одобрен

РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Уникален идентификатор:  18c8287d-6ceb-4785-8f41-ba4832419368

Описание:

РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-26 15:31:38
  • Създаден от: arina_todorova
  • Последна промяна: 2020-02-12 14:51:44
  • Последно променил: k.ilieva

Област

Община

Вид специализирана институция/социална услуга в общността

Целева група

Местонахождение, адрес

Капацитет

1 2 3 4 5 6
Област Софиска Община Пирдоп Приемна грижа деца, чиито родители временно не могат/не искат да полагат адекватни грижи за тях; - деца, жертви на насилие и злоупотреба; - деца, на които предстои осиновяване; - деца настанени в специализирани институции; - новородени, за които родителите изразяват желание да бъдат настанени в институция. Дирекция " Социално подпомагане" ; гр. Пирдоп; ул. " Цар Освободител " № 39
Област Софиска Община Пирдоп Център за обществена подкрепа деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми ,подкрепа на деца от уязвими групи; деца с риск от отпадане или отпаднали от образователната система МБАЛ Пирдоп; ул. Цар Освободител " № 97;ет. 2-3 30
Област Софиска Община Пирдоп Дом за възрастни хора със сетивни нарушения - ДВХСН възрастни хора със сетивни нарушения, нуждаещи се от постоянни специализирани грижи гр. Пирдоп; ул. " Евстати Иванов" №2 33
Област Софиска Община Пирдоп Социален асистент , Домашен помощник, Личен асистент Деца и лица с различни увреждания, които са зависими от чужда помощ при битовото си обслужване, самотни стари хора с трайни увреждания, или в тежко здравословно състояние, които не могат или са много затруднени да се обслужват сами./ тези услуги се предоствят в рамките на проекти по Община Пирдоп; пл. " Т.Влайков" № 2 капацитета варира в зависомост от проекта, който се изпълнява в дадения момент
Област Софиска Община Пирдоп Домашен социален патронаж Възрастни, самотно живеещи стари хора, деца и лица с различни увреждания, които са предимно с ниски доходи. гр. Пирдоп; ул. " Христо Смирненски" №7 80