одобрен

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения.

Уникален идентификатор:  19dba42c-b5bb-4ad1-9436-f9eba53d724d

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-24 14:11:25
  • Създаден от: hristo_b_ivanov
  • Последна промяна: 2020-06-24 14:11:25

Р Е Г И С Т Ъ Р

на издадените актове за изработване и одобряване на
устройствени планове и на техните изменения
№ по ред изходящ номер на разрешението УП за обект „........................................” възложител одобрен със заповед №
1 РД-09-39/02.10.2017 г ПУП-ПП за обект „Трасе на съобщителен кабел Бургас – Айтос, преминаващо през землищата на гр.Бургас, гр.Камено, гр.Българово, с.Съдиево, гр.Айтос“ „ЛИНЕЙНИ МРЕЖИ“ЕООД, гр. Бургас
2 РД-09-3/06.02.2018 г ПУП-ПП за обект „Кабел 20 кV от въздушна линия средно напрежение, стълб №8 в землище гр.Ахелой до трансформаторен пост „Равда“ в землище на с.Равда“ „Електроразпределение ЮГ“ЕАД, гр.Пловдив РД-09-110/12.05.20 г
3 РД-09-28/03.07.2018 г ПУП-ПП за трасе на обект „Реконструкция на участък от деривация „Камчия-юг“ в района на ж.п. гара Черноград“ в землищата на с.Кликач, община Карнобат и с.Черноград, община Айтос Консорциум ДЗЗД „РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен с адрес гр.Бургас, ул.“Александър Батемберг“ № 2 РД-09-53/06.11.19 г
4 РД-09-35/21.09.2018 г ПУП-ПП за трасе на обект „Главен водопровод, част от съществуващ главен водопровод от НВ“Лъка“, община Поморие до разпределителна шахта (РШ) на кв. Сарафово, община Бургас в участъка от точка на водовземане след пресичането на ПИ 57491.3.3 по КК на гр.Поморие до РШ на кв.Сарафово, гр. Бургас“ Консорциум ДЗЗД „РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен с адрес гр.Бургас, ул.“Александър Батемберг“ № 2 РД-09-55/12.11.19 г
5 РД-09-50/30.11.2018 г „Трасе на деривация „Ясна поляна“ в участъците, ситуирани между от напорен водоем (НВ) с обем 4000m3 (ситуиран в ПИ с идент. 87655.57.64 по КК на с. Ясна поляна, община Приморско) до главна разпределителна шахта (ГРШ1) в ПИ с идент. 58356.73.113 по КК на гр. Приморско от ГРШ1 (в ПИ с идент. 58356.73.113 на гр. Приморско) до разпределителна шахта 4 (РШ4) в ПИ 67800.16.177 по КК на гр. Созопол. от РШ4, землище на гр. Созопол до отклонение за „НВ-Черноморец“ в ПИ 81178.36.345 по КК на гр.Черноморец; от ГРШ1 до т.1 в местност „Златен извор“ в ПИ 48619.25.36 по КК на гр. Царево външен захранващ водопровод от ГРШ 1 до „НВ-гр.Приморско“ в ПИ с идент. 58356.72.2 по КК на гр. Приморско, община Приморско външен захранващ водопровод от РШ 4 до „НВ-Каваците“ в ПИ с идент. 67800.40.102 по КК на гр. Созопол“. Консорциум ДЗЗД „РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен с адрес гр.Бургас, ул.“Александър Батемберг“ №
6 РД-09-126/23.06.20 г “Външен водопровод, захранващ поземлени имоти с идентификатори 57491.18.753, 57491.18.754, 57491.18.755, 57491.18.756, 57491.18.757, 57491.18.758, 57491.18.759, 57491.18.760, 57491.18.761 в м.“Кошарите“, землище на гр. Поморие „Къща 10“ООД, гр.Бургас, кв.Сарафово, ул.“Брацигово“ № 9А, ап.18