одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Уникален идентификатор:  128d1a15-791d-4178-b3da-19e142d6972a

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 15:58:20
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 15:58:20

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО /Изготвен на основание чл.41,ал.4 от ЗОС –ДВ.бр.54 /13.06.2008год./

№ по ред Описание на имота № на Вид на разпоредителната сделка Основа Оценки в лв. Начин на разпореждане –търг, конкурс Договор Насрещна страна по сделката Заповед за отпис
Данъчна Пазарна от лицензиран оценител Цена определена от ОбС Крайна цена на сделката
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Дворно място с площ 50/530 ид.части от УПИ ХV -202, в кв.29 по плана на гр. Брацигово №19 от 05.06.2008г. Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общин-ската част Чл.36,ал.1 т.2 от ЗОС и чл.60 т.3 от Наредбата и Решение № 110 /31.07.2008год. на ОбС-Брацигово 142 500 500 лв. без ДДС 500 лв. без ДДС Решение на ОбС 098-00-110/19.09.2008г Вписан в Службата по вписвания Йордан Д.Попов, Георги Д. Попов, Екатерина Френкева № 103-00-458 от 06.10.2008г
2 Дворно място, съставляващо УПИ VІІ-Бензиностанция, в кв.22 по плана на гр.Брацигово,целият с площ 3000 кв.м. №8 от 06.02.2006г. Продажба на земята на собстве-ника на законно построе на сграда в същият имот Чл.35,ал.3 от ЗОС, чл.51,52 и 53 от Наредбата и решение № 111 от 31.07.2008год. на ОбС 7128 30000 40000 лв. без ДДС 40000 лв. без ДДС Решение на ОбС 098-00.-124 от 27.10.2008г Вписан в Службата по вписвания „Мечкаров „ ЕООД с.Варвара, община Септември, представлявана от Иван Кирилов Мечкаров № 103-00-539 / 10.11.2008г
3. Дворно място, съставляващо УПИ ІІ-Гаражи в кв.61 по плана на с.Бяга с площ от 1500 кв.м. № 29 от 03.05.2004год. Продажба чрез публичен търг с явно наддаване Чл.35,ал.1 от ЗОС и чл.47,ал.1 от Наредбата и Решение № 85 от 29.05. 2008г на ОбС 4258.70 лв. 9000 9000 лв. без ДДС 10800 лв. без ДДС Публичен търг с явно наддаване №098-00-94 / 12.08.2008год. Вписан в Службата по вписвания Димитър Кателийчев Пейчев от гр.Пловдив, 103-00-506 / 31.10.2008г
4. Дворно място съставляващо УПИ ІІ –ТУ,в кв.29 по плана на гр. Брацигово, целият с площ 220 кв.м. №17 от 20.03.2007г. Продажба чрез търг с явно наддаване Чл.35,ал.1 от ЗОС, чл.47, ал.1 от Наредбата и Решение № 86 / 29.05.2008год. на ОбС 926.10 лв. 6600 лв.без ДДС 6600 лв. безДДС 7260 лв. без ДДС Публичен търг с явно наддаване 098-00-90/ 07.08.2008г. Вписан в Службата по вписвания Йорданка Ангелова Стоянова от град Брацигово 103-00-426 от 10.09.2008г
5. Учредено право на строеж на пристройка към съществуваща вила № 121 в кв.10 по плана на лет. „Розовски вриз „ №12/ 2003год. ОПС след Решение на ОбС №114/31.07.2008год. на ОбС Чл.38,ал.2 от ЗОС, чл.59,ал.1 от Наредбата и Рещение на ОбС 1041.20 лв. 1806.50 лв. 1806.50 лв. Заповед и договор за ОПС 098-00-111 от 03.10.2008г Вписан в Службата по вписвания Владимира Петрова ЙовковаХристо Ангелов Дюнков и Живка Ангелова Дюнкова
6 Учредено право на строеж на пристройка с площ 25кв.м към съществуваща вила № 167 в кв.8 по плана на лет. „Васил Петлешков„ №5 /2005г ОПС След съгласуван арх.проект от гл.архитект на общината Чл.38,ал.2 от ЗОС, чл.59,ал.1 от Наредбата 70.00 лв. 250 250 Заповед и договор за ОПС 098-00-48 от 18.04.2008г Вписан в Службата по вписвания
7 Учредено право на строеж на разликата между първоначално учреденотоправо на строеж и РЗП по съгласуван от гл. архитект проект на вила № 316 в кв.6 по плана на лет. „Васил Петлешков" №5 /2005г След съгласуван арх.проект от гл.архитект на общината Чл.38,ал.2 от ЗОС,чл.59,ал.1 от Наредбата 754 1060 1060 Заповед и договор за ОПС 098-00-56 от 29.04.2008г Вписан в Службата по вписвания Йорданка Георгиева Михова
8 Учредено право на строеж на пристройка с площ 51.78кв.м към съществуваща вила № 64 в кв.2 по плана на лет. „Васил Петлешков" №5/2005г. ПОС след съгласуван арх.проект от гл.архитект на общината Чл.38,ал.2 от ЗОС,чл.59,ал.1 от Наредбата 250.80 лв. 518 518 Заповед и договор за ОПС 098-00-35/27.03.2008г Вписан в Службата по вписвания Димитър Николов Михайлов от гр. Пловдив
9 Дворно място с площ 669кв.м.,представляващо частта на имот 1502 ,която попада в УПИ VІІ-1496, 1502 и рекреация, вилно ст-во и услуги в кв.131 по ПУП на гр. Брацигово №22/17.11.2008г ЧОбС замяна Чл.40,ал.2,т.1 и ал.8 от ЗОС, чл.57,ал.1 и ал.2 /а/ от НРПУРОбИ 2816.30 лв. 23415.00 лв. 23415.00 лв. 23415.00 лв. Решение № 203/29.01.2009 г на ОбС Д-33 /11.03.2009г. вписан в Службата по вписвания - Пещера Ангел ИвановПашкулев от гр. Пловдив, Ж.К Тракия №РД-114 от 20.03.2009г.
