одобрен

РЕГИСТЪР НА ПОСТЪПИЛИТЕ В БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗДОИ ЗА 2018 ГОДИНА

Уникален идентификатор:  0dfc1cf9-b87f-44fc-8d6c-d502add6df3c

достъп до обществена информация регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-11 11:35:43
  • Създаден от: nikolina.stoyanova
  • Последна промяна: 2019-03-11 11:35:43

Заявление №

Вид на исканата информация

Заявител

Решение за предоставяне достъп до информация

Решение за отказ за предоставяне достъп до информация

Решение за предоставяне на инфрмация за повторно използване

Решение за отказ за предоставяне на информация за повторно използване

Мотиви за отказа

Обжалване

Друго

ЗДОИ-01-1/04.01.2018 данни за водовземни съоръжения гр. Пловдив други Решение № ЗДОИ-01-1/ 12.01.2018 г. не
КД-03-76/09.01.2018 биотичен индекс на замърсяването на река Банянска граждани Решение № КД-03-76/15.01.2018 г. не
ЗДОИ-01-2/10.01.2018 засегнати СОЗ и корекции на реки вследствие реализация на проекти по ОПТ 2007-2013 и ОГПТ други Решение № ЗДОИ-01-2/22.01.2018 г. не
ЗДОИ-01-3/17.01.2018 физико-химични анализи за два мониторингони пункта от река Чепеларска граждани Решение № ЗДОИ-01-3/26.01.2018 г. не
ЗДОИ-01-4/19.01.2018 физико-химични анализи за яз. "Кърджали" в периода 2014-2017г. други Решение № ЗДОИ-01-4/26.01.2018 г. не
ЗДОИ-01-5/22.01.2018 данни за водовземни съоръжения в с. Костиево община Марица други Решение № ЗДОИ-01-5/26.01.2018 г. не
ЗДОИ-01-6/23.01.2018 данни за водовземни съотъжения в радиус 2 км от точка в землището на гр. Куклен община Куклен други Решение № ЗДОИ-01-6/01.02.2018 г. не
ЗДОИ-01-7/23.01.2018 данни за водовземни съотъжения в радиус 1 5 км от точка в землището на с. Енина общ. Казанлък други Решение № ЗДОИ-01-7/13.02.2018 г. не
ЗДОИ-01-8/23.01.2018 данни за водовземни съотъжения в радиус 1 5 км от точка в землището на гр. Куклен община Куклен други Решение № ЗДОИ-01-8/01.02.2018 г. не
ЗДОИ-01-9/23.01.2018 данни за водовземни съотъжения в радиус 1 5 км от точка в землището на с. Маноле община Марица други Решение № ЗДОИ-01-9/13.02.2018 г. не
ЗДОИ-01-10/23.01.2018 данни за водовземни съотъжения в радиус 1 5 км от точка в землището на с. Катуница общ. Садово други Решение № ЗДОИ-01-10/13.02.2018 г. не
ЗДОИ-01-11/23.01.2018 данни за водовземни съоръжения в радиус 1000 метра от имот в с. Царацово общ. Марица други Решение № ЗДОИ-01-11/22.02.2018 г. не
ЗДОИ-01-12/23.01.2018 данни за водовземни съоръжения в радиус 1000 метра от имот в с. Марково общ. Родопи други Решение № ЗДОИ-01-12/22.02.2018 г. не
ЗДОИ-01-13/08.02.2018 ГИС-слоеве с граница на типове повърхностни води диги за защита на вредното въздействие на водите граници на язовири СОЗ на територията на област Смолян други Решение № ЗДОИ-01-13/22.02.2018 г. не
ЗДОИ-01-14/12.02.2018 данни за водовземни съобъжения и СОЗ в радиус от имоти в землището на гр. Казанлък други Решение № ЗДОИ-01-14/01.03.2018 г. не
ЗДОИ-01-15/13.02.2018 протоколи от анализ на вода за ПБВ на гр. Велинград от СД "Бистрица" м. "Чукура" за 2016 г. съгласно Наредба № 12/2002г. други Решение № ЗДОИ-01-15/08.03.2018 г. не Препратено по компетентност по чл. 32 (1) от ЗДОИ от РИОСВ - Пазарджик
ЗДОИ-01-16/20.02.2018 данни за водовземни съобъжения и СОЗ в радиус от имоти в землището на с. Граф Игнатиево общ. Марица други Решение № ЗДОИ-01-16/01.03.2018 г. не
ЗДОИ-01-17/21.02.2017 отчет по ЗДОИ за 2017 година НПО Решение № ЗДОИ-01-17/23.02.2018 г. не
