одобрен

Регистър на дейността на областните комисии и съвети

Уникален идентификатор:  1575c85e-82e7-4559-be8d-f1915d43ee3e

заседания областни комисии областни съвети област Перник решения

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-29 16:32:41
  • Създаден от: gabriela_vladimirova
  • Последна промяна: 2020-02-13 11:09:45
  • Последно променил: press1

Утвърдил:

Областен управител:
Инж. Емил Костадинов /П/
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЛАСТНИТЕ СЪВЕТИ И КОМИСИИ ПРЕЗ 2020Г.
Съвети Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември
1 Областен съвет за развитие 16.01.2020 г. Втора седмица
2 Областен съвет по условия на труд ПРИ ВЪЗНИКНАЛА НЕОБХОДИМОСТ
3 Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси Четвърта седмица
4 Областен съвет за тристранно сътрудничество Втора седмица
5 Областен съвет за устойчиво енергийно развитие Втора седмица
6 Областен съвет за противодействие на корупцията Първа седмица
7 Областен съвет по сигурност Четвърта седмица Четвърта седмица
8. Областен съвет по правата на хората с увреждания Първа седмица
9. Областен съвет по земеделие и гори Първа седмица Трета седмица
10 Областен експертен съвет по устройство на територи ПРИ ВЪЗНИКНАЛА НЕОБХОДИМОСТ
11 Областен съвет за намаляване на риска от бедствия Трета седмица Трета седмица
Комисии Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноемри Декември
1 Комисия по заетост към областния съвет за развитие Първа седмица Трета седмица Първа седмица Трета седмица
2 Епизоотична комисия 16.01.2020г. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ВСЕКИ ВТОРНИК НА ПЪРВА И ТРЕТА СЕДМИЦА ОТ МЕСЕЦА ДО ПОЛУЧАВАНЕ НА ДРУГИ УКАЗАНИЯ
3 Областна комисия по транспорт ПРИ ВЪЗНИКНАЛА НЕОБХОДИМОСТ
4 Областна комисия по безопасност на движението 21.01.2020г. Първа седмица Втора седмица Първа седмица
5 Областна комисия "Военни паметници" ПРИ ВЪЗНИКНАЛА НЕОБХОДИМОСТ
6 Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана. При постъпили предложетния, сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и други административни структури - В 14 дневен срок.
7 Комисия за обласледване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени Четвърта седмица на юни и първа седмица на юли
8 Областен координационен център Втора седмица При възникнала необходимост Първа седмица При възникнала необходимост
8 Междуведомствена комисия, съглсно чл.140, ал.5 от Закона за водите Първа седмица
28.01.2020 г. Изготвил:
Марчела Пламенова - Старши експерт "РР"