одобрен

SEBRA-2019-04-02

Уникален идентификатор:  159fccfc-0140-402b-a749-18491f3a496d

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-04 09:29:43
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-04 09:29:43

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8566651.55
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 36583.09
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 27378.29
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 177.53
10 xxxx Издръжка 7584282.050000001
18 xxxx Други разходи 215313.75999999978
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 23661391.24
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 61493205.58
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 930545.39
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7764163.630000001
88 xxxx Средства на разпореждане 272555.37
89 xxxx Друго финансиране 9350604.32
90 xxxx Възстановени приходи 731984.93
91 xxxx Теглене на BGN в брой 120500
92 xxxx Закупуване на валута в брой 250989.63
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1735919.47
98 xxxx Други операции в БНБ -18087967.63
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 282000
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 25500
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 1244253
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 165257.54
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 38840.74
Общо:  106410129.48000002
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1185.65
18 xxxx Други разходи 1105.6
90 xxxx Възстановени приходи 2366.89
Общо:  4658.14
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14533.94
10 xxxx Издръжка 40004.28
18 xxxx Други разходи 1302.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 23458.85
88 xxxx Средства на разпореждане 2730.22
Общо:  82030.09
Конституционен съд ( 004******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1440
10 xxxx Издръжка 6714.4
Общо:  8154.4
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 393438.13
18 xxxx Други разходи 78577.47
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5430.8
90 xxxx Възстановени приходи 341911.31
98 xxxx Други операции в БНБ -1393.97
Общо:  817963.74
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 73442.35
88 xxxx Средства на разпореждане 50642.71
98 xxxx Други операции в БНБ -9469.59
Общо:  114615.47
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8275.2
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 937483.09
98 xxxx Други операции в БНБ -311.53
Общо:  945446.76
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4636694.7
10 xxxx Издръжка 802333.75
18 xxxx Други разходи 420
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 340
90 xxxx Възстановени приходи 17890.82
91 xxxx Теглене на BGN в брой 98000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 214007.2
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -151537.44
98 xxxx Други операции в БНБ -883.38
Общо:  5617265.65
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 272353.71
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 11722.6
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2900
88 xxxx Средства на разпореждане 5075.38
90 xxxx Възстановени приходи 329603.12
98 xxxx Други операции в БНБ -4475.42
Общо:  617179.39
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14850
10 xxxx Издръжка 1500314.94
90 xxxx Възстановени приходи 7472.31
Общо:  1522637.25
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17816.21
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 35022.46
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 112.03
10 xxxx Издръжка 585172.81
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 325763.97
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 132971.4
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 185344.42
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 19558.3
98 xxxx Други операции в БНБ -10972.24
Общо:  1290789.36
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 54210
10 xxxx Издръжка 135714.12
88 xxxx Средства на разпореждане 50.4
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 107973.55
98 xxxx Други операции в БНБ -166238.91
Общо:  131709.16
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 58907.88
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 23273.33
10 xxxx Издръжка 191469.12
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 28424.5
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4254.66
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 38585
88 xxxx Средства на разпореждане 28641.92
91 xxxx Теглене на BGN в брой 8000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 9020.89
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2118.15
98 xxxx Други операции в БНБ -264325.85
Общо:  128369.6
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 33032
10 xxxx Издръжка 343526.31
18 xxxx Други разходи 128298.29
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 9180
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 13445.55
90 xxxx Възстановени приходи 14701.67
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9867.16
98 xxxx Други операции в БНБ -2328.13
Общо:  549722.85
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2512.94
10 xxxx Издръжка 28476.37
Общо:  30989.31
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1447.63
10 xxxx Издръжка 117227.15
98 xxxx Други операции в БНБ -3672.71
Общо:  115002.07
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 91836.97
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 29638.96
98 xxxx Други операции в БНБ -56744.45
Общо:  64731.48
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2024
10 xxxx Издръжка 100562.81
18 xxxx Други разходи 1973.12
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7789.18
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2189.86
88 xxxx Средства на разпореждане 1027.63
90 xxxx Възстановени приходи 375.2
98 xxxx Други операции в БНБ -461.36
Общо:  115480.44
Министерство на транспорта ( 023******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 36872.86
10 xxxx Издръжка 124750.53
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 37190.84
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2412.6
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 23.47
Общо:  201250.3
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 722.05
Общо:  722.05
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1600
10 xxxx Издръжка 16537.96
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 503360
90 xxxx Възстановени приходи 287.39
Общо:  521785.35
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1538.81
Общо:  1538.81
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1522.78
Общо:  1522.78
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 43625.02
Общо:  43625.02
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2491.15
Общо:  2491.15
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6211.66
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 5811.62
Общо:  15023.28
Съвет за електронни медии ( 044******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1772.38
Общо:  1772.38
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15
Общо:  15
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22.4
10 xxxx Издръжка 15436.94
