Набор от данни:  тест

одобрен

тест

Уникален идентификатор:  14c23283-846a-4fce-96b3-831d43456dc7

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-07-08 14:30:56
  • Създаден от: SMtest
  • Последна промяна: 2019-07-08 14:31:32
  • Последно променил: SMtest
Приложение I: Области от данни на DCAT -AP
За да се възприеме европейски подход и да се подпомогне усвояването на DCAT -AP в цяла
Европа, консорциумът ще използва области от DCAT -AP, както е посочено по -долу.

Категория данни (по азбучен ред)
Примерни набори от данни
Примерни набори от данни
Селско стопанство, риболов и аква
култури, горско стопанство, храни
Земеделие, земеделска земя, средства за селскостопанско
производство, селскостопанска дейност, горско стопанство и
политика в областта на рибарството, риболовни ресурси,
риболовни полета, ра стителна продукция, преработка на
животинска и селскостопанска продукция, хранителн и
технологи и, хранителни продукти
Образование, култура и спорт Образователни институции, представяне на училища, цифрови
умения, културни институции, спортни институции
Околна среда Метеорологични условия/ прогнози за време, околна среда,
влошаване на околната среда, управление на отпадъците,
управление на водите, замърсяване
Енергетика Енергийна политика, въгледобивна и минна промишленост,
нефтена промишленост, енерги йна промишленост, консумация
на енергия
Транспорт Транспортна политика, организация на транспорта (средства,
видове транспорт, транспортни маршрути ), морски и вътрешен
воден транспорт, въздушен и космически транспорт, разписания
за обществения транспорт,
Наука и технологии Изследователски данни и интелектуална собственост, данни за
генома, образователни дейности, експерименти и резултати от
изследвания
Икономика и финанси Икономическа политика, икономически растеж, икономически
структури, парични отношени я, финансови институции и кредити,
финансиране и инвестиции, бюджет, данъчно облагане, търговия
и тарифна политика, потребление, международна търговия
Население и социални условия Демография, състав на нас елението, данни от преброяване на
населението , заетост, социална политика, жилищно настаняване,
здравно осигуряване и обезщетения за безработица, семейство,
социално осигуряване
Правителство, публичен сектор Политически структури и рамки, изборни процедури и гласуване,
изборни резултати, законодателс тво, заплати ( скали за
възнаграждения ), отдих / стимули
Здравеопазване Професии в областта на здравеопазването, болести, хранителни
данни, фармацевтични данни, медицинска наука
Региони, градове Региони и общности в Европа и света, икономическ а географи я,
политическ а географи я, презокенаски територии
Правосъдие, правна система,
обществена безопасност
Източници и клонове на правото, организация на правните
системи, юридически професии,
Международни въпроси Международни организации, външна политика, международни
споразумения, конфликти, мир и сигурност, въоръжени сили,
военно оборудване