одобрен

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020

Уникален идентификатор:  12944993-0977-4da1-a98d-85e54b2b0297

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-25 14:08:40
  • Създаден от: katya_dimitrova
  • Последна промяна: 2019-07-25 14:08:40

Приложение №2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО
ОБЛАСТ: ГАБРОВО
Община, населено място, наименование на училището Наименование на профила Код на професията Наименование на професията Код на специалността от професия Наименование на специалността от професия Форма на обучение 1-дневна; 2-дуална Срок на обучение Брой паралелки Брой ученици Чужд език Начин на балообразуване Профилиращи предмети Пофесията е нова за: 1- Областта; 2-Общината; 3-Училището
Начин на изучаване Изпити Резултати от олимпиади или състезания от календара на МОН Национално външно оценяване по друг предмет Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план
интензивно разширено без интензивно и без разширено Чрез тест проверка на способностите първи предмет втори предмет първи предмет втори предмет първи предмет втори предмет трети предмет четвърти предмет
БЕЛ М
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26
Габрово, Габрово, Национална Априловска гимназия "Хуманитарни науки" 1 5 1 26 АЕ 3 1 БЕЛ ИЦ БЕЛ Фил АЕ
"Чужди езици" 1 5 1 26 АЕ 2 2 БЕЛ М АЕ НЕ/ФЕ БЕЛ
"Чужди езици" 1 5 1 26 АЕ 2 2 БЕЛ М АЕ ИспЕ БЗО
"Чужди езици" 1 5 1 26 НЕ 2 2 БЕЛ М НЕ АЕ М
346010 Офис мениджър 3460101 Бизнес администрация 1 5 1 26 АЕ 2 2 БЕЛ ГИ 3
Общо за училището: 5 130
Габрово, Габрово, Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев" Математически 1 5 1 26 AE 1 3 БЕЛ М М Инф. AE ИТ
Математически 1 5 1 26 HE 1 3 БЕЛ М М Инф. HE ИТ
Природни науки 1 5 1 26 AE 1 3 М БЗО БЗО ХООС AE М
481020 „Системен програмист” 4810201 „Системно програмиране” 1 5 1 26 AE 1 3 М ИТ 3
Общо за училището: 4 104
Габрово, Габрово, Професионална техническа гимназия "Д-р Никола Василиади" 481030 Приложен програмист 4810301 Приложно програмиране 1 5 1 26 АЕ 2 2 ФА ТП
521140 Мехатроника 5211401 Мехатроника 2 5 1 26 АЕ 2 2 ФА ТП
523030 Техник на електронна техника 5230301 Промишлена електроника 1 5 1 26 АЕ 2 2 ФА ТП
523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии 1 5 1 26 АЕ 2 2 ФА ТП
525010 Техник по транспортна техника 5250101 Автотранспортна техника 1 5 1 26 АЕ 2 2 ФА ТП
Общо за училището: 5 130
Габрово, Габрово Професионална гимназия по туризъм " Пенчо Семов" 345120 Икономист 3451204 Икономика и мениджмънт 1 5 1 26 АЕ 3 1 ГИ ИЦ
541020 Оператор в хранително - вкусовата промишленост 5410202 Производство и преработка на мляко и млечни продукти 1 5 1 26 АЕ 3 1 БЗО ХООС 1
811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството 1 5 1 26 АЕ 3 1 ГИ ИЦ
811060 Ресторантьор 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 1 5 1 26 АЕ 3 1 БЗО ХООС
811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки 1 5 1 26 АЕ 3 1 БЗО ХООС
Общо за училището: 5 130
Габрово, Габрово Средно училище "Райчо Каролев" - Габрово Физическо възпитание и спорт 1 5 1 26 АЕ 1 1 2 БЕЛ ФВС ФВС БЗО
Общо за училището: 1 26
Габрово, Габрово, Средно училище "Отец Паисий" 213070 "Графичен дизайнер" 2130701 "Графичен дизайн" 1 5 1 26 АЕ 2 2 ИИ ИТ
582010 "Строителен техник" 5820101 "Строителство и архитектура" 1 5 1 26 АЕ 2 2 ИТ ИИ
Общо за училището: 2 52
Дряново, Дряново, Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов" 344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство 1 5 0.5 13 АЕ 2 2 ГИ ИТ
521010 Машинен техник 5210105 Машини и системи с ЦПУ 2 5 1 26 АЕ 2 2 ФА ТП
812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120101 Организация на туризма и свободното време 1 5 0.5 13 АЕ 2 2 ГИ ИТ
Общо за училището: 2 52
Дряново,Дряново, Средно училище "Максим Райкович" Природни науки 1 5 1 26 АЕ 2 2 БЗО ХООС БЗО ХООС ИТ ИЦ -
Предприемачески 1 5 1 26 АЕ 2 2 БЕЛ ГИ П ГИ ИТ БЕЛ -
811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения 8110901 Работник в производство на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения 1 3 1 8 ЦПр ЦПр ЦПр ЦПр 3
Общо за училището: 3 60
Севлиево, с.Градница, Професионална гимназия по транспорт и машиностроене 521010 "Машинен техник" 5210117 "Технология на машиностроенето" 1 5 1 26 АЕ 2 2 ФА ТП
525010 "Техник по транспортна техника" 5250101 "Автотранспортна техника" 1 5 1 26 АЕ 2 2 ФА ТП
Общо за училището: 2 52
Севлиево, Севиево Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров" 521010 "Машинен техник" 5210105 "Машини и системи с ЦПУ" 1 5 1 26 АЕ 2 2 М ФА
521010 "Машинен техник" 5210105 "Машини и системи с ЦПУ" 2 5 1 26 АЕ 2 2 М ФА
522010 "Електротехник" 5220103 "Електрообзавеждане на производството" 1 5 1 26 АЕ 2 2 М ФА
523030 "Техник на електронна техника" 5230301 "Промишлена електроника" 1 5 1 26 АЕ 2 2 М ФА
523050 "Техник на компютърни системи" 5230501 "Компютърна техника и технологии" 1 5 1 26 АЕ 2 2 М ФА
Общо за училището: 5 130
Севлиево, гр. Севлиево, Професионална гимнаия "Марин Попов" 543010 Техник-технолог в дървообработването 5430101 Мебелно производство 2 5 1 26 АЕ 2 2 ИТ ТП
621080 Монтьор на селскостопанска техника 6210801 Механзация на селското стопанство 1 5 1 26 АЕ 2 2 ИТ ТП
840110 Спедитор-логистик 8401101 Спедиция, транспортна и складова логистика 2 5 1 26 АЕ 2 2 ИТ ТП 3
Общо за училището: 3 78
Севлиево, Севлиево, Средно училище "Васил Левски" Математически 1 5 1 26 АЕ 2 2 БЕЛ М М Инф ИТ АЕ
Природни науки 1 5 1 26 НЕ 2 2 БЕЛ БЗО БЗО ХООС ИТ НЕ
Предприемачески 1 5 1 26 РЕ 2 2 М ГИ П ГИ ИТ РЕ
Общо за училището: 3 78
Трявна, Трявна, Средно училище "П.Р.Славейков" "Хуманитарни науки" 1 5 1 26 AE 2 2 БЕЛ М БЕЛ Фил АЕ ИТ
"Природни науки" 1 5 1 26 АЕ 2 2 БЕЛ М БЗО ХООС АЕ ФА
Общо за училището: 2 52
Общо за областта: 42 1074
Изготвил: Ивелина Ненова …………… НАЧАЛНИК НА РУО – Георги Маринов. …………….
(име, фамилия) (подпис) (име, фамилия) (подпис)
ст. експерт по професионално образование и обучение
Съгласувал: …………………………………………… …………………..
2. В колони 11,12 и 13 се изписва съответния чужд език.
3. Трети и четвърти профилиращ предмет се посочва за паралелки, които имат еднакви първи и втори профилиращ предмет.
СЪГЛАСУВАНО:
Комисията по заетостта Рег. структури на работодателите Общини
(имена, длъжност, подпис, печат)
Мария Пенева Росица Йонкова Нела Рачевиц
Заместник-областен управител Председател на РС на КНСБ Заместник-кмет на община Габрово
Мария Хубанова Магдалена Василева Деница Вачкова
Секретар на Постоянната комисия по заетост Председател на Общинско училищно настоятелство Заместник-кмет на община Дряново
към Областен съвет за развитие
Лена Енева Галина Михнева Красимира Йорданова
Директор Дирекция "Бюро по труда"-гр. Габрово Изпълниетелен директор на ГТПП Заместник-кмет на община Севлиево
Катя Колева Пепа Сомлева Николина Николова
Директор Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Габрово Председател на ИСА-Стопанска камара Заместник-кмет на община Трявна
Ирина Бенева Георги Цветков
В.И.Д директор на РД "Социално подпомагане" Началник отдел "Статистически изследвания"-Габрово
Светла Начева
Председател СРС на КТ "Подкрепа"