одобрен

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ЕО за 2020 г.

Уникален идентификатор:  0fa70b3f-d8a4-4d78-809a-352d9ab75ed6

издадени регистър решения риосв шумен ЗБР РМС 436/2017 ЗООС

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-07 11:59:00
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2021-01-07 11:59:00

Дата на качване на сайта на РИОСВ Шумен

Номер на документа

Инвестиционно предложение

Възложител

2020/01/08 ШУ-01-ПР/2020 г. "Разширение на съществуващ гробищен парк, обслужващ с. В. Друмев, общ. Шумен с обхват на имот с проектен идентификатор 10176.57.251 по КК на с. В. Друмев, общ. Шумен" Община Шумен
2020/01/21 ШУ-02-ПР/2020 г. "Изграждане на мобилна мандра с капацитет до 2 t преработена мляко на ден" "Делиорман груп" ООД
2020/01/27 ШУ-03-ПР/2020 г. "Дестилерия за етерични масла в ПИ № 46228.7.28, местност Бял бряг, с. Маково, общ. Търговище" С*Д*Р*
2020/02/10 ШУ-04-ПР/2020 г. "Сезонна дестилерия за лавандула, ПИ с идентификатор 83510.678.417 по КК на гр. Шумен, кв. Макак, общ. Шумен, ул. Албена №12" ЗП Д*Н*А*
2020/02/14 ШУ-05-ПР/2020 г. "Дестилерия за етеричномаслени и медицински култури в УПИ LXXVII, кв. 4, ПИ 73626.504.771, промишлена зона гр. Търговище" "Стройкомерс-ТТ" ЕООД
2020/02/20 ШУ-06-ПР/2020 г. "Изграждане на сгради (бунгала) за сезонен отдих в поземлени имоти с идентификатори 58222.111.202, 58222.111.203 и 58222.111.447 по КК гр. Велики Преслав и водоснабдяване на модулни павилиони - Павилион 1 - модулен павилион - репродуктивно-производствен център за риби в ПИ № 58222.111.96 и Павилион 2 - модулен павилион (помещения с иновативна, интегрирана биотехнология за устойчиво и екологосъобразно аквапроизводство и научно-изследователска и развойна дейност и обучение) в поземлен имот с идентификатор 58222.111.96 по КК на гр. Велики Преслав" "Екуиъс" ООД
2020/03/06 ШУ-07-ПР/2020 г. "Изграждане на обекти за търговия, хранене, услуги и др." "Петрови-2011" ООД
2020/04/09 ШУ-08-ПР/2020 г. "Дестилерия за етеричномаслени култури в с. Средковец, общ. Каолиново, ПИ № 68388.8.910" "Шекер 89" ЕООД
2020/04/15 ШУ-09-ПР/2020 г. "Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на птици - бройлери с капацитет 35 690 места за птици в УПИ VII-7 квартал 31, с. Бяла река, общ. Върбица, обл. Шумен" "Чакръкчи" ЕООД
2020/04/15 ШУ-10-ПР/2020 г. "Цех за складиране, сортиране, дезинфекциране и продажба на дрехи втора употреба и текстилни отпадъци" "Агросевер М" ООД
2020/04/15 ШУ-11-ПР/2020 г. "Площадка за дейности с отпадъци - събиране, съхранение и предварително третиране /сортиране, балиране, разделяне, прегрупиране/ на отпадъци от хартия, пластмаси и стъкло с капацитет 500 т месечно или 6 000 т годишно в поземлен имот с идентификатор 20938.186.14 по кадастралната карта на с. Дибич, общ. Шумен" "Ем трейдинг 18" ЕООД
2020/04/27 ШУ-12-ПР/2020 г. "Изграждане на малка ферма за аквакулутури за отглеждане на 15 тона риба в УПИ VI-229, кв. 19 по плана на с. Кочово, общ. Велики Преслав" "Мирон 1970" ЕООД
2020/04/30 ШУ-13-ПР/2020 г. "Монтиране на инсталация за елоксация с общ обем на активните вани 437,90 кв.м. в рамките на цех за алуминиеви профили в Индустриален парк - Шумен, зона С в позмлен имот с идентификатор 83510.693.51 с площ 38008 кв.м. по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" "ВИАС" ЕООД
2020/04/30 ШУ-14-ПР/2020 г. "Разширение на дейността - изменение и допълнение на разрешение № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ Шумен" "Метарекс" ООД
2020/05/05 ШУ-15-ПР/2020 г. "Разширение на дейността - изменение и допълнение на Разрешително № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019 г. за извършване дейности по третиране на отпадъци" "Метарекс" ООД
