg 9.3 - 0.19067 5.7201 100% 5.7201 I10 HCP-8777/13.04.2016; НСР-15928/15.06.2018. 02.04.2019. 08.09.2012 Активен 1031
C07AB12 Nebivolol Nebivocon Tablet 5 mg 30 Фармаконс АД, България 5 mg 5.34 - 0.15467 4.64 100% 4.64 I10 НСР-13734/12.09.2017; НСР-16091/05.07.2018. 02.08.2018. Заличен 15862
C07AB12 Nebivolol Nebivocon Tablet 5 mg 30 Фармаконс АД, България 5 mg 9.3 - 0.19067 5.7201 100% 5.7201 I10 НСР-16953/12.10.2018. 02.04.2019. Активен 15862
C07AG02 Carvedilol 100%
C07AG02 Carvedilol Avernol Tablet 25 mg 30 Medochemie Ltd., Кипър 37.5 mg 3.56 - 0.178 3.56 100% 3.56 I10 HCP-8780/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 3118
C07AG02 Carvedilol Avernol Tablet 6.25 mg 30 Medochemie Ltd., Кипър 37.5 mg 2 - 0.178 0.89 100% 0.89 I10 HCP-8780/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 3117
C07AG02 Carvedilol Carvedigamma Film‐coated tablet 25 mg 30 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 37.5 mg 5.52 - 0.178 3.56 100% 3.56 I10 HCP-8787/13.04.2016. 02.05.2016 Активен 2557
C07AG02 Carvedilol CARVEDIGAMMA Film‐coated tablet 12.5 mg 30 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 37.5 mg 2.65 - 0.178 1.78 100% 1.78 I10 HCP-8786/13.04.2016; НСР.15719/25.05.2018 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 3400
C07AG02 Carvedilol CARVEDIGAMMA Film‐coated tablet 6.25 mg 30 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 37.5 mg 1.91 - 0.178 0.89 100% 0.89 I10 HCP-8786/13.04.2016; Прот. № 216/23.03.2017; НСР-17581/20.12.2018 02.02.2019. 08.09.2012 Активен 2169
C07AG02 Carvedilol CARVEDIL 12,5 MG Tablet 12.5 mg 28 Stada Arzneimittel AG, Германия 37.5 mg 6.28 - 0.178 1.66 100% 1.66 I10 HCP-8787/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 817
C07AG02 Carvedilol CARVEDIL 25 MG Tablet 25 mg 28 Stada Arzneimittel AG, Германия 37.5 mg 8.88 - 0.178 3.32 100% 3.32 I10 HCP-8787/13.04.2016; НСР-15429/19.04.2018 02.06.2018. 08.09.2012 Активен 1586
C07AG02 Carvedilol CARVEDIL 6,25 MG Tablet 6.25 mg 28 Stada Arzneimittel AG, Германия 37.5 mg 5.02 - 0.178 0.83 100% 0.83 I10 HCP-8786/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 816
C07AG02 Carvedilol CARVEDILOL SOPHARMA 12,5 Tablet 12.5 mg 30 Софарма АД, България 37.5 mg 3.56 - 0.178 1.78 100% 1.78 I10 HCP-8784/13.04.2016; НСР-14774/22.12.2017; НСР-16425/09.08.2018 02.09.2018. 08.09.2012 Активен 1133
C07AG02 Carvedilol CARVEDILOL SOPHARMA 25 Tablet 25 mg 30 Софарма АД, България 37.5 mg 7.14 - 0.178 3.56 100% 3.56 I10 HCP-8784/13.04.2016; НСР-14772/22.12.2017; НСР-16424/09.08.2018 02.09.2018. 08.09.2012 Активен 1134
C07AG02 Carvedilol CARVEDILOL SOPHARMA 6.25 Tablet 6.25 mg 30 Софарма АД, България 1.79 mg 1.79 - 0.178 0.89 100% 0.89 I10 HCP-8784/13.04.2016; НСР-14773/22.12.2017; НСР-16423/09.08.2018 02.09.2018. 08.09.2012 Активен 1132
C07AG02 Carvedilol CARVETREND Tablet 12.5 mg 28 Екофарм Груп АД, България 37.5 mg 3.34 - 0.178 1.66 100% 1.66 I10 HCP-8782/13.04.2016; КП-37/30.05.2018 и НСР-15339/30.03.2018; НСР-16062/29.06.2018 (предварително изпълнение) 02.07.2018. 08.09.2012 Заличен 389
C07AG02 Carvedilol CARVETREND Tablet 6.25 mg 28 Екофарм Груп АД, България 37.5 mg 1.67 - 0.178 0.83 100% 0.83 I10 HCP-8782/13.04.2016; КП-38/30.05.2018 и НСР-15338/30.03.2018; НСР-16061/29.06.2018 (предварително изпълнение) 02.07.2018. 08.09.2012 Заличен 388
C07AG02 Carvedilol CARVETREND Tablet 25 mg 28 Екофарм Груп АД, България 37.5 mg 6.65 - 0.178 3.32 100% 3.32 I10 HCP-8782/13.04.2016; КП-36/30.05.2018 и НСР-15340/30.03.2018; НСР-16063/29.06.2018 (предварително изпълнение) 02.07.2018. 08.09.2012 Заличен 390
C07AG02 Carvedilol CARVILEX Tablet 12.5 mg 30 Актавис EАД, България 37.5 mg 3.79 - 0.178 1.78 100% 1.78 I10 HCP-8783/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 247
C07AG02 Carvedilol CARVILEX Tablet 6.25 mg 30 Актавис EАД, България 37.5 mg 1.9 - 0.178 0.89 100% 0.89 I10 HCP-8783/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 246
C07AG02 Carvedilol CARVILEX Tablet 25 mg 30 Актавис EАД, България 37.5 mg 7.58 - 0.178 3.56 100% 3.56 I10 HCP-8783/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 248
C07AG02 Carvedilol Coryol Tablet 12.5 mg 28 KRKA, d.d., Словения 37.5 mg 2.69 - 0.178 1.66 100% 1.66 I10 HCP-8785/13.04.2016; НСР-10672/21.10.2016 02.12.2016. 08.09.2012 Активен 2054
C07AG02 Carvedilol Coryol Tablet 6.25 mg 28 KRKA, d.d., Словения 37.5 mg 2.03 - 0.178 0.83 100% 0.83 I10 HCP-8785/13.04.2016; HCP-10023/18.08.2016. 02.10.2016. 08.09.2012 Активен 929
C07AG02 Carvedilol Coryol Tablet 25 mg 28 KRKA, d.d., Словения 37.5 mg 3.67 - 0.178 3.32 100% 3.32 I10 HCP-8785/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 292
C07AG02 Carvedilol Dilatrend Tablet 6.25 mg 28 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 37.5 mg 4.57 - 0.178 0.83 100% 0.83 I10 HCP-8788/13.04.2016; НСР-18137/07.03.2019 02.04.2019. Активен 3227
C07AG02 Carvedilol Dilatrend Tablet 12.5 mg 28 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 37.5 mg 8.62 - 0.178 1.66 100% 1.66 I10 HCP-8788/13.04.2016; НСР-18135/07.03.2019 02.04.2019. Активен 3226
C07AG02 Carvedilol Dilatrend Tablet 25 mg 28 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 37.5 mg 19.08 - 0.178 3.32 100% 3.32 I10 HCP-8788/13.04.2016. 2016/05/02 Активен 3225
C07AG02 Carvedilol Talliton Tablet 25 mg 30 EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария 37.5 mg 5.81 - 0.178 3.56 100% 3.56 I10 HCP-8781/13.04.2016.; НСР-14322/03.11.2017.; НСР-17783/24.01.2019. 02.03.2019. 08.09.2012 Активен 2848
C07AG02 Carvedilol Talliton Tablet 12.5 mg 30 EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария 37.5 mg 3.12 - 0.178 1.78 100% 1.78 I10 HCP-8781/13.04.2016.; НСР-14324/03.11.2017.; НСР-17782/24.01.2019. 02.03.2019. 08.09.2012 Активен 2847
