одобрен

Регистри на заявленията за достъп до обществена информация и движението им през 2015 г. по ЗДОИ

Уникален идентификатор:  0f5e1eb1-2db5-4916-bff6-4fb1324d46ce

Басейнова дирекция доспат достъп до обществена информация екология места Струма

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-09-25 11:15:47
  • Създаден от: e.lazarov
  • Последна промяна: 2019-09-25 11:15:47


 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и
водите

Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

 

 

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО
ИНФОРМАЦИЯ И ДВИЖЕНИЕТО ИМ ПРЕЗ 2015
ГОДИНА.

 

Заявлвние №

Вид на исканата информация

Заявител

Решение за предоставяне на достъп до
информация

Отказ за предоставяне на достъп до
информация

Мотиви за отказа

Обжалване

Реултати от обжалването

Друго

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Журна-листи

Граж-дани

НПО

други

 

 

 

 

 

 

1.ВХ.№ ДОИ-01-01/13.01.

2015г.

Искане на информация за издадени
разрешителни за водовземане от
подземни води в радиус от 1000 м в
определена площ, посочена в
заявлението.

 

 

 

Х

 

 

 

Не

 

Изпратено е писмо, че исканата
информация е публично достъпна.

2. ВХ.№ ДОИ-01-02/19.01.

2015г.

Искане на информация за имоти
посочени в заявлението, дали попадат в
първи пояс на СОЗ.

 

 

 

Х

 

 

 

Не

 

Изпратено е писмо, че посочените имоти
попадат във втори пояс на СОЗ.

3. ВХ.№ ДОИ-01-03/29.01.

2015г.

Искане на информация за Община Бобов
дол: Канализация и локализация на
заустванията; Приемници на отпадъчни
води; Разрешителни за водовземане;
Данни за екологичното състояние на
повърхностни и подземни водни тела;
СОЗ около водоизточниците на
територията на общината; Уязвими и
чувствителни зони; Райони с
потенциален висок риск от наводнения
с координати; Съоръжения и находища на
минерална вода.

 

 

 

Х

Решение № 1/13.03.2015г. за предоставяне на
пълен достъп до обществена информация

 

 

Не

 

 

4. ВХ.№ РД-04-44/12.02.

2015г.

Искане на информация за координатен
регистър на находищата за минерална
вода, намиращи се в териториалния
обхват на БД“ЗБР“.

 

 

Х

 

Решение № 2/13.03.2015г. за предоставяне на
пълен достъп до обществена
информация.

 

 

Не

 

 

5. ВХ.№ДОИ-01-04/16.02.

2015г.

Искане на информация за всички
действащи административни актове,
заповеди, правилници и др. документи,
регламентиращи участието на
обществеността при вземането на
решения или формирането на политики в
рамките на дейността и
компетентността на БД“ЗБР“, и копия
от протоколите от последните три
заседания от комисии, съвети или др.
органи към БД в които са взели участие
представители на обществеността или
гражданското общество.

 

 

Х

 

Решение № 3/13.03.2015г. за предоставяне на
пълен достъп до обществена
информация.

 

 

Не

 

 

6.ВХ. №ДОИ-01-05/26.02.

2015г.

Искане на информация за водни тела
използвани за ПБВ на Община Кюстендил;
Данни от мониторинга на
повърхностните водоизточници за
питейни води на територията на
общината; Данни за водоползването от
МВЕЦ, както и данни за изградените и
експлоатирани ВЕЦ на територията на
общ. Кюстендил.

 

 

 

Х

Решение № 4/13.03.2015г. за предоставяне на
пълен достъп до обществена
информация.

 

 

Не

 

 

7.ВХ. № ДОИ-01-06/04.03.

2015г.

Искане на копие от заповедта за
определяне на служител по ЗДОИ в
БД“ЗБР“, както и копие от
длъжностната характеристика на
служителя.

 

 

Х

 

 

 

Чл.28,ал.1,във връзка с чл.2, ал.1от ЗДОИ,
предвид обстоятелството, че исканата
информация не съставлява „обществена
информация“ и чл.29,ал.2 от ЗДОИ.

Да

С определение №1015/25.06.2015г на
АС-Благоевград, жалбата е оставена без
разглеждане, поради нейната
нередовност. Определението е
обжалвано и с Решение №1988/16.12.2015г на АС
е постановено Директорът на БД „ЗБР“
да предостави исканата информация.

Изпратено е писмо в което е посочено
лицето, определено за предоставяне на
ДОИ и е поискано конкретизиране на
исканата информация от посочените
документи.

8. ВХ. №ДОИ-01-07/25.03.

2015г.

