одобрен

SEBRA-2020-01-16

Уникален идентификатор:  18cfca43-de13-4c9a-9da0-a152b07360a8

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-17 12:37:59
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-01-17 12:37:59

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 16.01.2020 - 16.01.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5074268.77
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 468869.95
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 27011.4
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 14907.15
10 xxxx Издръжка 9818426.940000001
18 xxxx Други разходи 236630.01
20 xxxx Разходи за лихви 789.98
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 3251468.68
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 13446261.04
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 92474.1
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3584290.5300000003
88 xxxx Средства на разпореждане 311080.69
89 xxxx Друго финансиране 445978.57
90 xxxx Възстановени приходи 70761.95999999999
91 xxxx Теглене на BGN в брой 11000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 17602.47
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 257735.1
98 xxxx Други операции в БНБ -34409.82
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 53733725
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 4023830
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия, в т.ч. за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 6000
Общо:  94858702.52000001
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 398.2
90 xxxx Възстановени приходи 580.25
Общо:  978.45
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2024.04
10 xxxx Издръжка 93700.39
18 xxxx Други разходи 90
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2089.76
88 xxxx Средства на разпореждане 53468.8
90 xxxx Възстановени приходи 714.4
Общо:  152087.39
Сметна палата ( 005******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 627.2
Общо:  627.2
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3500
10 xxxx Издръжка 201427.51
18 xxxx Други разходи 2766.1
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4919.98
88 xxxx Средства на разпореждане 7304.7
90 xxxx Възстановени приходи 22530.05
Общо:  242448.34
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 844.13
10 xxxx Издръжка 214176.07
Общо:  215020.2
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 246
10 xxxx Издръжка 551028.55
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 371.6
Общо:  551646.15
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4627919.38
10 xxxx Издръжка 3143683.72
18 xxxx Други разходи 88028.66
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2270
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 21964
90 xxxx Възстановени приходи 20422.02
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 33956.4
Общо:  7938244.18
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 285737.54
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 159.45
88 xxxx Средства на разпореждане 52395.56
90 xxxx Възстановени приходи 2636.3
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  340928.85
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11263.43
10 xxxx Издръжка 169948.62
18 xxxx Други разходи 12.5
88 xxxx Средства на разпореждане 47.8
90 xxxx Възстановени приходи 442.05
Общо:  181714.4
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 37575.31
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 458095.42
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1318.02
10 xxxx Издръжка 248419.42
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 230098.47
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 18453.15
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 243586.07
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 211040.07
Общо:  1448585.93
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1600
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2199.49
10 xxxx Издръжка 569159.3
Общо:  572958.79
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 109230.22
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 323.93
10 xxxx Издръжка 230716.64
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 94099.9
88 xxxx Средства на разпореждане 31271.72
90 xxxx Възстановени приходи 10750
98 xxxx Други операции в БНБ -34409.82
Общо:  441982.59
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2065.19
10 xxxx Издръжка 279060.03
18 xxxx Други разходи 59257.08
90 xxxx Възстановени приходи 2431.54
Общо:  342813.84
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 48875.75
18 xxxx Други разходи 1175
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 652100
88 xxxx Средства на разпореждане 90
Общо:  702240.75
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 32979.05
89 xxxx Друго финансиране 44034.8
90 xxxx Възстановени приходи 220
Общо:  77233.85
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 441729.92
Общо:  441729.92
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 51361.43
18 xxxx Други разходи 568.66
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 713.54
88 xxxx Средства на разпореждане 3981.96
90 xxxx Възстановени приходи 3564.22
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 9779.15
Общо:  79968.96
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 108653.72
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2731000
Общо:  2839653.72
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3530.56
10 xxxx Издръжка 9043.17
88 xxxx Средства на разпореждане 157663.97
Общо:  170237.7
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 82718.63
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2540
Общо:  85258.63
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 123.4
Общо:  123.4
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 994.67
Общо:  994.67
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8661.11
20 xxxx Разходи за лихви 789.98
Общо:  9451.09
Омбудсман ( 040******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 37899.05
Общо:  37899.05
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 770.77
92 xxxx Закупуване на валута в брой 7823.32
Общо:  8594.09
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1255.12
Общо:  1255.12
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1548.2
Общо:  1548.2
Комисия за финансов надзор ( 047******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 29711.26
90 xxxx Възстановени приходи 1211.11
Общо:  30922.37
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5950
10 xxxx Издръжка 10547.76
Общо:  16497.76
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 96537.63
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 12367359.27
90 xxxx Възстановени приходи 4560.81
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  12468457.71
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10604.11
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 835998.72
Общо:  846602.83
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3263.68
10 xxxx Издръжка 10860
18 xxxx Други разходи 3527.39
Общо:  17651.07
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 30547.5
10 xxxx Издръжка 174890.6
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5482.51
Общо:  210920.61
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4835.6
Общо:  4835.6
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14790
10 xxxx Издръжка 17700
Общо:  32490
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5867.49
Общо:  5867.49
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 71341.43
18 xxxx Други разходи 1655
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1017.03
Общо:  74013.46
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1436990.71
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 494481.2
Общо:  1931471.91
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4175.74
Общо:  4175.74
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 29053.43
Общо:  29053.43
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 156
Общо:  156
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 401787.77
Общо:  401787.77
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 62808.73
10 xxxx Издръжка 356984.65
Общо:  419793.38
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 35676.97
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 20000
Общо:  55676.97
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2143.71
10 xxxx Издръжка 15712.85
18 xxxx Други разходи 1956.34
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 15000
Общо:  34812.9
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3171.57
Общо:  3171.57
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15951.69
Общо:  15951.69
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7312.86
Общо:  7312.86
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3053.24
10 xxxx Издръжка 24481.45
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 240
88 xxxx Средства на разпореждане 1757.38
Общо:  29532.07
Технически университет - Варна ( 814******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20676.37
Общо:  20676.37
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14961.36
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 27307.91
88 xxxx Средства на разпореждане 10.71
90 xxxx Възстановени приходи 63.34
Общо:  42343.32
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 975
10 xxxx Издръжка 180
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1155
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4181.44
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1000
Общо:  5181.44
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4254.37
Общо:  4254.37
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11800.55
Общо:  11800.55
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3771.6
10 xxxx Издръжка 7643.24
Общо:  11414.84
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 180
Общо:  180
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20461.23
10 xxxx Издръжка 200548.49
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 19000
Общо:  240009.72
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 61042.04
Общо:  61042.04
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 36200.61
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 25369.45
10 xxxx Издръжка 49294.3
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 125300
90 xxxx Възстановени приходи 35
Общо:  236199.36
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3444.64
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 15846.3
Общо:  19290.94
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 55790.64
Общо:  55790.64
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив ( 854******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21261.51
10 xxxx Издръжка 9490.27
Общо:  30751.78
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3010
Общо:  3010
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 73093.28
Общо:  73093.28
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15761.04
88 xxxx Средства на разпореждане 2460.63
Общо:  18221.67
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3995.95
10 xxxx Издръжка 163325.66
18 xxxx Други разходи 4500
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 130958
88 xxxx Средства на разпореждане 627.46
90 xxxx Възстановени приходи 600.87
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  304007.94
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 65247.75
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 8575.04
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 14907.15
10 xxxx Издръжка 21605.04
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 290370.21
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1346.15
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2027292.27
Общо:  2429343.61
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 53733725
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 4023830
Общо:  57757555
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 16.01.2020 - 16.01.2020
Описание Сума
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия, в т.ч. за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 6000
Общо:  6000