одобрен

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва община Никола Козлево

Уникален идентификатор:  10d5eef0-b4d8-4df0-bd38-56e27b78fd7b

Описание:

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва община Никола Козлево

юридически лица с нестопанска цел

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-26 11:07:06
  • Създаден от: petar_ivanov_dimitrov
  • Последна промяна: 2019-03-26 11:07:06

№ по ред

Наименование на юридическото лице с нестопанска цел

Организационна форма на юридическото лице с нестопанска цел

Седалище и адрес на юридическото лице с нестопанска цел

Имена и длъжностни лица, представляващи общината в юридическото лице с нестопанска цел

Определянето за осъществяване на дейност в обществена или частна полза

Преобразуване, прекратяване и заличаване на юридическото лице с нестопанска цел

1 Национално сдружение на Общините в Република България Сдружение гр. София, ул. „Голаш“ № 23 Общо събрание - Ешреф Реджеб - Кмет, Стефан Стефанов- Председател на ОбС - Никола Козлево Представителство и защита на общините пред органите на централната власт: изследвания, анализи, оценка и разработване на предложения за промяна и усъвършенстване на политиката по отношение на местното самоуправление.
2 „Регионално управление на отпадъците -Добрич“ Сдружение гр. Добрич, ул. „България” № 12 Общо събрание - Ешреф Реджеб - Кмет Управление на отпадъците, осигуряващо опазване на околната среда и предотвратяване на риска за човешкото здраве.
3 Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД Асоциация гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 30, ет. 4 Общо събрание - Ешреф Реджеб - Кмет Съгласно Закона за водите – 2,20 % участие на база брой население