Искане за изготвяне на картен
материал, от който да е видно
отстоянието на СОЗ от имот посочен в
заявлението.

 

Х

 

 

Решение № 5/27.03.2015г. за предоставяне на
пълен достъп до обществена
информация.

 

 

Не

 

 

9.ВХ. № ДОИ-01-08/27.03.

2015г.

Искане на заверено копие от
разрешително, с титуляр различен от
заявителя.

 

 

Х

 

Решение № 6/03.04.2015г. за предоставяне на
частичен достъп до информация.

 

Чл.28, ал.2 от ЗДОИ-предоставена е
обществената информация за исканото
разрешително, но не и
административния акт, като носител на
информация – аргументите са изведени
от разпоредбата на чл.10 от ЗДОИ.

Не

 

 

10. ВХ.№ РД-04-87/15.04.

2015г.

Искане на информация за годишните
разходи за абонамент за компютърни
правно-информационни системи в
БД“ЗБР“ за периода 2010г.-2014г.

 

 

Х

 

Решение № 7/23.04.2015г. за предоставяне на
пълен достъп до обществена
информация.

 

 

Не

 

 

11. ВХ.№ ДОИ-01-10/08.05.

2015г.

Искане за предоставяне на копие на
разрешително за водоползване и
решение, с титуляр различен от
заявителя.

 

 

 

Х

Решение № 8/20.05.2015г. за предоставяне на
частичен достъп до обществена
информация.

 

Чл.28, ал.2 от ЗДОИ-предоставена е
обществената информация за исканото
разрешително и решение, но не и
административния акт, като носител на
информация – аргументите са изведени
от разпоредбата на чл.10 от ЗДОИ.

Не

 

 

12. ВХ.№ ДОИ-01-11/10.06.

2015г.

Искане на информация за наличие на
издадено разрешително за
водоползване на Напоителен канал –
Добринище.

 

Х

 

 

Решение № 9/17.06.2015г. за предоставяне на
пълен достъп до обществена
информация.

 

 

Не

 

 

13. ВХ.№ ДОИ-01-12/16.07.

2015г.

Искане за предоставяне на данни,за:
1.разработване на основа на
геоинформационен модел; 2.данни за
водите и водните обекти на
територията на БД; 3.наличие на зони с
геоложки феномени и геоложки рискове;
4.елементи на Националната екологична
мрежа и места, определени за опазване
на видове с природозащитно значение;
5.наличието на специални зони или
опасни обекти, изискващи задължителни
отстоянияпри реализацията на жилищни,
обслужващи и други обекти

 

 

 

Х

Решение № 10/30.07.2015г. за предоставяне на
частичен достъп до обществена
информация.

 

Чл.33 от ЗДОИ

Не

 

 

14. ВХ.№ ДОИ-01-09/28.07.

2015г.

Искане за предоставяне на информация,
свързана с дейностите по актуализация
на повърхностните водни тела, които ще
се използват в ПУРБ в ЗБР, за втория
планов период.

 

 

 

Х

Решение № 11/17.08.2015г. за предоставяне на
пълен достъп до обществена
информация.

 

 

Не

 

 

15. ВХ.№ ДОИ-01-14/03.08.

2015г.

Искане за предоставяне на копия от
разрешителни за водовземане.

 

 

 

Х

Решение № 12/17.08.2015г. за предоставяне на
пълен достъп до обществена информация

 

 

Не

 

 

16. ВХ.№ ДОИ-01-16/01.10.

2015г.

Искане за предоставяне на копия от
разрешителни за ползване на воден
обект.

 

 

 

Х

Решение № 13/16.10.2015г. за предоставяне на
достъп до обществена информация

 

 

Не

 

 

17.ВХ.№ ДОИ-01-17/19.10.2015г.

Искане за предоставяне на информация,
дали в БД“ЗБР“ има постъпила жалба
срещу Решение № ПО-01-140/27.08.2015г. , както
и копие от решението.

 

 

 

Х

Решение № 14/23.10.2015г. за предоставяне на
достъп до обществена информация

 

 

Не

 

 

18. ВХ.№ РД-11-91/10.12.2015г.

Искане за предоставяне на информация
за изготвяне на Общ устройствен план
на Община Брезник.

 

 

 

Х

Решение № 15/21.12.2015г. за предоставяне на
достъп до обществена информация

 

 

Не

 

 

19.ВХ.№ДОИ-01-18/29.12.2015г.

Искане за предоставяне на копие от
разрешително за ползване на воден
обект.

 

Х

 

 

в процедура

 

 

 

 

 

 

Общ брой подадени заявления: 19бр.

Общо:

 

0

Общо:

3

Общо:

5

Общо:

11

15

0

 

1

 

3