одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и измененията им за 2018

Уникален идентификатор:  1148dfa9-b637-4d12-8b27-5f85ab9811e7

актове община регистър Септември устройствени планове

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-09 11:21:11
  • Създаден от: nina_vardina
  • Последна промяна: 2019-08-09 11:21:11

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ ЗА 2018 ГОДИНА

№ по ред Населено място Квартал/местност УПИ/ПИ Решение ОбС №/Дата Описание на изменението Забележка
1 Септември, Ветрен, Варвара,Ветрен дол, Виноградец, Бошуля Решение 920/27.02.2018г. На ОбС Общинският съвет одобрява задание за изменение на Общия устройствен план на общината обхващащо имоти в землищата на гр.Септември, Ветрен, Варвара,Ветрен дол, Виноградец, Бошуля и разрешава изработване на изменение на ОУП на община Септември на имоти попадащи в землищата на Септември, Ветрен, Варвара,Ветрен дол, Виноградец, Бошуля
2 Ветрен дол м. "Ели дере" ПИ №000061 Решение 930/27.02.2018г. на ОбС ОбС одобрява задание за изменение на общия устройствен план на община Септември за имот № 000061, м. "Ели дере" в землище с. Ветрен дол и разрешава изработване на изменение на ОУП за имот № 000061, с цел промяна на предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия за жилищно строителство и ОбС одобрява задание за проектиране на ПУП-ПРЗ на имот № 000061, м. "Ели дере" в землище с. Ветрен дол и разрешава изработване на ПУП - ПРЗ с цел промяна на предназначението му в УПИ за жилищно строителство
3 Ковачево м."Алишик" ПИ №015141 Решение 927/27.02.2018г на ОбС ОбС одобрява задание за изменение на общия устройствен план на община Септември за имот № 014141, м. ""Алишик"" в землище с. Ковачево и разрешава изработване на изменение на ОУП за имот № 014141, с цел промяна на предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия за жилищно строителство и ОбС одобрява задание за проектиране на ПУП-ПРЗ на имот №014141, м. "Алишик" в землище с. Ковачево и разрешава изработване на ПУП - ПРЗ с цел промяна на предназначението му в УПИ за жилищно строителство
4 Ковачево м."Алишик" ПИ №014270 Решение 929/27.02.2018г. На ОбС ОбС одобрява задание за проектиране на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп да имот № 014270, през имоти № 0000240 и 000268 и разрешава изработване на проект на ПУП -ПП за трасе на пътен достъп до имот № 014270 с цел да се проведе процедура за промяна на предназначението на имоти №№000240 и 000268
5 Ветрен дол м. "Ели дере" ПИ №000604 Решение № 948/28.03.2018г на ОбС ОбС одобрява задание за изменение на на ОУП на община Септември , за част от имот № 000604 с нтп"изоставена нива" и разрешава изработване на наизменение на ОУПна общината на част от имот № 000604 с цел промяна предназначението на част от имота от земеделска земя в урбанизирана територия "За ракиджийница, търговия и услуги" за която да се предвиди устройствена зона "Пп"
6 Карабунар м. "Водниците" ПИ №055554 Решение № 949/28.03.2018г на ОбС. ОбС одобрява задание за проектиране на ПУП-ПРЗ за имот № 055554( нива), м. Водниците , землище на с. Карабунар и разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за имота, с цел промяна предназначението му от нива в УПИ І-554 за жилищно строителство
7 Септември м. "Ятъците" ПИ № 023062 Решение № 950/28.03.2018г. ОбС одобрява задание за проектиране на ПУП-ПРЗ за имот № 023062(нива) ,м. Ятъците, землище Септември и разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за имота с цел промяна предназначението на имота от "нива" в УПИ І-62за многофункционално строителство
8 Симеоновец м. "Тус тепе" ПИ № 004189 Решение № 962/27.04.2018г на ОбС. ОбС одобрява задание за проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ № 004189(нива), м. Тус тепе, землище на с. Симеоновец и разрешава изработване на проект на ПУП-ПРЗ за имота, с цел промяна на предназначението мув УПИ с отреждане "Производствена дейност"
9 Ковачево м. "Алишик" Решение № 961/27.04.2018г. На ОбС ОбС одобрява задание за проектиране на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп до имот № 014095 , през имоти № 000240 и 000268, м. "Алишик", землище на с. Ковачево и разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на пътен достъп до имот № 014095, с цел да се проведе процедура за промяна предназначението на ПИ №№000204 и 000268, свързващ улица с осови точки 40-41 по плана на с. Ковачево с имот № 014095
10 Ковачево м. "Алишик" ПИ № 014095 Решение № 959/27.04.2018г. На ОбС ОбС одобява задание за изменение на ОУП на община Септември за имот № 014095, м. Алишик, землище на с. Ковачево и разрешава изработване на изменение на ОУП на община Септември за имот № 014095, м. Алишик, землище на с. Ковачево, с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя (нива) в урбанизирана територия за жилищно строителство, за която да се предвиди устройствена зона "Жм"