ЗДОИ-01-18/26.02.2017 данни от мониторинга на тежки метали в подземните води в община Стара Загора други Решение № ЗДОИ-01-20/09.03.2018 г. не Препратено по компетентност по чл. 32 (1) от ЗДОИ от РИОСВ - Стара Загора
ЗДОИ-01-19/26.02.2018 данни за водовземни съоръжения в радиус 1 км от точка в землището на с. Синапово общ. Хасково други Решение № ЗДОИ-01-20/08.03.2018 г. не
ЗДОИ-01-20/26.02.2018 данни за водовземни съоръжения в радиус 1 км от точка в землището на гр. Сливен други Решение № ЗДОИ-01-20/15.03.2018 г. не
ЗДОИ-01-21/26.03.2018 данни за водоизточници СОЗ и мерки от ПУРБ свързани с тях НПО Решение № ЗДОИ-01-21/19.04.2018 г. не Отложено по чл. 30 (1) с 10 дни с писмо № ЗДОИ-01-21/04.04.2018
ЗДОИ-01-22/30.03.2018 данни за водовземни съоръжения в радиус 1 км от точка в землището на с. Старосел общ. Хисаря други Решение № ЗДОИ-01-22/25.04.2018 г. не
ЗДОИ-01-23/30.03.2018 данни за водовземни съоръжения в радиус 1 км от точка в землището на с. Каравелово общ. Карлово други Решение № ЗДОИ-01-23/27.04.2018 г. не
ЗДОИ-01-24/03.04.2018 протоколи от проведени проверки през м. март 2018 на Регионално депо за ТБО - гр. Ямбол НПО Решение № ЗДОИ-01-23/27.04.2018 г. не препратено по компетентност от РИОСВ- Стара Загора
ЗДОИ-01-25/11.04.2018 водоизточници и санитарно-охранителни зони други Решение № ЗДОИ-01-25/04.05.2018 г. не
ЗДОИ-01-26/13.04.2018 копия от разрешителни други Решение № ЗДОИ-01-26/27.04.2018 г. не
ЗДОИ-01-27/13.04.2018 копия от протоколи от химически анализ други Решение № ЗДОИ-01-27/02.05.2018 г. не
ЗДОИ-01-28/13.04.2018 водовземни съоръжения в радиус 1 км от имот в землището на с. Бояджик други Решение № ЗДОИ-01-24/27.04.2018 г. не
ЗДОИ-01-29/13.11.2018 протоколи от проведени проверки през м. март 2018 на Регионално депо за ТБО - гр. Ямбол НПО Решение № ЗДОИ-01-27/19.04.2018 г. не препратено по компетентност от община Тунджа
ЗДОИ-01-30/13.04.2018 водовземни съоръжения в радиус 1 км от имот в землището на с. Ясеново граждани Решение № ЗДОИ-01-30/02.05.2018 г. не
ЗДОИ-01-31/20.04.2018 съществуващи обекти и съоръжения проекти попадащи в зоната за проучване за проектните трасета на газопроводи други Решение № ЗДОИ-01-31/08.05.2018 г. не
ЗДОИ-01-32/24.04.2018 информация за санкции наказателни постановления актове контролни проверки наложени от БДИБР на ВиК-Смолян журналисти Решение № ЗДОИ-01-32/08.05.2018 г. не
ЗДОИ-01-33/27.04.2018 данни за годни за напояване площи данни от мониторинг на повърхностни води данни за водни количества и данни от регистъра на разрешителните за област Кърджали други Решение № ЗДОИ-01-33/09.05.2018 г. не
ЗДОИ-01-34/27.04.2018 проверка дали имот в землището на с. Златитрап попада в зона за защита на водите други Решение № ЗДОИ-01-34/09.05.2018 г. не
ЗДОИ-01-35/30.04.2018 копия от заповеди за учредяване на СОЗ други Няма решение не препратено по компетентност съгласно чл. 32 (1) от ЗДОИСъвпада с получено в БДИБР заявление № ЗДОИ-01-25/11.04.2018Няма решение отговорено с писмо че информацията е предоставяна предходните 6 месеца
ЗДОИ-01-36/02.05.2018 статистическ данни за стогодишна вълна в землището на гр. Ардино други Решение № ЗДОИ-01-36/08.05.2018 г. не
ЗДОИ-01-37/15.05.2018 копия на разрешителни други Решение № ЗДОИ-01-37/29.05.2018 г. не
ЗДОИ-01-38/15.05.2018 извадка от регистър на разрешителните други Решение № ЗДОИ-01-38/29.05.2018 г. не
ЗДОИ-01-39/15.05.2018 извазка от регистъра на разрешителните за водовземни съоръжения в землището на с. Брестник общ. Родопи други Решение № ЗДОИ-0139/29.05.2018 г. не
ЗДОИ-01-40/15.05.2018 данни от физико-химичен анализ на повърхностни води в мониторингов пункт при с. Йоаким Груево граждани Решение № ЗДОИ-0140/29.05.2018 г. не
ЗДОИ-01-41/17.05.2018 извазка от регистъра на разрешителните за водовземни съоръжения в землището на с. Царацово общ. Марица други Решение № ЗДОИ-0141/05.06.2018 г. не
ЗДОИ-01-42/17.05.2018 информация за издадени разрешителни и стартирали процедури за издаване на разрешителни за р. Марица от с. Скобелево до с. Крум други Решение № ЗДОИ-01-42/11.06.2018 г. не
ЗДОИ-43/22.05.2018 информация за водовземни съоръжения в землището на гр. Сливен други Решение № ЗДОИ--43/01.06.2018 не
ЗДОИ-01-43/28.05.2018 данни от ФХ-анализи на повърхностни води в мониторингов пункт на р. Чая граждани Решение № ЗДОИ-01-43/01.06.2018 не
ЗДОИ-01-44/31.05.2018 информация за водовземни съоръжения в землището на с. Царацово общ. Марица граждани Решение № ЗДОИ-01-44/31.05.2018 г. не
ЗДОИ-01-45/06.06.2018 информация за водовземни съоръжения в землището на с. Старо Железаре общ. Хисаря други Решение № ЗДОИ-01-45/21.06.2018 г. не
ЗДОИ-01-46/08.06.2018 копия на документи с резултати от последваща проверка на Регионално депо-Ямбол граждани Решение № ЗДОИ-01-46/19.06.2018 г. не
ЗДОИ-01-47/21.06.2018 копие от писмо граждани Решение № ЗДОИ-01-47/29.06.2018 г. не
ЗДОИ-01-48/25.06.2018 информация от контролни проверки и мониторингови резултати граждани Решение № ЗДОИ-01-48/12.07.2018 г. не
ЗДОИ-01-49/10.07.2018 пробовземане от р. Луда Яна р. Асарелска р. Мареш р. Панова мерки в ПУРБ причини за установено замърсяване журналисти Решение № ЗДОИ-01-49/01.08.2018 г. не
ЗДОИ-01-50/12.07.2018 данни от мониторинг състояние на водни тела СОЗ и т.н. за община Първомай други Решение № ЗДОИ-01-50/10.08.2018 г. не
ЗДОИ-01-51/30.07.2018 информация за водовземни съоръжения в радиус 1 км от имот в землището на гр. Пловдив други Решение № ЗДОИ-01-51/10.08.2018 г. не
ЗДОИ-01-52/30.07.2018 координатен регистър на СОЗ други Решение № ЗДОИ-01-52/01.08.2018 г. не
ЗДОИ-01-53/06.08.2018 информация за водовземни съоръжения Асеновград други Решение № ЗДОИ-01-53/16.08.2018 г. не
ЗДОИ-01-54/13.08.2018 информация за водовземни съоръжения в местност "Плешево" землище Пловдив-юг други Решение № ЗДОИ-01-54/21.08.2018 г. не
ЗДОИ-01-55/13.08.2018 копие от разрешително за заустване от ПСВ-Павел баня други Решение № ЗДОИ-01-55/23.08.2018 г. не
ЗДОИ-01-56/14.08.2018 информация за водовземни съоръжения по КК на с. Марково общ. Родопи други Решение № ЗДОИ-01-56/31.08.2018 г. не
ЗДОИ-01-57/22.08.2018 информация за водовземни съоръжения по КК на гр. Пловдив други Решение № ЗДОИ-01-57/31.08.2018 г. не
ЗДОИ-01-58 / 23.08.2018 информация за водоизточници и СОЗ на територията на площ за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми "Тинтява" други Решение № ЗДОИ-01-58/11.09.2018 г. не
ЗДОИ-01-59 / 27.08.2018 водни обекти източници на минерални води ПБВ и СОЗ в района на находище "Сепеджик" други Решение № ЗДОИ-01-59/03.09.2018 г. не
ЗДОИ-01-60/10.09.2018 информация за водовземни съоръжения в землището на с. Кукорево община Тунджа област Ямбол други Решение № ЗДОИ-01-60/27.09.2018 г. не
ЗДОИ-01-61/10.09.2018 информация за водовземни съоръжения в землището на с. Зимница община Стралджа област Ямбол други Решение № ЗДОИ-01-61/27.09.2018 г. не
