одобрен

Обучени по програма "Електронни модули за самообучение"

Уникален идентификатор:  1082b20d-71cf-44c7-99fc-53af68df5ecc

Описание:

Обучени по програма "Електронни модули за самообучение"

обучение професионално развитие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-01-21 10:15:32
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:44:47
  • Последно променил: migrate_data

"Име на курса"

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2018 - ЕМ-1 - Управление на риска в дейността на администрацията 316 316 169 1
2018 - ЕМ-2 - Специфики на европейско и национално възлагане на обществени поръчки 191 191 129 4
2018 - ЕМ-3 - Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни материални активи от бюджетните организации 187 187 115 3
2018 - ЕМ-4 - Задбалансово отчитане на бюджетните показатели „поети ангажименти” и „нови задължения за разходи” 199 199 138 3
2018 - ЕМ-5 - Взаимодействие на администрацията с органите на съдебната власт 126 126 85 4
2018 - ЕМ-8 - Практически съвети за провеждане на срещи за оценка на изпълнението 154 154 107 1
2018 - ЕМ-9 - Алтернативни методи за разрешаване на спорове в административната дейност 177 177 102 3
2018 - ЕМ-10 - Звук и видео в Power Point 2010 212 212 155 4
2018 - ЕМ-11 - Срочността в работата на администрацията 704 704 471 1
2018 - ЕМ-12 - Подобряване на вътрешните процеси и взаимодействие в администрацията чрез електронно управление (въвеждащ курс) 5685 5685 4601 3
2018 - ЕМ-13 - Информационна и мрежова сигурност в подкрепа на реформите в публичната администрация 3589 3589 2768 3
2018 - ЕМ-14 - Планиране и организация на електронно административно обслужване 1217 1217 899 3
2018 - ЕМ-15 - Публичните власти в електронна среда 650 650 457 1
2018 - ЕМ-16 - Стратегии и политики за противодействие на рисковете в държавната администрация (надграждащ модул) 153 153 153 1