одобрен

SEBRA-2020-06-23

Уникален идентификатор:  19622a64-4d14-4dc2-b969-dd3b9dc6be48

бюджет плащания

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-24 12:26:59
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-26 08:58:53
  • Последно променил: ts.tsvetanova

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 23.06.2020 - 23.06.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 105698151.9
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 183
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5157958.68
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 371.43
10 xxxx Издръжка 3981162.97
18 xxxx Други разходи 334298.23
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1920697.35
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 164447079.96
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 423450.3799999999
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1436760.08
88 xxxx Средства на разпореждане 1221058.65
89 xxxx Друго финансиране 964000.59
90 xxxx Възстановени приходи 57498.759999999995
91 xxxx Теглене на BGN в брой -148000
92 xxxx Закупуване на валута в брой -146687.25
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 313481.39
98 xxxx Други операции в БНБ 354963.86
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 8140.14
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 46960.98
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 1293081
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 106515.78
xxxx Временни безлихвени заеми за общини 724304.99
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 5279.02
Общо:  288200711.8899999
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2550.45
90 xxxx Възстановени приходи 1855.41
Общо:  4405.86
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 126303.82
10 xxxx Издръжка 73529.2
18 xxxx Други разходи 161
90 xxxx Възстановени приходи 6053.83
Общо:  206047.85
Сметна палата ( 005******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 624751.28
10 xxxx Издръжка 455
Общо:  625206.28
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 781380.27
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 45806.04
10 xxxx Издръжка 157252.76
18 xxxx Други разходи 279341.54
88 xxxx Средства на разпореждане 3179.18
90 xxxx Възстановени приходи 6794.39
Общо:  1273754.18
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 854502.22
88 xxxx Средства на разпореждане 145965.22
89 xxxx Друго финансиране 45.7
90 xxxx Възстановени приходи 661.96
Общо:  1001175.1
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2920.53
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 44605.98
Общо:  47526.51
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 36152401.93
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2035670.93
10 xxxx Издръжка 217333.6
18 xxxx Други разходи 330.88
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5000
88 xxxx Средства на разпореждане 367.24
90 xxxx Възстановени приходи 13373.98
91 xxxx Теглене на BGN в брой -150000
92 xxxx Закупуване на валута в брой -146687.25
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 190.76
Общо:  38127982.07
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 58168296.09
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2216940.01
10 xxxx Издръжка 1179207.17
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 181656.77
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 52250.33
88 xxxx Средства на разпореждане 413308.21
89 xxxx Друго финансиране 1297.26
90 xxxx Възстановени приходи 69611.33
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  62282567.17
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 252599.08
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 18572
10 xxxx Издръжка 12551.08
18 xxxx Други разходи 42
90 xxxx Възстановени приходи 5333.92
Общо:  289098.08
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 256268.88
10 xxxx Издръжка 30704.54
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 252928.14
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 61165
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 494364.75
Общо:  1095431.31
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2848715.12
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 6.3
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 74365.88
10 xxxx Издръжка 135683.01
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1000
88 xxxx Средства на разпореждане 438000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 47.69
Общо:  3497818
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1300525.33
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 39902.34
10 xxxx Издръжка 76940.04
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 61292.5
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 16178.4
88 xxxx Средства на разпореждане 167365.77
Общо:  1662204.38
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1146565.99
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 42726.9
10 xxxx Издръжка -147020.07
18 xxxx Други разходи -15249.14
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1507350
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 141400
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5493.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 85831
88 xxxx Средства на разпореждане -3548.18
89 xxxx Друго финансиране 9442.55
90 xxxx Възстановени приходи -53121.29
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 95.38
98 xxxx Други операции в БНБ 524660.16
Общо:  3244626.5
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 79863.04
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5572.17
10 xxxx Издръжка 10783.7
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 13061.42
Общо:  109280.33
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6222.94
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 150
10 xxxx Издръжка 427057.83
88 xxxx Средства на разпореждане 31942.19
90 xxxx Възстановени приходи 935
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  466307.96
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 22347.48
Общо:  22347.48
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 90716.48
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 280
10 xxxx Издръжка 19946.82
18 xxxx Други разходи 38.61
88 xxxx Средства на разпореждане 16455.48
89 xxxx Друго финансиране 54
90 xxxx Възстановени приходи 6
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 172421.65
Общо:  299919.04
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 201818.77
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9517.52
10 xxxx Издръжка 29785.86
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3500
90 xxxx Възстановени приходи 3600
Общо:  248222.15
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 120
10 xxxx Издръжка 90097.25
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 100000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 47.69
Общо:  190264.94
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3327.66
Общо:  3327.66
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 394
88 xxxx Средства на разпореждане 360
Общо:  754
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 63637.37
Общо:  63637.37
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4383.31
Общо:  4383.31
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 49705.46
10 xxxx Издръжка 7649.98
Общо:  57355.44
Комисия за финансов надзор ( 047******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 47.69
Общо:  47.69
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 975.13
Общо:  975.13
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 31240.06