11 Ветрен м. "Над селото ПИ № 046022 Решение № 981/29.05.2018г. ОбС одобрява задание за проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ № 046022(нива) , м. Над селото , землище на гр. Ветрен и разрещава изработван ена проект на ПУП-ПРЗ за имота , с цел обособяване на имота от нива в УПИ с отреждане "За жилищно строителство" в устройствена зона "Жм"
12 Карабунар м. Могилата ПИ № 043060, 042061 и 043106 Решение № 985/29.05.2018г. ОбС одобрява задание за изменение на ОУП на община Септември за ПИ № 043060,043061 и 043106 с НТП - нива , м. "Могилата , землище на с. Карабунар и разрешава изработване на изменение на ОУП на община Септември на имотите , с цел промяна на предназначението им от земеделска земя в рекреационна дейност "Семеен хотел за селски туризъм, С ОУП за имотите да се предвиди устройствена зона "Ос" ( за рекреационна дейност)
13 Септември м. Кошуел 1 ПИ № 014151 Решение № 986/29.05.2018г. ОбС одобрява задание за проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ № 041151(нива), м. Кошуел 1, землище на гр. Септември и разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за имота, с цел промяна предназначението му от нива - в 25 бр. УПИ За жилищно строителство и улица - тупик за обслужването им.
14 Септември м. Сунгурлука ПИ № 012363 Решение № 1003/27.06.2018г. ОбС одобрява задание за проектиране на ПУП-ПРЗ на част от имот № 012363, м. Сунгурлуга , землище на гр. Септември и разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ на част от имота , с цел промяна предназначението му в УПИ с отреждане "За жилищно строителство"
15 Ветрен м. Над селото ПИ№10820.46.134 Решение № 1045/31.08.2018г наОбС ОбС одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 10820.46.134 и разрешава изработване на проект на ПУП за имота с цел да се смени предназначението му от нива в УПИ За жилищно строителство и се предвиди подходяща застройка
16 Ветрен м. Над селото ПИ№10820.46.135 Решение № 1046/31.08.2018г на ОбС ОбС одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 10820.46.135 и разрешава изработване на проект на ПУП за имота с цел да се смени предназначението му от нива в УПИ За жилищно строителство и се предвиди подходяща застройка
17 Септември м. Гермето ПИ№66264.13.3 Решение № 1047/31.08.2018г на ОбС ОбС одобрява задание за проектиране на ПУП-ПРЗ на ПИ № 66264.13.3 и разрешава изработване на проект за ПУП за имота с цел промяна предназначението му от нива в УПИ І-3 за жилищно строителство и се предвиди свободностояща нискоетажна застройка
18 Варвара м. Тесния път ПИ № 10104.1.18 Решение 1048/31.08.2018г на ОбС ОбС одобрява задание за проектиране на ПУП-ПРЗ на ПИ № 10104.1.18 и разрешава изработване на проект за ПУП за имота с цел промяна предназначението му от нива в 2 бр. УПИ за жилищно строителство и се предвиди свободностояща нискоетажна застройка
19 Варвара м. Бунара ПИ№10104.385.10 Решение 1066/28.09.2018г на ОбС ОбС одобрява задание за проектиране на ПУП-ПП за трасе на електропровод 20kv за захранване на нов трафопост в ПИ№ 10104.385.10 и разрешава изработване на проект за ПУП - ППза трасе на електропровод
20 Варвара м. Бунара ПИ№10104.385.10 Решение 1067/28.09.2018г на ОбС ОбС одобрява задание за проектиране на ПУП-ПРЗ на част от ПИ № 10101.385.10 и разрешава изработване на проект за ПУП - ПРЗ за част от имота с цел промяна предназначението на част от имота от "др. вид земеделска земя" в УПИ за трафопост и производство и се предвиди свободностояща нискоетажна застройка
21 Варвара, Ветрен дол, Виноградец, Злокучене, Симеоновец, Лозен ,Ковачево Решение № 1118/29.11.2018г на ОбС ОбС одобрява задание за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Септември , обхващащо имоти в землищата на Варвара, Ветрен дол, Виноградец, Злокучене, Симеоновец, Лозен ,Ковачево и разрещава изработване на изменение на ОУП
22 Септември Решение 1120/29.11.2018г на ОбС ОбС одобрява допълващо задание на трасе на общински път от новопроектиран Гробищен парк до регулацията на гр. Септември и допълва решение № 365/28.06.2016г с имот с идентификатор 66264.15.22(стар 015022) по КК на землище гр. Септември
23 Ковачево, Злокучене Решение № 1123/29.11.2018г. На ОбС ОбС одобрява задание за проектиране на ПУП-ПП за трасе на електропровод СН, от ТП4 в с. Ковачево до БКТП 2 в с. Злокучене и разрешава изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод
24 Варвара имот 10104.385.395 Решение № 1124/29.11.2018г на ОбС ОбС одобрява задание за проектиране на ПУп-ПП за трасе на пътен достъп през имот 10104.385.395 по КК на с. Варвара и разрешаво изработване на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп, с цел да се проведе процедура за промяна на предназначението на имот 10104.385.395 по КК на с. Варвара от гори и храсти в земеделски земи в полски път