одобрен

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ Шумен за 2018 г.

Уникален идентификатор:  1b35a8a5-95dd-460f-a82b-6704ce1a0af9

екология околна среда контролна дейност

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-15 11:45:56
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-09-12 16:26:54
  • Последно променил: dragomir_vasilev

Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т

за дейността на РИОСВ ШУМЕН
през 2018 г.
Директор на РИОСВ Шумен:
Цветомира Дончева
февруари 2019 г.
СЪДЪРЖАНИЕ:
I.             ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
1.           Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2018 г. - слаби и силни страни, изводи
1.1. Анализ на изпълнението на планираната контролна дейност, вкл. сравнение спрямо 2017 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати
1.2. Анализ на извършените извънредните проверки, вкл. сравнение спрямо 2017 г.
1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, вкл. сравнение спрямо 2017 г.
2.            Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по компоненти и фактори – вкл. предприети мерки възникнали аварийни ситуации и сравнение спрямо 2017 г., резултати.
2.1. Въздух (Приложение № 1)
2.1.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол:
·      Оценка и управление на качество на атмосферния въздух; големи горивни източници;
·      Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници;
·      Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини;
·      Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи органични съединения в разтворители;
·      Контрол на обекти за производство, търговия или употреба на определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители;
·      Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой;
·      Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на парникови газове;
·      Контрол на вредни физични фактори – фактор “Шум”.
2.1.2 Извършени проверки и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на атмосферния въздух. Резултати.
2.2. Води (Приложение № 2)
2.2.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол и постигнати резултати:
·         Канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, вкл. пречиствателните станции към тях:
o   контрол общо за всички обекти;
o   контрол на обекти, в които са включени производствени обекти, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества;
o   контрол на обекти, които заустват във водни тела със състояние по-лошо от добро;
·         Производствени обекти, формиращи отпадъчни води:
o   контрол общо за всички обекти;
o   контрол на обекти, с емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители;
o   контрол на обекти, с промишлени дейности, включени в Приложение № 4 от Наредба № 2 от 8.06.2011 г. и формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води;
o   контрол на други обекти, формиращи отпадъчни води;
·         Изводи
o   за осъществения контрол по изпълнение на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води по реда на ЗВ и комплексните разрешителни по реда на ЗООС;
o   за осъществения контрол по чл. 19 от Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, на обектите, заустващи отпадъчни води в повърхностни водни обекти;
o   за осъществения контрол на обектите, потенциални замърсители на водите на Черно море;
2.2.2 Поддържане на база данни в електронен вид по чл. 30 на Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване;
2.2.3 Актуализиране на списъците на обектите, които формират емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители;
2.2.4 Извършени проверки (вкл. съвместни проверки с Басейнова дирекция) и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект. Резултати.
2.3. Почви (Приложение № 3)
2.3.1            Контрол на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита;
2.3.2            Оценка на състоянието на почвите, мониторинг.
2.3.3            Рекултивации.
2.3.4            Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали.
2.4. Управление на отпадъците (Приложение № 4)
2.4.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбите към него по отношение на:
·      Битови отпадъци;
·      Строителни отпадъци;
·      Масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни торбички; негодни за употреба батерии и акумулатори; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; излезли от употреба моторни превозни средства; отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; излезли от употреба гуми;
·      Производствени отпадъци;
·      Съоръжения за третиране на отпадъци;
·      Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци;
·      Контрол на търговци и брокери на отпадъци;
·      Контрол, свързан с изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превози на отпадъци.
2.4.2 Постигнати резултати. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали.
2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ) (Приложение № 5)
2.5.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР, ЗГМО и издадени административни актове. Резултати
2.5.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали
2.5.3 Проведени процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони; Решения за извършване на оценка за степента на въздействие на ППП/ИП върху защитени зони; Решения по оценка на степента на въздействие; Решения за прекратяване на процедурата по реда на Наредбата за ОС; писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
2.6. Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО) (Приложение № 6)
2.6.1   Проведени процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС
2.6.2   Осъществен контрол по издадени административни актове. Резултати
2.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване (Приложение № 7)
2.7.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на оператори с издадени Комплексни разрешителни. Резултати
2.7.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/сигнали.
2.7.3 Осъществен контрол и предприети действия по прилагане на ЗОПОЕЩ
2.7.4 Контрол по изпълнение на програмите за отстраняване на минали екологични щети (за РИОСВ, където се изпълняват такива програми)
2.8. СЕВЕЗО (обекти с висок и нисък рисков потенциал) и Химикали (Приложение № 8)
2.8.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на предприятия и/или съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, в обхвата на Глава Седма, Раздел I от ЗООС. Резултати
2.8.2 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на:
·      Регламент (ЕО) №1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
·      Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP)
·      Регламент №648/2004 относно детергентите
·      Регламент №649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC)
·      Регламент № 2017/852 относно живака
·      Регламент (ЕО) №850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ)
·      Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси
2.9. Комплексни проверки (Приложение № 9) - Резултати.
3. Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО – идентифицирани проблеми при провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати и изводи
4. Анализ на проведените процедури по ОС - идентифицирани проблеми при провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати и изводи
II.          ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
1.         Анализ на дейностите по разработване на нормативни актове, национални и регионални планове, програми и стратегии в областта на околната среда (Приложение № 11)
2.         Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и проблеми (Приложение № 12)
3.         Анализ на дейностите по достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура (Приложение № 13)
4.         Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и представители на обществеността.
5.         Анализ на дейностите по други текущи задачи
III.       ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
IV.       ПРИЛОЖЕНИЯ (таблици във формат Excel):
1. Въздух;
2. Води;
3. Почви;
4. Управление на отпадъците;
5. Биологично разнообразие и НЕМ;
6. ОВОС и ЕО;
7. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване;
8. СЕВЕЗО и химикали;
9. Комплексни проверки;
10. Административно–наказателна отговорност и принудителни административни мерки;
11. Политика по околната среда на регионално и местно ниво;
12. Реализиране на екологични проекти;
13. Достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура.
I. ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2018 г. - слаби и силни страни, изводи
Отчета на РИОСВ Шумен, по изпълнение на Плана за контролната дейност за 2018 година и обхваща периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. Територията за която се отнася е в обхвата на инспекцията, който включва Шуменска и Търговищка област. Тя се характеризира със следните статистически данни:
Шуменска област Търговищка област Общо
v Територия: 3 379 км² 2 555 км² 5 934 км²
v Население: 178 814 бр. ж. 118 786 бр. ж. 297 600 бр.ж.
v Общини: 10 бр. 5 бр. 15 бр.
v Населени места:151 бр. 196 бр. 347 бр.
Включените общини в Област Шумен са: Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино и Шумен;
Включените общини в област Търговище са: Антоново, Омуртаг, Опака, Попово и Търговище.
Изготвеният отчет е за изпълнението на включените в План дейности за контрол на обекти през 2018г. За изготвяне на План през м. януари 2018г, е извършена актуализация на Списъка на всички обекти в таблична форма „Регистър на обектите“, където са включени всички действащи обекти, подлежащи на контрол, за територията на РИОСВ Шумен. Към него са дадени, като списък и всички обекти, задължителни за контрол през 2018г. Включените в регистъра обекти са 1454 бр. Обектите включени в таблица 2, задължителни за контрол през 2018 г. бяха 549 бр. Изпълнените проверени планови обекти за годината са също 549 броя, което е 100 % изпълнение на плана за контролна дейност през 2018-та г. От тях на 42 бр. планирани обекти са извършени комплексни проверки, по три и повече компонента/фактора на околната среда. На останалите обекти, с по два компонента проверки са изпълнени 46 бр. съвместни проверки съгласно приоритетите в плана. За предвидените в годишнияг план 22 бр. обекти с комплексни разрешителни, са били проверени 22 броя, което е 100%. За разлика от планираните общо обекти в общия списък, тези обекти включени в плана по съответните таблици по компоненти, са 702 бр., което е повече поради това, че някои от обектите са включени в повече от един компонент. Изпълнението им през годината е също 702 броя обекти по компоненти. Допълнително, като извънредно проверени обекти, извън заложените в плана за контролната дейност за 2018-та г., са проверени още 388 броя обекти. От планираните проверки по компоненти за 2018г –796 бр. се отчита изпълнение 796 бр., което е 100%. Общия брой на извършените проверки отчетени с месечните отчети през 2018-та г. е 1089 бр. Извънредните проверки са общо 441 бр. Тяхното разпределение, според техния вид е - най- много са други, - 144 бр., където влизат тези по писма на МОСВ и с констативни протоколи, след водни проби, проверки по искане за втори водни проби, след тях са тези по жалби- 94 бр., и след това за държавни приемателни комисии – ДПК 79 бр.
В сравнение с 2017 год. когато планираните и изпълнени проверени обекти са по общия списък- 547 бр., за 2018г. те са почти същите - 549 бр. Планираните за проверка и изпълнени планови обекти по компоненти за 2017г. са биле 678 броя , докато през 2018г. те са 702 броя. Те са отразени в отчетните таблици по компоненти. Количеството на тези проверки, през последните две години са близки. Това потвърждава устойчивост в контролната дейност на РИОСВ Шумен. Намаляването на броя на проверките и проверяваните обекти през 2018 г., в сравнение с 2017 г. е показателно за изпълнение на приоритетната цел - подобряване на ефективността на проверките и по високото качество. С това е достигната по- голяма устойчивост на околната среда през 2018 г. От сравнителният анализ се установява, че през 2018 г. са съставени 78 бр. АУАН, а за 2017 г. те са 84 бр. По-малкията брой съставени АУАН са показателни за установени по-малко нарушения, което е показател за по ефективна контролна дейност през 2018 г., в сравнение с предходната. При по-ефективен контрол има по-малко нарушения на екологичното законодателство. През 2018 г съставените АУАН, за неизпълнени предписания - 10 бр., са по-малко от 2017г. Това също е показателно за по-ефективна контролна дейност. В сравнение с изпълнените планирани проверки през 2017 г –737бр., за 2018 г. са изпълнени 796 бр. планови проверки по направления. Видно е известно увеличаване. Това е показателно за по голяма активност при контролната дейност. Така се изпълненява приоритетет от плана за 2018 г. – за подобряване опазването на околната среда, и повишаване на ефективността на контролната дейност. През 2018 г. проверките за постъпилите и решени сигнали и жалби - 94 бр., са повече от тези, през 2017г. - 89 бр. Проверените обекти по жалби и сигнали през 2018 г.- 93 бр., също са повече от тези през 2017 г. -76 бр.