C07AG02 Carvedilol Talliton Tablet 6.25 mg 30 EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария 37.5 mg 1.86 - 0.178 0.89 100% 0.89 I10 HCP-8781/13.04.2016.; НСР-16961/12.10.2018. 02.11.2018. 08.09.2012 Активен 2846
C07AG02 Carvedilol CARVETREND Tablet 12.5 mg 28 Teva B.V., Нидерландия 37.5 mg 6.65 - 0.178 1.6607399999999999 100% 1.6607399999999999 I10 НСР-17558/20.12.2018; НСР-18844/30.05.2019 02.07.2019. Активен 389
C07AG02 Carvedilol CARVETREND Tablet 6.25 mg 28 Teva B.V., Нидерландия 37.5 mg 3.34 - 0.178 0.83126 100% 0.83126 I10 НСР-17558/20.12.2018; НСР-18844/30.05.2019 02.07.2019. Активен 388
C07AG02 Carvedilol CARVETREND Tablet 25 mg 28 Teva B.V., Нидерландия 37.5 mg 13.19 - 0.178 3.3232600000000003 100% 3.3232600000000003 I10 НСР-17558/20.12.2018; НСР-18844/30.05.2019 02.07.2019. Активен 390
C08CA01 Amlodipine 100%
C08CA01 Amlodipine ACCEL Tablet 10 mg 30 Medochemie Ltd., Кипър 5 mg 3.24 - 0.02267 1.36 100% 1.36 I10 HCP-8799/13.04.2016.; НСР-13100/06.07.2017. 02.08.2017. 08.09.2012 Активен 2522
C08CA01 Amlodipine ACCEL Tablet 5 mg 30 Medochemie Ltd., Кипър 5 mg 2 - 0.02267 0.68 100% 0.68 I10 HCP-8799/13.04.2016.; НСР-13282/20.07.2017; НСР-16965/12.10.2018. 02.11.2018. 08.09.2012 Активен 2737
C08CA01 Amlodipine AGEN 5 mg Tablet 5 mg 30 Zentiva k.s., Чешка република 5 mg 1.21 - 0.02267 0.68 100% 0.68 I10 HCP-8789/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 2473
C08CA01 Amlodipine Amlocor Tablet 10 mg 30 Адифарм ЕАД, България 5 mg 5.45 - 0.02267 1.36 100% 1.36 I10 HCP-8793/13.04.2016; НСР-17661/02.01.2019 02.02.2019. 08.09.2012 Активен 85
C08CA01 Amlodipine Amlocor Tablet 5 mg 30 Адифарм ЕАД, България 5 mg 2.72 - 0.02267 0.68 100% 0.68 I10 HCP-8793/13.04.2016; НСР-17660/02.01.2019 02.02.2019. 08.09.2012 Активен 84
C08CA01 Amlodipine Amlodigamma Tablet 5 mg 30 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 5 mg 2.23 - 0.02267 0.68 100% 0.68 I10 HCP-8800/13.04.2016.; НСР-14323/03.11.2017. 02.12.2017. 08.09.2012 Активен 2022
C08CA01 Amlodipine Amlodigamma Tablet 10 mg 30 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 5 mg 4.84 - 0.02267 1.36 100% 1.36 I10 HCP-8800/13.04.2016; НСР-15576/04.05.2018 02.06.2018. 08.09.2012 Активен 1601
C08CA01 Amlodipine Amlodipin Alkaloid Tablet 10 mg 30 Алкалоид ЕООД, България 5 mg 4.52 - 0.02267 1.36 100% 1.36 I10 HCP-8794/13.04.2016; НСР-10372/26.09.2016; НСР-14660/20.12.2017; НСР-18271/28.03.2019. 02.05.2019. 08.09.2012 Активен 2900
C08CA01 Amlodipine Amlodipin Alkaloid Tablet 5 mg 30 Алкалоид ЕООД, България 5 mg 4.2 - 0.02267 0.68 100% 0.68 I10 HCP-8791/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 109
C08CA01 Amlodipine Amlodipine Biopharm 10 Tablet 10 mg 30 БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ АД, България 5 mg 2.72 - 0.02267 1.36 100% 1.36 I10 HCP-8795/13.04.2016; НСР-16438/09.08.2018; НСР-16499/17.08.2018 02.09.2018. 08.09.2012 Активен 1131
C08CA01 Amlodipine Amlodipine Biopharm 5 Tablet 5 mg 30 БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ АД, България 5 mg 1.36 - 0.02267 0.68 100% 0.68 I10 HCP-8795/13.04.2016; НСР-16436/09.08.2018; НСР-16499/17.08.2018 02.09.2018. 08.09.2012 Активен 1130
C08CA01 Amlodipine Amlopin Tablet 5 mg 30 Sandoz d.d., Словения 5 mg 1.48 - 0.02267 0.68 100% 0.68 I10 HCP-8801/13.04.2016; НСР-11771/17.02.2017 02.04.2017. 08.09.2012 Активен 3323
C08CA01 Amlodipine Amlopin Tablet 10 mg 30 Sandoz d.d., Словения 5 mg 2.39 - 0.02267 1.36 100% 1.36 I10 HCP-8801/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 1685
C08CA01 Amlodipine Amloteron Tablet 10 mg 30 Teva B.V., Нидерландия 5 mg 1.36 - 0.02267 1.36 100% 1.36 I10 НСР-9156/27.04.2016; НСР-15592/04.05.2018 02.06.2018. 08.09.2012 Активен 3582
C08CA01 Amlodipine Amloteron Tablet 5 mg 30 Тeva B.V. Нидерландия 5 mg 1.39 - 0.02267 0.68 100% 0.68 I10 HCP-8802/13.04.2016; НСР-15196/02.03.2018. 02.04.2018. 08.09.2012 Активен 3565
C08CA01 Amlodipine Amlovask Tablet 5 mg 30 Актавис EАД, България 5 mg 2 - 0.02267 0.68 100% 0.68 I10 HCP-8803/13.04.2016. 02.05.2016 Активен 2927
C08CA01 Amlodipine Amlovask Tablet 10 mg 30 Актавис EАД, България 5 mg 4.02 0.02267 1.36 100% 1.36 I10 НСР-16029/29.06.2018. 02.08.2018. Активен 16008
C08CA01 Amlodipine NEODIPIN BES-T Tablet 10 mg 30 Нео Балканика ЕООД, България 5 mg 2.72 - 0.02267 1.36 100% 1.36 I10 HCP-8797/13.04.2016; КП-03/04.01.2019 и НСР-16421/09.08.2018 02.02.2019. 08.09.2012 Активен 730
C08CA01 Amlodipine NEODIPIN BES-T Tablet 5 mg 30 Нео Балканика ЕООД, България 5 mg 1.36 - 0.02267 0.68 100% 0.68 I10 HCP-8797/13.04.2016.; КП-95/28.11.2018 и НСР-16412/09.08.2018; НСР-18239/22.03.2019. 02.05.2019. 08.09.2012 Заличен 729
C08CA01 Amlodipine NORDIPIN Tablet 5 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 5 mg 7.45 - 0.02267 0.68 100% 0.68 I10 HCP-9282/05.05.2016; НСР-15471/19.04.2018 02.06.2018. 08.09.2012 Заличен 2523
C08CA01 Amlodipine NORDIPIN Tablet 10 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 5 mg 14.76 - 0.02267 1.36 100% 1.36 I10 HCP-9281/05.05.2016; НСР-15472/19.04.2018 02.06.2018. 08.09.2012 Заличен 2524
C08CA01 Amlodipine Normodipine Tablet 5 mg 30 Gedeon Richter Plc., Унгария 5 mg 2.34 - 0.02267 0.68 100% 0.68 I10 HCP-8792/13.04.2016; НСР-11342/30.12.2016; НСР-12908/08.06.2017 02.07.2017. 08.09.2012 Заличен 2933
C08CA01 Amlodipine NORVASC Tablet 10 mg 30 Pfizer Europe MA EEIG, Belgium 5 mg 6.89 - 0.02267 1.36 100% 1.36 I10 HCP-8796/13.04.2016; НСР-10374/26.09.2016; НСР-17200/09.11.2018; НСР-17696/10.01.2019 02.02.2019. 08.09.2012 Активен 2371
C08CA01 Amlodipine NORVASC Tablet 5 mg 30 Pfizer Europe MA EEIG, Belgium 5 mg 4.78 - 0.02267 0.68 100% 0.68 I10 HCP-8796/13.04.2016; НСР-10373/26.09.2016.; НСР-17200/09.11.2018 02.12.2018. 08.09.2012 Активен 3718
