одобрен

SEBRA-2019-06-04

Уникален идентификатор:  13a1d19c-3025-4d89-aa3f-f6de5a86024b

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 12:53:35
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-06-12 12:53:35

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6325302.449999999
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 9954.059999999998
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 16533.39
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 921008.12
10 xxxx Издръжка 9320666.72
18 xxxx Други разходи 507181.02
20 xxxx Разходи за лихви 812997.05
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2817380.32
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 66966747.17
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1881922.15
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 15566109.46
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 82320.68
80 xxxx Погашения по банкови заеми 3508099.63
88 xxxx Средства на разпореждане 385268.47
89 xxxx Друго финансиране 1248015.28
90 xxxx Възстановени приходи 154919.27000000002
91 xxxx Теглене на BGN в брой 937000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 182050.7
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -2752489.65
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 307000
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 29987.49
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 6620003
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 44437.81
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 55772.77
Общо:  115948187.35999998
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10941
18 xxxx Други разходи 1009.6
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1800
90 xxxx Възстановени приходи 2393.13
91 xxxx Теглене на BGN в брой 680000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 20721.08
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10255.14
Общо:  727119.95
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18155.86
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 3776.5
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 907155.82
10 xxxx Издръжка 74948.18
18 xxxx Други разходи 335.48
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3717.6
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2098.44
88 xxxx Средства на разпореждане 6113
90 xxxx Възстановени приходи 1854.34
Общо:  1018155.22
Конституционен съд ( 004******* )
Код Описание Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 273.82
Общо:  273.82
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 504.43
10 xxxx Издръжка 9313.33
Общо:  9817.76
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1800
10 xxxx Издръжка 261390.83
18 xxxx Други разходи 24931.78
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 150
90 xxxx Възстановени приходи 4378.98
91 xxxx Теглене на BGN в брой 150000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 9779.15
Общо:  452430.74
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 81214.07
88 xxxx Средства на разпореждане 114.14
90 xxxx Възстановени приходи 9
Общо:  81337.21
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 65816.75
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1557639.77
Общо:  1623456.52
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5038162.86
10 xxxx Издръжка 159760.53
18 xxxx Други разходи 38807.8
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 474
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1827600
88 xxxx Средства на разпореждане 720.17
90 xxxx Възстановени приходи 18675.56
91 xxxx Теглене на BGN в брой 75000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 134303.5
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -94775.58
Общо:  7198728.84
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 173077.13
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 19558.3
88 xxxx Средства на разпореждане 42029.43
89 xxxx Друго финансиране 175
90 xxxx Възстановени приходи 89814.02
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  324653.88
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2276.84
10 xxxx Издръжка 1939612.12
88 xxxx Средства на разпореждане 88417
90 xxxx Възстановени приходи 22869.2
Общо:  2053175.16
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9737.97
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 100.32
10 xxxx Издръжка 43352.14
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 9932.39
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 8787.67
Общо:  81910.49
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 86760
10 xxxx Издръжка 312269.25
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 587602
88 xxxx Средства на разпореждане 6239.23
Общо:  992870.48
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 60715.37
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9868.64
10 xxxx Издръжка 474337.26
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 667611
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 37891.84
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 500000
88 xxxx Средства на разпореждане 27888.17
Общо:  1778312.28
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 83886.07
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1188.52
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6060
10 xxxx Издръжка 1058112.98
18 xxxx Други разходи 315106.84
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 21532
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 10455
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 18779.14
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 20600
89 xxxx Друго финансиране 1121.42
90 xxxx Възстановени приходи 10732
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4051.5
Общо:  1551625.47
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5160
10 xxxx Издръжка 20430.47
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 900000
88 xxxx Средства на разпореждане 117187.81
Общо:  1042778.28
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1447.63
10 xxxx Издръжка 159451.91
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 9471.94
88 xxxx Средства на разпореждане 17844.79
89 xxxx Друго финансиране 435.8
Общо:  188652.07
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10946.23
10 xxxx Издръжка 632266.64
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 641065.75
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 5061.79
Общо:  1294340.41
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2598.25
10 xxxx Издръжка 107823.32
18 xxxx Други разходи 3280.05
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5885.39
88 xxxx Средства на разпореждане 786.67
Общо:  120373.68
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 101611.02
10 xxxx Издръжка 13412.22
20 xxxx Разходи за лихви 812997.05
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1662.67
80 xxxx Погашения по банкови заеми 3508099.63
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -4321096.68
Общо:  116685.91
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1606.44
10 xxxx Издръжка 7683.39
Общо:  9289.83
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4376.82
10 xxxx Издръжка 30427.94
Общо:  34804.76
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2135.4
Общо:  2135.4
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  5000
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1975.95
Общо:  1975.95
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 46868.12
10 xxxx Издръжка 310
Общо:  47178.12
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 118.18
10 xxxx Издръжка 14160.83
18 xxxx Други разходи 79004.69
Общо:  93283.7
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 29651.33
Общо:  29651.33
Съвет за електронни медии ( 044******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 157.25
10 xxxx Издръжка 622.3
Общо:  779.55
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 138.75
10 xxxx Издръжка 13687.28
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
Общо:  15826.03
Комисия за финансов надзор ( 047******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2908.12
Общо:  2908.12
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1933.03
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3840
Общо:  5773.03
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 572.94
10 xxxx Издръжка 1472117.76
Общо:  1472690.7
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 29914.78
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 65524820.35
90 xxxx Възстановени приходи 240.84
Общо:  65554975.97
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 297
10 xxxx Издръжка 286691.54
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 289308.36
Общо:  576296.9
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20577
Общо:  20577
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5622.14
10 xxxx Издръжка 618691.64
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  624313.78
Българска телеграфна агенция ( 063******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 25949.22
Общо:  25949.22
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 78354.46
Общо:  78354.46
Централна избирателна комисия ( 082******* )
Код Описание Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 551.21
Общо:  551.21
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8301.72
10 xxxx Издръжка 87679.23
18 xxxx Други разходи 43108.48
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2208246.32
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 236663.62
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1634
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 200000
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 82320.68
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
Общо:  2877954.05
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 55404.21
90 xxxx Възстановени приходи 3188.88
Общо:  58593.09
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9283.38
Общо:  9283.38
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 50955.24
88 xxxx Средства на разпореждане 28
Общо:  50983.24
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 399.2
Общо:  399.2
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* )
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 120
89 xxxx Друго финансиране 249964.52
Общо:  250084.52
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 621109.02
Общо:  621109.02
Учителски пенсионен фонд ( 745******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2808.88
Общо:  2808.88
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 156313.92
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 36390
Общо:  192703.92
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2700.24
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 20000
Общо:  22700.24
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2251.64
Общо:  2251.64
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8744.99
10 xxxx Издръжка 7179.36
18 xxxx Други разходи 1200
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 109000
Общо:  126124.35
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3142.06
Общо:  3142.06
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 81562.82
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3500
Общо:  85062.82
Технически университет - Варна ( 814******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 142
10 xxxx Издръжка 6398.86
18 xxxx Други разходи 376.3
Общо:  6917.16
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 66493
Общо:  66493
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 383285.16
10 xxxx Издръжка 5524.68
Общо:  388809.84
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 98940.56
10 xxxx Издръжка 28506.16
88 xxxx Средства на разпореждане 41447.47
Общо:  168894.19
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 60.37
10 xxxx Издръжка 9695.39
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 794.07
Общо:  10549.83
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 555
Общо:  555
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9616.07
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 497.96
Общо:  10114.03
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11315.3
Общо:  11315.3
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 22925.57
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 38615
Общо:  61540.57
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3982.46
10 xxxx Издръжка 135133.8
18 xxxx Други разходи 20
90 xxxx Възстановени приходи 315.04
Общо:  139451.3
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6938.8
Общо:  6938.8
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 34096.93
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 20000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1427.76
Общо:  55524.69
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4200
Общо:  4200
Национална художествена академия - София ( 853******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 289.53
10 xxxx Издръжка 2323.83
Общо:  2613.36
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив ( 854******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3146.87
Общо:  3146.87
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 50000
10 xxxx Издръжка 2119.72
Общо:  52119.72
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 209.17
88 xxxx Средства на разпореждане 3276.01
Общо:  3485.18
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 60270
10 xxxx Издръжка 48
90 xxxx Възстановени приходи 448.28
Общо:  60766.28
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 91240
10 xxxx Издръжка 99893.59
88 xxxx Средства на разпореждане 32001.25
Общо:  223134.84
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8627.98
Общо:  8627.98
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 92576.07
10 xxxx Издръжка 258819.42
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 832
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 8700
88 xxxx Средства на разпореждане 1055.33
Общо:  361982.82
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 375209.52
Общо:  375209.52
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 40253.85
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 4989.04
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 13852.3
10 xxxx Издръжка 60932.64
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1135821.82
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 12050532.72
Общо:  13306382.37
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 307000
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 29987.49
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 6620003
Общо:  6956990.49
Други трансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 44437.81
Общо:  44437.81
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 55772.77
Общо:  55772.77