Планираните и изпълнени комплексни проверки през 2018 г. – 42 бр., също са повече от тези през 2017 г- 37 бр.
Сравнение за общата контролна дейност през 2018г., 2017г. и 2016г. е видно от таблицата:
Таблица: Сравнителна Kонтролна дейност обобщена
Общ брой обекти, подлежащи на контрол и проверки от РИОСВ, включени в регистъра на обектите Брой планирани обекти за контрол включени в Таблица 2. Списък на планираните обекти за контрол Брой проверени обекти през 2016 - 2018г. % на изпълнение на Плана за КД (планирани/ проверени обекти) Общ брой извършени проверки (отчетените, с месечните отчети) Брой експерти, извършили проверките
Планирани с Плана за КД в Таблица 2. Списък на планираните обекти за контрол Извън Плана за КД (не включени в Таблица 2. Списък на планираните обекти за контрол)
Брой проверени обекти през 2016 г.
1422 бр. 770 бр. 770 бр. 429 бр. 1 1221 бр. 23 бр.
Брой проверени обекти през 2017 г.
1444 бр 547 бр 547 бр 461 бр. 1 1159 бр 23 бр.
Брой проверени обекти през 2018 г.
1454 бр 549 бр 549 бр 338 бр. 1 1089 бр 23 бр.
- Слаби страни. Като слаби страни в контролната дейност, може да се изтъкне следното:
1.                       Като слаба страна по отношение чистотата на атмосферния въздух и контролния мониторинг, е невъзможността при изготвянето на графика за ЗИК да се прогнозира режима на работа и натовареността на инсталациите през годината. Създават се предпоставки работния режим на инсталациите, с източници на емисии, да не позволява изпълнение на изискванията на чл. 19 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. В тази връзка отбелязваме, че предвид отдалечеността на РЛ - Варна, ангажиментите на лабораторията с плана за ЗИК на друга РИОСВ и непостоянните режими на работа на асфалтовите бази, възникват затруднения при определяне на точна дата за вземане на пробите, и подаване своевременно на заявка до РЛ, с цел включване на обектите в седмичният й график;
2.    Слаба страна, по опазване на водите е констатираното замърсяване на водни обекти, в които се заустват отпадъчни води от селищни канализационни мрежи, които нямат изградени пречиствателни станции. Това са гр. Каспичан, гр. Смядово, гр.Опака, гр. Омуртаг и гр. Антоново. ГПСОВ - Антоново е в процес на въвеждане в експлоатация;
3.    Слаба страна е не изградените канализационни системи и ГПСОВ за малки селища, над 2000 екв. жители, вследствие на което има дифузно замърсяване на подземните водни тела от съществуващите септични ями на селищата;
4.                       Разпоредбата на чл. 18а, ал. 2 т. 4 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, дава възможност на недобросъвестни физически лица да извършват разкомплектоване на ИУМПС в частни гаражи и дворове, без издаден по реда на ЗУО разрешителен документ, както и извършване на дейности по разкомплектоване на ИУМПС под предлога, че същите се ремонтират. Откриването и осъществяването на контрол на такива лица е задача, създаваща проблем в работата на експертите от направлението, както при контролната, така и при административно наказващата дейност.
5.              Окончателното Решаване на проблема с последващото предаване за обезвреждане на съхраняваните залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита в държавни, общински и частни складове, по отношение опазване на почвите.
6.                       Липсата на разработени критерии, одобрени от МЗ за оценка на степента на значимост на отрицателните въздействия върху човека и възможния риск за човешкото здраве от реализацията на инвестиционната инициатива, което затруднява специализираните компетентни органи на МЗ, да изготвят мотивирани становища в хода на процедурите.
7.                       Прилагането на чл.33б, ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), изменен с ДВ бр.58/2017г., в сила от 18.07.2017г. – МЗХГ приема становището на РИОСВ гр. Шумен, с което се удостоверява, че посочените имоти не попадат и не засягат ЗЗ по смисъла на ЗБР, издадено по реда на т.1 във връзка с т. 5 към чл.33б, ал.2 на ЗПЗП като «обикновена кореспонденция, което не е одобрение на инвестиционно предложение» и указва на собственика на имотите, да депозира в РИОСВ гр. Шумен уведомление за ИП, без собственика да има конкретни такива. В РИОСВ гр. Шумен е постъпило писмо, на Дирекция «Директни плащания и идентификация на земеделски парцели» към МЗХГ, с което се връща преписката на заявителят - Община Нови пазар и се указва, че по повод изключване на имоти от специализиран слой «Постоянно затревени площи», предвид продажба на общински имоти, да депозира в РИОСВ гр. Шумен уведомление за ИП.
8.    По отношение на „БРЗТЗ”, слаба страна е липсата на резерватна охрана за защитените територии, в района на РИОСВ Шумен.
9.    Експертите от направлението не са достатъчно квалифицирани да извършват оптимален мониторинг на висшите растения на територията на РИОСВ – Шумен.
- Силни страни за 2018 г. в контролната дейност и постигнатите резултати за РИОСВ Шумен са:
1.    Увеличаване на ефективността и качеството на контролната дейност през годината.
2.    Изпълнението на годишния план за 2018 г. на 100% и всички необходими извънредни проверки, наложени по различни и необходими мотиви и причини.
3.    Намаляване на вредните въздействия върху околната среда в сравнение с предходната година.
4.    Приоритетно извършване на комплексни проверки на обектите, подлежащи на контрол по повече от три компонента и/или фактора на околната среда, при което се водят създадените единни досиета на обектите, даващи възможност за една пълна и всеобхватна картина на обекта и наблюдение на неговото развитие във времето.
5.    Силна страна е подобрената екипна работа, при извършване на съвместни и комплексни проверки и тези по Комплексни разрешителни.
6.    По добрата координаця през 2018г. с РЛ Шумен и РЛ Варна, при изпълнението на плана за контролен мониторинг на отпадъчните води, на източниците на шум, графика за ЗИК и мониторинга за определяне качеството на атмосферния въздух (КАВ). Проверките са извършвани по 2–3 на ден, като са съчетавани и планирани обекти, които попадат в един маршрут, с цел икономия на средства за разходи и на човешки ресурси.
7.    Друга силна страна е добрата координация при контролната дейност и извършване на съвместни проверки със заинтересовани структури на МОСВ и институции: Басейнови дирекции – Черноморски район и Дунавски район, ОД на МВР, ОДБХ, общински и областни администрации, ИАРА. Това води до по–голяма ефективност на осъществената контролна дейност и до положителни резултати, при съвместните проверки, и получаването на информация, необходима за коректното приключване на дадени преписки. Важно е да се отбележи тук, като силна страна добрата координация, между контролните органи, при извършване на съвместни проверки по чл.104 от ЗООС.
8.    Силна страна е, че през 2018 г. е подобрена събираемостта на средствата от глоби, имуществени санкции и от санкции по чл. 69 от ЗООС, в сравнение с 2017г.
9.    През 2018г. е подобрена и осъществена оптимална организация, относно валидирането на пълнотата, качеството и достоверността на информацията, представена в годишните доклади по околна среда - ГДОС на операторите с издадени КР, както и за валидиране на информацията, докладвана от операторите, съгласно изискванията на Регламент №166/2006г. за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители. Подобрена е координацията и формата на отчет на стъпките по процедурата за валидиране, и отговорността на експертите, чрез въведени таблични отчетни форми.
10.    Осезателно е подобрена ефективността и бързото решаване на възникнали инцидентни замърсявания на околната среда, по отношение на водите, атмосферния въздух и почвите. Всички установени замърсявания по сигнали са преустановени и решени.
11.    Намалени са сроковете по издаване на вътрешни становища от експертите по направления, до 5 дни, за постъпили инвестиционни намерения, информация за преценки по ОВОС и други.
12.    Предотвратяване, или ограничаване на вредните емисии, контрол по изпълнение плана на новата Общинска програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми нива на фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух с цел подобряване на КАВ в гр. Шумен и проверки на ефективността на пречиствателните съоръжения.
13.    Постигната е устойчивост при спазване на условията в разрешителните за заустване на отпадъчни води, вследствие по-честия и последващ контрол. Спазва се изцяло извършването на собствения мониторинг на емитерите на отпадъчни води и газове, което е гаранция за недопускане на замърсяване на околната среда. От осъществения контрол няма установени нарушения за неспазване на условията през 2018 г., с изключение на превишаване на индивидулните емисионни ограничения основно на част от емитерите на опадъчни води, при които са съставяни санкции по чл. 69 от ЗООС.
14.    Силна страна е незабавната и бърза реакция при постъпили сигнали и възникнали замърсявания на водни обекти, при залпови изпускания на замърсени отпадъчни води и аварийни ситуации, и добрата и ефективна координация със заинтересованите институции и най- вече с Басейновите дирекции. Осигуряване на бърза реакция и проверки на място при сигнали за замърсяване на атмосферния въздух.
15.    Силна страна в направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, през 2018 г. е превантивна дейност при издаване на разрешения за дейности с отпадъци, засилен контрол по отношение съхраняване на отпадъци, движение на отпадъци и спазване законодателството.
16.    При контрола на дейностите с отпадъци силна страна е добрата екипност при работата с органите на областните дирекции на МВР, които оказваха необходимото съдействие, при извършване на проверки на място, на лица осъществяващи нерегламентирани дейности с отпадъци. Беше оказвано съдействие при откриването на лица, на които следва да се съставят АУАН, или да се проследи изпълнението на дадени предписания.
17.    Извършване на ефективен текущ контрол на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита, като своевременно се извършва гаранционно обслужване с оглед недопускане на замърсяване на почвата. По- голяма част от спрените от експлоатация общински депа на територията на РИОСВ – гр. Шумен са с изпълнена рекултивация.