C08CA01 Amlodipine TENOX Tablet 5 mg 30 KRKA, d.d., Словения 5 mg 2.54 - 0.02267 0.68 100% 0.68 I10 HCP-8798/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 2023
C08CA01 Amlodipine TENOX Tablet 10 mg 30 KRKA, d.d., Словения 5 mg 3.24 - 0.02267 1.36 100% 1.36 I10 HCP-8798/13.04.2016,HCP-10162/31.08.2016. 02.10.2016. 08.09.2012 Активен 1183
C08CA01 Amlodipine Amlodicon Tablet 10 mg 30 Фармаконс АД, България 5 mg 10.34 0.02267 1.36 100% 1.36 I10 НСР-9543/17.06.2016 02.05.2016 Активен 15314
C08CA01 Amlodipine Amlodicon Tablet 5 mg 30 Фармаконс АД, България 5 mg 6.89 0.02267 0.68 100% 0.68 I10 НСР-9542/17.06.2016; КП-18/29.01.2019 и НСР-16978/12.10.2018 02.04.2019. Заличен 15315
C08CA01 Amlodipine Amlodipine Ecopharm Tablet 5 mg 30 Екофарм Груп АД, България 5 mg 3.34 0.02267 0.6800999999999999 100% 0.68 I10 НСР-18745/21.05.2019 02.07.2019. Активен 16521
C08CA02 Felodipine 100%
C08CA02 Felodipine AURONAL Prolonged‐release tablet 5 mg 30 EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария 5 mg 6.07 - 0.06367 1.91 100% 1.91 I10 HCP-8804/13.04.2016.; НСР-9524/09.06.2016; НСР-15639/10.05.2018 02.06.2018. 08.09.2012 Активен 416
C08CA02 Felodipine AURONAL Prolonged‐release tablet 2.5 mg 30 EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария 5 mg 5.54 - 0.06367 0.96 100% 0.96 I10 HCP-8804/13.04.2016.; НСР-9525/09.06.2016; НСР-15640/10.05.2018 02.06.2018. 08.09.2012 Активен 415
C08CA02 Felodipine AURONAL Prolonged‐release tablet 10 mg 30 EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария 5 mg 9.61 - 0.06367 3.82 100% 3.82 I10 HCP-8804/13.04.2016.; НСР-9523/09.06.2016; НСР-15638/10.05.2018 02.06.2018. 08.09.2012 Активен 414
C08CA02 Felodipine Felicipin Prolonged‐release tablet 5 mg 30 Актавис EАД, България 5 mg 7.13 - 0.06367 1.91 100% 1.91 I10 HCP-8807/13.04.2016.; НСР-16036/29.06.2018. 02.08.2018. 08.09.2012 Заличен 208
C08CA02 Felodipine FELODIPINE-TCHAIKAPHARMA Prolonged‐release tablet 5 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 5 mg 3.82 - 0.06367 1.91 100% 1.91 I10 HCP-8809/13.04.2016.; НСР-16802/20.09.2018. 02.11.2018. 08.09.2012 Активен 764
C08CA02 Felodipine FeloHEXAL Prolonged‐release tablet 10 mg 30 Hexal AG, Германия 5 mg 3.82 - 0.06367 3.82 100% 3.82 I10 HCP-8805/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 3884
C08CA02 Felodipine FeloHEXAL Prolonged‐release tablet 5 mg 30 Hexal AG, Германия 5 mg 4.25 - 0.06367 1.91 100% 1.91 I10 HCP-8805/13.04.2016; КП-37/04.04.2019 и НСР-17890/07.02.2019. 02.05.2019. 08.09.2012 Активен 1361
C08CA02 Felodipine Plendil Prolonged‐release tablet 5 mg 30 Astra Zeneca AB, Швеция 5 mg 9.35 - 0.06367 1.91 100% 1.91 I10 HCP-8806/13.04.2016; НСР-12385/18.04.2017 02.06.2017. 08.09.2012 Активен 2996
C08CA02 Felodipine PRESID 10 MG Prolonged‐release tablet 10 mg 30 Teva B.V., Нидерландия 5 mg 9.32 - 0.06367 3.82 100% 3.82 I10 HCP-8808/13.04.2016; НСР-16259/27.07.2018; НСР-17184/09.11.2018 02.12.2018. 08.09.2012 Активен 2913
C08CA02 Felodipine PRESID 2,5 MG Prolonged‐release tablet 2.5 mg 30 Teva B.V., Нидерландия 5 mg 2.41 - 0.06367 0.96 100% 0.96 I10 HCP-8808/13.04.2016; НСР-17175/09.11.2018 02.12.2018. 08.09.2012 Активен 2464
C08CA02 Felodipine PRESID 5 MG Prolonged‐release tablet 5 mg 30 Teva B.V., Нидерландия 5 mg 4.99 - 0.06367 1.91 100% 1.91 I10 HCP-8808/13.04.2016; НСР-16769/07.09.2018 02.10.2018. 08.09.2012 Активен 2912
C08CA05 Nifedipine 100%
C08CA05 Nifedipine Cordaflex Prolonged‐release tablet 20 mg 60 EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария 30 mg 4.09 - 0.10225 4.09 100% 4.09 I10 HCP-8810/13.04.2016.; НСР-13080/29.06.2017. 02.08.2017. 08.09.2012 Активен 3646
C08CA05 Nifedipine Cordaflex Prolonged‐release tablet 20 mg 30 EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария 30 mg 3.16 - 0.10225 2.045 100% 2.045 I10 HCP-8810/13.04.2016. 02.08.2017. 08.09.2012 Активен 370
C08CA05 Nifedipine CORINFAR Prolonged‐release tablet 20 mg 30 Екофарм Груп АД, България 30 mg 2.92 - 0.10225 2.045 100% 2.045 I10 HCP-8813/13.04.2016; НСР-16469/17.08.2018 02.09.2018. 08.09.2012 Активен 2755
C08CA05 Nifedipine KORINCARE Prolonged‐release tablet 20 mg 20 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 30 mg 2.41 - 0.10225 1.3629924999999998 100% 1.3629924999999998 I10 HCP-8812/13.04.2016; НСР-18195/19.03.2019. 02.05.2019. 08.09.2012 Активен 2528
C08CA05 Nifedipine NIFEDIPIN ACTAVIS Film‐coated tablet 10 mg 50 Актавис EАД, България 30 mg 2.44 - 0.10225 1.7045075 100% 1.7045075 за краткосрочно лечение I10 HCP-8811/13.04.2016; НСР-14915/25.01.2018 02.03.2018. 08.09.2012 Заличен 234
C08CA08 Nitrendipine 100%
C08CA08 Nitrendipine NITRENDIPIN ACTAVIS Tablet 20 mg 30 Актавис EАД, България 20 mg 3.13 - 0.10433 3.13 100% 3.13 I10 HCP-8814/13.04.2016; НСР-11354/30.12.2016 02.02.2017. 08.09.2012 Заличен 93
C08CA09 Lacidipine 100%
C08CA09 Lacidipine Lacipil Film‐coated tablet 4 mg 28 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, Ирландия 4 mg 6.83 - 0.24393 6.83 100% 6.83 I10 HCP-8815/13.04.2016; НСР-18246/22.03.2019. 02.05.2019. 08.09.2012 Активен 2388
C08CA13 Lercanidipine hydrochloride 100%
C08CA13 Lercanidipine ARETA Film‐coated tablet 20 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 10 mg 10.14 - 0.15833 9.5 100% 9.4998 I10 HCP-8817/13.04.2016. 02.08.2018. 08.09.2012 Активен 2781
C08CA13 Lercanidipine ARETA Film‐coated tablet 10 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 10 mg 8.06 - 0.15833 4.75 100% 4.7499 I10 HCP-8817/13.04.2016. 02.08.2018. 08.09.2012 Активен 2364
C08CA13 Lercanidipine Caniler Film‐coated tablet 20 mg 30 Sandoz d.d., Словения 10 mg 9.95 - 0.15833 9.5 100% 9.4998 I10 HCP-8821/13.04.2016.; КП-133/06.11.2017 и НСП-13163/17.07.2017.; АССГ № 531/29.01.2018 и ВАС № 7806/12.06.2018 02.08.2018. Активен 4137
C08CA13 Lercanidipine Caniler Film‐coated tablet 10 mg 30 Sandoz d.d., Словения 10 mg 4.75 - 0.15833 4.75 100% 4.7499 I10 HCP-8821/13.04.2016.; КП-98/25.10.2017 и НСП-13162/17.07.2017. 02.08.2018. Активен 4136
C08CA13 Lercanidipine Kapidin Film‐coated tablet 20 mg 30 Zentiva k.s., Чешка република 10 mg 10.85 - 0.15833 9.5 100% 9.4998 I10 HCP-8818/13.04.2016. 02.08.2018. 08.09.2012 Активен 1573
C08CA13 Lercanidipine Kapidin Film‐coated tablet 10 mg 30 Zentiva k.s., Чешка република 10 mg 4.75 - 0.15833 4.75 100% 4.7499 I10 HCP-8818/13.04.2016; НСР-13399/04.08.2017 02.08.2018. 08.09.2012 Активен 3752
C08CA13 Lercanidipine Lecalpin Film‐coated tablet 20 mg 30 Actavis Group PTC ehf., Исландия 10 mg 9.95 - 0.15833 9.5 100% 9.4998 I10 HCP-8816/13.04.2016. 02.08.2018. 08.09.2012 Активен 3008
C08CA13 Lercanidipine Lecalpin Film‐coated tablet 10 mg 30 Actavis Group PTC ehf., Исландия 10 mg 5.98 - 0.15833 4.75 100% 4.7499 I10 HCP-8816/13.04.2016. 02.08.2018. 08.09.2012 Активен 3115
C08CA13 Lercanidipine RENOVIA Film‐coated tablet 10 mg 60 Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия 10 mg 14.470000267028809 - 0.15833 9.5 100% 9.4998 I10 HCP-8819/13.04.2016.; HCP-9493/09.06.2016. 02.08.2018. 08.09.2012 Активен 1033
C08CA13 Lercanidipine TevaLer Film‐coated tablet 10 mg 30 Teva B.V., Нидерландия 10 mg 7.75 - 0.15833 4.75 100% 4.7499 I10 HCP-8820/13.04.2016.; НСР-17414/06.12.2018. 02.01.2019. Активен 1937
C08CA13 Lercanidipine TevaLer Film‐coated tablet 20 mg 30 Teva B.V., Нидерландия 10 mg 11.3 - 0.15833 9.5 100% 9.4998 I10 HCP-8820/13.04.2016; КП-90/30.10.2018 и НСР-16742/07.09.2018; НСР-17415/06.12.2018. 02.01.2019. Активен 1936
C08CA13 Lercanidipine Lercanicon Film coated tablet 10 mg 30 Фармаконс АД, България 10 mg 5.84 - 0.11833 3.55 100% 3.55 I10 НСР-13735/12.09.2017; НСР-16085/05.07.2018. 02.08.2018. Заличен 15841
C08CA13 Lercanidipine RENOVIA Film‐coated tablet 20 mg 60 Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия 10 mg 23.63 0.15833 19 100% 18.9996 I10 НСР-14444/17.11.2017 02.08.2018. Активен 15932
C08CA13 Lercanidipine Lercanicon Film coated tablet 10 mg 30 Фармаконс АД, България 10 mg 9.5 - 0.11833 3.55 100% 3.55 I10 НСР-17011/19.10.2018 02.12.2018. Активен 15841
C08DA01 Verapamil Hydrochloride 100%
C08DA01 Verapamil Isocor Film‐coated tablet 80 mg 30 Софарма АД, България 240 mg 1.94 - 0.194 1.94 100% 1.94 I10 HCP-8829/13.04.2016; НСР-18082/01.03.2019 2019/04/02 08.09.2012 Заличен 180
C08DA01 Verapamil Isoptin Film‐coated tablet 80 mg 50 Mylan Healthcare GmbH, Германия 240 mg 5.65 - 0.19436 3.2399812000000003 100% 3.2399812000000003 I10 HCP-8826/13.04.2016; НСР-9613/23.06.2016 и КП-102/29.08.2016. 02.04.2019. 08.09.2012 Активен 3655
C08DA01 Verapamil Isoptin SR Prolonged‐release tablet 240 mg 50 Mylan Healthcare GmbH, Германия 240 mg 22.09 - 0.19436 9.718 100% 9.718 I10 HCP-8827/13.04.2016. 02.04.2019. 08.09.2012 Активен 452
C08DA01 Verapamil Isoptin SR Prolonged‐release tablet 240 mg 20 Mylan Healthcare GmbH, Германия 240 mg 7.28 - 0.19436 3.8872 100% 3.8872 I10 HCP-8827/13.04.2016;НСР-9637/23.06.2016 и КП-103/29.08.2016. 02.04.2019. 08.09.2012 Активен 3668
C08DA01 Verapamil Isoptin SR Prolonged‐release tablet 120 mg 20 Mylan Healthcare GmbH, Германия 240 mg 4.25 - 0.19436 1.9436 100% 1.9436 I10 HCP-8827/13.04.2016. 02.04.2019. 08.09.2012 Активен 1279
C08DA01 Verapamil Verapamil Actavis Prolonged‐release tablet 120 mg 50 Актавис EАД, България 240 mg 4.85 - 0.194 4.85 100% 4.85 I10 HCP-8823/13.04.2016; НСР-9750/14.07.2016 02.08.2016. 08.09.2012 Заличен 250
C08DA01 Verapamil Verapamil Sopharma Film‐coated tablet 40 mg 50 Софарма АД, България 240 mg 2.52 - 0.19436 1.6190188 100% 1.6190188 I10 HCP-8825/13.04.2016. 02.04.2019. 08.09.2012 Активен 179
C08DA01 Verapamil Verapamil Sopharma Film‐coated tablet 80 mg 50 Софарма АД, България 240 mg 3.24 - 0.19436 3.2399812000000003 100% 3.2399812000000003 I10 HCP-8822/13.04.2016.; НСР-17489/13.12.2018. 02.04.2019. 08.09.2012 16.11.2013 Активен 126
C08DA01 Verapamil Verapamil-Tchaikapharma Coated tablet 80 mg 50 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 240 mg 3.56 - 0.19436 3.2399812000000003 100% 3.2399812000000003 I10 HCP-8824/13.04.2016; НСР-18346/05.04.2019. 02.05.2019. 08.09.2012 Активен 2605
C08DA01 Verapamil Verapamil-Tchaikapharma Coated tablet 40 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 240 mg 1.94 - 0.19436 0.9718 100% 0.9718 I10 HCP-8824/13.04.2016.; КП-51/21.06.2018 и НСР-15498/26.04.2018. 02.04.2019. 08.09.2012 Активен 2533
C08DA01 Verapamil Verapamil-Tchaikapharma Prolonged‐release tablet 240 mg 20 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 240 mg 4.28 - 0.19436 3.8872 100% 3.8872 I10 HCP-8824/13.04.2016; НСР-18197/19.03.2019. 02.05.2019. 08.09.2012 Активен 2532
C08DA01 Verapamil VEROGALID ER 240 MG Prolonged‐release tablet 240 mg 30 Teva B.V., Нидерландия 240 mg 8.44 - 0.19436 5.8308 100% 5.8308 I10 HCP-8828/13.04.2016; НСР-17761/17.01.2019 02.04.2019. 08.09.2012 Активен 664
C08DB01 Diltiazem 100%
C08DB01 Diltiazem Aldizem Prolonged‐release tablet 90 mg 30 Алкалоид ЕООД, България 240 mg 4.06 - 0.176 1.98 100% 1.98 I10 HCP-8946/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 25
C08DB01 Diltiazem Aldizem Prolonged‐release tablet 60 mg 30 Алкалоид ЕООД, България 240 mg 2.65 - 0.176 1.32 100% 1.32 I10 HCP-8946/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 24
C08DB01 Diltiazem Diltiazem Actavis Prolonged‐release tablet 90 mg 50 Актавис EАД, България 240 mg 7.13 - 0.176 3.3 100% 3.3 I10 HCP-8947/13.04.2016; НСР-14757/22.12.2017. 02.02.2018. 08.09.2012 Заличен 237