10 УПИ VІІІ-общ в кв. 122 по плана на гр. Брацигово с площ 385 кв.м. №209/17.12.2001г продажба Чл.35 ал.3 от ЗОС и чл.47 и 48 от НРПУРОбИ 1675.40 лв. 3850.00 лв. без ДДС 3850.00 лв. без ДДС 3850.00 лв. без ДДС Решение№ 209 / 26.02.2009г на ОбС Д-49 / 09.03.2009г вписан в Службата по вписвания Петър и Добринка АнастасовиГр. Брацигово, ул. Трети Март „№8 РД-168 / 27.04.
11 Дворно място, представляващо 97 / 335 ид.части от УПИ ХХІІІ -1415,1440 в кв. 22 по ПУП на гр. Брацигово, местност Развяй № 29 / 24.03.2009г Прекратяване на съсобственостчрез продажба на частта на общината Чл.34,ал.4, чл.36 ал.1т.2 от ЗОС и чл. 53,ал.1,т.2 от НРПУРОбИ 344.10 лв. 485.00 лв. без ДДС 485.00 лв. без ДДС 485.00 лв. без ДДС Решение № 296 / 30.07.2009г. на ОбС Д-152-1 / 10.09.2009год вписан в Службата по вписвания Недялка Костадинова Корчева РД-508
12 Застроително петно 63 в кв.2 по ПУП на лет. Васил Петлешков, община Брацигово №5 / 20.12.2005г. ОПС върху площ от 121.95кв.м. пристройка към съществуващавила Чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.56,ал.2 от НРПУРОбИ 1803.00 лв. 1830.00 лв. 1830.00 лв. Решение № 242 / 26.03.2009г на ОбС Д-96 /15.05.2009г вписан в Службата по вписвания Илиан Георгиев Йотов –собственик на съществуващата вила
13 УПИ ІІ-501 в кв.51 по плана на с. Исперихово, целият с площ 488 кв.м. №60 / 08.02.2002г. Продажба на земя след реализирано право на строеж до 1991год. Чл.35,ал.3 от ЗОС и чл.47ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ 1731.20 2440.00 лв. без ДДС 2928.00 лв. без ДДС 2928.00 лв. без ДДС Решение № 297/30.07. 2009г на ОбС Д-172 / 11.11.2009г вписан в Службата по вписвания Стоянка Георгиева Николова, Мария Г. Станкулова, Гинка Г. Трънгалова, Диана Г. Кълвачева № РД -586 / 17.12.
14 УПИ ХХVІ – ТУ в кв.117 по плана на гр. Брацигово, целият с площ 135 кв.м. №158 /19.11.2001г Продажба чрез търг с явно наддаване Чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.46 от НРПУРОбИ 568.30 лв. 2700.00 лв. 2700.00 лв. 2700.00 лв. Решение №298/ 30.07.2009г на ОбС Д- 163 / 26.10.2009г Вписан Службата по вписвания Петър Търпов Йоргов от гр. Брацигово, ул. "Майор Павлов „ № 12 № РД-525 / 02.11.2009г
15 Дворно място представляващо 246 / 706 ид. Части от УПИ ХХІV -1471 по плана на гр. Брацигово № 51 / 10.07.2009г. Прекратяване на съсобственостчрез продажба на частта на общината Чл.34,ал.4, чл.36 ал.1т.2 от ЗОС и чл. 53,ал.1,т.2 от НРПУРОбИ 1163.60 лв. 4920.00 лв. без ДДС 6150.00 лв. без ДДС 6150.00 лв. без ДДС Решение № 305 / 30.07.2009г. на ОбС Д -157 / 29.09.2009г. вписан в Службата по вписнатия Васил Михайлов Гюлеметов от гр. Брацигово, ул. "Кокиче„ №27 РД -494 /19.10.