18.    При съвместни проверки, на предприятия и/или съоръжения, класифицирани с висок, или нисък рисков потенциал, в съответствие с чл.103, ал.2 от ЗООС е създадена добра координация, между контролните органи и създаден механизъм за извършване проверките.
19.    През 2018г. се подобри контролирането на заложените превантивни и оздравителни мерки по ЗОПОЕЩ, и постоянно предоставяне информация на МОСВ, за поддържане на публичния регистър по чл.15 от операторите, като се въведе и прилага нова информационна система за целта, като РИОСВ вписва и подава редовно данни чрез нея.
20.    Изградена е оптимална организация, относно извършване на проверка пълнотата, качеството и достоверността на информацията, представена в годишните доклади по околна среда на операторите с издадени КР, както и за валидиране на информацията, докладвана от операторите, съгласно изискванията на Регламент №166/2006г. за създаването на европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.
21.    Във връзка с променената нормативна уредба на ОДБХ (Наредба №44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, посл. изм и доп. ДВ бр. бр. 56/11.07.2017г.,), при УИН за изграждане на животновъдни обекти, в близост до съществуващи такива, както и в границите на регистрирани такива за спазване на мерките за биосигурност и разстоянията по чл.3, ал.2 от Наредба № 44, РИОСВ гр. Шумен продължава провеждането на консултации с ОДБХ по УИН за допустимост на инвестиционните предложения. Мярката е с цел предотвратяване на процедиране по реда на ЗООС и ЗБР за животновъдни обекти, които са недопустими по отношение на специализираната нормативна уредба на ОДБХ. В тази връзка, през 2018г. в РИОСВ гр. Шумен няма постъпвали становища на ОДБХ, за недопустимост на ИП.
22.    През 2018г., в направлението се извършват консултации по компетентност, при процедиране на инвестиционната инициатива на територията на общини, за които има влязъл в сила ОУП, със становище по ЕО от проведена процедура по ЕО и ОС, във връзка със спазване на указанията, дадени с писмо изх.№05-08-1947/11.04.2016г. на МОСВ за определяне процедирането за ПУП.
23.    Много важна силна страна е добрия капацитет и компетентност, на еспертите и създадените силни и сплотени екипи по направления, вследствие на извесни кадрови промени, добро обучение на младите експерти, постъпили през 2018 и 2017г. и обучението чрез участия в проведените през годината семинари, работни срещи и обучения.
24.    И през 2018-та г., продължи тенденцията, приоритетно да се разглеждат инвестиционни предложения, за изпълнение на проекти с обществена значимост, финансирани по програми. Продължава съвместната работа между експертите по ОВОС и КР за инвестиционни предложения на оператори, с издадени КР.
25.    Своевременно извършените проверки на билкозаготвители, както и такива извършващи билкоизкупуване и заготвяне на билки, доведоха до голяма степен до ограничаване и предотвратяване на незаконния добив на билки и търговията с тях;
26.    Извършване на проверки на място по внесени уведомления за ИП и ГСП, попадащи в защитени зони, Направлението разполага с уреди, улесняващи извършването на проверки.
1.1.Анализ на изпълнението на планираната контролна дейност, вкл. сравнение спрямо 2017 г.
От извършения сравнителен анализ, на контролна дейност през 2018г., се установява, че количеството по отношение на броя, проверените планирани обекти - 549 бр. и извършени планови проверки – 796 бр.,в сравнение с 2017г., съответно 547 бр. обекти и 737 бр. проверки са близки по количество. Това означава, че в резултат на прилагане на основния приоритет в работата на експертите на РИОСВ Шумен, през 2018 г., който беше заложен с плана за контролна дейност, е запазена тенденцията за ефективен контрол по изпълнение на дадените с констативните протоколи задължителни предписания. Констатира се устойчивост на извършваната контролна дейност и на тенденцията за подобряване на ефективността.
Резултат от това е намалените замърсявания на околната среда и залпови изпускания, в сравнение с 2017г. По отношение на получените и обработени сигнали, количеството през 2018 г- 94 бр. и за 2017 г. – 89 бр. проверки, по тях се запазва като тенденция близко. Това доказва отново устойчивост на контролната дейност. Крайните резултати от подобряване на състоянието на околната среда, и опитът, който е натрупан от експертите през последните няколко години, при възникналите аварийни ситуации, показа важността на ефективния последващ контрол и възможността, която той дава за предотвратяване настъпването на сериозни аварии. Вследствие риска от замърсяване на околната среда е също намален.
Задържане брой на проверяваните обекти през 2018г. в сравнение с 2017г. и спазване на условията в издадените комплексни разрешителни и тези за заустване на отпадъчни води, по дейности с отпадъците означава, че качеството на контролната дейност и количеството на проверките като статукво се запазват. В следствие на това подобрената ефективност при дейността и изпълнението на задължителните условия също се запазва и подобрява. Резултатът е подобряване на устойчивостта на околната среда. Причина за това е и изпълнението на даваните предписания при контролната дейност.
Извършване на по ефективна и качествена контролна дейност, като превантивен, текущ и последващ контрол е от голямо значение за осигуряване на точни и актуални правила за работа, които са съобръзени с политиката и приоритетите на МОСВ, както и на РИОСВ Шумен, и пречупени през регионалната специфика на района, и проблемите в опазване на околната среда. Във връзка с това, за подобряване на цялостната контролна дейност на инспекцията се извърши актуализиране и усъвършенстване на вътрешните правила за работа във всяко отношение. Това беше извършено през 2018 г. и 2017 г. През 2018 г. контролната дейност бележи напредък, поради създаване на подобрена координация по направления по-добри правила и организация за работа. Това съответно подобри ефективността на контролната дейност и работата на експертите.
В плана за 2018г., броя на включените в регистъра обекти, които са 1454 бр., има запазване в сравнение с 2017г когато са били 1444 бр.. Малкото увеличение с 10 броя нови обекти се дължи на нови производствени обекти, въведени в експлоатация през предходната година, които се налага да бъдат включени, като възможност за контрол.
Включените в плана за 2018 г обекти в общия списък, които са проверени са 549 бр. В сравнение с 2017 год. планираните и изпълнени проверени обекти по общия списък са 547 броя. Това запазване и не увеличаване е с цел да се осигури възможност за много по- ефективно и задълбочено осъществяване на проверките и контрола. Така се гарантира по - добро и по-точно спазване на екологичното законодателство и недопускане на замърсявания на околната среда от проверените обекти. Планираните за проверка и изпълнени планови обекти по компоненти за 2018 г., на таблица 3 са 702 броя, а през 2017г. те са 678 броя. Малката разлика в броя на обектите между 2017 г и 2018 г. е вследствие на осигуряване устойчивост на изпълнението на приоритетната цел на плана за 2018г. - подобряване на ефективността на проверките и по-високото качество.
За отчетната година са съставени 9 бр АУАН за неизпълнени предписания, докато през 2017 г. са съставени 13 бр.
При анализ на контролната дейностт за 2018 г. и финансовите показатели се установяват следните положения:
Сумите по наложени глоби за 2018 г. са 21100 лв , за имуществени санкции са 144100 лв., което общо е 165200 лв., а за 2017г. съответно стойностите са 11400 лв и 73900 лв и общо 95300 лв. От направената констатация при анализа по-високата стойност от наложени глоби и санкции през 2018 г, в сравнение с 2017 г., следва извода, за извършена дейност за отчетната година с по голяма ефективност при контролната дейност и наложените суми за извършените нарушения.
От горната констатация следва извода, че през 2018 г. има увеличаване на стойностите на санкции и глоби, в сравнение с 2017 г с 1,70 пъти повече, или 70% допълнително увеличение, което е почти два пъти . Това оказва влияние за постъпилите средства, ползвани за извършване на екологични дейности.
При анализа се установява, че за 2017 г. наложените НП за глоби са 27 и за имуществени санкции са 32, или общо 59 НП, а за 2018 г. са съответно 35 бр. НП и 53бр. НП за санкции, което е общо – 88 бр. Следва извода, че през 2018 г. контролната дейност на РИОСВ Шумен е по ефективна по отношение на наложените санкции и глоби, при сравнително един и същи брой проверки и проверени обекти.
През 2018 г. стойността на наложените санкции по чл. 69 от ЗООС по отношение замърсяване на водите е много по- малка – 4029,0 лв, докато през 2017 г. тя е 24788 лв. От тук следва извода, че през 2018 г. констатираните замърсявания на водните обекти, от заустване на отпадъчни води на емитери са по малки, като замърсяващ товар и като количесто от тези през 2017 г. Това е показателно за по ефективна контролна дейност по опазване на водите през 2018 г. в сравнение с 2017 г.
От най-големите инсталации на територията на РИОСВ Шумен, през 2018 г. с комплексни разрешителни, са проверени 22 броя докато през 2017 г. са проверени 28 броя като планови. Това намаление се дължи на намаляване риска на контролираните обекти с издадени КР през 2018 г.
През 2017-та г. са извършени 22 бр. проверки на оператори на комплексно разрешително, от 22 бр. планирани, с което е постигнато 100 % изпълнение на плана. През предходния отчетен период са извършени 28 бр. проверки. Основната причина за намалението е, че при изготвяне на таблицата за установените рискове от тези обекти, се е констатирало повече обекти с КР с по нисък риск от предходната година.
При извършвания анализ се установяви, че през 2018 г. обектите с неизпълнените предписания и със съставени АУАН са 9 бр., докато през2017 г. те са 13 бр. Следователно през 2017 г. има повече неизпълнени предписание и повече съставени АУАН. Респективно следва извода, че през 2018 г. има по малко неизпълнени предписания, което е признак за по голяма ефективност от контролната дейност и по малко замърсяване на околната среда.
За направление опазване чистотата на въздуха, през 2018 г. са извършени проверки на 94 обекта заложени в годишния план. В това число през отчетната година са осъществени планови проверки на 10 обекта за определяне показателите на шум излъчван в околната среда във връзка с прилагане на Закона за защита от шума в околната среда. Като цяло броят на извършените планови проверки и обхванати обекти през 2018 г. съответства на извършените такива спрямо предходната 2017 г.
По отношение на опазване на водите планираните и извършени проверки за 2018 г. на обекти, емитери на отпадъчни води са 140 бр. През 2017 г. плановите обекти са били 147 броя. Намаляването на броя на контролираните обекти доведе до повишаване ефективността на контролната дейност по отношение опазване на водите.
Планираните обекти, емитери на отпадъчни води и зауствани във водни обекти за 2018 г. са 49 броя. През 2017 г. са били 50 броя. Отпадналия обект е неработещо предприятие. Изпълнението на проверките за отчетната година е на 100%. Извършени са 103 планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда, на 26 броя от които не са взети водни проби, поради липса на вода в точките за мониторинг. От извършения контролен мониторинг през 2018 г. е установено по-малко замърсяване на отпадъчните води на проверяваните обекти в сравнение с 2017 г., а от там и по-малко замърсяване на водните обекти.
През 2018 г., експертите в направлението провериха 297 бр.обекта, на които бяха извършени 300 планови проверки. В сравнение, през 2017 г проверените обекти бяха 275, а извършените проверки 292 бр. Като резултат от увеличаването броя на проверяваните обектите бяха обхванати нови обекти, главно автосервизи.
През изтеклата 2018 г. са извършени 152 броя планови проверки на обекти и фирми притежаващи издадени от РИОСВ – Шумен документи по чл. 35 от ЗУО за дейности с отпадъци, като през 2017 г същите са били 173 броя, намалението е поради заличаване на площадки за дейност с ИУМПС, и отпадане от контрол на фирми извършващи транспортиране на отпадъци, на които при предходни проверки е установено, че същите изпълняват стриктно изискванията на ЗУО. За липсващи документи при проверките, както и за привеждане в съответствие с нормативната уредба са дадени 43 броя предписания, от които са изпълнени 40 броя. Установени са 4 бр. нарушения, като съответно има съставени 4 броя АУАН за неизпълнение на задължителни предписания.
По реда на Наредбата за определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса (Приета с ПМС № 76 от 12.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г.) и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки през 2018 г са извършени 61 бр. планови проверки, а през 2017 г. те са били 44 броя. Извършени са 37 бр. проверки на лица генератори или извършващи дейност с отработени масла, като за 2017 г. същите са били 73 броя, като от плана за 2018 г. са отпаднали обекти които генерират минимални количества отработени масла и изпълняват задълженията си по Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти стриктно. Проверени са 22 броя медицински обекти във връзка с изпълнение на задълженията им по Наредба №1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебни и здравни заведения, като през 2017 г. техния брой е бил 15 бр..
От извършените проверки по изпълнение на задълженията по Закона за управление на отпадъците са дадени 167 броя задължителни за изпълнения предписания, като през 2017 г. техния брой е бил 118 бр. Увеличаването броя на предписанията е обвързано с промяна на нормативната уредба по отношение управлението на отпадъците, както поради обхващането на нови фирми с контролната дейност.
По опазване на компонент почви през 2018 г. контролната дейност по компонент почви е насочена към осъществяването на превантивен, текущ и последващ контрол на складовете за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита и площадки с контейнери Б-Б кубове за трайно съхранение на ПРЗ с оглед правилното съхранение на залежали пестициди и недопускане на замърсяване на почвите, изпълнението на условията за мониторинг на почвите на площадките на дружествата, притежаващи комплексно разрешително, както и анализ на състоянието на почвите в пунктовете от Националната система за мониторинг.
Извършени са общо 61 проверки по опазване на почвите от замърсяване - 26 бр. планови проверки на складове за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита, и площадки с контейнери Б-Б кубове за трайно съхранение на ПРЗ, 6 бр. проверки на подлежащи на техническа и биологическа рекултивация депа за битови отпадъци, 1 бр. проверкa по изпълнение на предписания, 2 бр. проверки на животновъдни обекти относно опазване почвата от органично замърсяване, 22 бр. проверки на условия в КР по компонент „почви“, 2 бр. проверки по сигнали и жалби на граждани и 2 бр. проверки по писма на други институции. Извършени са 28 планови проверки на обекти, подлежащи на контрол по изпълнение на програмата за почвен мониторинг и извършващи стопански дейности, водещи до евентуално увреждане или замърсяване на почвите, с което планът за 2018 г. по компонент почви е изпълнен.
В сравнение с предходната 2017 г. общините, стопанисващи площадките с Б-Б кубове изискват превантивно и своевременно гаранционно обслужване, като е намалял броят на контейнерите Б-Б кубове с нарушена цялост на изолационното покритие, с цел недопускане на замърсяване и увреждане на почвите.
По отношение на обекти с висок и нисък риск през 2018 г. са извършени 4 планови проверки на четири предприятия, 2 класифицирани с висок рисков потенциал - на «Тракия глас България» ЕАД, гр.Търговище; “Караш инвест“ ООД, гр.Габрово, приемник на „Максам СЕ България“ЕАД гр.Габрово, Производство Смядово и 2 планови проверки на 2 предприятия класифицирани с нисък рисков потенциал - «Пашабахче България»ЕАД, гр.Търговище и »Ново стъкло»ЕАД, гр. Нови пазар във връзка с годишния план за контролна дейност .
За сравнение през 2017 г. са извършени 3 планови проверки на три предприятия, класифицирани с висок рисков потенциал - на «Тракия глас България» ЕАД, гр.Търговище; „Пашебахче България“ЕАД, гр.Търговище, кв. ”Въбел”, община, Търговище, област.Търговище, «Максам СЕ България» ЕАД, гр.Габрово и 5 планови проверки на 5 предприятия класифицирани с нисък рисков потенциал,: Мега груп” ЕАД, гр.Варна, площадка гр.Смядово, «ЕР ЛИКИД България» ЕООД, гр.Търговище, „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД, гр.Търговище, „Крис ойл 97“ ЕООД, гр. Каспичан, »Ново стъкло»ЕАД, гр. Нови пазар във връзка с годишния план за контролна дейност .
По Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, са извършени през 2018 г. 4 планови проверки и 2 извънредни проверки, за сравнение - през 2017 г. 8 бр. планови проверки.
По отношение на химикалите на 22 предприятия при извършените проверки по химикали са дадени предписания за извършване или актуализация на класификация на предприятието и/или съоръжението в съответствие с критериите по приложение №3 от ЗООС и документиране на извършената класификация във формата на Приложение №1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии/ДВ бр.5 от 19.01.2016г./.
През 2018 г. бяха извършени 88 планови проверки, участие в 35 комплексни проверки. Извършени са 46 извънредни проверки. Експерти от направлението участваха в проверки на 22 обекта с КР. Извършени са 4 проверки по Севезо. Дадени са 138 бр. предписания. За сравнение през 2017 г. са проверени 97 бр. обектa (оператори), извършени 105 проверки, 88 от тях планови, участие в 23 комплексни проверки.
От инсталации с комплексни разрешителни на територията на РИОСВ Шумен, през 2018 г., са проверени 22 броя, от които 15 бр. са били определени с висок риск за отчетната година и представляват 100% от обектите с такъв риск.
През 2017 г. са проверени общо 28 броя инсталации като планови. Това намаляване се дължи на оптимизиране на броя на проверките, във връзка с определения по нисък риск за обектите за плановата година. Основната причина за увеличението през 2017 г. е било включването на нови оператори с КР.
На операторите, които извършват дейности по Приложение №1 на ЗОПОЕЩ през 2018 г. са извършени 12 броя от планираните 12 бр. за контрол по ЗОПОЕЩ. Преобладаващите дейности на проверените обекти попадат в обхвата на т.2 и т.4 на Приложение №1 от ЗОПОЕЩ – 10 на брой (останалите 2 предприятия – по т.1 и т.5 на Прил. 1 от ЗОПОЕЩ). През предходната 2017 година не бяха заложени обекти, като планови за контрол по ЗОПОЕЩ.
По отношение извършването на контролна дейност през 2018 г. по прилагане на ЗОПОЕЩ на обекти при участия в 10 броя комплексни проверки, 9 броя съвместни, 3 броя на обекти с комплексно разрешително, 1 бр. по химикали и 1 бр. по ЗОПОЕЩ са дадени общо 24 броя предписания (от тях 24 са изпълнени). В сравнение с 2017 год. при участия в комплексни, съвместни и проверки на инсталации с КР са дадени общо 33 предписания по спазване задълженията на операторите по ЗОПОЕЩ (с 9 повече от 2018г).
По отношение контрола по издадените решения за ОВОС, извършени са планираните 37 броя проверки, по изпълнение на поставените условия в решения по ОВОС, решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и правното действие на актовете, издавани от РИОСВ, при което не са констатирани неизпълнени условия и мерки. Два от проверените седем крайни акта по глава шеста от ЗООС са изгубили правно действие, тъй като не е започнало осъществяване на инвестиционната инициатива.
В направлението е изпълнен 100 % плана за контрол по ОВОС, няма съставени АУАН за неизпълнение на условия в решенията, за етапите на които се намира осъществяването на инвестиционните намерения.
Планирани за 2018г. по две проверки и писмени произнасяния по обобщени справки по чл.29 от Наредбата за ЕО, във връзка със съгласувани със становища на РИОСВ гр. Шумен общи устройствени планове на общините Попово и Антоново. Писмено, кметовете на двете общини информират, че ОУП на общините Попово и Антоново не са одобрени към края на 2018г. Към края на 2018 г. няма одобрени доклади по наблюдение и контрол при прилагането на ОУПО.
През 2018 г. няма планирани и няма извършвани проверки на решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, тъй като няма постановени такива и съответно поставени условия в тях.
Направление „БРЗТЗ”, както през 2017г., така и през 2018г. отчита 100% изпълнение на плана за контролната дейност. В изпълнение на плана за контролната дейност за 2018г. са извършени общо 57 бр. проверки, от които: по защитени територии - 11 бр., защитени зони - 11 бр.; по Закона за лечебните растения - 26 бр., по Закона за биологичното разнообразие - 7 бр., ГМО - 2 бр.
За по - точна информация се представя следната таблица:
Таблица Сравнителна за изпълнение на плана за контролна дейност за 2018 г. и 2017 г. по компоненти и фактори на околната среда.
Компоненти/ фактори на ОС Брой обекти, планирани за контрол през 2018 г. (съгласно съответните таблици по компоненти и фактори от плана за КД) Брой обекти, планирани за контрол през 2017 г. (съгласно съответните таблици по компоненти и фактори от плана за КД) Брой проверени обекти през 2018 г. (от планираните) Брой проверени обекти през 2017 г. (от планираните) Брой планирани проверки съгласно Таблица 3. Планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда 2018 Брой планирани проверки съгласно Таблица 3. Планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда 2017 Брой извършени планови проверки 2018 Брой извършени планови проверки 2017 % на изпълнение на плана за КД за 2018 г. спрямо проверени обекти
1. КР 22 27 22 27 22 27 22 27 1
2. СЕВЕЗО обекти 4 8 4 8 4 8 4 8 1
3. Въздух* 77 88 77 88 77 88 77 88 1
4. Води 49 52 49 52 140 93 140 93 1
5. Почви 28 36 28 36 28 36 28 36 1
6. Отпадъци 297 289 297 289 300 292 300 292 1
7. Химикали 88 88 88 88 88 88 88 88 1
8. шум 10 10 10 10 10 10 10 10 1
9. Биологично разнообразие 7 5 7 5 7 5 7 5 1
10. Защитени територии 11 11 11 11 11 11 11 11 1
11. Защитени зони 11 7 11 7 11 7 11 7 1
12. ЗЛР 26 27 26 27 26 27 26 27 1
13. ОВОС и ЕО 51 30 51 30 51 30 51 30 1
14. Екологична отговорност** 12 0 12 0 12 0 12 0 1
15. Ограничаване изменението на климата 7 9 7 9 7 9 7 9 1
16. ГМО 2 2 2 2 2 2 2 2 1
ОБЩО 702 678 702 678 796 737 796 737 1
17. Комплексни проверки (на обекти без КР) 42 37 42 37 42 37 42 37 1
1.2.Анализ на извънредните проверки, вкл. сравнение спрямо 2017 г. (Таблица 3. Извънредни проверки)
През 2018-та г. са извършени 441 бр. извънредни проверки, при които са проверени 388 бр. обекта, извън заложените в плана за контролната дейност. Общо проверените обекти са повече, но част от тях са планови и са проверени извънредно с проверки извън плана. поради това обектите, които са проверени извън плана са по- малко, от тези обекти които имат извън планови проверки. В сравнение с изпълнението през предходната 2017г., когато извънредните провеки са били 515 броя, а извънредно проверените обекти са 461 бр. През 2018г. има намаление на извънредно проверените обекти и извънредните проверки. Тези проверки през 2018г. са отчетени – 144 бр.за 92 бр. проверени обекти, а за 2017г. проверките са 216 бр. за 186 бр. обекти.
При направен подробен анализ, се установява че извънредните проверки по сигнали е 94 бр за 93 бр. обекта и са повече от тези през 2017г., когато са били съответно 89 бр. проверки за 76 бр. обекти. Това увеличение на сигналите и жалбите се дължи на повече постъпили такива за бедстващи птици, особено през късния пролетен период, когато климата застудя, при сезонния прелет на ята птици от юг на север, по пътя Виа понтика През 2018 г. няма констатации на повече сигнали за залпови замърсявания на водни обекти от тези през 2017г.
Ръст на извънредните проверки през 2018г. бележат тези по Държавни приемателни комисии – ДПК. За 2018 г. те са 79 бр., а за 2017 г. са 69 бр. Това е вследствие на осигуряване на добър инвестиционен климат и намаляване на административната тежест за бизнеса в района на РИОСВ - Шумен. Тази тенденция е положителна и показателна за добре извършена превантивна дейност на РИОСВ Шумен и изпълнение на основната политика на МОСВ от инспекцията. Изършване на бързи и успешни процедури по постъпили уведомления за инвестиционни намерения и/или искания за преценки по ОВОС.
По искане на МВР и прокуратурата, през 2018г. са извършени - 10 бр. проверки, в сравнение с тези през 2017 г. - 13бр. Констатира се малко намаление за 2018 г. Причина за това е по малкото установени нарушения от тези органи.
Извънредните проверки за последващ контрол по изпълнение на предписания през 2018 г. е 29 бр., като през 2017г. те са били 28 бр. Изводът е, че през 2018 г е запазена тенденцията от предходната година и не е имало увеличаване на броя им, вследствие запазване на по-добър и ефективен контрол при първата проверка на обектите, от експертите на инспекцията.
Количеството извънредни проверки по искания за промяна на наложени текущи санкции съгласно чл. 69в от ЗООС, през 2018г. - 8 броя, по отношение на опазване на водите. През 2017г. те са били – 5 бр. Изводът е, че през 2018 г. са предприемани бързи и ефективни мерки за прекратяване на замърсяването на отпадъчните води. Вследствие са намалени, или отменени наложените текущи месечни санкции и е намалено, или прекратено замърсяването на водните обекти. Това е вследствие на предприемане на необходимите мерки на емитерите за подобряване пречистването на отпадъчните води.
През 2018 г. направление „ОЧАВВФФ“ е извършило 61 броя извънредни проверки, както следва: 7 проверки във връзка със съставяне на КП след проби въздух, в резултат на установени превишения на НДЕ; 1 проверка по чл. 69в от ЗООС - за временно прекратена дейност за замърсяване на въздух; 12 проверки за уточняване местоположението, утвърждаване и съгласуване на точки за вземане на проби въздух от източници на емисии; 1 проверка във връзка с инсталиране на МАС към РЛ – Варна, съгласно утвърден график за 2018 г. – въздух; 8 проверки във връзка с Решения по ОВОС – проверка на условия, касаещи въздух и шум; 13 проверки по постъпили в РИОСВ – Шумен сигнали и жалби; 5 проверки по Заповед и писмо на МОСВ и директора на РИОСВ - Шумен; 13 проверки – участие в ДПК; 1 проверка по искане на Окръжна прокуратура – Шумен. Като цяло анализа показва, че през 2018 г. извънредните проверки са повече, в сравнение с броя им през 2017г.
През 2018г. извършените извънредни проверки по отношение на водите са 146 броя. което е по-малко от проверките, извършени през 2017 г. - 186 бр. Към тях се включват такива по констативни протоколи, след водни проби, проверки последващ контрол по изпълнение на предписания, проверки по постъпили жалби и сигнали, по заповед на областни управители, по искане на прокуратурата, по постътило инвестиционно намерение, по искане за промяна на наложени текущи месечни санкции.
Извършените извънредни проверки по искания за промяна на наложени текущи месечни санкции, съгласно чл. 69в от ЗООС, през 2018г. са 5 броя. През 2017г. също са били 5 броя. Размерът на наложените санкции през 2018 г. е по-малък по стойност от тези през 2017г., което показва, че през 2018 г. констатираното замърсяване на отпадъчните води от емитери, заустващи във воден обект и качеството им е по- добро от това през 2017г.
През 2018 г по отношение управление на отпадъците извънредните проверки са 131 бр., за 124 бр. обекти. От тях 40 бр. по подадени сигнали и жалби на граждани, 26 бр. по последващ контрол по изпълнение на дадени при предходни проверки предписания, 110 бр. по писма, заповеди на министъра на ОСВ, разпореждане на директора – 30 броя , 10 бр. по искане на органите на МВР и Прокуратурата, 5 бр. по уведомления за инвестиционни предложения, 9 бр. по издаване на разрешително, документи за дейности с отпадъци и 8 бр. по прекратяване на работни листи за класификация на отпадъци. Като през 2017 г извънредните проверки са 212 бр. на 183 бр. обекти, от които 39 бр. по подадени сигнали на граждани, 22 бр. по последващ контрол по изпълнение на дадени при предходни проверки предписания, 110 бр. по писма и заповеди на Министъра на ОСВ, 13 бр. по искане на органите на МВР и Прокуратурата, 3 бр. по уведомления за инвестиционни предложения, 3 бр. по издаване на разрешително документи за дейности с отпадъци и 22 бр. по прекратяване на работни листове за класификация на отпадъци. Намаляването на извънредните проверки се дължи на добре извършеното планиране за годината, както и
вследствие на увеличения брой проверки по изпълнение на предписание, което е от изключителна важност за ефективния контрол на РИОСВ гр. Шумен.
Въпреки, че извънредните проверки не могат да се предвидят, те са основен инструмент за обхващане на голяма част от замърсителите в двете области, чрез подадените сигнали от граждани и институции. Засиленият последващ контрол е гарант за сигурно изпълнение на предписанията и устойчивост на околната среда.
Общо извършените извънредни проверки по ОХВ през 2018 г. са 46 броя, за сравнение през 2017 г. те са 17 броя.
От тях, са извършени :
- 14 броя извънредни проверки по писмо на МОСВ, във връзка с постъпили нотификации от Комисията за защита на потребителите, за изделия със съдържание на опасни вещества, за които са въведени ограничение за употреба и пускане на пазара, съгласно Регламент ЕО № 850/2004, относно устойчиви органични замърсители.;
-1 комплексна извънредна проверка по заповед на Директора на РИОСВ на „Булбиокем“ ЕООД гр. Габрово, площадка гр.Смядово;
- 2 проверки последващ контрол на „Булбиокем“ ЕООД, гр.Габрово, площадка гр.Смядово.
- 14 бр. ДПК /държавна приемателна комисия/;
- 5 бр. проверки незаложени в годишния план, по отношение на химикалите.
- 7 бр. проверки по сигнали
Извънплановите проверки на експертите от направление ОВОС и ЕО, в сравнение с тези през 2017 г. са по малко на брой, тъй като са в зависимост от постъпилите уведомления за ИП и искания за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, пораждащи необходимост от проверка на място, за проверяване достоверността на представената информация от възложителя.
Броят на извършените извънредни проверки в направление БРЗТЗ през 2018 г. е 50, който е по-малък, в сравнение с 2017 г. (76 бр.), а именно: по изпълнение на предписания- 1 бр.; сигнали - 22 бр.; по внесени ГСП, План- извлечение, УИН и писма, касаещи засягане на защитени зони - 10 бр.; билкозаготвителни пунктове - 2 бр.; защитени територии – 7 бр.; донесени в инспекцията бедстващи животни - 6 бр.; по писмо на Община Търговище, касаещо вековни дървета – 1 бр., по писмо на МОСВ, касаещо се за разорани имоти – 1 бр.
Компетентно осъществените проверки по решаване на подадените сигнали от граждани и организации, благоприятства избягването на повтаряемостта на сигналите за един и същи обект.
Сравнение на извършените извънредни проверки за 2018г. и 2017г е видно от следната таблица:
Сравнителна Таблица за Извънредни проверки 2018г. и 2017г.
По изпълнение на предписание По жалба/ сигнал По заповед/ писмо на министъра/ директора на РИОСВ По заповед/ писмо на областния управител По искане на прокуратурата / МВР По постъпило ИН По издаване на разрешителен/ регистрационен документ от РИОСВ По искане за промяна на наложени текущи санкции Участие в ДПК Други* Общ брой
Извънредни проверки 2018г.
Извършени проверки бр. 29 94 31 17 10 15 14 8 79 144* 441
Проверени обекти бр. 29 93 31 17 10 15 14 8 79 92* 338
Извънредни проверки 2017г.
Извършени проверки бр. 28 89 31 10 13 30 13 5 69 216 515
Проверени обекти бр. 28 76 31 10 13 30 13 5 69 186 461
1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, вкл. сравнение спрямо 2017 г.
През отчетния период на 2018г. са наложени общо 20 броя текущи месечни санкции. Издадени са 20 броя Наказателни постановления, на стойност 4029,00 лв. От тях за замърсени отпадъчни води, по реда на чл.69 от ЗООС са 17 бр , а по опазване чистотата на атмосферния въздух са 3 бр. За отчетния период няма издадени еднократни текущи санкции. Вследствие намаляване на замърсяването на водните обекти от заустваните отпадъчни води са издадени 18 бр. заповеди за отмяна на текуща месечна санкция (ТМС) и 6 бр. заповеди за прекратяване на действащи ТМС. За прекратяване замърсяването на атмосферния въздух са издадени 4 бр. заповеди, а за намаляване на действащи санкции са издадени 2бр. заповеди.
През 2017 г. са наложени общо 26 бр. Текущи месечни санкции за замърсяване на водите и атмосферния въздух. Общата им стойност е 24788 лв. При сравняване се установява, че през 2018 г. наложените санкции са по- малко и за по ниска обща стойност. Установеното намаляване през 2018 г. е показателно за по малко замърсяване на околната среда от 2017 г. Това се дължи вследствие на по ефективната контролна дейност през отчетният период.
От извършения сравнителен анализ, на административно наказателната дейност на РИОСВ Шумен, се констатира, че през 2018 г. са съставени 78 броя АУАН за нарушаване на екологичното законодателство, а през 2017 г. те са 84 бр. Намаленият брой съставени АУАН през 2018г. спрямо 2017 г. е показател за по малкото нарушения през отчетната година. Извода е, че през последната година е имало по- малко констатирани замърсявания на околната среда. Това е доказателство за по ефективната работа на РИОСВ Шумен през 2018г., вследствие на което вредното въздействие върху околната среда е по малко в сравнение с 2017 г. Най много АУАН са съставени за нарушане на изискванията на ЗООС. Общата стойност на наложените глоби и имуществени санкции по този закон са съответно 3100лв и 75000 лв., което е общо 78100 лв. за 2018г.
Сумите по наложени глоби за 2018г. са 21100 лв , за имуществени санкции са 144100 лв., което общо е 165200 лв., а за 2017г. съответно стойностите са 11400 лв и 73900 лв и общо 95300 лв. От направената констатация при анализа - по високата стойност от наложени глоби и санкции през 2018г в сравнение с 2017г. следва извода за извършена дейност за отчетната година с по голяма ефективност при контролната дейност и наложените суми за извършените нарушения.
По отношение на опазване чистотата на атмосферния въздух при изпълнение на графика за ЗИК по смисъла на чл. 69 от ЗООС за превишаване на нормите за допустими емисии регламентирани с Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005г.) през 2018 г са наложени текущи месечни санкция на 7 дружества, както следва: “Роса”АД, гр. Попово; “Крис ойл 97" ООД, гр. Каспичан; "Плиска ойл" ООД, гр. Шумен, производствена площадка гр. В. Преслав; "Фрештекс Текстил Финишинг България" ЕООД, гр. Попово; "ЕСТ Трейд" ООД, гр. Търговище, „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД, гр. Търговище, Асфалтова база, с. Лиляк и "Инжстройинженеринг" ЕООД, гр. Варна, Асфалтова база "Драгоево", с. Драгоево, общ. В. Преслав. През предходната 2017 г. е регистрирано наднормено замърсяване също при 7 обекта с източници на емисии.
През 2018 г. са съставени 5 бр. АУАН за констатирани нарушения на ЗЧАВ, в сравнение с 2017 г., когато са съставени 2 бр. такива.
По отношение на водите, през отчетния период са наложени 15 броя текущи месечни санкции за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели, дадени в разрешителните за заустване, на основание чл.69 от ЗООС. За установени незначителни превишения на нормите са направени 10 предложения за неналагане на текущи месечни санкции, поради минималния размер на изчислената санкция. Вследствие намаляване на замърсяването на водните обекти от заустваните отпадъчни води са издадени 16 бр. Заповеди за прекратяване на действащи ТМС и 1 бр. Заповед за намаляване на текуща месечна санкция.
За сравнение през 2017 г. са наложени 18 броя текущи месечни санкции за замърсени отпадъчни води, по реда на чл.69 от ЗООС. Издадени са 18 броя наказателни постановления. Вследствие намаляване на замърсяването на водните обекти от заустваните отпадъчни води са издадени 8 бр. заповеди за намаляване на текуща месечна санкция (ТМС) и 10 бр. заповеди за прекратяване на действащи ТМС.
Констатираното намаление на текущите месечни санкции е вследствие подобрен и по ефективен контрол по чистотата на водите.
При контролната дейност по отношение опазване на водите, за констатирани нарушения са съставени 16 бр. АУАН по чл.200, ал.1, т. 6; чл.48, ал.4 и чл.126, ал.1 от Закона за водите. Издадени и влезли в сила са 13 наказателни постановления.
При контролната дейност по отношение опазване на водите, за констатирани нарушения са съставени 14 бр. АУАН по Закона за водите.
По отношение на управление на отпадъците и опазване на почвите са съставени 5 броя АУАН, по ЗУО.
През 2018 г. са съставени 15 броя АУАН, от които 11 броя за неизпълнение на предписания дадени с констативен протокол. Два броя са съставени за неконтролируемо управление на отпадъци. Един бой за извършване на дейност с отпадъци без издаден документ по чл. 35 от ЗУО и един брой за изгаряне на отпадъци. В сравнение с 2017 г. се наблюдава намаляване на съставените АУАН, които са били 27 броя, което главно се дължи на спазване на нормативната уредба от проверяваните лица. През 2017 г. съставените АУАН също са били 15 броя и съответно основната част от тях 10 броя са за неизпълнение на предписания. Запазването на броя на АУАН е добра тенденции относно изпълненията на задълженията на фирмите и гражданите по отношение на управлението на отпадъците.
В направление ОВОС и ЕО няма съставени АУАН за неизпълнение на поставени условия и мерки в постановените крайни актове по Глава шеста от ЗООС от извършения планов контрол. Няма съставени АУАН и в резултат на извършените извънпланови проверки в направление ОВОС и ЕО.
От експертите в Направление БРЗТЗ през 2018г. са съставени 36 бр. акта за констатирани нарушения, сред които 32 бр. по Закона за лечебните растения /ЗЛР/ и 4 бр. по Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/. През 2017 г. са съставени 34 бр. АУАН, както следва: ЗЛР – 29 бр. и ЗБР – 5 бр.
2. Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по компоненти и фактори – вкл. предприети мерки възникнали аварийни ситуации и сравнение спрямо 2016 г., резултати.
2.1.Въздух (Приложение 1)
2.1.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол:
-                     Оценка и управление на качество на атмосферния въздух; големи горивни източници;
Информация за качеството на атмосферния въздух се получава от инсталираната на територията на гр. Шумен - Автоматична измервателна станция (АИС - Шумен). Същата регистрира концентрациите на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в гр. Шумен, а именно ФПЧ10 (фини прахови частици), SO2 (серен диоксид), NO2 (азотен диоксид) и О3 (озон).
През 2018 г. АИС - Шумен е регистрирала 56 превишения на средноденонощната норма (СДН - 50 mg/m3) по показател ФПЧ10. Въз основа на всички регистрирани средноденонощни концентрации през 2018 г., се формира средногодишна концентрация 33,78 mg/m3 при средногодишната норма (СГН) на ФПЧ10 - 40 mg/m3.
През 2018 г. АИС - Шумен не е регистрирала превишения на ПДК на SO2 и NO2. Няма превишение на краткосрочната целева норма по показател О3 (озон) през годината - максимална 8 часова стойност в рамките на денонощието – 120 мкг/м3.
Регистрираните превишения на ПДК по показател фини прахови частици (ФПЧ10), са резултат от използваните през отоплителния сезон горива и горивни съоръжения в битовия сектор съчетано с определени метеорологичните условия (атмосферно налягане, безветрие, инверсии и др.). Високото пепелно съдържание във формираните отпадъчни газове при изгарянето на твърди горива (дърва и въглища) оказва основно влияние върху замърсяването на атмосферния въздух.
Брой регистрирани превишения на средноденонощната норма - СДН (50 mg/m3 ) през 2018 г. и 2017 г.
2018 2017
Месец ФПЧ10 ФПЧ10
АИС - Януари 15 15
Шумен Февруари 7 11
Март 9 3
Април 0 0
Май 1 1
Юни 0 0
Юли 0 0
Август 0 0
Септември 1 1
Октомври 6 1
Ноември 4 8
Декември 13 7
Общ брой превишения на СДН 56 47
В изпълнение на утвърден график за работата на МАС през 2018 г. бяха извършени измервания за определяне качеството на атмосферния въздух по контролираните параметри в гр. Нови пазар и гр. Смядово от мобилна станция на РЛ - Варна към ИАОС, гр. София. Продължителността на контрола е 51 денонощия и обхваща основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух /О3, СО, SО2, NO, NO2, ФПЧ10/. През 2018 г. МАС е регистрирала превишения на СДН (50 mg/m3 ) на ФПЧ10 в гр. Смядово – 6 броя. В гр. Нови пазар не са отчетени превишения на допустимите норми по контролираните показатели.
Към момента на територията на РИОСВ - Шумен не функционират Големи горивни източници. Мощностите на ТЕЦ Шумен собственост на “Топлофикация Шумен” ЕАД, гр. Шумен, са функционирали последно през отоплителен сезон 2010 – 2011 г. От посочения период до настоящия момент горивните инсталации не са въвеждани в експлоатация.
-                             Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници;
През 2018 г. са проведени контролни измервания на емисиите от 10 обекта заложени в утвърдения от Министъра на ОСВ график за задължителен инструментален контрол. Регистрирано е наднормено замърсяване при 7 обекта с източници на емисии. В резултат на проведени СПИ от 36 оператора (представени 49 бр. доклади) с източници на емисии, при нито един от тях не е установено превишение на НДЕ по контролираните показатели.
През предходната 2017 г. са проведени контролни измервания на емисиите от 10 обекта заложени в утвърдения от Министъра на ОСВ график за задължителен инструментален контрол. Регистрирано е наднормено замърсяване при 7 обекта с източници на емисии. В РИОСВ - Шумен са представени 57 доклада за проведени СПИ от 38 оператора, експлоатиращи инсталации с източници на емисии, като при един от тях е установено превишение на НДЕ по показател прах и въглероден оксид в отпадъчните газове формирани при работа на котел ПКМ-4 с предна камера за твърдо гориво.
-          Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини;
През 2018 г. са извършени всички 19 броя планови проверки по прилагане изискванията на Наредба № 16. Установено е, че обектите са приведени в съответствие с нормативната уредба, като са оборудвани със система, съответстваща на Етап II на УБП и водят изискващата се за това документация.
-          Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи органични съединения в разтворители;
През 2018 г. при осъществяване на контрола по Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г., са извършени планови проверки на 7 обекта. Спазват се изискванията на наредбата от операторите на обектите, попадащи в нейния обхват. В тази връзка през годината в РИОСВ - Шумен са представени и утвърдени 10 бр. Планове за управление на разтворители.
-       Контрол на обекти за производство, търговия или употреба на определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители;
През 2018 г. при осъществяване на контрола по Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС при употреба на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти са извършени проверки на 14 обекта. Не е установено разпространение и употреба на продукти за нанасяне на покрития неотговарящи на нормативните изисквания.
-                    Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой;
Във връзка с прилагане на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой и Регламент /ЕС/ № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент /ЕО/ № 842/2006 са извършени планови проверки на 23 обекта с инсталации, работещи с хладилни агенти в това число и сервизи. В резултат на извършения контрол на обектите с инсталации работещи с озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, в голяма степен е постигнато съответствие с изискванията на законодателството по отношение на водената документация. През предходната 2017 г. са извършени проверки на 19 обекта.
-            Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на парникови газове;
През 2018 г. е осъществен контрол по условията на Разрешителните за емисии на парникови газове издадени за 7 обекта. Не са установени несъответствия на описаните в плановете за мониторинг измервателни устройства на горивните и материалните потоци относно типа, спецификацията и местонахождението на същите.
-          Контрол на вредни физични фактори – фактор “Шум”
През 2018 г. са извършени планови проверки на 10 обекта за определяне показателите на шум излъчван в околната среда във връзка с прилагане на Закона за защита от шума в околната среда.
1. ЕТ „З* Б*“, с. *, Силозно стопанство – гр. Нови пазар;
2. „Камаджиев - Милк“ ЕООД, гр. Нови пазар, Млекопреработвателно предприятие, с. Крива река, общ. Никола Козлево;
3. „Крис ойл 97“ ЕООД, гр. Каспичан, ул. „Никола Вапцаров“ № 27, предприятие за производство на растително масло;
4. „Санитапласт“ АД, с. Драгоево, ул. „Г. Димитров“ № 35, цех за производство на санитарни изделия пластмаса и стоки за бита;
5. „КММ“ АД, гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 38 – предприятие за производство на корабни котли, метални изделия, съдове под налягане;
6. „Кристера“ АД, гр. Попово – мелница, зърносъхранение и зърно преработка;
7. „Теси“ ООД, гр. Шумен – площадка Теси – 2, гр. Смядово, участък „Серпентини“;
8. „Бомеранг - слипер“ ЕООД, гр. Търговище, цех за производство на чехли – гр. Омуртаг, ул. „Капитан Петко Войвода“ № 9;
9. „Чернев“ ЕООД, гр. Шумен, цех за производство на месни продукти – с. Хан Крум;
10. „Ив – Мес“ ЕООД, гр. Шумен, предприятие за преработка на месо и производство на месни продукти – с. Златна нива.
Не са констатирани нарушения по прилагането на ЗЗШОС. При проверките на обектите с извършено измерване на показателите на шум не са отчетени превишения на граничните стойности съгласно Наредба № 6.
2.1.2 Извършени проверки и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на атмосферния въздух. Резултати.
Във връзка с подаден сигнал относно замърсяване на атмосферния въздух в кв. „Въбел“, с. Здравец, с. Момино и с. Давидово, общ. Търговище с жълто – кафява мъгла и задушлива миризма, генерирани от заводите за производство на плоско и домакинско стъкло, собственост съответно на „Тракия Глас България“ ЕАД и „Пашабахче България“ ЕАД беше извършена проверка, където се установи следното:
1. „Тракия Глас България“ ЕАД, гр. Търговище /завод за производство на плоско стъкло/ - Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащите устройства F1/1 и F2/1 се извършва чрез автоматична система за непрекъснати измервания, като резултатите от тях се предоставят в РИОСВ – Шумен ежемесечно. При извършената проверка се предостави разпечатка с регистрирани измервания на отпадъчните газове за периода от 30.04.2018 г. до 07.05.2018 г. включително. Предоставиха се и разпечатки във вид на формуляри, които се попълват ежедневно за работата на пречиствателните съоръжения за същия период. Видно от тях не са установени превишения концентрациите на контролираните показатели /прах, SO2 и NOx/. Не е регистрирана и аварийна ситуация, която би довела до спиране на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове. На място не се установи наличие на жълто – кафява мъгла и наличие на задушлива миризма в района на обекта;
2. „Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище /завод за производство на домакинско стъкло/ - Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащо устройство TW1 се извършва чрез автоматична система за непрекъснати измервания, като резултатите от тях се предоставят в РИОСВ – Шумен ежемесечно. При извършената проверка се предостави разпечатка с регистрирани измервания на отпадъчните газове за периода от 30.04.2018 г. до 07.05.2018 г. включително. Предоставиха се и разпечатки във вид на формуляри, които се попълват ежедневно за работата на пречиствателните съоръжения за същия период. Видно от тях не са установени превишения концентрациите на контролираните показатели /прах, SO2 и NOx/. Не е регистрирана и аварийна ситуация, която би довела до спиране на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове. На място не се установи наличие на жълто – кафява мъгла и наличие на задушлива миризма в района на проверявания обект;
3. кв. „Въбел“, с. Здравец, с. Момино и с. Давидово, общ. Търговище – извършено е измерване /в късните нощни и ранните сутрешни часове на денонощието/ със специализирана апаратура за аварийни ситуации на РЛ – Шумен към ИАОС, гр. София за установяване качеството на атмосферния въздух. Не се установи наличие нито на жълто – кафява мъгла, нито на задушлива миризма. В резултат на получените Протоколи от измерване при аварийни ситуации на РЛ – Шумен е установено, че концентрациите на въглероден оксид, диазотен оксид, амоняк, флуороводород, формалдехид, ацетон, толуен, хлороводород, фенол, метилмеркаптан, фуран, стирен, n – Пропан, етиленов оксид, хлороформ, фосген, 1,1,1 – трихлоретан, серен диоксид, азотен диоксид циановодород, дихлорметан, сяровъглерод, диметиламин и бензен са по – малки от границата на количествено определяне на метода. За останалите показатели - въглероден диоксид и метан не са регистрирани превишения на нормите за допустими емисии в атмосферния въздух.
Във връзка с постъпил сигнал относно замърсяване на атмосферния въздух /задимяване/ от източник Кариера – с. Златна нива е извършено измерване със специализирана апаратура за аварийни ситуации на РЛ – Шумен към ИАОС, гр. София за установяване качеството на атмосферния въздух в гр. Каспичан – при проверката не се установи наличие на задимяване в района, не се усещаше никаква миризма на пушек и др. Извърши се измерване и в района на „Голдън Фийлд“ ООД, гр. Шумен – Кариера – с. Златна нива – установи се, че се извършва запръстяване с цел потушаване на тлеещия терен за рекултивация. В резултат на получените протоколи от измерване при аварийни ситуации /относно извършено измерване за установяване на КАВ в гр. Каспичан и в района на Кариера – с. Златна нива – по постъпил сигнал/ на РЛ – Шумен е установено, че концентрациите на диазотен оксид, амоняк, флуороводород, формалдехид, ацетон, хлороводород, фенол, метилмеркаптан, фуран, стирен, етиленов оксид, хлороформ, фосген, 1,1,1 – трихлоретан, серен диоксид, азотен диоксид циановодород, дихлорметан, сяровъглерод и бензен са по – малки от границата на количествено определяне на метода. За останалите показатели - въглероден диоксид, въглероден оксид, метан, толуен, n – Пропан и диметиламин не са регистрирани превишения на нормите за замърсяване на атмосферния въздух.
