одобрен

Регистър на общински детски градини

Уникален идентификатор:  1a302d60-7a08-4aa3-b61e-3ffc665d6b97

Описание:

Електронен регистър на общинските детски градини на територията на община Перущица.

Регистър на детските градини и училища

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-10 11:29:02
  • Създаден от: violeta_koseva
  • Последна промяна: 2019-10-10 11:29:02

ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

Пореден № Входящ № Пълно наименование, официален адрес на управление на детската градина Код по БУЛСТАТ Юридически статут Дата и основание за откриване Дата, основание и данни за преобразуване/промяна Форма на собстве-ност Източник на финанси-ране Директор на детската градина (собствено, бащино и фамилно име) Видове дейности, за които е регистри-рана Телефон, електронен адрес и интернет страница на детската градина Дата на заличаване на регистра-цията и основание за това
на заявлението за вписване
1. ХСД-110/ Детска градина „Радост“ гр. Перущица 450983 Юриди-ческо лице 1976 г. - Общинс-ка собст-веност От Общински и държавен бюджет Недка Георгиева Аризанова Предучи-лищно об - разование 885 -
03.05.2017 г. Ул. „Спас Гълъбов“ №1 141543
nedka_
arizanova@abv.bg
2. ХСД-112/ Детска градина „Тракийче“ 465985 Юриди-ческо лице 01.09. - Общинс-ка собст-веност Община Перущица Мария Стоянова Предучи-лищно об - разование 878196010 -
03.05.2017 г. гр. Перущица 1987 г. Джингаро-ва
Ул. „Христо Ботев“ №4 trakiiche@
abv.bg