одобрен

Регистър на свободните земи частна общинска собственост - Община Троян към 13.02.2020г.

Уникален идентификатор:  15302992-7b34-40c3-84a6-9067d10b234a

земи общинска собственост имоти общинска собственост

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-18 15:47:16
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2020-03-18 15:47:16
записа на страница

Приложение №2

към Решение №81/13.02.2020 г. на Общински съвет град Троян
стопанска 2020-2021 година
Списък
на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, които ще се предоставят за индивидуално ползване на собственици на регистрирани животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни през стопанската 2020-2021 година
Община Землище Имот № Площ кв.м НТП Местност Категория
1 Троян Троян 73198.1.16 2748 Ливада Драгнево орниче 8
2 Троян Троян 73198.3.18 1124 Ливада Братуша 8
3 Троян Троян 73198.4.1 5370 Ливада Драганово 8
4 Троян Троян 73198.4.13 7366 Ливада Драганово 8
5 Троян Троян 73198.4.15 1239 Ливада Драганово 8
6 Троян Троян 73198.4.19 3994 Ливада Драганово 8
7 Троян Троян 73198.4.31 2771 Ливада Драганово 8
8 Троян Троян 73198.4.38 674 Ливада Драганово 8
9 Троян Троян 73198.4.42 3707 Ливада Драганово 8
10 Троян Троян 73198.8.45 428 Ливада Поповото 9
11 Троян Троян 73198.10.5 525 Ливада Оградата 9
12 Троян Троян 73198.10.76 1369 Ливада Оградата 9
13 Троян Троян 73198.11.27 1567 Ливада Кьорчовото 9
14 Троян Троян 73198.11.28 6598 Ливада Кьорчовото 9
15 Троян Троян 73198.16.8 2501 Ливада Макарвец 5
16 Троян Троян 73198.16.29 2034 Ливада Пациното 5
17 Троян Троян 73198.16.38 2451 Ливада Пациното 5
18 Троян Троян 73198.16.67 686 Ливада Пациното 5
19 Троян Троян 73198.16.70 5495 Ливада Пациното 5