C08DB01 Diltiazem Diltiazem Actavis Tablet 60 mg 50 Актавис EАД, България 240 mg 2.2 - 0.176 2.2 100% 2.2 I10 HCP-8947/13.04.2016; НСР-14757/22.12.2017. 02.02.2018. 08.09.2012 Заличен 238
C08DB01 Diltiazem Diltiazem Sopharma Tablet 60 mg 50 Софарма АД, България 240 mg 2.2 - 0.176 2.2 100% 2.2 I10 HCP-8948/13.04.2016. 02.05.2016 08.09.2012 Активен 154
C08DB01 Diltiazem Diltiazem-Tchaikapharma Prolonged‐release tablet 90 mg 50 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 240 mg 6.59 - 0.176 3.3 100% 3.3 I10 HCP-8945/13.04.2016; НСР-15319/23.03.2018. 02.05.2018. 08.09.2012 Заличен 2531
C08DB01 Diltiazem Diltiazem-Tchaikapharma Prolonged‐release tablet 60 mg 50 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 240 mg 2.4 - 0.176 2.2 100% 2.2 I10 HCP-8945/13.04.2016; НСР-15321/23.03.2018. 02.05.2018. 08.09.2012 Заличен 2530
C09AA02 Enalapril 100%
C09AA02 Enalapril Berlipril Tablet 5 mg 30 Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия 10 mg 3.49 - 0.06483333333333334 0.9725000000000001 100% 0.9725000000000001 I10 HCP-8956/13.04.2016. 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 27
C09AA02 Enalapril Berlipril Tablet 10 mg 30 Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия 10 mg 3.89 - 0.06483333333333334 1.9450000000000003 100% 1.9450000000000003 I10 HCP-8956/13.04.2016. 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 28
C09AA02 Enalapril Berlipril Tablet 20 mg 30 Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия 10 mg 6.16 - 0.06483333333333334 3.8900000000000006 100% 3.8900000000000006 I10 HCP-8956/13.04.2016.; НСР-13083/29.06.2017. 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 29
C09AA02 Enalapril Enahexal Tablet 5 mg 30 Hexal AG, Германия 10 mg 1.73 - 0.06483333333333334 0.9725000000000001 100% 0.9725000000000001 I10 HCP-8957/13.04.2016. 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 3882
C09AA02 Enalapril Enahexal Tablet 10 mg 30 Hexal AG, Германия 10 mg 2.16 - 0.06483333333333334 1.9450000000000003 100% 1.9450000000000003 I10 HCP-8957/13.04.2016. 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 3883
C09AA02 Enalapril Enahexal Tablet 20 mg 30 Hexal AG, Германия 10 mg 3.89 - 0.06483333333333334 3.8900000000000006 100% 3.8900000000000006 I10 HCP-8957/13.04.2016; НСР-15720/25.05.2018. 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 516
C09AA02 Enalapril ENALAPRIL-TCHAIKAPHARMA Tablet 5 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 10 mg 2.16 - 0.06483333333333334 0.9725000000000001 100% 0.9725000000000001 I10 HCP-8952/13.04.2016; НСР-18109/07.03.2019 02.04.2019. 08.09.2012 Активен 2525
C09AA02 Enalapril ENALAPRIL-TCHAIKAPHARMA Tablet 20 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 10 mg 4.51 - 0.06483333333333334 3.8900000000000006 100% 3.8900000000000006 I10 HCP-8952/13.04.2016; НСР-17925/18.02.2019 02.04.2019. 08.09.2012 Активен 2526
C09AA02 Enalapril ENALAPRIL-TCHAIKAPHARMA Tablet 10 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 10 mg 2.9 - 0.06483333333333334 1.9450000000000003 100% 1.9450000000000003 I10 HCP-8952/13.04.2016; НСР-17924/18.02.2019 02.04.2019. 08.09.2012 Активен 2394
C09AA02 Enalapril ENAP Tablet 10 mg 90 KRKA, d.d., Словения 10 mg 7.54 - 0.06483333333333334 5.835000000000001 100% 5.835000000000001 I10 HCP-8959/13.04.2016. 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 885
C09AA02 Enalapril ENAP Tablet 20 mg 90 KRKA, d.d., Словения 10 mg 12.43 - 0.06483333333333334 11.670000000000002 100% 11.670000000000002 I10 HCP-8959/13.04.2016. 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 886
C09AA02 Enalapril ENAP Tablet 10 mg 60 KRKA, d.d., Словения 10 mg 4.78 - 0.06483333333333334 3.8900000000000006 100% 3.8900000000000006 I10 HCP-8950/13.04.2016. 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 302
C09AA02 Enalapril ENAP Tablet 20 mg 30 KRKA, d.d., Словения 10 mg 4.15 - 0.06483333333333334 3.8900000000000006 100% 3.8900000000000006 I10 HCP-8950/13.04.2016. 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 303
C09AA02 Enalapril ENAP Tablet 5 mg 30 KRKA, d.d., Словения 10 mg 1.52 - 0.06483333333333334 0.9725000000000001 100% 0.9725000000000001 I10 HCP-8950/13.04.2016; НСР-12832/26.05.2017 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 1722
C09AA02 Enalapril ENAP Tablet 10 mg 30 KRKA, d.d., Словения 10 mg 2.52 - 0.06483333333333334 1.9450000000000003 100% 1.9450000000000003 I10 HCP-8950/13.04.2016. 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 301
C09AA02 Enalapril Enpril Tablet 10 mg 50 Инбиотех ООД, България 10 mg 4.08 - 0.06483333333333334 3.241666666666667 100% 3.241666666666667 I10 HCP-8949/13.04.2016. 02.07.2018. 08.09.2012 16.11.2013 Активен 782
C09AA02 Enalapril Enpril Tablet 20 mg 20 Инбиотех ООД, България 10 mg 2.7 - 0.06483333333333334 2.5933333333333337 100% 2.5933333333333337 I10 HCP-8949/13.04.2016. 02.07.2018. 08.09.2012 16.11.2013 Активен 783
C09AA02 Enalapril Enpril Tablet 10 mg 20 Инбиотех ООД, България 10 mg 1.63 - 0.06483333333333334 1.2966666666666669 100% 1.2966666666666669 I10 HCP-8949/13.04.2016. 02.07.2018. 08.09.2012 16.11.2013 Активен 781
C09AA02 Enalapril laprilen Tablet 10 mg 30 Екофарм Груп АД, България 10 mg 2.59 - 0.06483333333333334 1.9450000000000003 100% 1.9450000000000003 I10 HCP-8953/13.04.2016; НСР-16740/07.09.2018 02.10.2018. 08.09.2012 Активен 2685
C09AA02 Enalapril laprilen Tablet 5 mg 30 Екофарм Груп АД, България 10 mg 1.98 - 0.06483333333333334 0.9725000000000001 100% 0.9725000000000001 I10 HCP-8953/13.04.2016. 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 2684
