одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и изменение на ПУП към 31.12.2019 год.

Уникален идентификатор:  0f577e3d-1c24-450c-b6f9-d89bf6555c69

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2020-03-24 21:15:37
  • Създаден от: Mirkovo
  • Последна промяна: 2020-03-24 21:15:37
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПУСКАНЕ, ИЗРАБОТВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП


ПО
РЕД
ЗАПОВЕД

ДАТА ВИД НА ПУП ВЪЗЛОЖИТЕЛ НАСЕЛЕНО
МЯСТО
КВ . УПИ ИДЕНТИФИКАТОР
1. № 71 24.02.2014г. Изготви ПУП – план за
регулация и
застрояване
Атанас Пожаров, Радка
Пожарова
с.Смолско 60 VI - 610
2. Решение № 485
Протокол № 35
24.07.2014г. Разрешаване,изработва
не на ПУП и одобряване
на задание
Зоя Джанкова с.Смолско 67636.212.65
3. № 323 19.11.2014г. Изменение на ПУП –
план за регулация и
застрояване
Стоимен Лисев с. Буново 33 XI-406
XII -406

4. № 330 24.11.2014г. Изменение на ПУП –
план за регулация и
застрояване
Никола Димитров, Велчо
Иванов, Иван Иванов,
Стоян Стоянов
с. Каменица
мах. „Скумца”
18 I –
102,102
II – 103
IX - 100

5. № 14 26.01.2015г. Изменение на ПУП –
план за застрояване ,
одобрено със Заповед
№ 286/13.11.2015г.
„Елаците -мед”АД с.Мирково 101.65, 0.96, 0.718,
0.322, 1.70 и 0.325
6. № 54 11.03.2015г. Изменение на ПУП –
план за регулация и
застрояване
Дарина Владова ,
Антон Владов
с. Мирково 7 IV- 259
7. № 75 30.03.2015г. Изготвяне на ПУП –
план за регулация и
застрояване
Райна Кюрчикян ,
Петър Георгиев
с. Смолско 67636.132.146
67636.132.117
8. № 80 06.04.2015г. Допускане на КПИИ по
чл. 150 от ЗУТ –
Ивайло Маслев с. Мирково 012 023
012 076

„Овцеферма”
9. № 285 13.11.2015г. Изменение на ПУП Иван Христов, Стайко
Лисев, Йонко Василев,
Стилян Грозев, Красимира
Жилиева
с. Мирково 86 IV – 72
V – 74
VII – 74
VI - 73

10. № 54 23.06.2016г. Допускане на КПИИ по
чл. 150 от ЗУТ – „Нова
пътна връзка от път SFO
– 1431 до ЖП гара
Мирково”
„Елаците - мед”АД с. Мирково Полски пътища
11. № 114 24.06.2016г. Допускане на КПИИ по
чл. 150 от ЗУТ за УПИ II –
административна
сграда и УПИ III –
съществува щ парк кв.
50/ ПИ с идентификатор
48324.200.1335 и
48324.200.678/ с.
Мирково
Община Мирково с. Мирково 50 II –
админ.
сграда
III –
същ.пар
к
48324.200.1335
48324.200.678
12. № 166 09.09.2016г. Допускане на ИПУП –
план за р егулация и
застрояване на УПИ VIII
– 75 и IX – 75 кв. 86 / ПИ
с идентификатор
48324.200.1470/ с.
Мирково
Димитър Мирчев ,Павлина
Дешова
с. Мирково 86 VIII – 75
IX – 75
48324.200.1470
13. № 256 01.12.2016г. Допускане на КПИИ по
чл. 150 от ЗУТ за
жилищна сграда
Людмила Аркова с. Смолско 17 IX - 110 67636.315.239
14. № 140 07.07.2017г. Допускане на ИПУП –
план за регулация и
застрояване на УПИ V-
207 кв.24/ ПИ с
Ана Ангелова с.Буново 24 V-207 07051.402.207

идентификатор
07051.402.207/ с.Буново
15. № 257 12.12.2017г. Допускане ИПУП – план
за регулация и
застрояване на КПИИ по
чл. 150 от ЗУТ за
жилищна сграда
Ганка Бабинова с. Мирково 53 VIII -
1339
48324.200.1339
16. № 10 11.01.2018г. Допускане ИПУП – план
за регулация и
застрояване на ПИ с
идентификатор
35821.300.20 за
разделянето на две
УПИ -та
Паунка Велчева
Нели Харизанова
с. Каменица 1 VI-20 35821.300.20
17. № 105 26.03.2018г. Допускане на ИПУП –
план за регулация и
застрояване на
стопанка сграда
Георги Дамянов с. Буново 3 VII -9 07051.402.9
18. № 161 26.06.2018г. Допускане на ИПУП –
план за регулация и
застрояване
Младен Ганчовски
Станислав Ганчовски
с. Буново
вилна зона
9 VI-60 07051.401.60
19. № 279 02.11.2018г. Допускане ПУП - ИПРЗ Иванка Владикова -
Гергова,
Любка Петрова, Ана
Владикова, Иван Владиков
и Мария Захариева
с. Буново 15 I-43,
XIII -43
07051.402.766
07051.402.767
20. № 280 02.11.2018г. Изменение ПУП – план
за регулация и
застрояване
Рени Трифонова с. Смолско 2 VIII -564 67636.70.87
67636.70.80
21. № 294 08.11.2018г. ПУП – изменение план
за улична регулация
Никола Чолаков с. Бенковски 20 VI-105
22. № 103 22.04.2019г. Изменение на ПУП - ПРЗ Ради Ненчев с. Буново 22 VIII -482 07051.402.482
23. № 113 07.05.2019г. Изменение на ПУП - ПР Георги Герджиков с. Смолско 33 IV-390 67636.316.241

Цветелина Пеева
Нора Пеева
24. № 238 17.09.2019г. Изменение на ПУП - ПРЗ Татяна Райкова, Живко
Райков, Лилия Райкова,
Ева Даракчиева
с. Смолско 6 XVII -184 67636.315.108
67636.315.109
25. № 287 28.10.2019г. Изменение на ПУП - ПРЗ Елена Данкина -
Бояджиева, Мария
Гърбева
с. Мирково 23 XI-18 6
X-186
IX-186

48324.200.186
26. № 302 01.11.2019 г. Изменение на ПУП - ПР Павел Коцев, Стоянка
Спасова, Лазар Стойнов
с. Мирково 1 II-1192
IV-500
48324.200.1192
48324.200.500