одобрен

SEBRA-2020-02-12

Уникален идентификатор:  158d0aaa-a89d-4d49-a33e-95c95eca492b

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-13 11:48:47
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-02-13 11:48:47

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 12.02.2020 - 12.02.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1646723.4999999998
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 9334.8
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 28896.52
10 xxxx Издръжка 5543019.029999999
18 xxxx Други разходи 302220.49
20 xxxx Разходи за лихви 19300.12
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 545335.32
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 16653205.13
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1728707.7000000002
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7316652.289999999
88 xxxx Средства на разпореждане 820422.49
89 xxxx Друго финансиране 3119889.71
90 xxxx Възстановени приходи 4757384.27
91 xxxx Теглене на BGN в брой 35000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4028.4
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 582508.71
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 911916.27
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 4786314
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 3399.6
Общо:  48814258.35000001
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14313.88
10 xxxx Издръжка 30300.69
Общо:  44614.57
Администрация на президентството ( 002******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22220
10 xxxx Издръжка 14852
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 72145.25
Общо:  109217.25
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 104824.48
10 xxxx Издръжка 87861.91
18 xxxx Други разходи 1300
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2362
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 10231.2
88 xxxx Средства на разпореждане 499.5
90 xxxx Възстановени приходи 11028.51
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  218107.6
Сметна палата ( 005******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 19094.14
Общо:  19094.14
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 542076
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6678.44
10 xxxx Издръжка 315839.91
18 xxxx Други разходи 24439.3
90 xxxx Възстановени приходи 11861.61
Общо:  900895.26
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4352.71
10 xxxx Издръжка 159809.27
88 xxxx Средства на разпореждане 3217.71
90 xxxx Възстановени приходи 26584.79
Общо:  193964.48
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 500
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 471142.51
Общо:  471642.51
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 43850.59
10 xxxx Издръжка 420718.89
18 xxxx Други разходи 658.94
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 33168.9
88 xxxx Средства на разпореждане 773.19
90 xxxx Възстановени приходи 88594.69
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  587765.2
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 650
10 xxxx Издръжка 350865.53
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3526124.48
88 xxxx Средства на разпореждане 24940
89 xxxx Друго финансиране 245.1
90 xxxx Възстановени приходи 456431.1
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  4359256.21
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14671.74
10 xxxx Издръжка 18478.33
88 xxxx Средства на разпореждане 1800
90 xxxx Възстановени приходи 218.23
Общо:  35168.3
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 9334.8
10 xxxx Издръжка 85070.27
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 178140.09
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 36276.12
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1638000
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 217738.19
Общо:  2164559.47
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20231.96
10 xxxx Издръжка 215473.91
88 xxxx Средства на разпореждане 1.6
Общо:  235707.47
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 320276.25
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 18077.32
10 xxxx Издръжка 306437.39
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 34562
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 370331
88 xxxx Средства на разпореждане 31739.49
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 26693.36
Общо:  1108116.81
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10810
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1441.8
10 xxxx Издръжка 230720.2
18 xxxx Други разходи 41091.06
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 12950
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7532.99
90 xxxx Възстановени приходи 4959.07
91 xxxx Теглене на BGN в брой 25000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10233.63
Общо:  344738.75
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7248.5
10 xxxx Издръжка 292250.54
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 312
88 xxxx Средства на разпореждане 5331.44
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10942.42
Общо:  316084.9
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7978.92
10 xxxx Издръжка 34818.04
89 xxxx Друго финансиране 45097.2
Общо:  87894.16
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 70091
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 850
10 xxxx Издръжка 96144.63
18 xxxx Други разходи 720
20 xxxx Разходи за лихви 19300.12
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 127320.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 112327.87
Общо:  426754.42
Министерство на земеделието и горит ( 022******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6160
10 xxxx Издръжка 68655.17
18 xxxx Други разходи 18363.88
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 922.84
90 xxxx Възстановени приходи 18.22
Общо:  94120.11
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 24200
10 xxxx Издръжка 62845.17
90 xxxx Възстановени приходи 4121561.24
Общо:  4208606.41
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20390
10 xxxx Издръжка 16404.31
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 314294
Общо:  351088.31
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6036.57
Общо:  6036.57
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4860.72
Общо:  4860.72
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 49084.45
Общо:  49084.45
Омбудсман ( 040******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1543.5
Общо:  1543.5
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3215.07
10 xxxx Издръжка 24820.04
18 xxxx Други разходи 12024.1
88 xxxx Средства на разпореждане 2094
Общо:  42153.21
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 26950
10 xxxx Издръжка 5430.71
Общо:  32380.71
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11442.4
Общо:  11442.4
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4080
10 xxxx Издръжка 532291.92
Общо:  536371.92
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1269.01
10 xxxx Издръжка 65249.94
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 14154236.77
90 xxxx Възстановени приходи 1679.42
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 60906.29
Общо:  14283341.43
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20000
10 xxxx Издръжка 51886.06
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1846210.54
90 xxxx Възстановени приходи 562.57
Общо:  1918659.17
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7536.09
10 xxxx Издръжка 21387.84
Общо:  28923.93
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 100464.09
10 xxxx Издръжка 8148.35
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  108612.44
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2062.81
10 xxxx Издръжка 13491.15
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 47.92
Общо:  15601.88
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 422.07
10 xxxx Издръжка 436.29
Общо:  858.36
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  10000
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4773.74
10 xxxx Издръжка 17064.76
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 8629.34
88 xxxx Средства на разпореждане 1093.24
Общо:  31561.08
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 31006.61
Общо:  31006.61
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ( 129******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2763.04
Общо:  2763.04
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 688.32
10 xxxx Издръжка 299554.06
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4308
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 900000
88 xxxx Средства на разпореждане 131536.08
90 xxxx Възстановени приходи 4206.61
Общо:  1340293.07
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 32481.71
Общо:  32481.71
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 559566
Общо:  559566
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 1690640.79
Общо:  1690640.79
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 1368920.21
Общо:  1368920.21
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3038.88
10 xxxx Издръжка 420893.94
Общо:  423932.82
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1514.51
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 345270
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 20000
Общо:  366784.51
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1331.08
Общо:  1331.08
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 19943.66
18 xxxx Други разходи 20567.78
Общо:  40511.44
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 42138.82
10 xxxx Издръжка 13184.73
Общо:  55323.55
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5427.76
10 xxxx Издръжка 50687.49
90 xxxx Възстановени приходи 6214.54
Общо:  62329.79
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 160519.72
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 53800
88 xxxx Средства на разпореждане 18998.5
Общо:  233318.22
Технически университет - Варна ( 814******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 13994.99
Общо:  13994.99
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1947.55
10 xxxx Издръжка 51685.71
18 xxxx Други разходи 46.74
88 xxxx Средства на разпореждане 1703.93
90 xxxx Възстановени приходи 6670.2
Общо:  62054.13
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19512
10 xxxx Издръжка 4802.23
18 xxxx Други разходи 12136.05
Общо:  36450.28
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3442.24
Общо:  3442.24
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7627.62
Общо:  7627.62
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3423.4
10 xxxx Издръжка 361.2
Общо:  3784.6
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1015.29
Общо:  1015.29
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 84035.56
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1848.96
10 xxxx Издръжка 1637.42
Общо:  87521.94
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10758.55
10 xxxx Издръжка 52483.97
18 xxxx Други разходи 54000
90 xxxx Възстановени приходи 50
Общо:  117292.52
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 94772.62
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2484.9
Общо:  97257.52
Икономически университет-Варна ( 842******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 543.82
Общо:  543.82
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10731.34
18 xxxx Други разходи 133.49
89 xxxx Друго финансиране 1863.12
Общо:  12727.95
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4164.91
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2542.58
Общо:  6707.49
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив ( 854******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17846.97
18 xxxx Други разходи 19962.62
89 xxxx Друго финансиране 13123.29
Общо:  50932.88
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 55186.38
Общо:  55186.38
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 65769.92
Общо:  65769.92
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 893.34
10 xxxx Издръжка 137340.71
Общо:  138234.05
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4437.28
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 8610
90 xxxx Възстановени приходи 1340
Общо:  14387.28
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 50617.49
10 xxxx Издръжка 145
Общо:  50762.49
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 46303
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 800
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 35831.11
Общо:  82934.11
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17290.17
10 xxxx Издръжка 377137.36
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3453.6
88 xxxx Средства на разпореждане 36583.99
90 xxxx Възстановени приходи 15403.47
Общо:  449868.59
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1332.75
10 xxxx Издръжка 16757.35
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 52901.23
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 37220
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2077890.12
Общо:  2186101.45
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 911916.27
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 4786314
Общо:  5698230.27
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 3399.6
Общо:  3399.6