C09AA02 Enalapril Renapril Tablet 5 mg 28 Актавис EАД, България 10 mg 1.84 - 0.06483333333333334 0.9076666666666667 100% 0.9076666666666667 I10 HCP-8954/13.04.2016. 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 251
C09AA02 Enalapril Renapril Tablet 10 mg 28 Актавис EАД, България 10 mg 2.38 - 0.06483333333333334 1.8153333333333335 100% 1.8153333333333335 I10 HCP-8954/13.04.2016. 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 252
C09AA02 Enalapril Renapril Tablet 20 mg 28 Актавис EАД, България 10 mg 3.77 - 0.06483333333333334 3.630666666666667 100% 3.630666666666667 I10 HCP-8951/13.04.2016. 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 557
C09AA02 Enalapril Renitec Tablet 20 mg 14 Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България 10 mg 3.34 - 0.06483333333333334 1.8153333333333335 100% 1.8153333333333335 I10 HCP-8958/13.04.2016. 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 595
C09AA02 Enalapril Renitec Tablet 10 mg 14 Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България 10 mg 1.73 - 0.06483333333333334 0.9076666666666667 100% 0.9076666666666667 I10 HCP-8958/13.04.2016. 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 594
C09AA02 Enalapril RENITEC Tablet 5 mg 28 Мерк Шарп и Доум България ЕООД, България 10 mg 2.92 - 0.06732 0.94 100% 0.94 I10 HCP-8958/13.04.2016.; НСР-14289/26.10.2017. 02.12.2017. 08.09.2012 Заличен 1292
C09AA02 Enalapril Vasopren Tablet 20 mg 28 Софарма АД, България 10 mg 3.94 - 0.06483333333333334 3.630666666666667 100% 3.630666666666667 I10 HCP-8955/13.04.2016. 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 183
C09AA02 Enalapril Vasopren Tablet 10 mg 28 Софарма АД, България 10 mg 2.39 - 0.06483333333333334 1.8153333333333335 100% 1.8153333333333335 I10 HCP-8955/13.04.2016. 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 182
C09AA02 Enalapril Vasopren Tablet 5 mg 28 Софарма АД, България 10 mg 1.85 - 0.06483333333333334 0.9076666666666667 100% 0.9076666666666667 I10 HCP-8955/13.04.2016. 02.07.2018. 08.09.2012 Активен 181
C09AA03 Lisinopril 100%
C09AA03 Lisinopril CORDACARE Tablet 20 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 10 mg 12.9 - 0.10383 6.23 100% 6.23 I10 HCP-8966/13.04.2016; КП-60/13.07.2018 и НСР-15833/08.06.2018 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 694
C09AA03 Lisinopril CORDACARE Tablet 10 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 10 mg 6.5 - 0.10383 3.11 100% 3.11 I10 HCP-8966/13.04.2016; КП-59/13.07.2018 и НСР-15834/08.06.2018 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 693
C09AA03 Lisinopril Diroton Tablet 20 mg 28 Gedeon Richter Plc., Унгария 10 mg 6.62 - 0.10383 5.81 100% 5.81 I10 HCP-8963/13.04.2016.; НСР-13540/18.08.2017; НСР-17235/09.11.2018 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 3757
C09AA03 Lisinopril Diroton Tablet 2.5 mg 28 Gedeon Richter Plc., Унгария 10 mg 3.16 - 0.10383 0.73 100% 0.73 I10 HCP-8963/13.04.2016.; НСР-9476/09.06.2016.; НСР-13541/18.08.2017; НСР-17231/09.11.2018 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 3814
C09AA03 Lisinopril Diroton Tablet 10 mg 28 Gedeon Richter Plc., Унгария 10 mg 4 - 0.10383 2.91 100% 2.91 I10 HCP-8963/13.04.2016.; НСР-13097/06.07.2017. 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 1841
C09AA03 Lisinopril Diroton Tablet 5 mg 28 Gedeon Richter Plc., Унгария 10 mg 2.71 - 0.10383 1.45 100% 1.45 I10 HCP-8963/13.04.2016; НСР-14961/01.02.2018; НСР-18292/28.03.2019. 02.05.2019. 08.09.2012 Активен 3003
C09AA03 Lisinopril Linipril Tablet 10 mg 30 Актавис EАД, България 10 mg 3.94 - 0.10383 3.11 100% 3.11 I10 HCP-8961/13.04.2016. 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 2127
C09AA03 Lisinopril Linipril Tablet 5 mg 30 Актавис EАД, България 10 mg 2.81 - 0.10383 1.56 100% 1.56 I10 HCP-8961/13.04.2016. 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 1801
C09AA03 Lisinopril Linipril Tablet 20 mg 30 Актавис EАД, България 10 mg 6.78 - 0.10383 6.23 100% 6.23 I10 HCP-8961/13.04.2016. 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 2950
C09AA03 Lisinopril LISIGAMMA Tablet 10 mg 30 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 10 mg 3.29 - 0.10833333333333334 3.25 100% 3.25 I10 HCP-8965/13.04.2016.; НСР-16825/20.09.2018. 2.11.2018. 08.09.2012 Заличен 3658
C09AA03 Lisinopril LISIGAMMA Tablet 5 mg 30 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 10 mg 2.39 - 0.10833333333333334 1.62 100% 1.62 I10 HCP-8965/13.04.2016; НСР-17032/19.10.2018 2.12.2018. 08.09.2012 Заличен 2126
C09AA03 Lisinopril LISINOPRIL SOPHARMA Tablet 5 mg 30 Софарма АД, България 10 mg 3.26 - 0.10383 1.56 100% 1.56 I10 HCP-8960/13.04.2016.; КП-55/25.06.2018 и НСР-15312/23.03.2018.; НСР-17407/06.12.2018. 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 285
C09AA03 Lisinopril LISINOPRIL SOPHARMA Tablet 10 mg 30 Софарма АД, България 10 mg 6.5 - 0.10383 3.11 100% 3.11 I10 HCP-8960/13.04.2016.; КП-55/25.06.2018 и НСР-15314/23.03.2018.; НСР-17408/06.12.2018. 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 286
C09AA03 Lisinopril LISINOPRIL SOPHARMA Tablet 20 mg 30 Софарма АД, България 10 mg 12.9 - 0.10383 6.23 100% 6.23 I10 HCP-8960/13.04.2016.; КП-55/25.06.2018 и НСР-15315/23.03.2018.; НСР-17409/06.12.2018. 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 287
C09AA03 Lisinopril LIZOPRIL Tablet 5 mg 28 Адифарм ЕАД, България 10 mg 3.05 - 0.10383 1.45 100% 1.45 I10 HCP-8967/13.04.2016.; НСР-16807/20.09.2018. 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 60
C09AA03 Lisinopril LIZOPRIL Tablet 10 mg 28 Адифарм ЕАД, България 10 mg 6.07 - 0.10383 2.91 100% 2.91 I10 HCP-8967/13.04.2016.; НСР-16806/20.09.2018. 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 61