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 56824.18
Общо:  88064.24
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 40.91
10 xxxx Издръжка 23601.32
18 xxxx Други разходи 7919.35
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4532277.06
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 104446.22
90 xxxx Възстановени приходи 1440.06
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  4669724.92
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 128501.64
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 159126444.09
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 87124.48
Общо:  159342070.21
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 681.49
10 xxxx Издръжка 7491.26
Общо:  8172.75
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9341.17
10 xxxx Издръжка 5615.32
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  14956.49
Българска телеграфна агенция ( 063******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1406.51
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1406.51
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 14670.41
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 22539.61
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  37210.02
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2250935.81
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 29770.37
10 xxxx Издръжка 10034
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  2290740.18
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ -168804.44
Общо:  -168804.44
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 277.17
10 xxxx Издръжка 40200.92
Общо:  40478.09
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14462.98
10 xxxx Издръжка 6642.75
18 xxxx Други разходи 257.28
Общо:  21363.01
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 780.1
Общо:  780.1
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 318666.6
Общо:  318666.6
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 632964.38
Общо:  632964.38
Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 13725.93
Общо:  13725.93
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6030.16
10 xxxx Издръжка 8605.88
18 xxxx Други разходи 47.69
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 95.38
Общо:  14779.11
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 90
Общо:  90
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2283.36
10 xxxx Издръжка 16276.71
Общо:  18560.07
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2872.33
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 13020
Общо:  15892.33
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 13471.75
Общо:  13471.75
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10789.55
10 xxxx Издръжка 2955.17
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 227370
88 xxxx Средства на разпореждане 2762.64
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 47.69
Общо:  243925.05
Технически университет - Варна ( 814******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 49467.68
18 xxxx Други разходи 40
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4500
90 xxxx Възстановени приходи 12.09
Общо:  54019.77
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1585.85
18 xxxx Други разходи 63
Общо:  1648.85
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5065.41
18 xxxx Други разходи 58558.42
Общо:  63623.83
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
Общо:  2000
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 214.6
10 xxxx Издръжка 13516.84
Общо:  13731.44
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3526.82
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 47.69
Общо:  3574.51
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7433.68
10 xxxx Издръжка 16754.1
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2200
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3444
Общо:  29831.78
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 13561.33
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1383
Общо:  14944.33
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2021.37
10 xxxx Издръжка 1440.89
Общо:  3462.26
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 213103.04
10 xxxx Издръжка 5809.62
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3251.96
Общо:  222164.62
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
90 xxxx Възстановени приходи 395
Общо:  395
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14101.67
10 xxxx Издръжка 58865.5
18 xxxx Други разходи 540
Общо:  73507.17
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12613.6
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 135000
Общо:  147613.6
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7482.2
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2841.82
Общо:  10324.02
Икономически университет - Варна ( 842******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 458.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 180
90 xxxx Възстановени приходи 531.33
Общо:  1170.09
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2000
10 xxxx Издръжка 2930.68
89 xxxx Друго финансиране 750
Общо:  5680.68
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 311014.95
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 31390
Общо:  342404.95
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив ( 854******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 155780.25
10 xxxx Издръжка 2996.28
Общо:  158776.53
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 40163.67
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6720
Общо:  46883.67
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5867.49
Общо:  5867.49
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16637.89
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 213
10 xxxx Издръжка 1385.12
18 xxxx Други разходи 7.75
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 20919
Общо:  39162.76
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12633.53
Общо:  12633.53
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1202029.98
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 13720.24
10 xxxx Издръжка 146416.31
18 xxxx Други разходи 2199.85
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3648
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 55400
88 xxxx Средства на разпореждане 4900.9
90 xxxx Възстановени приходи 15.75
Общо:  1433831.03
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17468.67
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 176.7
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 371.43
10 xxxx Издръжка 8487.24
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 45748.8
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 66000
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 695083.9
98 xxxx Други операции в БНБ -891.86
Общо:  832444.88
Национален фонд - Други международни програми ( 989******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 53830.1
Общо:  53830.1
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 8140.14
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 46960.98
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 1293081
Общо:  1348182.12
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 106515.78
Общо:  106515.78
Временни безлихвени заеми за общини ( 666******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Описание Сума
Временни безлихвени заеми за общини 724304.99
Общо:  724304.99
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 5279.02
Общо:  5279.02
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте