одобрен

2020 - Допълнителни ФХ показатели - подземни води

Уникален идентификатор:  13f8bfe1-7ef4-4a40-8bbd-baaab0f5a1d4

води мониторинг околна среда показатели РМС 54/2019 ИАОС подземни физикохимични

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-05-14 15:57:37
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2021-05-14 15:57:37

Басейнов район

Код на ПВТ

Име на ПВТ

Област

Община

Населено място

Код на пункт

Стар код

Име на пункт

Дата на пробовземане

Показател:

Желязо (общо)

Манган (общ)

Нитритни йони

Ортофосфати PO4

Цианиди

Единица: mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 ug/l
стандарт за качество 0.2 0.05 0.5 0.5 50
Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр. Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр. Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр. Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр. Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр.
Дунавски район BG1G000000N033 Порови води в Неогена - Софийска котловина София Елин Пелин Равно поле BG1G000000NMP177 0166 Равно поле, ТК - ПС"Равно поле" 2020/01/23   0.1 БДС ISO 6332/2002 0.1 0.008 8.75 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.05 0.073 10.96 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G000000N033 Порови води в Неогена - Софийска котловина София (столица) Столична София BG1G000000NMP179 0196 София, Илиенци, ТК 2 "Софарма" 2020/02/17   0.1 БДС ISO 6332/2002 0.1 0.173 9.25 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.05 0.38 10.53 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G000000N033 Порови води в Неогена - Софийска котловина София (столица) Столична София BG1G000000NMP173 8887 София, Люлин, "Симид-София" ЕООД 2020/01/20   1.137 13.02 БДС ISO 6332/2002 0.1 0.347 8.93 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.05 0.077 10.39 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Силистра Кайнарджа Кайнарджа BG1G00000N1MP191 8406 Кайнарджа, дренаж "Кайнарджа" ПС "Кайнарджа" 2020/08/31   0.0247 7.29 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.03 10 БДС EN 26777 0.01 0.096 7.29 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Шабла Дуранкулак BG1G000000NMP292 8870 Дуранкулак, сондажен кладенец 1 2020/11/02   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.046 17.39 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Крушари Абрит BG1G000000NMP298 8876 Абрит, 148 капт. карстов извор 2020/12/14   0.024 22.08 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00564 12.06 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.08 16.25 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Добрич-селска Приморци BG1G000000NMP296 8873 Добрич,Тръбен кладенец 2- ПС Приморци 2020/10/08   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00217 11.98 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.061 16.39 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Генерал Тошево Генерал Тошево BG1G000000NMP295 8878 Генерал Тошево, Сондажен кладенец- ПС Маловец 2020/07/06   0.0398 22.11 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00255 12.16 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.138 15.94 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Генерал Тошево Генерал Тошево BG1G000000NMP295 8878 Генерал Тошево, Сондажен кладенец- ПС Маловец 2020/11/16   0.189 14.81 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00502 11.95 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Добрич Добрич BG1G000000NMP416 9036 Добрич, ТК ТСК - ДЗИ Ген. Тошево - Добрич 2020/10/08   0.244 15.16 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00862 11.95 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 10 БДС EN 26777/1997 0.01 0.086 17.44 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Генерал Тошево Генерал Тошево BG1G000000NMP417 9037 Генерал Тошево, TK-АГРИ.СС-Генерал Тошево 2020/11/16   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.135 16.3 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Добрич Добрич BG1G000000NMP461 1065 Добрич, TK-АГРОХИМИКАЛИ-Добрич 2020/10/08   0.0385 22.08 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00302 11.92 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.052 17.31 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Велико Търново Велико Търново Самоводене BG1G00000K1MP215 8410 Сaмоводене, КИ"Крайната чешма" 2020/02/19   0.149 12.08 ug_БДС ISO 6332/2002 0.03 0.0304 3.95 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.679 2.06 БДС EN 26777 0.01 0.694 6.92 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Велико Търново Велико Търново Самоводене BG1G00000K1MP215 8410 Сaмоводене, КИ"Крайната чешма" 2020/07/27   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.0049 8.16 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.136 7.35 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Велико Търново Велико Търново Самоводене BG1G00000K1MP215 8410 Сaмоводене, КИ"Крайната чешма" 2020/11/16   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.003 6.67 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.347 6.92 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Ловеч Летница Горско Сливово BG1G00000K1MP216 8411 Горско Сливово, КИ "Калвинец" 2020/06/18   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.033 6.06 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Ловеч Летница Горско Сливово BG1G00000K1MP216 8411 Горско Сливово, КИ "Калвинец" 2020/06/18   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Велико Търново Велико Търново Беляковец BG1G0000TJKMP269 8416 Беляковец, КИ "Главата" 2020/02/19   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.001 20 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.191 6.81 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Велико Търново Велико Търново Беляковец BG1G0000TJKMP269 8416 Беляковец, КИ "Главата" 2020/11/16   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.0029 6.9 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.051 9.8 БДС EN 26777 0.01 0.073 6.85 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Ловеч Ловеч Гостиня BG1G00000K1MP325 8859 Гостиня, Др Гостинка - ВиК Ловеч 2020/10/12   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.175 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Ловеч Угърчин Орляне BG1G00000K1MP445 1058 Орляне, ШК - Община Угърчин 2020/07/29   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.0011 10 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Ловеч Угърчин Орляне BG1G00000K1MP445 1058 Орляне, ШК - Община Угърчин 2020/07/29   0.018 11.11 БДС EN 26777/1997 0.01 0.02 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Ловеч Угърчин Орляне BG1G00000K1MP445 1058 Орляне, ШК - Община Угърчин 2020/10/19   0.092 9.78 БДС EN 26777/1997 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G00000K2038 Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър София Сливница Алдомировци BG1G00000K2MP444 1057 Алдомировци, ТК1 Огняново - К-Алдомировци,Сливница 2020/10/01   0.1 БДС ISO 6332/2002 0.1 0.001 10 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.05 0.072 9.72 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G00000K2039 Карстови води в Горно-Малинския масив София Горна Малина Байлово BG1G00000K2MP211 8409 Байлово, КИ "Извора"- ПС "Байлово" 2020/01/22   0.1 БДС ISO 6332/2002 0.1 0.002 10 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.05 0.036 11.11 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G00000N1035 Порови води в Неогена - район Русе - Силистра Силистра Силистра Сребърна BG1G00000N1MP192 8405 Сребърна, ДР-МП 44 2020/08/31   0.0322 6.83 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.16 8.13 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G00000N1035 Порови води в Неогена - район Русе - Силистра Русе Сливо поле Малко Враново BG1G00000N1MP340 8921 Малко Враново, дренаж "Миджеран - ВиК Русе- ВС" 2020/08/11   0.0234 7.26 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.108 7.41 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G00000N1035 Порови води в Неогена - район Русе - Силистра Русе Сливо поле Малко Враново BG1G00000N1MP340 8921 Малко Враново, дренаж "Миджеран - ВиК Русе- ВС" 2020/11/16   0.0172 6.98 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.101 7.92 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G00000N1035 Порови води в Неогена - район Русе - Силистра Русе Русе Николово BG1G00000N1MP408 9028 Николово, Др Демирев бряст - ПС Лесопарка-ВиК-Русе 2020/08/11   0.0275 7.27 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.179 7.82 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G00000N1035 Порови води в Неогена - район Русе - Силистра Русе Русе Николово BG1G00000N1MP408 9028 Николово, Др Демирев бряст - ПС Лесопарка-ВиК-Русе 2020/11/16   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.166 7.83 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G00000N1035 Порови води в Неогена - район Русе - Силистра Русе Русе Русе BG1G00000N1MP439 1053 Русе, Др Извор дере-ВиК Русе-ВС Ср.Кула 2020/08/12   0.0284 7.39 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 3.15 5.08 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G00000N2034 Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия Монтана Вълчедръм Септемврийци BG1G00000N2MP189 8403 Септемврийци, ТК 2020/03/11   0.169 10.06 БДС ISO 6332 0.1 0.00323 9.91 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.02 15 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G00000N2034 Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия Монтана Вълчедръм Септемврийци BG1G00000N2MP189 8403 Септемврийци, ТК 2020/11/03   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.126 13.49 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G00000N2034 Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия Враца Бяла Слатина Бяла Слатина BG1G00000N2MP190 0247 Бяла Слатина, ТК 2 ПС"Подем" 2020/08/12   0.00283 9.89 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G00000N2034 Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия Враца Бяла Слатина Бяла Слатина BG1G00000N2MP190 0247 Бяла Слатина, ТК 2 ПС"Подем" 2020/08/12   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0.025 8 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G00000N2034 Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия Враца Бяла Слатина Бяла Слатина BG1G00000N2MP190 0247 Бяла Слатина, ТК 2 ПС"Подем" 2020/11/10   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.041 7.32 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G00000N2034 Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия Враца Бяла Слатина Бяла Слатина BG1G00000N2MP190 0247 Бяла Слатина, ТК 2 ПС"Подем" 2020/11/10   0.212 6.13 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G00000N2034 Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия Монтана Якимово Якимово BG1G00000N2MP404 9025 Якимово, ТК1 - ВиК Монтана - Якимово 2020/11/03   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.051 5.88 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.117 13.68 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G00000N2034 Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия Монтана Брусарци Василовци BG1G00000N2MP405 9026 Василовци, ТК1 - ВиК Монтана - Василовци 2020/11/03   0.106 10.38 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.086 5.81 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.256 13.67 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G00000N2034 Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия Монтана Бойчиновци Мадан BG1G00000N2MP406 9027 Мадан, ШК - ВиК Монтана-Мадан 2020/11/03   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.233 6.44 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G00000N2034 Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия Монтана Медковец Сливовик BG1G00000N2MP438 1052 Сливовик , ТК1-ВиК Монтана 2020/11/03   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.078 6.41 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.194 6.7 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G00000NQ029 Порови води в Неоген-Кватернера - р. Нишава София Драгоман Цацаровци BG1G00000NQMP139 8440 Цацаровци, дренаж "Щървляк" ПС 2020/01/29   0.113 13.27 БДС ISO 6332/2002 0.1 0.003 10 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.05 0.02 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G00000NQ030 Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина София Елин Пелин Елин Пелин BG1G00000NQMP161 8442 Елин Пелин, ТК "Разсадника" - ВС "Требежо" 2020/02/20   0.115 13.04 БДС ISO 6332/2002 0.1 0.002 10 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.05 0.036 11.11 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G00000NQ030 Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина София (столица) Столична Нови Искър BG1G00000NQMP166 0003 Нови Искър, ТК, Керамична фабрика 2020/02/17   0.1 БДС ISO 6332/2002 0.1 0.003 10 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.05 0.1 10 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G00000NQ030 Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина София (столица) Столична Кубратово BG1G00000NQMP285 8852 Кубратово, ТК - ГПСОВ 2020/01/27   4.847 13 БДС ISO 6332/2002 0.1 0.101 9.9 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.05 0.05 10 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G00000NQ030 Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина София (столица) Столична Кубратово BG1G00000NQMP285 8852 Кубратово, ТК - ГПСОВ 2020/10/12   7.52 13.01 БДС ISO 6332/2002 0.1 2.803 8.99 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.05 0.11 9.09 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G00000NQ031 Порови води в Неоген-Кватернера - Самоковска долина София Самоков Самоков BG1G00000NQMP164 8443 Самоков, ШК - Николай Пенев 2020/01/27   0.1 11.7 БДС ISO 6332/2002 0.1 0.248 8.87 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.05 0.19 10.53 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G00000NQ031 Порови води в Неоген-Кватернера - Самоковска долина София Самоков Самоков BG1G00000NQMP164 8443 Самоков, ШК - Николай Пенев 2020/08/27   0.1 БДС ISO 6332/2002 0.1 0.442 9.05 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.05 0.27 11.11 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G00000NQ032 Порови води в Неоген-Кватернера - Знеполска долина Перник Трън Трън BG1G00000NQMP339 8919 Трън, ШК - Трън - стара ПС 2020/11/23   0.106 13.21 БДС ISO 6332/2002 0.1 0.002 10 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.05 0.02 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G00000QP027 Порови води в Кватернера - Врачански пороен конус Враца Враца Враца BG1G00000QPMP137 8438 Враца, ТК "Лалов и Вачев" 2020/11/11   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.114 7.89 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G00000QP027 Порови води в Кватернера - Врачански пороен конус Враца Враца Враца BG1G00000QPMP137 8438 Враца, ТК "Лалов и Вачев" 2020/11/11   0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G00000QP027 Порови води в Кватернера - Врачански пороен конус Враца Враца Враца BG1G00000QPMP400 9022 Враца, ТК4 Стадиона- Община Враца 2020/11/11   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.135 8.15 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G00000QP027 Порови води в Кватернера - Врачански пороен конус Враца Враца Враца BG1G00000QPMP400 9022 Враца, ТК4 Стадиона- Община Враца 2020/11/11   0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Търговище Попово Попово BG1G0000J3KMP284 0156 Попово, ТК "Картингписта 1" - ПС "Младост" 2020/11/18   0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Търговище Попово Попово BG1G0000J3KMP284 0156 Попово, ТК "Картингписта 1" - ПС "Младост" 2020/11/18   0.07 БДС ISO 6332/2002 0.07 0.011 10 БДС EN 26777/1997 0.01 0.03 БДС EN ISO 6878/2005 0.03
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Шумен Никола Козлево Цани Гинчево BG1G0000J3KMP303 8874 Цани Гинчево, Тръбен кладенец 2020/11/23   0.153 4.58 БДС ISO 6332/2002 0.07 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.07 28.57 БДС EN ISO 6878/2005 0.03
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Шумен Никола Козлево Цани Гинчево BG1G0000J3KMP303 8874 Цани Гинчево, Тръбен кладенец 2020/11/23   0.00206 12.14 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Добрич Генерал Тошево Кардам BG1G0000J3KMP306 8879 Кардам, Дълбок сондаж- ПС Кардам 2020/11/16   0.0437 21.97 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.0021 11.9 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.011 9.09 БДС EN 26777/1997 0.01 0.068 17.65 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Добрич Генерал Тошево Росица BG1G0000J3KMP305 8881 Росица, Сондаж 2020/12/14   0.0109 22.02 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.292 16.1 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Търговище Попово Попово BG1G0000J3KMP418 9038 Попово, ТК Братя Томови - Попово 2020/08/24   0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Търговище Попово Попово BG1G0000J3KMP418 9038 Попово, ТК Братя Томови - Попово 2020/08/24   0.07 БДС ISO 6332/2002 0.07 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.031 25.81 БДС EN ISO 6878/2005 0.03
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Търговище Попово Попово BG1G0000J3KMP418 9038 Попово, ТК Братя Томови - Попово 2020/11/18   0.07 БДС ISO 6332/2002 0.07 0.0124 9.68 БДС EN 26777/1997 0.01 0.2 25 БДС EN ISO 6878/2005 0.03
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Търговище Попово Попово BG1G0000J3KMP418 9038 Попово, ТК Братя Томови - Попово 2020/11/18   0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Варна Вълчи дол Брестак BG1G0000J3KMP419 9039 Брестак, Р180х - Свинекомплекс Брестак - Брестак 2020/07/29   0.0449 22.05 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00241 12.03 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.055 16.36 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Варна Вълчи дол Брестак BG1G0000J3KMP419 9039 Брестак, Р180х - Свинекомплекс Брестак - Брестак 2020/12/07   0.0307 22.15 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.043 16.28 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Силистра Силистра Професор Иширково BG1G0000J3KMP420 9040 Професор Иширково,ТК1-ВиК Силистра- Проф. Иширково 2020/08/24   0.152 5.92 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00184 5.98 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.0005 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.101 7.92 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Силистра Силистра Професор Иширково BG1G0000J3KMP420 9040 Професор Иширково,ТК1-ВиК Силистра- Проф. Иширково 2020/11/25   0.0857 5.95 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.088 7.95 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Добрич Добрич-селска Карапелит BG1G0000J3KMP455 9184 Карапелит, ТК-Клас олио 2020/07/29   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.055 16.36 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Добрич Добрич-селска Карапелит BG1G0000J3KMP455 9184 Карапелит, ТК-Клас олио 2020/12/14   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.055 16.36 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Шумен Каолиново Каолиново BG1G0000J3KMP456 9185 Каолиново, ВН-22-ВиК Шумен 2020/08/17   0.07 БДС ISO 6332/2002 0.07 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.03 БДС EN ISO 6878/2005 0.03
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Шумен Каолиново Каолиново BG1G0000J3KMP456 9185 Каолиново, ВН-22-ВиК Шумен 2020/08/17   0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Шумен Каолиново Каолиново BG1G0000J3KMP456 9185 Каолиново, ВН-22-ВиК Шумен 2020/11/23   0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Шумен Каолиново Каолиново BG1G0000J3KMP456 9185 Каолиново, ВН-22-ВиК Шумен 2020/11/23   0.07 БДС ISO 6332/2002 0.07 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.039 23.08 БДС EN ISO 6878/2005 0.03
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Русе Русе Русе BG1G0000K1BMP227 0177 Русе, ЕС1 ПС "Цветница" 2020/02/17   0.0138 14.49 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.0005 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.0005 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Русе Русе Русе BG1G0000K1BMP227 0177 Русе, ЕС1 ПС "Цветница" 2020/08/12   0.022 7.27 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.053 13.21 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Разград Разград Топчии BG1G0000K1BMP228 0207 Топчии, ШК ПС"Топчии" 2020/02/17   0.0175 7.43 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.0005 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.0005 0.03 10 БДС EN 26777 0.01 0.706 4.96 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Разград Разград Топчии BG1G0000K1BMP228 0207 Топчии, ШК ПС"Топчии" 2020/08/06   0.0227 7.05 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.997 5.02 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Разград Разград Топчии BG1G0000K1BMP228 0207 Топчии, ШК ПС"Топчии" 2020/11/18   0.014 14.29 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.871 7.92 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Разград Разград Побит камък BG1G0000K1BMP326 8860 Побит Камък, ТК "Ердуван Чакъров" 2020/02/17   0.0214 7.48 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.0005 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.0005 0.016 12.5 БДС EN 26777 0.01 0.073 6.85 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Разград Разград Побит камък BG1G0000K1BMP326 8860 Побит Камък, ТК "Ердуван Чакъров" 2020/08/06   0.0218 7.34 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.131 7.63 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Русе Борово Обретеник BG1G0000K1BMP446 1059 Обретеник, ШК Фотуля - ВиК Русе-ВС Обретеник 2020/08/12   0.0252 7.94 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 1.6 5 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Русе Борово Обретеник BG1G0000K1BMP446 1059 Обретеник, ШК Фотуля - ВиК Русе-ВС Обретеник 2020/11/24   0.0204 7.35 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.597 5.03 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Силистра Тутракан Белица BG1G0000K1BMP447 1060 Белица, ТК1 - Булдекс 2020/08/25   0.0346 6.07 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.017 11.76 БДС EN 26777 0.01 0.055 12.73 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Силистра Тутракан Белица BG1G0000K1BMP447 1060 Белица, ТК1 - Булдекс 2020/11/09   0.0545 6.06 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.038 13.16 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Силистра Силистра Силистра BG1G0000K1BMP448 1061 Силистра, ТК Община Силистра 2020/08/24   0.0494 6.07 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.079 7.59 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Силистра Силистра Силистра BG1G0000K1BMP448 1061 Силистра, ТК Община Силистра 2020/11/25   2.508 7.3 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.027 5.93 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.013 7.69 БДС EN 26777 0.01 0.271 7.75 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Плевен Плевен BG1G0000K2MMP274 8417 Плевен, КИ ПС"Кайлъка" 2020/02/10   0.01 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.109 7.34 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Плевен Плевен BG1G0000K2MMP274 8417 Плевен, КИ ПС"Кайлъка" 2020/07/29   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Плевен Плевен BG1G0000K2MMP274 8417 Плевен, КИ ПС"Кайлъка" 2020/07/29   0.018 11.11 БДС EN 26777/1997 0.01 0.121 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Плевен Плевен BG1G0000K2MMP274 8417 Плевен, КИ ПС"Кайлъка" 2020/10/12   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.078 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Долна Митрополия Рибен BG1G0000K2MMP276 8742 Рибен, КИ"Езерото" 2020/06/29   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.162 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Долна Митрополия Рибен BG1G0000K2MMP276 8742 Рибен, КИ"Езерото" 2020/06/29   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Плевен Плевен BG1G0000K2MMP281 8418 Плевен, С 46 "Яна" 2020/02/10   0.0413 18.4 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.00213 15.02 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.096 7.29 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Плевен Плевен BG1G0000K2MMP281 8418 Плевен, С 46 "Яна" 2020/07/29   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.115 6.96 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Плевен Плевен BG1G0000K2MMP281 8418 Плевен, С 46 "Яна" 2020/07/29   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00223 9.87 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Плевен Плевен BG1G0000K2MMP281 8418 Плевен, С 46 "Яна" 2020/10/12   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.102 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Никопол Никопол BG1G0000K2MMP414 9034 Никопол, КИ Текийски - ВиК Плевен - Никопол 2020/06/30   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.05 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Никопол Никопол BG1G0000K2MMP414 9034 Никопол, КИ Текийски - ВиК Плевен - Никопол 2020/06/30   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Долни Дъбник Садовец BG1G0000K2MMP415 9035 Садовец, КИ-Студен кладенец - ВиК Плевен - Садовец 2020/07/14   0.01 4 БДС EN 26777/1997 0.01 0.215 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Долни Дъбник Садовец BG1G0000K2MMP415 9035 Садовец, КИ-Студен кладенец - ВиК Плевен - Садовец 2020/07/14   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000K2S037 Карстови води в Предбалкана Монтана Бойчиновци Кобиляк BG1G0000K2SMP203 0343 Кобиляк, КИ "Кобиляк" 2020/11/03   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.122 13.11 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000K2S037 Карстови води в Предбалкана Ловеч Луковит Дерманци BG1G0000K2SMP205 0054 Дерманци, КИ "Батово езеро" 2020/07/14   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.135 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000K2S037 Карстови води в Предбалкана Ловеч Луковит Дерманци BG1G0000K2SMP205 0054 Дерманци, КИ "Батово езеро" 2020/07/14   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00761 9.33 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000K2S037 Карстови води в Предбалкана Враца Мездра Цаконица BG1G0000K2SMP457 9183 Цаконица- КИ Крушата - ВиК Враца 2020/02/18   0.00134 9.7 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000K2S037 Карстови води в Предбалкана Враца Мездра Цаконица BG1G0000K2SMP457 9183 Цаконица- КИ Крушата - ВиК Враца 2020/02/18   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0 12 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.5 8 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000K2S037 Карстови води в Предбалкана Враца Мездра Цаконица BG1G0000K2SMP457 9183 Цаконица- КИ Крушата - ВиК Враца 2020/08/05   0.192 7.81 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000K2S037 Карстови води в Предбалкана Враца Мездра Цаконица BG1G0000K2SMP457 9183 Цаконица- КИ Крушата - ВиК Враца 2020/11/11   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0 12 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.381 7.87 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000K2S037 Карстови води в Предбалкана Враца Мездра Цаконица BG1G0000K2SMP457 9183 Цаконица- КИ Крушата - ВиК Враца 2020/11/11   0.00246 10.16 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000K2S037 Карстови води в Предбалкана Ловеч Луковит Луковит BG1G0000K2SMP443 1056 Луковит, ТК - Успех - Луковит 2020/07/29   0.61 4 БДС EN 26777/1997 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000K2S037 Карстови води в Предбалкана Ловеч Луковит Луковит BG1G0000K2SMP443 1056 Луковит, ТК - Успех - Луковит 2020/07/29   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.055 9.09 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000K2S037 Карстови води в Предбалкана Ловеч Луковит Луковит BG1G0000K2SMP443 1056 Луковит, ТК - Успех - Луковит 2020/10/19   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL001 Порови води в Кватернера - Брегово-Новоселска низина Видин Брегово Брегово BG1G0000QALMP001 0020 Брегово, ШК1-ПС Брегово 3 2020/11/03   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.00506 10.08 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.118 5.08 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.06 13.33 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL001 Порови води в Кватернера - Брегово-Новоселска низина Видин Ново село Ново село BG1G0000QALMP003 0148 Ново село ШК ПС Ново село 2020/11/03   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.127 13.39 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL002 Порови води в Кватернера - Видинска низина Видин Видин Видин BG1G0000QALMP009 0032 Видин, ШК 1- ПС "КОС" 2020/08/25   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.017 11.76 БДС EN 26777 0.01 0.061 13.11 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL002 Порови води в Кватернера - Видинска низина Видин Видин Видин BG1G0000QALMP009 0032 Видин, ШК 1- ПС "КОС" 2020/11/03   0.118 10.17 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.074 5.41 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.098 13.27 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL002 Порови води в Кватернера - Видинска низина Видин Видин Новоселци BG1G0000QALMP381 9002 Новоселци, ТК1 - ПС Вили пчела - ВиК Видин 2020/08/25   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.09 13.33 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL002 Порови води в Кватернера - Видинска низина Видин Видин Новоселци BG1G0000QALMP381 9002 Новоселци, ТК1 - ПС Вили пчела - ВиК Видин 2020/11/03   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.00126 10.32 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.071 5.63 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.083 13.25 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL003 Порови води в Кватернера - Арчар-Орсойска низина Видин Димово Арчар BG1G0000QALMP016 8420 Арчар, ШК-Р1-ПС "Добри дол" 2020/11/03   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.298 4.36 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL004 Порови води в Кватернера - Цибърска низина Монтана Лом Станево BG1G0000QALMP019 8421 Станево, дренаж -ПС "Станево" 2020/11/03   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.073 5.48 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.089 13.48 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL005 Порови води в Кватернера - Козлодуйска низина Враца Козлодуй Козлодуй BG1G0000QALMP027 8422 Козлодуй, ШК - Р2 ВС "Козлодуй" 2020/11/24   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0 12 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0 2.3 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL005 Порови води в Кватернера - Козлодуйска низина Враца Козлодуй Козлодуй BG1G0000QALMP027 8422 Козлодуй, ШК - Р2 ВС "Козлодуй" 2020/11/24   0.00279 10.04 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL006 Порови води в Кватернера - Островска низина Враца Оряхово Селановци BG1G0000QALMP030 8423 Селановци, ШК-Р-ВС "Оряхово" 2020/11/24   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0 11 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL006 Порови води в Кватернера - Островска низина Враца Оряхово Селановци BG1G0000QALMP030 8423 Селановци, ШК-Р-ВС "Оряхово" 2020/11/24   0.0227 10.13 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL006 Порови води в Кватернера - Островска низина Враца Оряхово Селановци BG1G0000QALMP383 9003 Селановци, С 10хг - ПДНГ - Селановци 2020/08/12   0.0243 6.17 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL006 Порови води в Кватернера - Островска низина Враца Оряхово Селановци BG1G0000QALMP383 9003 Селановци, С 10хг - ПДНГ - Селановци 2020/08/12   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0 12 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.027 7.41 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL006 Порови води в Кватернера - Островска низина Враца Оряхово Селановци BG1G0000QALMP383 9003 Селановци, С 10хг - ПДНГ - Селановци 2020/11/24   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0 12 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0 11 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL006 Порови води в Кватернера - Островска низина Враца Оряхово Селановци BG1G0000QALMP383 9003 Селановци, С 10хг - ПДНГ - Селановци 2020/11/24   0.0101 10.89 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL007 Порови води в Кватернера - Карабоазка низина Плевен Гулянци Брест BG1G0000QALMP041 0022 Брест, ТК4 - ПС "Брест" 2020/06/29   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL007 Порови води в Кватернера - Карабоазка низина Плевен Гулянци Брест BG1G0000QALMP041 0022 Брест, ТК4 - ПС "Брест" 2020/06/29   0.01 4 БДС EN 26777/1997 0.01 0.05 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL007 Порови води в Кватернера - Карабоазка низина Плевен Гулянци Гиген BG1G0000QALMP430 8922 Гиген, "ТК9 -ПС " Гиген"" 2020/06/29   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.152 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL007 Порови води в Кватернера - Карабоазка низина Плевен Гулянци Гиген BG1G0000QALMP430 8922 Гиген, "ТК9 -ПС " Гиген"" 2020/06/29   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL008 Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина Плевен Белене Белене BG1G0000QALMP045 0009 Белене, ШК-Р1-ПС "Белене" 2020/06/30   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL008 Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина Плевен Белене Белене BG1G0000QALMP045 0009 Белене, ШК-Р1-ПС "Белене" 2020/06/30   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL008 Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина Плевен Никопол Никопол BG1G0000QALMP046 0279 Драгаш войвода, ШК ПС "Драгаш войвода" 2020/06/30   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.32 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL008 Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина Плевен Никопол Никопол BG1G0000QALMP046 0279 Драгаш войвода, ШК ПС "Драгаш войвода" 2020/06/30   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL008 Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина Плевен Никопол Лозица BG1G0000QАLMP341 9004 Лозица, ШК ПС Лозица - ВиК Плевен 2020/06/30   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL008 Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина Плевен Никопол Лозица BG1G0000QАLMP341 9004 Лозица, ШК ПС Лозица - ВиК Плевен 2020/06/30   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.028 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL009 Порови води в Кватернера - Вардим-Новградска низина Велико Търново Свищов Вардим BG1G0000QALMP049 8424 Вардим, ШК-Р3 ОПС "Вардим" 2020/02/18   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.0143 4.2 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.021 9.52 БДС EN 26777 0.01 0.06 6.67 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL009 Порови води в Кватернера - Вардим-Новградска низина Велико Търново Свищов Вардим BG1G0000QALMP049 8424 Вардим, ШК-Р3 ОПС "Вардим" 2020/07/27   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.0151 3.97 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.083 7.23 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL009 Порови води в Кватернера - Вардим-Новградска низина Велико Търново Свищов Вардим BG1G0000QALMP049 8424 Вардим, ШК-Р3 ОПС "Вардим" 2020/11/17   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.0081 7.41 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.055 7.27 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL010 Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина Силистра Тутракан Тутракан BG1G0000QALMP053 0211 Тутракан, ШК-Р1 ВС "Тутракан" 2020/08/25   0.0474 6.12 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.04 12.5 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL010 Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина Силистра Тутракан Тутракан BG1G0000QALMP053 0211 Тутракан, ШК-Р1 ВС "Тутракан" 2020/11/09   0.0184 7.07 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.029 13.79 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL010 Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина Русе Сливо поле Сливо поле BG1G0000QALMP054 0188 Сливо поле, ШК-Р8 ПС"Сливо поле" 2020/02/11   0.0135 14.81 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.0005 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.0005 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.02 10 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL010 Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина Русе Сливо поле Сливо поле BG1G0000QALMP054 0188 Сливо поле, ШК-Р8 ПС"Сливо поле" 2020/08/25   0.031 4.19 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL010 Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина Русе Сливо поле Сливо поле BG1G0000QALMP054 0188 Сливо поле, ШК-Р8 ПС"Сливо поле" 2020/11/09   0.0279 7.17 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00125 8 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.0005 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.039 12.82 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL011 Порови води в Кватернера - Попинско-Гарванска низина Силистра Ситово Попина BG1G0000QALMP057 8425 Попина, ШК-Р ВС "Попина" 2020/02/11   0.221 5.88 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.00205 5.85 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.0005 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.031 12.9 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL011 Порови води в Кватернера - Попинско-Гарванска низина Силистра Ситово Попина BG1G0000QALMP057 8425 Попина, ШК-Р ВС "Попина" 2020/08/31   0.0366 7.1 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.055 12.73 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL011 Порови води в Кватернера - Попинско-Гарванска низина Силистра Ситово Попина BG1G0000QALMP057 8425 Попина, ШК-Р ВС "Попина" 2020/11/17   0.0164 14.63 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00184 5.98 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.029 13.79 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL012 Порови води в Кватернера - Айдемирска низина Силистра Силистра Силистра BG1G0000QALMP062 8426 Силистра, ШК-Р1 ВС "Силистра" 2020/08/24   0.0545 6.06 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.04 12.5 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL012 Порови води в Кватернера - Айдемирска низина Силистра Силистра Силистра BG1G0000QALMP384 9005 Силистра, ШК Раней 4 - ВиК Силистра 2020/08/24   0.0358 7.26 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.212 8.02 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL013 Порови води в Кватернера - р. Лом Монтана Брусарци Крива бара BG1G0000QALMP067 0110 Крива бара, ШК 5 ПС "Крива бара" 2020/11/03   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.00112 9.82 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.08 13.75 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL013 Порови води в Кватернера - р. Лом Видин Ружинци Дражинци BG1G0000QALMP385 9006 Дражинци, ТК 2 - ПС Дражинци - ВиК Видин 2020/11/03   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.00888 8 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.117 13.68 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL013 Порови води в Кватернера - р. Лом Видин Ружинци Плешивец BG1G0000QALMP386 9007 Плешивец, ШК - ПС Плешивец - ВиК Видин 2020/11/03   0.101 10.89 БДС ISO 6332 0.1 0.0237 8.02 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.092 6.52 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.093 13.98 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL014 Порови води в Кватернера - р. Цибрица Монтана Монтана Безденица BG1G0000QALMP070 8427 Безденица, ШК - ПС"Безденица" 2020/11/03   0.112 9.82 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.074 12.16 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL015 Порови води в Кватернера - р. Огоста Враца Хайредин Манастирище BG1G0000QALMP075 8428 Манастирище, ШК2 ПС "Хайредин-Манастирище" 2020/11/24   0.00152 11.18 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL015 Порови води в Кватернера - р. Огоста Враца Хайредин Манастирище BG1G0000QALMP075 8428 Манастирище, ШК2 ПС "Хайредин-Манастирище" 2020/11/24   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL015 Порови води в Кватернера - р. Огоста Враца Криводол Криводол BG1G0000QALMP388 9009 Криводол, ШК- Мирослав Веселинов - Криводол 2020/08/12   0.00242 9.92 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL015 Порови води в Кватернера - р. Огоста Враца Криводол Криводол BG1G0000QALMP388 9009 Криводол, ШК- Мирослав Веселинов - Криводол 2020/08/12   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0.05 6 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.024 8.33 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL015 Порови води в Кватернера - р. Огоста Враца Криводол Криводол BG1G0000QALMP388 9009 Криводол, ШК- Мирослав Веселинов - Криводол 2020/11/11   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.127 7.87 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL015 Порови води в Кватернера - р. Огоста Враца Криводол Криводол BG1G0000QALMP388 9009 Криводол, ШК- Мирослав Веселинов - Криводол 2020/11/11   0.00187 10.16 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL015 Порови води в Кватернера - р. Огоста Монтана Бойчиновци Владимирово BG1G0000QALMP387 9008 Владимирово, Др-Владимирово-ВиК Монтана 2020/08/26   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.233 6.44 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL015 Порови води в Кватернера - р. Огоста Монтана Бойчиновци Владимирово BG1G0000QALMP387 9008 Владимирово, Др-Владимирово-ВиК Монтана 2020/11/03   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.08 6.25 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.085 12.94 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL016 Порови води в Кватернера - р. Скът Враца Бяла Слатина Бяла Слатина BG1G0000QALMP079 8429 Бяла Слатина, ШК5 ПС "Подем 5" 2020/11/10   0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL016 Порови води в Кватернера - р. Скът Враца Бяла Слатина Бяла Слатина BG1G0000QALMP079 8429 Бяла Слатина, ШК5 ПС "Подем 5" 2020/11/10   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.043 6.98 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL016 Порови води в Кватернера - р. Скът Враца Борован Нивянин BG1G0000QALMP389 9010 Нивянин, ШК1 - ВиК Враца - Нивянин 2020/11/10   0.00124 10.48 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL016 Порови води в Кватернера - р. Скът Враца Борован Нивянин BG1G0000QALMP389 9010 Нивянин, ШК1 - ВиК Враца - Нивянин 2020/11/10   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0 12 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL016 Порови води в Кватернера - р. Скът Враца Бяла Слатина Галиче BG1G0000QALMP390 9011 Галиче, ТК 4 - ВиК Враца - Галиче" 2020/11/10   0.00123 9.76 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL016 Порови води в Кватернера - р. Скът Враца Бяла Слатина Галиче BG1G0000QALMP390 9011 Галиче, ТК 4 - ВиК Враца - Галиче" 2020/11/10   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.052 7.69 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL017 Порови води в Кватернера - р. Искър Плевен Червен бряг Горник BG1G0000QALMP086 8430 Горник, ШК1/70 ПС "Горник" 2020/07/08   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL017 Порови води в Кватернера - р. Искър Плевен Червен бряг Горник BG1G0000QALMP086 8430 Горник, ШК1/70 ПС "Горник" 2020/07/08   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL017 Порови води в Кватернера - р. Искър Плевен Искър Искър BG1G0000QALMP087 0158 Искър, ШК1 ПС"Искър" 2020/07/27   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL017 Порови води в Кватернера - р. Искър Плевен Искър Искър BG1G0000QALMP087 0158 Искър, ШК1 ПС"Искър" 2020/07/27   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.078 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL017 Порови води в Кватернера - р. Искър Плевен Червен бряг Лепица BG1G0000QALMP391 9012 Лепица, ШК 1 - ПС Сухаче- ВиК Плевен 2020/07/08   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL017 Порови води в Кватернера - р. Искър Плевен Червен бряг Лепица BG1G0000QALMP391 9012 Лепица, ШК 1 - ПС Сухаче- ВиК Плевен 2020/07/08   0.01 БДС EN ISO 10304-1 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL018 Порови води в Кватернера - р. Вит Плевен Долна Митрополия Долна Митрополия BG1G0000QALMP092 0063 Д. Митрополия, ШК12 ПС "Д.Митрополия" 2020/02/10   0.01 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.013 7.69 БДС EN 26777/1997 0.01 0.147 6.8 БДС EN ISO 6878-1 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL018 Порови води в Кватернера - р. Вит Плевен Долна Митрополия Долна Митрополия BG1G0000QALMP092 0063 Д. Митрополия, ШК12 ПС "Д.Митрополия" 2020/06/29   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL018 Порови води в Кватернера - р. Вит Плевен Долна Митрополия Долна Митрополия BG1G0000QALMP092 0063 Д. Митрополия, ШК12 ПС "Д.Митрополия" 2020/06/29   0.011 9.09 БДС EN 26777/1997 0.01 0.16 6.25 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL018 Порови води в Кватернера - р. Вит Плевен Гулянци Крета BG1G0000QALMP093 8431 Крета, ШК1 ПС"Крета" 2020/02/10   0.01 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.202 14.85 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.013 7.69 БДС EN 26777/1997 0.01 0.024 8.33 БДС EN ISO 6878-1 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL018 Порови води в Кватернера - р. Вит Плевен Гулянци Крета BG1G0000QALMP093 8431 Крета, ШК1 ПС"Крета" 2020/06/29   0.014 7.14 БДС EN 26777/1997 0.01 0.058 6.9 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL018 Порови води в Кватернера - р. Вит Плевен Гулянци Крета BG1G0000QALMP093 8431 Крета, ШК1 ПС"Крета" 2020/06/29   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00268 10.07 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL018 Порови води в Кватернера - р. Вит Плевен Гулянци Крета BG1G0000QALMP093 8431 Крета, ШК1 ПС"Крета" 2020/10/26   0.326 4 БДС EN 26777/1997 0.01 1.27 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL019 Порови води в Кватернера - р. Осъм Ловеч Ловеч Ловеч BG1G0000QALMP099 0121 Ловеч, ШК1 ПС "Балкан" 2020/06/18   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00304 10.2 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL019 Порови води в Кватернера - р. Осъм Ловеч Ловеч Ловеч BG1G0000QALMP099 0121 Ловеч, ШК1 ПС "Балкан" 2020/06/18   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.023 11 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL019 Порови води в Кватернера - р. Осъм Плевен Левски Асеновци BG1G0000QALMP100 8432 Асеновци, ШК2 ПС"Асеновци" 2020/06/18   0.043 2.33 БДС EN 26777/1997 0.01 0.195 7.18 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL019 Порови води в Кватернера - р. Осъм Плевен Левски Асеновци BG1G0000QALMP100 8432 Асеновци, ШК2 ПС"Асеновци" 2020/06/18   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00114 9.65 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL019 Порови води в Кватернера - р. Осъм Плевен Левски Асеновци BG1G0000QALMP100 8432 Асеновци, ШК2 ПС"Асеновци" 2020/10/12   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.122 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL019 Порови води в Кватернера - р. Осъм Ловеч Ловеч Йоглав BG1G0000QALMP290 8838 Йоглав, Шахтов кладенец 1 - ПС "Умаревци" 2020/08/17   0.01 4 БДС EN 26777/1997 0.01 0.026 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL019 Порови води в Кватернера - р. Осъм Ловеч Ловеч Йоглав BG1G0000QALMP290 8838 Йоглав, Шахтов кладенец 1 - ПС "Умаревци" 2020/10/12   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.027 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL020 Порови води в Кватернера - р. Янтра Велико Търново Полски Тръмбеш Раданово BG1G0000QALMP107 0167 Раданово, ШК2 ПС "Раданово" 2020/07/29   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.0013 15.38 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 10 БДС EN 26777 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL020 Порови води в Кватернера - р. Янтра Велико Търново Павликени Бяла черква BG1G0000QALMP108 0030 Бяла черква, ШК 1 ПС-ПБВ "Бяла черква" 2020/07/27   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.0037 8.11 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.025 12 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL021 Порови води в Кватернера - р. Русенски Лом и притоците му Разград Разград Разград BG1G0000QALMP322 8844 Разград, ШК "Млин 97 Разград" 2020/02/17   0.27 5.93 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.014 5.71 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.0005 0.016 12.5 БДС EN 26777 0.01 0.025 12 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL021 Порови води в Кватернера - р. Русенски Лом и притоците му Разград Разград Разград BG1G0000QALMP392 9013 Разград, Др Водна централа - ВиК-Разград - СШ 3 2020/02/17   0.0194 7.22 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.0005 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.0005 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.027 11.11 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL021 Порови води в Кватернера - р. Русенски Лом и притоците му Разград Разград Разград BG1G0000QALMP392 9013 Разград, Др Водна централа - ВиК-Разград - СШ 3 2020/08/11   0.116 6.03 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00133 7.52 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.0005 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.091 7.69 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL021 Порови води в Кватернера - р. Русенски Лом и притоците му Разград Разград Разград BG1G0000QALMP392 9013 Разград, Др Водна централа - ВиК-Разград - СШ 3 2020/11/16   0.0204 7.35 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.057 14.04 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL022 Порови води в Кватернера - р. Росица в Севлиевската котловина Габрово Севлиево Севлиево BG1G0000QALMP117 8434 Севлиево, дренаж "Чапара" 2020/02/17   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.0142 4.23 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.0001 0.026 7.69 БДС EN 26777 0.01 0.053 7.55 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL022 Порови води в Кватернера - р. Росица в Севлиевската котловина Габрово Севлиево Севлиево BG1G0000QALMP117 8434 Севлиево, дренаж "Чапара" 2020/07/27   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.0556 3.96 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.014 7.14 БДС EN 26777 0.01 0.139 0.01 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL022 Порови води в Кватернера - р. Росица в Севлиевската котловина Габрово Севлиево Севлиево BG1G0000QALMP117 8434 Севлиево, дренаж "Чапара" 2020/11/17   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.0766 4.05 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.291 6.87 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL022 Порови води в Кватернера - р. Росица в Севлиевската котловина Габрово Севлиево Севлиево BG1G0000QALMP393 9014 Севлиево, ШК3-ЕМКА - Севлиево 2020/02/17   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.0029 6.9 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.0001 0.024 8.33 БДС EN 26777 0.01 0.105 6.67 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL022 Порови води в Кватернера - р. Росица в Севлиевската котловина Габрово Севлиево Севлиево BG1G0000QALMP393 9014 Севлиево, ШК3-ЕМКА - Севлиево 2020/11/17   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.028 3.93 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QAL052 Порови води в Кватернера на р. Суха Добрич Добрич-селска Долина BG1G0000QALMP291 8875 Долина, Шахтов кладенец-3 2020/07/15   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QAL052 Порови води в Кватернера на р. Суха Добрич Добрич-селска Долина BG1G0000QALMP291 8875 Долина, Шахтов кладенец-3 2020/10/08   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.013 7.69 БДС EN 26777/1997 0.01 0.071 16.9 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QPL023 Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър Монтана Монтана Габровница BG1G0000QPLMP122 8435 Габровница, ШК ПС "Габровница" 2020/11/03   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.128 13.28 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QPL023 Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър Враца Бяла Слатина Търнак BG1G0000QPLMP395 9016 Търнак, ШК-Козя брада - ВиК Враца - Търнак 2020/11/10   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.17 8.24 БДС EN ISO 6878 0.1
Дунавски район BG1G0000QPL023 Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър Враца Бяла Слатина Търнак BG1G0000QPLMP395 9016 Търнак, ШК-Козя брада - ВиК Враца - Търнак 2020/11/10   0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QPL023 Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър Плевен Кнежа Еница BG1G0000QPLMP394 9015 Еница, Др Еница - Аспарухов вал 2020/07/08   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QPL023 Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър Плевен Кнежа Еница BG1G0000QPLMP394 9015 Еница, Др Еница - Аспарухов вал 2020/07/08   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QPL023 Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър Плевен Кнежа Кнежа BG1G0000QPLMP431 1048 Кнежа, "СК1-Олива-Кнежа" 2020/07/27   0.01 10 БДС EN 26777/1997 0.01 0.129 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QPL023 Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър Плевен Кнежа Кнежа BG1G0000QPLMP431 1048 Кнежа, "СК1-Олива-Кнежа" 2020/07/27   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00296 9.8 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QPL024 Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит Плевен Долна Митрополия Тръстеник BG1G0000QPLMP124 8436 Тръстеник, дренаж "Щърбашки геран" - ПС 2020/06/29   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.25 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QPL024 Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит Плевен Долна Митрополия Тръстеник BG1G0000QPLMP124 8436 Тръстеник, дренаж "Щърбашки геран" - ПС 2020/06/29   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QPL024 Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит Плевен Искър Писарово BG1G0000QPLMP396 9017 Писарово, Др Банята - ВиК Плевен 2020/07/08   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QPL024 Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит Плевен Искър Писарово BG1G0000QPLMP396 9017 Писарово, Др Банята - ВиК Плевен 2020/07/08   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QPL024 Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит Плевен Долни Дъбник Долни Дъбник BG1G0000QPLMP397 9018 Д.Дъбник, ШК 2 Брестака ВиК Плевен - Д.Дъбник 2020/07/27   0.015 6.67 БДС EN 26777/1997 0.01 0.095 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QPL024 Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит Плевен Долни Дъбник Долни Дъбник BG1G0000QPLMP397 9018 Д.Дъбник, ШК 2 Брестака ВиК Плевен - Д.Дъбник 2020/07/27   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QPL024 Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит Плевен Долни Дъбник Горни Дъбник BG1G0000QPLMP433 1049 Горни Дъбник. ШК –Ферма за охлюви - Тапс и Кировс 2020/07/27   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.089 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QPL024 Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит Плевен Долни Дъбник Горни Дъбник BG1G0000QPLMP433 1049 Горни Дъбник. ШК –Ферма за охлюви - Тапс и Кировс 2020/07/27   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00364 9.89 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QPL025 Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм Плевен Левски Обнова BG1G0000QPLMP127 0149 Обнова, дренаж - ПС "Калчева чешма" 2020/07/13   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QPL025 Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм Плевен Левски Обнова BG1G0000QPLMP127 0149 Обнова, дренаж - ПС "Калчева чешма" 2020/07/13   0.01 4 БДС EN 26777/1997 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QPL025 Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм Плевен Пордим Каменец BG1G0000QPLMP128 0089 Каменец, дренаж "Куртовец" ПС"Каменец" 2020/07/13   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.02 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QPL025 Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм Плевен Пордим Каменец BG1G0000QPLMP128 0089 Каменец, дренаж "Куртовец" ПС"Каменец" 2020/07/13   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QPL026 Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра Велико Търново Полски Тръмбеш Вързулица BG1G0000QPLMP132 0037 Вързулица, ШК ПС "Вързулица" 2020/02/18   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.0115 7.83 БДС EN 26777 0.01 0.101 6.93 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QPL026 Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра Велико Търново Полски Тръмбеш Вързулица BG1G0000QPLMP132 0037 Вързулица, ШК ПС "Вързулица" 2020/07/27   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.0079 7.59 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.013 7.69 БДС EN 26777 0.01 0.193 7.25 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QPL026 Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра Велико Търново Полски Тръмбеш Вързулица BG1G0000QPLMP132 0037 Вързулица, ШК ПС "Вързулица" 2020/11/16   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.097 7.22 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QPL026 Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра Велико Търново Свищов Козловец BG1G0000QPLMP133 8437 Козловец, дренаж "Гравитачен" ПС "Козловец" 2020/02/18   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.0022 9.09 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.0102 7.84 БДС EN 26777 0.01 0.73 6.99 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QPL026 Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра Велико Търново Свищов Козловец BG1G0000QPLMP133 8437 Козловец, дренаж "Гравитачен" ПС "Козловец" 2020/11/17   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.061 6.56 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QPL026 Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра Плевен Левски Козар Белене BG1G0000QPLMP399 9020 Козар Белене, Дренаж-Глава река- ВиК Плевен 2020/07/13   0.014 4 БДС EN 26777/1997 0.01 0.36 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000QPL026 Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра Плевен Левски Козар Белене BG1G0000QPLMP399 9020 Козар Белене, Дренаж-Глава река- ВиК Плевен 2020/07/13   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000QPL026 Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра Велико Търново Павликени Павликени BG1G0000QPLMP338 9021 Павликени, Др. Гюр чешма Стар дренаж- ВиК Йовковци 2020/02/17   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2005 0.001 0.025 8 БДС EN 26777 0.01 0.125 7.2 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QPL026 Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра Велико Търново Павликени Павликени BG1G0000QPLMP338 9021 Павликени, Др. Гюр чешма Стар дренаж- ВиК Йовковци 2020/11/17   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.031 6.45 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000QPL026 Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра Велико Търново Свищов Свищов BG1G0000QPLMP434 1050 Свищов, ШК - Месокомбинат - Свищов 2020/11/17   0.102 18.63 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.0454 3.96 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.0283 2.83 БДС EN 26777 0.01 0.097 7.22 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000TJK044 Карстови води в Западния Балкан Монтана Бойчиновци Палилула BG1G0000TJKMP246 0337 Пали лула, КИ"Пали лула" 2020/11/03   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.117 13.68 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000TJK044 Карстови води в Западния Балкан Враца Враца Паволче BG1G0000TJKMP254 8414 Паволче, КИ "Езерото" ПС - Паволче 2020/11/11   0.00422 9.95 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000TJK044 Карстови води в Западния Балкан Враца Враца Паволче BG1G0000TJKMP254 8414 Паволче, КИ "Езерото" ПС - Паволче 2020/11/11   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0 12 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.146 8.22 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000TJK044 Карстови води в Западния Балкан Видин Белоградчик Рабиша BG1G0000TJKMP255 0165 Рабиша, КИ "Рабиша" 2020/11/03   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.146 8.9 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000TJK045 Карстови води в Централния Балкан Ловеч Тетевен Тетевен BG1G0000TJKMP265 8415 Тетевен, ТК Л-35 2020/07/14   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000TJK045 Карстови води в Централния Балкан Ловеч Тетевен Тетевен BG1G0000TJKMP265 8415 Тетевен, ТК Л-35 2020/07/14   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.04 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G0000TJK045 Карстови води в Централния Балкан Търговище Антоново Семерци BG1G0000TJKMP324 8867 Семерци, КИ "Дюрмелика"-ВиК Търговище 2020/11/03   0.07 БДС ISO 6332/2002 0.07 0.0125 10.4 БДС EN 26777/1997 0.01 0.03 БДС EN ISO 6878/2005 0.03
Дунавски район BG1G0000TJK045 Карстови води в Централния Балкан Търговище Антоново Семерци BG1G0000TJKMP324 8867 Семерци, КИ "Дюрмелика"-ВиК Търговище 2020/11/03   0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G0000TJK045 Карстови води в Централния Балкан Велико Търново Елена Средни колиби BG1G0000TJKMP323 8853 Средни колиби, Извор - чешма 2020/02/19   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.0092 БДС EN 26777 0.009 0.134 6.72 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000TJK045 Карстови води в Централния Балкан Велико Търново Елена Средни колиби BG1G0000TJKMP323 8853 Средни колиби, Извор - чешма 2020/11/16   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.0169 4.14 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.233 3.86 БДС EN 26777 0.01 0.034 6.98 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000TJK045 Карстови води в Централния Балкан Габрово Габрово Чарково BG1G0000TJKMP451 1062 Чарково, КИ Соколски манастир – Община Габрово 2020/11/12   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.0169 4.14 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000TJK045 Карстови води в Централния Балкан Велико Търново Елена Елена BG1G0000TJKMP459 1063 Елена, СК1 Би Си Си Хандел 2020/11/16   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.001 20 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.052 9.62 БДС EN 26777 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G0000TJK045 Карстови води в Централния Балкан Габрово Трявна Бангейци BG1G0000TJKMP460 1064 Бангейци, КИ Дончовци 1 ВиК Габрово 2020/11/12   0.1 ug_БДС ISO 6332/2002 0.1 0.0051 7.84 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G000K1AP043 Карстови води в Мраморенския масив Враца Враца Мраморен BG1G000K1APMP234 8413 Мраморен, ТК ПС "Мраморен" 2020/02/17   0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G000K1AP043 Карстови води в Мраморенския масив Враца Враца Мраморен BG1G000K1APMP234 8413 Мраморен, ТК ПС "Мраморен" 2020/02/17   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0 12 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.106 6.6 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G000K1AP043 Карстови води в Мраморенския масив Враца Враца Мраморен BG1G000K1APMP234 8413 Мраморен, ТК ПС "Мраморен" 2020/08/12   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0 12 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.025 8 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G000K1AP043 Карстови води в Мраморенския масив Враца Враца Мраморен BG1G000K1APMP234 8413 Мраморен, ТК ПС "Мраморен" 2020/08/12   0.00241 9.96 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G000K1AP043 Карстови води в Мраморенския масив Враца Враца Мраморен BG1G000K1APMP234 8413 Мраморен, ТК ПС "Мраморен" 2020/11/25   0.00259 10.04 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G000K1AP043 Карстови води в Мраморенския масив Враца Враца Мраморен BG1G000K1APMP234 8413 Мраморен, ТК ПС "Мраморен" 2020/11/25   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0 12 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.056 7.14 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G000K1HB050 Карстови води в Разградската формация Разград Исперих Малък Поровец BG1G0000K1BMP229 8412 Малък Поровец, КИ резерват "Воден" 2020/08/06   0.0473 6.13 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.1 8 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G000K1HB050 Карстови води в Разградската формация Разград Исперих Малък Поровец BG1G0000K1BMP231 0130 Малък Поровец, КИ ПС - ПБВ "Малък Поровец" 2020/08/06   0.0295 7.46 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 0.157 7.64 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G000K1HB050 Карстови води в Разградската формация Русе Две могили Кацелово BG1G0000K1BMP232 0100 Кацелово, ШК "Лакане" ПС "Кацелово" 2020/08/12   0.0227 7.05 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777 0.01 1.01 4.95 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G000K1HB050 Карстови води в Разградската формация Шумен Нови пазар Мировци BG1G000K1HBMP307 8880 Мировци, Каптаж 2020/02/03   0.07 БДС ISO 6332/2002 0.07 0.015 13.33 БДС EN 26777/1997 0.01 0.036 25 БДС EN ISO 6878/2005 0.03
Дунавски район BG1G000K1HB050 Карстови води в Разградската формация Шумен Нови пазар Мировци BG1G000K1HBMP307 8880 Мировци, Каптаж 2020/02/03   0.00165 12.12 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G000K1HB050 Карстови води в Разградската формация Шумен Нови пазар Мировци BG1G000K1HBMP307 8880 Мировци, Каптаж 2020/11/23   0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G000K1HB050 Карстови води в Разградската формация Шумен Нови пазар Мировци BG1G000K1HBMP307 8880 Мировци, Каптаж 2020/11/23   0.07 БДС ISO 6332/2002 0.07 0.0124 9.68 БДС EN 26777/1997 0.01 0.1 20 БДС EN ISO 6878/2005 0.03
Дунавски район BG1G000N1BP036 Карстови води в Ломско-Плевенската депресия Видин Грамада Грамада BG1G000N1BPMP199 8407 Грамада, група КИ 2020/11/03   0.179 10.06 БДС ISO 6332 0.1 0.0103 7.77 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.13 5.38 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.078 14.1 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G000N1BP036 Карстови води в Ломско-Плевенската депресия Монтана Монтана Доктор Йосифово BG1G000N1BPMP201 0061 Доктор Йосифово, КИ ПС"Д-р Йосифово" 2020/03/09   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.042 14.29 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G000N1BP036 Карстови води в Ломско-Плевенската депресия Монтана Монтана Доктор Йосифово BG1G000N1BPMP201 0061 Доктор Йосифово, КИ ПС"Д-р Йосифово" 2020/11/03   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.053 5.66 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.194 6.7 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G000N1BP036 Карстови води в Ломско-Плевенската депресия Плевен Кнежа Кнежа BG1G000N1BPMP202 0102 Кнежа, ТК 2 ПС"Свинското езеро" 2020/07/27   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G000N1BP036 Карстови води в Ломско-Плевенската депресия Плевен Кнежа Кнежа BG1G000N1BPMP202 0102 Кнежа, ТК 2 ПС"Свинското езеро" 2020/07/27   0.01 4 БДС EN 26777/1997 0.01 0.044 7 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G000N1BP036 Карстови води в Ломско-Плевенската депресия Плевен Червен бряг Червен бряг BG1G000N1BPMP369 9029 Червен бряг, ШК "ТЕРА-Червен бряг" 2020/10/08   0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Дунавски район BG1G000N1BP036 Карстови води в Ломско-Плевенската депресия Враца Мизия Софрониево BG1G000N1BPMP441 1054 Софрониево, ТК - ВиК Враца 2020/11/25   0.0131 2.14 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G000N1BP036 Карстови води в Ломско-Плевенската депресия Враца Мизия Софрониево BG1G000N1BPMP441 1054 Софрониево, ТК - ВиК Враца 2020/11/25   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0.215 5.12 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.084 8.33 БДС EN ISO 6878 0.02
Дунавски район BG1G000N1BP036 Карстови води в Ломско-Плевенската депресия Враца Хайредин Ботево BG1G000N1BPMP442 1055 Ботево, КИ Стублата – ВиК Враца 2020/11/25   0.00485 10.1 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Дунавски район BG1G000N1BP036 Карстови води в Ломско-Плевенската депресия Враца Хайредин Ботево BG1G000N1BPMP442 1055 Ботево, КИ Стублата – ВиК Враца 2020/11/25   0 БДС ISO 6332/2002 0.1 0 12 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.144 8.33 БДС EN ISO 6878 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Добрич Добрич-селска Богдан BG2G000000NMP055 8393 Богдан, Каптаж при ПС Алмалии 2020/02/05   0.0129 21.71 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.132 15.91 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Добрич Добрич-селска Богдан BG2G000000NMP055 8393 Богдан, Каптаж при ПС Алмалии 2020/07/15   0.0205 21.95 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00201 11.94 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.181 16.02 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Добрич Добрич-селска Богдан BG2G000000NMP055 8393 Богдан, Каптаж при ПС Алмалии 2020/12/07   0.124 15.32 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.0098 12.24 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.02 10 БДС EN 26777/1997 0.01 0.091 16.48 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Варна Аксаково Климентово BG2G000000NMP058 8382 Климентово, Дренаж Карита 1 2020/01/21   0.01 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.031 16.13 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Варна Аксаково Климентово BG2G000000NMP058 8382 Климентово, Дренаж Карита 1 2020/07/28   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.012 8.33 БДС EN 26777/1997 0.01 0.117 16.24 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Варна Аксаково Климентово BG2G000000NMP058 8382 Климентово, Дренаж Карита 1 2020/12/15   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.021 19.05 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Варна Суворово Изгрев BG2G000000NMP059 8122 Изгрев, Дренаж "Михалева чешма" 2020/02/18   0.0268 22.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00139 12.23 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.213 15.96 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Варна Суворово Изгрев BG2G000000NMP059 8122 Изгрев, Дренаж "Михалева чешма" 2020/08/17   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.313 15.97 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Варна Суворово Изгрев BG2G000000NMP059 8122 Изгрев, Дренаж "Михалева чешма" 2020/10/20   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.214 15.89 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Варна Суворово Николаевка BG2G000000NMP061 8455 Николаевка, Дренаж "Аязмата" 2020/02/18   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.015 6.67 БДС EN 26777/1997 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Варна Суворово Николаевка BG2G000000NMP061 8455 Николаевка, Дренаж "Аязмата" 2020/08/17   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.013 7.69 БДС EN 26777/1997 0.01 0.15 16 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Варна Суворово Николаевка BG2G000000NMP061 8455 Николаевка, Дренаж "Аязмата" 2020/10/20   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.049 6.12 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Добрич Добрич-селска Драганово BG2G000000NMP062 8450 Драганово, каптаж 2020/02/05   0.137 15.33 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.0029 12.07 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.071 16.9 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Добрич Добрич-селска Драганово BG2G000000NMP062 8450 Драганово, каптаж 2020/07/15   0.0775 14.97 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00225 12 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.025 8 БДС EN 26777/1997 0.01 0.107 15.89 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Добрич Добрич-селска Драганово BG2G000000NMP062 8450 Драганово, каптаж 2020/12/07   0.0102 21.57 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.013 7.69 БДС EN 26777/1997 0.01 0.101 15.84 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Добрич Балчик Балчик BG2G000000NMP060 8115 Балчик, шахтов кладенец 2020/02/12   0.01 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.037 16.22 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Добрич Балчик Балчик BG2G000000NMP060 8115 Балчик, шахтов кладенец 2020/08/11   0.0433 21.94 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00457 12.04 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 10 БДС EN 26777/1997 0.01 0.249 16.06 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Добрич Балчик Балчик BG2G000000NMP060 8115 Балчик, шахтов кладенец 2020/11/30   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.018 11.11 БДС EN 26777/1997 0.01 0.049 16.33 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Варна Аксаково Генерал Кантарджиево BG2G000000NMP206 9046 Ген. Кантарджиево, ТК ЗПК "Генерал Катарджиево" 2020/01/21   0.651 15.05 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.269 7.06 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.031 16.13 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Варна Аксаково Генерал Кантарджиево BG2G000000NMP206 9046 Ген. Кантарджиево, ТК ЗПК "Генерал Катарджиево" 2020/07/28   0.0807 14.99 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.012 11.67 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.015 6.67 БДС EN 26777/1997 0.01 0.129 16.28 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Варна Варна Тополи BG2G000000NMP207 9047 Тополи, ТК "Планекс-Тополи" ООД 2020/02/25   0.428 14.95 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.431 6.96 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.036 8.33 БДС EN 26777/1997 0.01 0.095 15.79 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Варна Варна Тополи BG2G000000NMP207 9047 Тополи, ТК "Планекс-Тополи" ООД 2020/07/22   0.498 15.06 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.55 7.09 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.028 7.14 БДС EN 26777/1997 0.01 0.12 15.83 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Варна Варна Тополи BG2G000000NMP207 9047 Тополи, ТК "Планекс-Тополи" ООД 2020/11/23   1.532 15.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.425 7.06 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.355 5.92 БДС EN 26777/1997 0.01 0.319 15.99 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Варна Суворово Николаевка BG2G000000NMP186 9162 Николаевка, Извор "Бялата чешма" 2020/02/18   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Варна Суворово Николаевка BG2G000000NMP186 9162 Николаевка, Извор "Бялата чешма" 2020/08/17   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00101 11.88 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.011 9.09 БДС EN 26777/1997 0.01 0.154 14.29 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Варна Суворово Николаевка BG2G000000NMP186 9162 Николаевка, Извор "Бялата чешма" 2020/10/20   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.083 15.66 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Добрич Балчик Кранево BG2G000000NMP410 1010 Кранево, ШК-1 - КД "Палма-93-СД-Вега" 2020/07/28   0.0105 21.9 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.13 6.92 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.133 6.77 БДС EN 26777/1997 0.01 0.399 16.04 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Добрич Балчик Кранево BG2G000000NMP410 1010 Кранево, ШК-1 - КД "Палма-93-СД-Вега" 2020/10/01   0.458 15.07 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.909 7.04 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.438 7.99 БДС EN 26777/1997 0.01 0.15 17.33 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Добрич Балчик Кранево BG2G000000NMP411 1011 Кранево, ШК-1"ДАСА-Кранево" 2020/07/28   0.0197 21.83 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.082 7.32 БДС EN 26777/1997 0.01 0.23 1.74 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Добрич Балчик Кранево BG2G000000NMP411 1011 Кранево, ШК-1"ДАСА-Кранево" 2020/10/01   0.0926 10.15 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00191 12.04 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.022 9.09 БДС EN 26777/1997 0.01 0.16 16.25 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Добрич Балчик Кранево BG2G000000NMP412 1012 Кранево, ШК-2"Атмаджови-Кранево" 2020/07/28   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00128 11.72 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.018 5.56 БДС EN 26777/1997 0.01 0.436 16.06 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово Добрич Балчик Кранево BG2G000000NMP412 1012 Кранево, ШК-2"Атмаджови-Кранево" 2020/10/01   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00172 12.21 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.362 16.02 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N019 Порови води в неоген - миоцен Галата- Долен чифлик Варна Долни чифлик Венелин BG2G000000NMP142 8116 Венелин, Сондажен кладенец 2 2020/05/26   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.005 12 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.012 8.33 БДС EN 26777/1997 0.01 0.301 15.95 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N019 Порови води в неоген - миоцен Галата- Долен чифлик Варна Долни чифлик Венелин BG2G000000NMP142 8116 Венелин, Сондажен кладенец 2 2020/10/28   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00634 11.99 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.015 6.67 БДС EN 26777/1997 0.01 0.098 16.33 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N019 Порови води в неоген - миоцен Галата- Долен чифлик Варна Аврен Приселци BG2G000000NMP065 8386 Приселци, СК 1-8 "Паша дере" 2020/05/26   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00193 11.92 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.2 16 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N019 Порови води в неоген - миоцен Галата- Долен чифлик Варна Аврен Приселци BG2G000000NMP065 8386 Приселци, СК 1-8 "Паша дере" 2020/10/27   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00154 11.69 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.012 8.33 БДС EN 26777/1997 0.01 0.098 16.33 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N019 Порови води в неоген - миоцен Галата- Долен чифлик Варна Аврен Равна гора BG2G000000NMP208 9048 Равна гора, ТК ,,Парка - Воден свят- Равна гора" 2020/10/27   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.0796 9.05 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.052 7.69 БДС EN 26777/1997 0.01 0.068 16.18 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N020 Порови води в неоген - сармат Руен - Несебър Бургас Руен Просеник BG2G000000NMP066 8118 Просеник, Б - 150 сондаж - наблюдателен 2020/02/24   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.08 10 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.007 28.57 БДС EN ISO 13395 0.007 0.02 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N020 Порови води в неоген - сармат Руен - Несебър Бургас Руен Просеник BG2G000000NMP066 8118 Просеник, Б - 150 сондаж - наблюдателен 2020/06/23   2.12 6.13 БДС ISO 6332 0.1 0.04 10 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.02 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N022 Порови води в неоген - сармат Средец Бургас Камено Желязово BG2G000000NMP182 8911 Желязово, КИ Дядо Русев кл., ПС "Желязово" "В и К" 2020/06/08   0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001
Черноморски район BG2G000000N024 Порови води в неоген - сармат Приморско Бургас Приморско Приморско BG2G000000NMP231 9050 Приморско, ВТ5 "Бургасцвет--90Танев"ЕООД 2020/08/10   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.02 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N024 Порови води в неоген - сармат Приморско Бургас Приморско Китен BG2G000000NMP232 9051 Китен, ЕТК-1"Роси-Стоян Доброволов- Китен" 2020/02/26   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.0212 9.91 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.007 БДС EN ISO 13395 0.007 0.02 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N024 Порови води в неоген - сармат Приморско Бургас Приморско Китен BG2G000000NMP232 9051 Китен, ЕТК-1"Роси-Стоян Доброволов- Китен" 2020/05/26   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.053 9.43 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.02 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N024 Порови води в неоген - сармат Приморско Бургас Приморско Китен BG2G000000NMP232 9051 Китен, ЕТК-1"Роси-Стоян Доброволов- Китен" 2020/08/11   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.00414 9.9 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.02 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас Бургас Бургас Бургас BG2G000000NMP070 8376 Бургас, Пристанище Бургас ЕОД,Тръбен кладенец 6 2020/02/17   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.00851 9.99 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.662 11.03 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас Бургас Бургас Бургас BG2G000000NMP070 8376 Бургас, Пристанище Бургас ЕОД,Тръбен кладенец 6 2020/06/08   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.093 9.68 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.194 5.15 БДС EN ISO 10304-1 0.05 1.87 11.23 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас Бургас Бургас Бургас BG2G000000NMP070 8376 Бургас, Пристанище Бургас ЕОД,Тръбен кладенец 6 2020/08/10   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.116 10.34 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.239 5.02 БДС EN ISO 10304-1 0.05 2.57 10.89 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас Бургас Бургас Бургас BG2G000000NMP070 8376 Бургас, Пристанище Бургас ЕОД,Тръбен кладенец 6 2020/11/10   2.3 10.87 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас Бургас Бургас Бургас BG2G000000NMP184 8913 Бургас, ТК "БСУ-Бургас" 2020/06/08   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.00132 9.85 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.02 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас Бургас Бургас Бургас BG2G000000NMP184 8913 Бургас, ТК "БСУ-Бургас" 2020/08/10   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.02 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас Бургас Бургас Бургас BG2G000000NMP184 8913 Бургас, ТК "БСУ-Бургас" 2020/11/10   0.02 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас Бургас Бургас Бургас BG2G000000NMP233 9052 Бургас, ТК-1 "Топлофикация Бургас-Бургас" 2020/02/05   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.00107 10.28 БДС EN ISO 17294-2/2005 0.001 0.07 БДС EN ISO 13395 0.07 0.028 10.71 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас Бургас Бургас Бургас BG2G000000NMP233 9052 Бургас, ТК-1 "Топлофикация Бургас-Бургас" 2020/06/08   0.536 8.96 БДС ISO 6332 0.1 0.011 9.09 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.02 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас Бургас Бургас Бургас BG2G000000NMP233 9052 Бургас, ТК-1 "Топлофикация Бургас-Бургас" 2020/08/10   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.00273 9.52 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05
Черноморски район BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас Бургас Бургас Бургас BG2G000000NMP233 9052 Бургас, ТК-1 "Топлофикация Бургас-Бургас" 2020/11/10   0.02 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас Бургас Бургас Бургас BG2G000000NMP234 9053 Бургас, ТК1 "Денито-Бургас" 2020/02/17   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.00488 10.04 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.032 28.13 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас Бургас Бургас Бургас BG2G000000NMP234 9053 Бургас, ТК1 "Денито-Бургас" 2020/06/08   0.124 8.87 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.02 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас Бургас Бургас Бургас BG2G000000NMP234 9053 Бургас, ТК1 "Денито-Бургас" 2020/08/18   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.00391 9.97 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.02 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас Бургас Бургас Бургас BG2G000000NMP234 9053 Бургас, ТК1 "Денито-Бургас" 2020/11/10   0.02 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас Бургас Бургас Бургас BG2RG21520113_1 9252 Бургас, ВК-3 "Бургасцвет-90-Танев" 2020/06/08   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.02 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас Бургас Бургас Бургас BG2G000000NMP425 8931 Бургас, ТК-1 " Парушеви-Бургас" 2020/02/17   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.0145 10.34 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.06 28.33 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас Бургас Бургас Бургас BG2G000000NMP425 8931 Бургас, ТК-1 " Парушеви-Бургас" 2020/06/08   0.207 9.18 БДС ISO 6332 0.1 0.00276 10.14 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.02 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас Бургас Бургас Бургас BG2G000000NMP425 8931 Бургас, ТК-1 " Парушеви-Бургас" 2020/08/10   0.1 БДС ISO 6332 0.1 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2005 0.001 0.05 БДС EN ISO 10304-1 0.05 0.02 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас Бургас Бургас Бургас BG2G000000NMP425 8931 Бургас, ТК-1 " Парушеви-Бургас" 2020/11/10   0.02 БДС EN ISO 10304-1 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Шабла Крапец BG2G000000NMP037 0342 Крапец, ПС-ПБВ N1S 2020/03/09   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.074 17.57 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Шабла Крапец BG2G000000NMP037 0342 Крапец, ПС-ПБВ N1S 2020/07/20   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.019 5.26 БДС EN 26777/1997 0.01 0.117 16.24 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Шабла Крапец BG2G000000NMP037 0342 Крапец, ПС-ПБВ N1S 2020/10/12   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.019 10.53 БДС EN 26777/1997 0.01 0.083 16.87 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Шабла Шабла BG2G000000NMP039 0230 Шабла, Шахтов кладенец- ПС 2020/02/12   0.01 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Шабла Шабла BG2G000000NMP039 0230 Шабла, Шахтов кладенец- ПС 2020/07/07   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.169 15.98 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Шабла Шабла BG2G000000NMP039 0230 Шабла, Шахтов кладенец- ПС 2020/11/30   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.276 15.94 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Каварна Каварна BG2G000000NMP041 8107 Каварна, 143 а "Римска чешма" 2020/01/09   0.01 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.187 17.11 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Каварна Каварна BG2G000000NMP041 8107 Каварна, 143 а "Римска чешма" 2020/08/25   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.19 15.79 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Каварна Каварна BG2G000000NMP041 8107 Каварна, 143 а "Римска чешма" 2020/11/19   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN ISO 13395 0.01 0.132 17.42 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Каварна Било BG2G000000NMP044 8392 Било, Сондажен кладенец 2020/01/09   0.0945 15.03 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.00848 12.03 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.024 8.33 БДС EN 26777/1997 0.01 0.205 17.07 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Каварна Било BG2G000000NMP044 8392 Било, Сондажен кладенец 2020/08/25   0.313 15.02 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.0123 12.2 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.017 5.88 БДС EN 26777/1997 0.01 0.218 16.06 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Каварна Било BG2G000000NMP044 8392 Било, Сондажен кладенец 2020/11/19   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.03 10 БДС EN 26777/1997 0.01 0.138 15.94 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Каварна Крупен BG2G000000NMP045 8451 Крупен, Сондажен кладенец 2020/01/09   0.01 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 10 БДС EN 26777/1997 0.01 0.132 15.91 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Каварна Крупен BG2G000000NMP045 8451 Крупен, Сондажен кладенец 2020/08/25   0.0159 22.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.172 16.28 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Каварна Крупен BG2G000000NMP045 8451 Крупен, Сондажен кладенец 2020/11/19   0.0118 22.03 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.074 16.22 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Шабла Дуранкулак BG2G000000NMP046 0066 Дуранкулак, сондажен кладенец 2 2020/02/03   0.01 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Шабла Дуранкулак BG2G000000NMP046 0066 Дуранкулак, сондажен кладенец 2 2020/07/20   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.013 7.69 БДС EN 26777/1997 0.01 0.132 15.91 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Шабла Дуранкулак BG2G000000NMP046 0066 Дуранкулак, сондажен кладенец 2 2020/11/02   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.028 17.86 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Каварна Каварна BG2G000000NMP136 0086 Каварна, ПС-ПБВ -ш.к и дренаж 2020/01/09   0.0887 14.99 ВВЛМ 1004/2010 0.01 0.00102 11.76 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.221 16.74 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Каварна Каварна BG2G000000NMP136 0086 Каварна, ПС-ПБВ -ш.к и дренаж 2020/08/25   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.196 15.82 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Каварна Каварна BG2G000000NMP136 0086 Каварна, ПС-ПБВ -ш.к и дренаж 2020/11/19   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.098 16.33 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Шабла Смин BG2G000000NMP137 0189 Смин, Тръбни кладенци 2020/03/09   0.0172 15.12 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.092 18.48 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Шабла Смин BG2G000000NMP137 0189 Смин, Тръбни кладенци 2020/07/16   0.015 22 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.356 16.01 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Шабла Смин BG2G000000NMP137 0189 Смин, Тръбни кладенци 2020/10/12   0.55 15.09 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.0175 12 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.032 15.63 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Шабла Крапец BG2G000000NMP227 9077 Крапец, ТК М.Михайлов-Крапец 2020/07/20   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.163 15.95 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Шабла Крапец BG2G000000NMP228 9078 Крапец, ТК С-1х "Йордан Илиев-Крапец" 2020/03/09   0.348 14.94 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.00327 11.93 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.031 16.13 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Шабла Крапец BG2G000000NMP228 9078 Крапец, ТК С-1х "Йордан Илиев-Крапец" 2020/07/16   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.014 7.14 БДС EN 26777/1997 0.01 0.12 15.83 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Шабла Крапец BG2G000000NMP228 9078 Крапец, ТК С-1х "Йордан Илиев-Крапец" 2020/10/12   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.01 БДС EN 26777/1997 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Шабла Крапец BG2G000000NMP229 9079 Крапец, ТК-Крапец, ЗП Венелин Иванов Вълчев 2020/07/16   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001 0.012 8.33 БДС EN 26777/1997 0.01 0.15 16 БДС EN ISO 6878/2005 0.02
Черноморски район BG2G000000N044 Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа Добрич Шабла Крапец BG2G000000NMP229 9079 Крапец, ТК-Крапец, ЗП Венелин Иванов Вълчев 2020/10/12   0.01 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.01 0.001 БДС EN ISO 17294-2/2016 0.001<