2020/05/19 ШУ-16-ПР/2020 г. "Обособяване на цех за механична обработка на алуминиеви профили и преустройство на съществуващи съоръжения на производствената площадка на Алкомет АД" "Алкомет" АД
2020/06/12 ШУ-17-ПР/2020 г. "Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с 60 000 места за птици и отглеждане на птици -подрастващи кокошки носачки" "КВИНС - АРГО" ЕООД
2020/06/19 ШУ-18-ПР/2020 г. "Откриване на площадка за вторични суровини - отпадъчна хартия и отпадъчна пластмаса в промишлена сграда с идентификатор 83510.670.35.11 с площ 337 кв.м. и предназначение "Промишлена сграда", разположена в ПИ №83510.670.35 по КК на гр. Шумен" "Сашо и синове -харт груп" ЕООД
2020/07/09 ШУ-19-ПР/2020 г. "Изграждане на обект Търговски комплекс" "Донев" ЕООД
2020/07/15 ШУ-20-ПР/2020 г. "Цех за производство на колбаси, месни продукти/кебабчета, кюфтета" в ПИ 37232.501.271 по КК на с. Климент, общ. Каолиново" "Надежда" ООД
2020/07/17 ШУ-21-ПР/2020 г. "Увеличаване на количеството вече разрешени отпадъци на площадката, дабавяне на нови кодове отпадъци и добавяне на нови дейности по третиране на отпадъци за площадка с. Царев брод" "Биана" ЕООД
2020/07/24 ШУ-22-ПР/2020 г. "Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци в УПИ III, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, с площ 8525 кв.м." "Био енигма" ЕООД
2020/08/14 ШУ-23-ПР/2020 г. "Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за отглеждане на кокошки-носачки с капацитет 8640 бр. места за птици чрез изграждане и оборудване на нова сграда с капацитет 21760 бр. места за птици в имот с идентификатор 38501.102.22 в землището на с. Копрец, общ. Търговище" ЗП А*** А***
2020/08/26 ШУ-24-ПР/2020 г. "Създаване на нова дестилерия за производство на етерични масла" Х* И* К*
2020/09/03 ШУ-25-ПР/2020 г. "Изграждане на ново млекопреработвателно предприятие за преработка на 5 тона дневно мляко в с. Станец, общ. Омуртаг, обл. Търговище" Х* Е* Х*
2020/09/23 ШУ-26-ПР/2020 г. "Изграждане на разширение към саществуващ цех 202 на територията на производствената площадка на Ново стъкло ЕАД" "Ново стъкло" ЕАД
2020/09/28 ШУ-27-ПР/2020 г. "Изграждане на цех за кашони от велпапе с административна част и склад в Индустриален парк, кв. 16, парцел VIII - ПИ с идентификатор 83510.693.8 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" "Ресапак" ООД
2020/10/12 ШУ-28-ПР/2020 г. "Улица и паркинг в кв. 115 между о.т. 360-500 и о.т. 599-598, гр. Попово" Община Попово
2020/11/13 ШУ-29-ПР/2020 г. "Обособяване на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 10642.31.27 по КК на с. Венец, общ. Венец с площ 14 168 кв.м. с НТП: Нива в местност Орман и в посочения му капацитет" Община Венец
2020/11/13 ШУ-30-ПР/2020 г. "Обособяване на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 32562.15.10 по КК на с. Изгрев, общ. Венец с площ 10 001 кв.м. с НТП: Нива в местност Дере екинлик и в посочения му капацитет" Община Венец
2020/11/13 ШУ-31-ПР/2020 г. "Обособяване на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 81061.18.103 по КК на с. Черноглавци, общ. Венец с площ 20 617 кв.м. с НТП: Изоставена орна земя в местност Капуново и в посочения му капацитет" Община Венец
2020/11/16 ШУ-32-ПР/2020 г. "Изграждане на паркинг в ПИ № 57649.503.2135, 57649.503.2150 и 57649.503.3548 в кв. 105" Община Попово
2020/11/23 ШУ-33-ПР/2020 г. "Изграждане на сондажен кладенец за собствени потребности" Д*Н*П*
2020/12/31 ШУ-34-ПР/2020 г. "Кандидатстване на Община Нови Пазар по подмярка 8.1 "Залесяване и подръжка" от мярка 8 "Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите" от ПРСР 2014-2020 г. с проектно предложение "Ефективно използване на ресурсите за смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия в областта на селското стопанство" Община Нови Пазар
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте