одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ 2020 г.

Уникален идентификатор:  130ee0f8-548a-4c37-aca5-f2b7d1fbb70c

Описание:

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ 2020 г.

въведени експлоатация община регистър строежи РМС 214/2016 Лозница

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-12 20:01:54
  • Създаден от: adminlz
  • Последна промяна: 2021-01-12 20:01:54

№ по ред

№ и дата на удостоверението

Вх. № на искането за регистриране на строежа

Строеж / Наименование

Местонахождение

Възложител

Издадено от

1 №1/07.01.2020 г. 94-Д-1/07.01.2020 Гараж гр.Лозница, УПИ XI-419 кв.45 община Лозница арх.Е. Проданов
2 №2/28.01.2020 г. 70-00-24/24.01.2020 Кабелно трасе за електрозахр. На имот 058013 в землището на с. Сейдол ЕКАТТЕ 65992,стопански двор ,местност до Селото - V кат с.Сейдол ПИ05813 Стоп.двор местност До селото, общ.Лозница община Лозница арх.Е. Проданов
3 №3/09.06.2020 г. 94-И-26/02.06.2020 Сградно водопроводно отклонение на имот 05813 в земл. На с. Сейдол ЕКАТТИ 65992,Стоп.двор , местност До селото -V кат с.Сейдол ПИ05813 Стоп.двор местност До селото, общ.Лозница община Лозница арх.Е. Проданов
4 №4/09.06.2020 г. 94-И-25/02.06.2020 Реконструкция и преустройство на същ. Селскостопан.сграда в птицеферма за кокошки носачки и пристройка - V-кат с.Сейдол ПИ05813 Стоп.двор местност До селото, общ.Лозница община Лозница арх.Е. Проданов
5 №5/01.09.2020 г. 70-00-185/01.09.2020 Промяна предназначението на леярна в цех за пелети - V-кат гр.Лозница ПИ 44166.137.4 община Лозница арх.Е. Проданов
6 №6/29.09.2020 г. 94-А-145/29.09.2020 Селскостапанска сграда- V-кат с.Веселина ПИ 10759.62.5 м.Карши,общ.Лозница община Лозница арх.Е. Проданов
7 №7/28.10.2020 г. 08-00-70/27.10.2020 Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места в община Лозница Подобект 1 - улици гр. Лозница,Подобект 2-улици с.Ловско,Подобект 3 -улици с.Манастирско,Подобект 4- улици с. Чудомир Община Лозница община Лозница арх.Е. Проданов
8 №8/28.10.2020 г. 08-00-69/27.10.2020 Ремонт на улици в населени места в община Лозница- гр.Лозница Подобекти 1 - 3 улици гр.Лозница гр.Лозница община Лозница арх.Е. Проданов
9 №9/28.10.2020 г. 08-00-68/27.10.2020 Ремонт на улици в населени места в община Лозница с.Сейдол Подобекти 1 - 3 улици с.Сейдол с.Сейдол община Лозница арх.Е. Проданов
10 №10/28.10.2020 г. 08-00-67/27.10.2020 Ремонт на улици в населени места в община Лозница с.Манастирско Подобект 1- улици с.Манастирско с.Манастирско община Лозница арх.Е. Проданов
11 №11/28.10.2020 г. 08-00-66/27.10.2020 Ремонт на улици в населени места в община Лозница с.Синя вода Подобект 1 - 7 улици с.Синя вода с.Синя вода община Лозница арх.Е. Проданов
12 №12/28.10.2020 г. 08-00-65/27.10.2020 Ремонт на улици в населени места в община Лозница с.Веселина Подобект 1 - 5 улици с.Веселина с.Веселина община Лозница арх.Е. Проданов
13 №13/28.10.2020 г. 08-00-64/27.10.2020 Ремонт на улици в населени места в община Лозница с.Студенец Подобект 1 -5 улици с.Студенец с.Студенец община Лозница арх.Е. Проданов
14 №14/28.10.2020 г. 08-00-63/27.10.2020 Ремонт на улици в населени места в община Лозница с.Манастирци Подобект 1-3 улици с. Манастирци с.Манастирци община Лозница арх.Е. Проданов
15 №15/28.10.2020 г. 08-00-62/27.10.2020 Ремонт на улици в населени места в община Лозница с.Чудомир Подобект 1 улици с.Чудомир с.Чудомир община Лозница арх.Е. Проданов
16 №16/28.10.2020 г. 08-00-61/27.10.2020 Ремонт на улици в населени места в община Лозница с.Бели Лом Подобект 1 - 7 улици с.Бели Лом с.Бели Лом община Лозница арх.Е. Проданов
17 №17/28.10.2020 г. 08-00-60/27.10.2020 Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХlV кв.34 с.Ловско Пристройка и ремонт на дом за възрастни хора с визически увреждане с.Ловско община Лозница арх.Е. Проданов