C09AA03 Lisinopril LIZOPRIL Tablet 20 mg 28 Адифарм ЕАД, България 10 mg 12.14 - 0.10383 5.81 100% 5.81 I10 HCP-8967/13.04.2016.; НСР-16808/20.09.2018. 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 62
C09AA03 Lisinopril Skopryl Tablet 20 mg 30 Алкалоид ЕООД, България 10 mg 6.23 - 0.10383 6.23 100% 6.23 I10 HCP-8962/13.04.2016; НСР-13887/25.09.2017.; НСР-17520/13.12.2018. 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 2901
C09AA03 Lisinopril Skopryl Tablet 10 mg 30 Алкалоид ЕООД, България 10 mg 3.94 - 0.10383 3.11 100% 3.11 I10 HCP-8962/13.04.2016. 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 1600
C09AA03 Lisinopril VITOPRIL Tablet 20 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 10 mg 12.89 - 0.10383 6.23 100% 6.23 I10 HCP-8964/13.04.2016; НСР-17122/01.11.2018 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 5
C09AA03 Lisinopril VITOPRIL Tablet 10 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 10 mg 8.22 - 0.10383 3.11 100% 3.11 I10 HCP-8964/13.04.2016. 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 4
C09AA03 Lisinopril VITOPRIL Tablet 5 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 10 mg 5.65 - 0.10383 1.56 100% 1.56 I10 HCP-8964/13.04.2016. 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 3
C09AA04 Perindopril 100%
C09AA04 Perindopril Myden Tablet 8 mg 30 Alkaloid – INT d.o.o., Словения 4 mg 6.07 - 0.10116666666666667 6.07 100% 6.07 I10 HCP-8974/13.04.2016; НСР-11287/22.12.2016; НСР-15309/23.03.2018.; НСР-16136/13.07.2018. 02.08.2018. Заличен 1428
C09AA04 Perindopril Myden Tablet 4 mg 30 Alkaloid – INT d.o.o., Словения 4 mg 7.09 - 0.12333 3.7 100% 3.7 I10 HCP-8974/13.04.2016; НСР-11285/22.12.2016; НСР-15310/23.03.2018; НСР-15975/22.06.2018. 02.08.2018. Заличен 1427
C09AA04 Perindopril Paxene Tablet 8 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 4 mg 17.63 - 0.12333333333333334 7.4 100% 7.4 I10 HCP-8971/13.04.2016; НСР-12086/21.03.2017 02.05.2017. Заличен 1403
C09AA04 Perindopril Paxene Tablet 4 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 4 mg 10.86 - 0.12333333333333334 3.7 100% 3.7 I10 HCP-8971/13.04.2016; НСР-12086/21.03.2017 02.05.2017. Заличен 1402
C09AA04 Perindopril PRENESSA Tablet 8 mg 30 KRKA, d.d., Словения 4 mg 6.07 - 0.09833 5.8998 100% 5.8998 I10 HCP-8969/13.04.2016; НСР-10670/21.10.2016; НСР-17669/02.01.2019 02.02.2019. 08.09.2012 Активен 953
C09AA04 Perindopril PRENESSA Tablet 4 mg 30 KRKA, d.d., Словения 4 mg 4.12 - 0.09833 2.9499 100% 2.9499 I10 HCP-8969/13.04.2016.; НСР-11628/03.02.2017; НСР-18278/28.03.2019. 02.05.2019. 08.09.2012 Активен 2146
C09AA04 Perindopril Prestarium Film‐coated tablet 10 mg 30 Беста Мед ЕООД, България 4 mg 12.77 - 0.09833333333333334 8.02 100% 8.02 I10 НСР-9302/05.05.2016 паралелен внос 02.08.2016. Заличен 4223
C09AA04 Perindopril Prestarium Film‐coated tablet 5 mg 30 Беста Мед ЕООД, България 4 mg 11.95 - 0.12333333333333334 3.7 100% 3.7 I10 НСР-9302/05.05.2016 паралелен внос; НСР-10441/29.09.2016; корекционно решение НСР-10786/27.10.2016; НСР-15030/08.02.2018 02.03.2018. Заличен 4222
C09AA04 Perindopril Prestarium Film‐coated tablet 5 mg 28 Les Laboratoires Servier, Франция 4 mg 10.72 - 0.09833333333333334 2.7533333333333334 100% 2.7533333333333334 I10 НСР-15406/04.04.2018. 02.02.2019. Активен 16083
C09AA04 Perindopril Prestarium Film‐coated tablet 10 mg 28 Les Laboratoires Servier, Франция 4 mg 11.88 - 0.09833333333333334 5.506666666666667 100% 5.506666666666667 I10 НСР-15406/04.04.2018. 02.02.2019. Активен 16084
C09AA04 Perindopril Prestarium Film‐coated tablet 10 mg 30 Les Laboratoires Servier, Франция 4 mg 12.77 - 0.10116666666666667 6.07 100% 6.07 I10 HCP-8968/13.04.2016; КП-123/10.11.2016 и НСР-9495/09.06.2016; НСР-1563710.05.2018 02.06.2018. 08.09.2012 Заличен 3667
C09AA04 Perindopril Prestarium Film‐coated tablet 5 mg 30 Les Laboratoires Servier, Франция 4 mg 11.95 - 0.10116666666666667 3.04 1 3.04 I10 /10.05.2018HCP-8968/13.04.2016.; НСР-10590/12.10.2016; НСР-1563710.05.2018 02.06.2018. 08.09.2012 Заличен 3935
C09AA04 Perindopril PRESTARIUM Orodispersible tablet 10 mg 30 Les Laboratoires Servier, Франция 4 mg 17.04 - 0.09833333333333334 5.9 100% 5.9 I10 HCP-8970/13.04.2016; НСР-12565/05.05.2017; НСР-16330/02.08.2018 02.02.2019. 08.09.2012 Активен 1897
C09AA04 Perindopril PRESTARIUM Orodispersible tablet 5 mg 30 Les Laboratoires Servier, Франция 4 mg 8.59 - 0.09833333333333334 2.95 100% 2.95 I10 HCP-8970/13.04.2016; НСР-12564/05.05.2017; НСР-16331/02.08.2018 02.02.2019. 08.09.2012 Активен 1898
C09AA04 Perindopril Prinopril Tablet 4 mg 30 Унифарм АД, България 4 mg 4.48 - 0.09833333333333334 2.95 100% 2.95 I10 HCP-8975/13.04.2016. 02.02.2019. Активен 2617
C09AA04 Perindopril Prinopril Tablet 8 mg 30 Унифарм АД, България 4 mg 8.96 - 0.09833333333333334 5.9 100% 5.9 I10 HCP-8975/13.04.2016. 02.02.2019. Активен 2616
C09AA04 Perindopril Stopress Tablet 8 mg 30 Pharmaceutical Works Polfarma S.A., Полша 4 mg 11.17 - 0.09833333333333334 5.9 100% 5.9 I10 HCP-8972/13.04.2016. 02.02.2019. Активен 1410
C09AA04 Perindopril Stopress Tablet 4 mg 30 Pharmaceutical Works Polfarma S.A., Полша 4 mg 5.9 - 0.09833333333333334 2.95 100% 2.95 I10 HCP-8972/13.04.2016. 02.02.2019. Активен 1409
C09AA04 Perindopril Zaprinel Film‐coated tablet 10 mg 30 Teva B.V., Нидерландия 4 mg 5.9 - 0.09833333333333334 5.9 100% 5.9 I10 HCP-8973/13.04.2016.;КП-66/11.09.2017 И НСР-13048/23.06.2017; НСР-17176/09.11.201; НСР-17568/20.12.2018 02.02.2019. Активен 2691
C09AA04 Perindopril Zaprinel Film‐coated tablet 5 mg 30 Teva B.V., Нидерландия 4 mg 5.9 - 0.09833333333333334 2.95 100% 2.95 I10 HCP-8973/13.04.2016.; НСР-9487/09.06.2016.; НСР-16167/13.07.2018; НСР-16258/27.07.2018 02.02.2019. Активен 2690
C09AA05 Ramipril 100%