16 УПИ ІІ -287 в кв. 23 по плана на с. Исперихово,целият с площ 650 кв.м. №40 / 04.02.2002г. Продажба на земя след реализирано право на строеж до 1991год. Чл.35,ал.3 от ЗОС и чл.47ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ 3074.50 лв. 3250.00 лв.эбез ДДС 4550.00 лв. без ДДС 4550.00 лв. без ДДС Решение № 306 / 30.07.2009г. на ОбС Д-158 / 29.09.2009г вписан в Службата по вписвания Мария Григорова Мръвкарова, Катя Боянова Попова, Георги Боянов Любенов, Васил Боянов Любенов РД – 493 / 19.10.
17 УПИ ХХVІ-1470 в кв.3 по плана на гр. Брацигово, целият с площ 800 кв.м. №56 / 07.09.2009г. Продажба на земя след реализирано право на строеж до 1991год. Чл.35,ал.3 от ЗОС и чл.47ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ 3784.00 лв. 16000.00 лв. без ДДС 16000.00 лв. без ДДС 16000.00 лв. без ДДС Решение № 329 / 24.09.2009г на ОбС Д -171 / 11.11.2009г. вписан в Службата по вписвания Данаил Кръстев Петлешков от гр.Пловдив, район Южен, № РД -564 / 30.11.2009г
18 ОПС на пристройка със ЗР – 20 кв.м. към съществуваща вила № 104 в летовище „В.Петлешков „ №5 /20.12.2005г. ОПС на пристройка Чл.38,ал.2 от ЗОС и чл.56,ал.2 от НРПУРОбИ 211.00 лв. 300.00 лв. 300.00 лв. 300.00 лв. Решение № 364 /26.11.2009г на ОбС Д – 6 /26.01.2010 год. вписан в Службата по вписвания Татяна Георгиева Миковска от гр.София, ул."Янко Забунов „ бл.33
19 ОПС –доплащане разликата върху учреденото право на строеж и РЗП по одобрен проект за вила № 342 в летовище „ Васил Петлешков „ №5 /20.12.2005г Допла-щане на ОПС Чл.38,ал.2 от ЗОС чл.55 ал.4 и чл.56,ал.2 от НРПУРОбИ 1772.30 лв. 2520.00 лв. 2520.00 лв. 2520.00 лв. Решение № 373 / 22.12. Д- 10 / 08.02.2010г. вписан в Службата по вписвания Никола Иванов Грънчаров от гр. Брацигово, ул. "Никола Боянов „ №7
20 ОПС на пристройка със ЗР – 40 кв.м. към съществуваща вила № 357 в летовище „В.Петлешков „ №5 /20.12.2005г. ОПС на пристройка Чл.38,ал.2 от ЗОС и чл.56,ал.2 от НРПУРОбИ 460.80 лв. 600.00 лв. 600.00 лв. 600.00 лв. Решение № 374 /22.12.2009г. Д- 9 / 08.02.2010г. вписан в Службата по вписвания Георги Борисов Атанасов от гр. Пазарджик, бул. "България „ № 38
21 Дворно място представляващо 46 / 335 ид.части от УПИ ХХІV -1416, 1440 в кв. 22 по плана на гр. Брацигово №28 / 24.03.2009г Ликвидиране на съсобственост чрез продаж-ба на частта на общината Чл.34,ал.4 и чл.36 ,ал.1,т.2от ЗОС и чл.53,ал.1 т2 от Наредбата и Решение № 399 от 28.01.2010год на ОбС 167.50 лв. 552 552 лв. безДДС 552 лв. без ДДС Решение на ОбС, заповед и договор Д-24/09.03.2010г Вписан в Службата по вписвания Анастасия Иванова Клянчева от град Брацигово № РД -111 от
22 Учредено право на пристрояване върху 8кв.м.към съществуваща вила №31 в кв.2 по плана на лет. "В.Петлешков„ №5 /20.12.2005г Учредено право на пристрояване Чл.66,ал.4 от ЗС,Чл.38,ал.2 от ЗОС и чл.55,ал.4 от Наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС 92.20 лв. -- 240 240 Решение №462 от 29.04.2010 г. и съгласу-ван арх. проект от гл. архитект на общината Д-60 от 25.06.2010г вписан в службата по вписвания Атанас Василев Милиев- от гр.Брацигово,ул. „Христо Дамянов „ №1