ЗДОИ-01-62/10.09.2018 информация за водовземни съоръжения в землището на с. Генерал Инзово община Тунджа област Ямбол други Решение № ЗДОИ-01-62/27.09.2018 г. не
ЗДОИ-01-63/10.09.2018 информация за водни тела СЗ РЗПРН на територията на община Стамболово други Решение № ЗДОИ-01-63/27.09.2018 г. не
ЗДОИ-01-64/04.10.2018 данни от мониторинг за р. Потока граждани Решение № ЗДОИ-01-64/15.10.2018 г. не
РР-17-19/05.10.2018 информация за водовземни съоръжения в землището на с.Сусам обл. Хасково други Решение № РР-17-19/15.10.2018 г. не
ЗДОИ-01-65/12.10.2018 данни от мониторинг за натиск и въздейстние върху водите оценка на състоянието на водите предвидени мерки от ПУРБ водни количества в язовирите други Решение № ЗДОИ-01-65/26.10.2018 г. не
ЗДОИ-01-66/18.10.2018 повърхностни и подземни водни тела водоизточници на минерални води СОЗ РЗПРН на територията на община Кричим други Решение № ЗДОИ-01-66/29.10.2018 г. не
ЗДОИ-01-67/19.10.2018 данни от мониторинг на повърхностни води на реките Асарелска Люляковица Панова Свинарски дол Банска Луда Яна и Луда Яна граждани Решение № ЗДОИ-01-67/06.11.2018 г. не
ЗДОИ-01-68/24.10.2018 ГИС-слоеве от проект "JICA" други Решение № ЗДОИ-01-68/24.11.2018 не препратено от МОСВ на основание чл. 32 ал. 1 от ЗДОИ
ЗДОИ-01-69/30.10.2018 мониторингови данни за р. Сазлийка за 2016-2017 година граждани Решение № ЗДОИ-01-69/14.11.2018 г. не
ЗДОИ-01-70/02.11.2018 водоизточници подземни води с разрешителни в землището на с. Горно Белево общ. Братя Даскалови други Решение № ЗДОИ-01-70/14.11.2018 г. не
ЗДОИ-01-71/02.11.2018 водоизточници подземни води с разрешителни в землището на гр. Свиленград обл. Хасково други Решение № ЗДОИ-01-71/14.11.2018 г. не
ЗДОИ-01-72/12.11.2018 информация за експроатационни кладенци с разрешителни за водовземане в радиус 1 км около точка с дадени координати в подземно водно тяло "Порови води в кватернер-Горнотракийската низина" други Решение № ЗДОИ-01-72/26.11.2018 г. не
ЗДОИ-01-73/15.11.2018 информация за съществуващи водоизточници на подземни води с разрешителни в радиус 1 км около точка в имот по КК на с. Ягодово общ. Родопи обл. Пловдив други Решение № ЗДОИ-01-73/26.11.2018 г. не
ЗДОИ-01-74/20.11.2018 данни от собствен мониторинг копия от разрешителни и заповеди за учредяване на СОЗ координати на водовземни съоръжения в землищата на с. Белащица и с. Марково други Решение № ЗДОИ-01-74/04.12.2018 г. не
ЗДОИ-01-75/23.11.2018 информация за съществуващи водоизточници на подземни води с разрешителни в радиус 1 км около точка в имот по КК на с. Труд общ. Родопи обл. Пловдив други Решение № ЗДОИ-01-75/29.11.2018 г. не
ЗДОИ-01-76/26.11.2018 Справка дали съоръжение за находище "Влайков връх" в землище на с. Елшица попада в границите на СОЗ други Решение № ЗДОИ-01-76/05.12.2018 г. не
ЗДОИ-01-77/28.11.2018 предоставяне на административна преписка други Решение № ЗДОИ-01-77/10.01.2019 г. чл. 31 от ЗДОИ не Частичен достъп на основание чл. 31 от ЗДОИ - засягат се интереси на трето лице и след поискано съгласие от него за предоставяне на копие от исканите документи е получен отказ
ЗДОИ-01-78/12.12.2018 копия на документи свързани с източване на водата от яз. "Кърджали" заради ремонти по ВЕЦ журналисти Решение № ЗДОИ-01-78/27.12.2018 г. не
ЗДОИ-01-79/18.12.2018 обосновка на водовземането включително обосновка на заявеното водно количество към издадено от БДИБР разрешително други Решение № ЗДОИ-01-79/28.12.2018 г. не