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 60739410.9
90 xxxx Възстановени приходи 8096.63
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 782332
98 xxxx Други операции в БНБ -16161628.73
Общо:  45383670.14
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 25.32
10 xxxx Издръжка 118620.32
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 391670.35
Общо:  510315.99
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6625
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3158.67
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 470.38
Общо:  10254.05
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 394.2
10 xxxx Издръжка 17505.11
98 xxxx Други операции в БНБ -1000
Общо:  16899.31
Българска телеграфна агенция ( 063******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 16308.91
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3911.66
Общо:  20220.57
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 18991.25
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 17860.66
Общо:  41851.91
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7740
Общо:  7740
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 27830.25
18 xxxx Други разходи 769.47
Общо:  28599.72
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 42666.45
Общо:  42666.45
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1296905.89
Общо:  1296905.89
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* )
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 22809453.35
Общо:  22809453.35
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 47384.12
88 xxxx Средства на разпореждане 310.72
98 xxxx Други операции в БНБ -22472
Общо:  25222.84
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1800
10 xxxx Издръжка 1798.62
Общо:  3598.62
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* )
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 116167.2
Общо:  116167.2
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 575753.95
Общо:  575753.95
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 8769132
Общо:  8769132
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 19516.4
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4312.13
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3422.71
98 xxxx Други операции в БНБ -10603.03
Общо:  16648.21
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 20000
98 xxxx Други операции в БНБ -16562.4
Общо:  3437.6
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10073.12
18 xxxx Други разходи 1600
Общо:  11673.12
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2374.5
18 xxxx Други разходи 25
Общо:  2399.5
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 29456.62
98 xxxx Други операции в БНБ -2483.25
Общо:  26973.37
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 28.79
10 xxxx Издръжка 22084.1
18 xxxx Други разходи 695.01
98 xxxx Други операции в БНБ -223624.24
Общо:  -200816.34
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 111175.95
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 36.4
98 xxxx Други операции в БНБ -10557.27
Общо:  100655.08
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 358990.78
10 xxxx Издръжка 17651.1
88 xxxx Средства на разпореждане 2612.45
90 xxxx Възстановени приходи 350
Общо:  379604.33
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3000
Общо:  3000
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 104445.07
10 xxxx Издръжка 2096.84
98 xxxx Други операции в БНБ -138.63
Общо:  106403.28
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 23707.03
90 xxxx Възстановени приходи 750
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3500
Общо:  27957.03
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5195.18
98 xxxx Други операции в БНБ -3408.06
Общо:  1787.12
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1040
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 78000
98 xxxx Други операции в БНБ -7306.19
Общо:  71733.81
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 38506.34
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1350.62
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3737.93
10 xxxx Издръжка 21322.93
18 xxxx Други разходи 5
98 xxxx Други операции в БНБ -16002.57
Общо:  48920.25
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 43479.13
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 129797.65
90 xxxx Възстановени приходи 900
Общо:  174176.78
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3000000
10 xxxx Издръжка 2707.97
98 xxxx Други операции в БНБ -1074132.14
Общо:  1928575.83
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9052.88
10 xxxx Издръжка 63443.67
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 71720
89 xxxx Друго финансиране 647.14
Общо:  144863.69
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 29052.09
98 xxxx Други операции в БНБ -12500
Общо:  16552.09
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 22390
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 115704.43
Общо:  138094.43
Икономически университет - Варна ( 842******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3859.46
18 xxxx Други разходи 92
Общо:  3951.46
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 387
Общо:  387
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4350
Общо:  4350
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 860.57
Общо:  860.57
Национална художествена академия - София ( 853******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 400
Общо:  400
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6292.91
Общо:  6292.91
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 104060
18 xxxx Други разходи 210
Общо:  104270
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1315
10 xxxx Издръжка 22655.73
88 xxxx Средства на разпореждане 64733.04
Общо:  88703.77
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 66938.22
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 255
10 xxxx Издръжка 539863.59
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 12964
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2829.98
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 17305
88 xxxx Средства на разпореждане 563.7
90 xxxx Възстановени приходи 7279.59
98 xxxx Други операции в БНБ -2932.25
Общо:  645066.83
Национален фонд - Европейски социален фонд ( 983******* )
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ -1339.33
Общо:  -1339.33
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 5071.23
Общо:  5071.23
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 780.39
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 210.01
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 177.53
10 xxxx Издръжка 95538.52
18 xxxx Други разходи 240
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 13633.92
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 713772
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7364328.94
Общо:  8188681.31
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 282000
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 25500
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 1244253
Общо:  1551753
Другитрансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 165257.54
Общо:  165257.54
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Описание Сума
Разходи за банково и информационно обслужване 38840.74
Общо:  38840.74