23 Учредено право на пристрояване върху РЗП от 58.30кв.м към съществуваща вила №360 в кв.2 по плана на лет. В.Петлешков №5 /20.12.2005г Учредено право на пристрояване Чл.66,ал.4 от ЗС,Чл.38,ал.2 от ЗОС и чл.55,ал.4 от Наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС 668.10 лв. -- 1749.00 лв. 1749.00 лв. Решение №462 от 29.04.2010г Д-64 от 12.07.2010г вписан в службата по вписвания Атанас Николаев Димулски от гр. Харманли, ул.Никола Петков” №12
24 Доплащане разликата между първоначално учреденото право на строеж и РЗП съгласно арх. проект на вила № 333 в кв.4 по плана на лет. "В.Петлешков„ №5 /20.12.2005г Доплащане на учредено право на строеж- РЗП -114кв.м. Чл.66,ал.4 от ЗС,Чл.38,ал.2 от ЗОС и чл.55,ал.10,т.1от Наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС 1311.20 лв. --- 2280.00 лв. 2280.00 лв. Решение №462 от 29.04.2010год Д-54 / 02.06.2010г. Вписан в службата по вписвания Димитрина Александрова Рашайкова, Таня търпова Шуманска и Нели Търпова Дамянова
25 Доплащане разликата между първоначално учреденото право на строеж и РЗП съгласно арх. проект на вила № 343 в кв.2 по плана на лет.В.Петлешков №5 /20.12.2005г Доплащане на учредено право на строеж- РЗП -114.30 кв.м. Чл.66,ал.4 от ЗС,Чл.38,ал.2 от ЗОС и чл.55,ал.10,т.1 от Наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС 1250.80 лв. --- 2286.00 лв. 2286.00 лв. Решение №462 от 29.04.2010г Д-56 / 02.06.2010г. Вписан в службата по вписвания Васил Ангелов Златков от гр.Брацигово
26 Дворно място, представляващо 20 /856 ид.части от УПИ ІІ -169,в кв. 29 по плана на с.Бяга №5 / 31.03.2010г. Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на частта на общината Чл.34,ал.4, чл.36ал.1т2 от ЗОС,чл.53,ал.1,т.2 ,ал.3 и ал.4 от Наредбата 143 200 200.00 лв. без ДДС 200 лв. без ДДС Решение № 450/29.04.2010г на ОбС Брацигово Д-52 / 02.06.2010г. Вписан в службата по вписвания Атанас Георгиев Кънев от с. Бяга РД-262 / 13.07.
27 Дворно място, представляващо 8/45 ид.части от УПИ Х-Магазин,в кв. 48 по плана на с.Бяга №4 от 31.03.2010г Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на частта на общината Чл.34,ал.4, чл.36ал.1т2 от ЗОС,чл.53,ал.1,т.2 ,ал.3 и ал.4 от Наредбата 57.20 лв. 80.00 лв. 80 лв.без ДДС 80 лв. без ДДС Решение № 449/29.04.2010г на ОбС Брацигово Д-55 / 02.06.2010г. Вписан в службата по вписвания ЙорданДимитров Йорданов от с. Бяга РД –270/21.07.2010г
28 Дворно място представляващо УПИ ІV-Гараж в кв.31 по плана на с. Розово,целият с площ 28кв.м. №8 от 02.03.2010г Учредено право на строеж на гараж върху 28 кв.м. Чл.37 ал.1 от ЗОС, чл.55 ал.1 и ал.2 и чл.56 от Наредбата 245.70 лв. 280.00 лв. 280.00 лв. 280.00 лв. Решение № 452/29.04.2010год. за провеждане на търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на гараж Д-59 / 25.06.2010г. вписан в службата по вписвания Димитър Атанасов Стоилов от с. Розово
29 Дворно място, представляващо УПИ ХХІХ-Търговия и услуги в кв.117 по плана на гр.Брацигово, целият с площ 173 кв.м. № 115 /16.07.2001г Продажба Чл.35,ал.1 от ЗОС и чл.46 ,ал.1 от Наредбата по чл.8,ал.2 от ЗОС 752.80 лв. 3460.00 лв. 3460.00 лв. 3460.00 лв. Решение № 298 / 30.07.2009г на ОбС -Брацигово Д -67 / 27.07.2010г Тодор Илиев Величков от гр.Брацигово, ул. "Бр. Комуна „ № 48 Заповед № РД-308 / 18.08.2010год. за отписване на имота
30. Дворно място, представляващо 50 / 600 ид.части от УПИ ХХV-1473,в кв. 3 по плана на гр. Брацигово № 64 / 30.08.2010год. Ликвидиране на с