C09AA05 Ramipril Ampril Tablet 5 mg 30 KRKA, d.d., Словения 2.5 mg 2.74 - 0.02783 1.67 100% 1.67 I10 НСР-9219/ 05.05.2016 02.06.2016 Активен 3606
C09AA05 Ramipril Ampril Tablet 10 mg 30 KRKA, d.d., Словения 2.5 mg 3.34 - 0.02783 3.34 100% 3.34 I10 НСР-9218/ 05.05.2016 02.06.2016 Активен 3607
C09AA05 Ramipril CARDIFRIEND Tablet 5 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 2.5 mg 6.67 - 0.02783 1.67 100% 1.67 I10 HCP-8837/13.04.2016; КП-28/26.02.2019 и НСР-17721/10.01.2019 2019/04/02 08.09.2012 Активен 994
C09AA05 Ramipril CARDIFRIEND Tablet 10 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 2.5 mg 13.22 - 0.02783 3.34 100% 3.34 I10 HCP-8838/13.04.2016; КП-27/26.02.2019 и НСР-17720/10.01.2019 2019/04/02 08.09.2012 Активен 995
C09AA05 Ramipril Mirapril Capsule, hard 10 mg 30 Софарма АД, България 2.5 mg 7.31 - 0.02783 3.34 100% 3.34 I10 HCP-8847/13.04.2016.; НСР-9845/21.07.2016. 02.06.2016; 02.09.2016. Заличен 2594
C09AA05 Ramipril Mirapril Capsule, hard 5 mg 30 Софарма АД, България 2.5 mg 3.66 - 0.02783 1.67 100% 1.67 I10 HCP-8846/13.04.2016.; НСР-9845/21.07.2016. 02.06.2016; 02.09.2016. Заличен 2593
C09AA05 Ramipril Neorami Tablet 5 mg 30 Нео Балканика ЕООД, България 2.5 mg 9.89 - 0.02783 1.67 100% 1.67 I10 HCP-8842/13.04.2016. 02.06.2016 08.09.2012 Активен 1354
C09AA05 Ramipril Neorami Tablet 10 mg 30 Нео Балканика ЕООД, България 2.5 mg 14.88 - 0.02783 3.34 100% 3.34 I10 HCP-8841/13.04.2016. 02.06.2016 08.09.2012 Активен 1353
C09AA05 Ramipril Ramigamma Tablet 5 mg 30 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 2.5 mg 4.2 - 0.02783 1.67 100% 1.67 I10 HCP-8834/13.04.2016.; НСР-11083/01.12.2016; НСР-12090/21.03.2017 02.05.2017. 08.09.2012 Заличен 854
C09AA05 Ramipril Ramigamma Tablet 10 mg 50 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 2.5 mg 12.14 - 0.02783 5.57 100% 5.57 I10 ; НСР-9045/21.04.2016; НСР-12090/21.03.2017 02.05.2017. 08.09.2012 Заличен 850
C09AA05 Ramipril Ramigamma Tablet 5 mg 50 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 2.5 mg 4.37 - 0.02783 1.67 100% 1.67 I10 HCP-8834/13.04.2016; НСР-12090/21.03.2017 02.05.2017. 08.09.2012 Заличен 856
C09AA05 Ramipril Ramigamma Tablet 10 mg 30 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 2.5 mg 6.89 - 0.02783 3.34 100% 3.34 I10 HCP-8835/13.04.2016; НСР-11214/15.12.2016; НСР-15010/08.02.2018; НСР-18585/25.04.2019 02.06.2019. 08.09.2012 Заличен 1903
C09AA05 Ramipril RamiHexal Tablet 2.5 mg 30 Hexal AG, Германия 2.5 mg 2.44 - 0.02783 0.84 100% 0.84 I10 HCP-8831/13.04.2016.; НСР-16028/29.06.2018. 02.08.2018. 08.09.2012 Активен 3886
C09AA05 Ramipril RamiHexal Tablet 5 mg 30 Hexal AG, Германия 2.5 mg 3.6 - 0.02783 1.67 100% 1.67 I10 HCP-8832/13.04.2016; АССГ № 3120/09.05.2016 и КЦРР-2278/20.02.2013;КП-53/25.06.2018 и НСР-15160/02.03.2018. 02.08.2018. 08.09.2012 Активен 3885
C09AA05 Ramipril Ramimed Tablet 10 mg 30 Medochemie Ltd., Кипър 2.5 mg 5.54 - 0.02783 3.34 100% 3.34 I10 HCP-8839/13.04.2016.; НСР-10428/29.09.2016.; НСР-17518/13.12.2018. 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 3027
C09AA05 Ramipril Ramimed Tablet 5 mg 30 Medochemie Ltd., Кипър 2.5 mg 2.83 - 0.02783 1.67 100% 1.67 I10 HCP-8848/13.04.2016.; КП-4/17.02.2017 и НСР-4726/26.09.2014; НСР-17517/13.12.2018. 02.01.2019. Активен 3171
C09AA05 Ramipril Ramipril Teva Tablet 5 mg 30 Teva B.V., Нидерландия 2.5 mg 2.74 - 0.02783 1.67 100% 1.67 I10 HCP-8840/13.04.2016.; НСР-17418/06.12.2018. 02.01.2018. 08.09.2012 Активен 2665
C09AA05 Ramipril Ramipril Teva Tablet 10 mg 30 Teva B.V., Нидерландия 2.5 mg 3.65 - 0.02783 3.34 100% 3.34 I10 HCP-8843/13.04.2016.; НСР-17417/06.12.2018. 02.01.2018. Активен 3119
C09AA05 Ramipril Tritace Tablet 5 mg 30 Санофи България ЕООД, България 2.5 mg 5.98 - 0.02783 1.67 100% 1.67 I10 HCP-8851/13.04.2016. 02.06.2016 Активен 4169
C09AA05 Ramipril Tritace Tablet 10 mg 30 Санофи България ЕООД, България 2.5 mg 12.8 - 0.02783 3.34 100% 3.34 I10 HCP-8850/13.04.2016; НСР-18367/05.04.2019. 02.05.2019. Активен 4168
C09AA05 Ramipril Vivace Tablet 10 mg 30 Актавис EАД, България 2.5 mg 6.89 - 0.02783 3.34 100% 3.34 I10 HCP-8830/13.04.2016; НСР-10178/31.08.2016; КП-13/20.02.2018 и НСР-14608/08.12.2017 г. 02.04.2018. 08.09.2012 Активен 1659
C09AA05 Ramipril Vivace Tablet 5 mg 30 Актавис EАД, България 2.5 mg 4.2 - 0.02783 1.67 100% 1.67 I10 HCP-8849/13.04.2016.; НСР-10433/29.09.2016. 02.06.2016; 02.11.2016. 08.09.2012 Активен 3847
C09AA06 Quinapril 100%
C09AA06 Quinapril ACCUPRO Film‐coated tablet 20 mg 30 Pfizer Europe MA EEIG, Белгия 15 mg 6.38 - 0.1595 6.38 100% 6.38 I10 HCP-8853/13.04.2016.; НСР-17303/22.11.2018. 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 2346
C09AA06 Quinapril ACCUPRO Film‐coated tablet 10 mg 30 Pfizer Europe MA EEIG, Белгия 15 mg 4.44 - 0.1595 3.19 100% 3.19 I10 HCP-8852/13.04.2016.; НСР-17292/22.11.2018. 02.01.2019. 08.09.2012 Активен 2345
C09AA06 Quinapril Corabace Film‐coated tablet 20 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 15 mg 11.56 - 0.1595 6.38 100% 6.38 I10 HCP-8855/13.04.2016; НСР-11196/15.12.2016 02.02.2017. 2012/09/08 Заличен 1256
C09AA06 Quinapril Corabace Film‐coated tablet 10 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 15 mg 6.42 - 0.1595 3.19 100% 3.19 I10 HCP-8854/13.04.2016; НСР-15591/04.05.2018 02.06.2018. 08.09.2012 Заличен 1255
C09AA09 Fosinopril 100%
C09AA09 Fosinopril Fosicard Tablet 10 mg 30 Актавис EАД, България 15 mg 5.78 - 0.154 3.08 100% 3.08 I10 HCP-8859/13.04.2016; НСР-16504/17.08.2018 02.09.2018. 08.09.2012 Заличен 209
C09AA09 Fosinopril Fosicard Tablet 20 mg 30 Актавис EАД, България 15 mg 6.16 - 0.154 6.16 100% 6.16 I10 HCP-8858/13.04.2016; НСР-14609/08.12.2017; НСР-16502/17.08.2018 02.09.2018. 08.09.2012 Заличен 2118