Набор от данни:  Бюджет 2017

одобрен

Финансова план сметка

Уникален идентификатор:  16985898-d139-4eb0-8373-c326d7c17031

Описание:

Финансова план сметка

2017 бюджет община

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-02-28 15:42:50
  • Създаден от: sys_admin
  • Последна промяна: 2018-10-27 10:24:43
  • Последно променил: migrate_data

Приложение№5

ФИНАНСОВА ПЛАН - СМЕТКА
на ОП "'ЧИСТОТА,ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО" - гр.Смядово
за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017 год.
№ по ред Вид Разход / Приход Параграф §§ Дейност 336"Столове" Дейност 533" Други програми и дейности за осигуряване на заетост" Дейност 604"Осветление" Дейност 622"Озеленяване" Дейност 623 Сметосъбиране, Сметоизвозване и Чистота Дейност 619" Други дейности по жилищното строителство,благоустройството и регионалното развитие " Дейност 832 "Служби и дейност.по ремонт и изграждане на пътища ОБЩО:
1 2 3 5 6 7 8
А. ПРИХОДИ 22340 4465 18815 2000 209182 74908 51516 383226
1 Приходи 29965 18815 2000 74908 125688
2 Приходи от наем имущество 0 24-05
3 Приходи от наем земя 24-06
2 Приходи от такса битови отпадъци 27-07 262402 262402
3 Внесен ДДС 37-01 -8500 -8500
4 Внесен данък върху приходите 37-02 -1000 -1000
5 Предоставен трансфер 61-02 -53372 -53372
6 Изравнителна субсидия 31-12 32400 32400
7 Остатък в лв .по сметки от предх. пер. 95-01 1875 4465 152 19116 25608
Б. РАЗХОДИ 22340 4465 18815 2000 209182 74908 51516 383226
І Трудови разходи 18840 4015 73254 49908 10437 156454
1 Фонд Работна заплата 01 - 01 15500 3760 3300 59627 41048 8627 128102
2 Други възнаграждения и плащания 02 - 00 446 99 2500 1200 200 4445
3 Осигуровки 05 - 00 2894 705 616 11127 7660 1610 23907
ІІ Издръжка 3500 14800 2000 134228 25000 41079 220607
1 Постелен инвентар и облекло 10-13 750 2500 2000 5250
2 Материали 10 - 15 1500 10000 1700 15000 12000 15723 55923
3 Вода, горива , ел. енергия 10 - 16 1000 3800 30000 6000 10356 51156
4 Разходи за външни услуги 10 - 20 250 300 74528 10000 85078
5 Текущ ремонт 10 - 30 1000 10000 5000 5000 21000
6 Командировка в страната 10 - 51 200 200
7 Разходи за застраховки 10 - 62 1200 1200
8 Други финансови услуги 10-69 800 800
9 Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и административни санкции 19-01 1700 1700
2 Приходи от наем имущество 0 24-05