Във връзка с постъпило в РИОСВ – Шумен Разпореждане от Окръжна Прокуратура – Шумен за извършване на проверка за замърсяване на въздуха /обгазяване/ в района на ул. „Владайско въстание“ № 7, вх. 2, гр. Шумен, в частност жилището, намиращо се на ет. 8, ап. 47 е извършено измерване /отвън/ в един пункт – южната страна на ул. „Владайско въстание“ № 7, вх. 2, към ап. 47. Измерването е проведено със специализирана апаратура за измерване на въздуха при аварийни ситуации на РЛ- Шумен, към ИАОС, гр. София. В момента на проверката не се усети миризма на обгазяване нито в апартамента на оплакващите се граждани, нито в района на жилищния вход. В резултат на получен Протокол от измерване при аварийни ситуации на РЛ – Шумен е установено, че концентрациите на въглероден оксид, диазотен оксид, амоняк, флуороводород, формалдехид, ацетон, толуен, хлороводород, фенол, метилмеркаптан, фуран, стирен, n – пропан, етиленов оксид, хлороформ, фосген, 1,1,1 – трихлоретан, серен диоксид, азотен диоксид циановодород, дихлорметан, сяровъглерод, диметиламин и бензен са по – малки от границата на количествено определяне на метода. За останалите показатели - въглероден диоксид и метан не са регистрирани превишения на нормите за допустими емисии в атмосферния въздух.
2.2.Води (Приложение 2)
2.2. Води (Приложение № 2)
2.2.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на Закона за водите (ЗВ):
От извършената контролна дейност по опазване на водите, по плана за 2018 г. са изпълнени следните задачи:
-       Планираният контролен мониторинг за 2018 г. е изпълнен на 100%.
-       От извършените планови проверки е установено, че се изпълняват условията в разрешителните за заустване. Няма констатирани нарушения и регистрирани аварийни ситуации. Изключение прави превишаването на индивидуалните емисионни ограничения на някои от обектите, като на същите са издадени НП по чл.69 от ЗООС. Съставени са 2 бр. АУАН за неправилна експлоатация на пречиствателните съоръжения и 11 бр. АУАН замърсяване на водни обекти.
-       Извършвани са извънредни проверки – последващ контрол за изпълнение на предписания.
-       Годишните доклади за изпълнение на условията в разрешителните за заустване са представени в срок. Изключение прави един обект, на който е съставен АУАН
-       Постъпилите сигнали за аварийни и залпови замърсявания са решени. Дадените предписания са изпълнени. На един от обектите, извършил по-мащабни замърсяване е съставен АУАН - за заустване без необходимото за целта разрешително и неефективно стопанисване на пречиствателното съоръжение.
·      Контрол на емитерите, заустващи в повърхностни обекти;
За 2018 г. са планирани 146 бр. проверки по отношение опазване на водите. През 2017 г. планираните проверки са били 186 бр. Резултата от намаления брой проверки е постигане на по-висока ефективност при извършване на контролната дейност, с които е постигнато по - добро емисионно състояние на отпадъчните води, в сравнение с 2017 г.
Планираните за 2018 г. и утвърдени със Заповед № РД-840/20.12.2017 г. обекти на емитери, заустващи отпадъчни води във водни обекти са 49 броя. През 2017 г. тези обекти са били 50 бр. Отпадналият обект е на неработещо предприятие. Проверките на всички планирани обекти са извършени на 100%. В тях са включени 103 планови проверки. Съставени са 77 броя протоколи за проверка, 77 бр. констативни протоколи, след водни проби, и 26 бр. констативни протоколи с невзети водни проби, поради липса на вода в точките за мониторинг.
За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели, дадени в разрешителните за заустване, на основание чл.69 от ЗООС, са направени предложения и наложени 15 броя текущи месечни санкции. По-големи от тях са „Алкомет“ АД, гр. Шумен; „Рока България“АД, гр. Каспичан; „В* З*“ ЕООД - завод за поцинкована тел, гр. Шумен; „Пашабахче България“ ЕАД. Замърсяванията на водните обекти от производствените емитери на отпадъчни води са драстично намалели, спрямо тези от 2017г., което се дължи на по ефективното стопанисване и редовно почистване на пречиствателните съоръжения.
Не е допускано въвеждане в експлоатация на предприятия без изградени ЛПСОВ. За установени незначителни превишения на нормите са направени 10 предложения за неналагане на текущи месечни санкции, поради минималния размер на изчислената санкция. Вследствие намаляване на замърсяването на водните обекти от заустваните отпадъчни води са издадени 16 бр. заповеди за прекратяване на действащи ТМС.
За допуснати по-големи превишения на индивидуалните емисионни ограничения, по указание на МОСВ, на големите промишлени предприятия, като «Рока България» АД, «Хан Омуртаг» Ад и на БКС Търговище са съставени АУАН по чл. 200, ал.1, т.6 от Закона за водите. При извършени проверки на Канализационните селищни мрежи - на гр. Каспичан, гр. Смядово, гр. Омуртаг, гр. Антоново, и гр. Опака, са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения на заустваните отпадъчни води, поради това, че към тях няма изградени ГПСОВ. Поради тази причина, по указание на МОСВ, са съставени АУАН за нарушение на чл.48, т.3 и т.4 от Закона за водите.
От извършените планови проверки с водни проби два пъти през годината на ГПСОВ Нови пазар, ГПСОВ Търговище, ГПСОВ Велики Преслав, ГПСОВ Попово и ГПСОВ Шумен се установи, че същите работят ефективно и няма превишение на индивидуалните емисионни ограничения по показателите, дадени в Разрешителните за заустване. Новите ГПСОВ функционират ефективно, с пълен капацитет и с много добре работещи съоръжения. Поради тази причина през 2018г. не е констатирано влошаване на състоянието на водните обекти - р. Крива река, р. Поройна и р. Камчия.
При извършена планова проверка на „Месни продукти-Т“ ЕООД- Кланница и транжорна в с. Здравец, Община Търговище, отново се установи замърсяване с отпадъчни води на воден обект Здравешко дере и заустване без издадено Разрешително по чл. 46 от Закона за водитге. За извършените системни нарушения, преписката и документацията от извършените проверки на „Месни продукти-Т“ ЕООД е предоставена на Районна прокуратура гр. Търговище.
·      Контрол на състоянието на пречиствателните съоръжения.
От извършените проверки на 146 планирани обекта се установи, че всички оператори спазват изискванияна на чл.126, ал.1 от Закона за водите. Към проверените обекти-емитери на отпадъчни води с пречиствателни съоръжения са такива, заустващи във воден обект, в канализационна мрежа или септична яма, с последващо транспортиране до ГПСОВ. Всички налични локални пречиствателни съоръжения са в експлоатация и не се извършва заустване на непречистени отпадъчни води във воден обект или канализационна мрежа /ГПСОВ на населено място. При констатирано превишение на ИЕО от извършен контролен мониторинг, са давани предписания за предприемане на мерки за подобряване експлоатацията на ЛПСОВ на проверения обект. Всички предписания са изпълнени.
От селищните канализационни мрежи на населените места с ГПСОВ през 2018 г., с най-голяма ефективност са функционирали ГПСОВ - Търговище, ГПСОВ - Попово, ГПСОВ - Нови пазар, ГПСОВ - Велики Преслав и ГПСОВ – Шумен.
С ново пречиствателно съоръжение за отпадъчни води през 2018 г., въведено в експлоатация и което функционира е на обект Кланица и транжорна „Клара АВС“ ЕООД, с. Зелена морава, общ. Омуртаг.
Не е установено функциониране на производствени обекти без изградени пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.
2.2.2. Извършени проверки и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект. Резултати.
Всички постъпили сигнали през отчетния период на 2018 г., по отношение на водите, са проверени и решени. Тези които са извън компетентността на РИОСВ Шумен са препратени за решаване до съотвентия компетентен орган. Контролната дейност при извършване на проверки по възникнали аварийни ситуации и постъпили сигнали се осъществяваше съвместно с БДЧР Варна, БДДР Плевен и РЛ Шумен. Изпълняваха се стриктно изискванията на Заповедта на Министъра на околната среда, за действия при такива ситуации. Бързата реакция на РИОСВ Шумен е причина да се предотвратят замърсявания с висок риск и въздействия върху околната среда.
Обекти с по-сложен казус и изискващи по-подробни данни и констатации за вземане на правилно решение при даване на предписанията и последващ контрол през отчетната година са:
- Изхвърляне на замърсени отпадъчни води от „Дюра Тайлс БГ“АД и заливане на съседни имоти.Установено е изтичане на замърсени дъждовни води от предприятието на улицата и заливане на съседни имоти. Дадени са 4 бр. предписания за прекратяване на изтичането на отпадъчни води и заустването им в канализационната мрежа на гр.Нови пазар.
- Заустване на замърсени отпадъчни води с тъмно-син-виолетов цвят в язовир Шумен. Точка на заустване - малък поток, южно от хотел „Акцион“ на бул. „Ришки проход“. При проверката се установи, че след извършена реконструкция, производствените отпадъчни води от цех за производство на тоалетна хартия (Тишу), са включени към битовата канализация на обекта. Дадени са 2 бр. предписания за извършване на проучване на заустването, на площадковата канализационна мрежа за отпадъчни води на предприятието, в канализационната система на гр. Шумен и за предприемане на мерки за пречистване на производствените отпадъчни води, преди включване към селищната канализационна система. По заявка на БДЧР се взеха водни проби от дерето, в което се зауства дъждовната канализация и от язовира.
- Изтичане на жълта вода с пяна в язовир Шумен. Извърши се съвместна проверка с БДЧР и „В и К Шумен“ ООД на язовир Шумен. При проверката се установи , че се заустват жълти води от дъждовен колектор на гр. Шумен. На „В и К Шумен“ ООД са дадени 2 бр. предписания за преустановяване на заустването. Извършена е проверка на «НЕС»ООД , при проверката се установи, че предприятието е извършвало измиване на помещението на ваните за химична обработка на метали. При проверка на точката на заустване на отпадъчните води на предприятието се установи, че шахтата е с нарушена структура и от мястото на заустване на отпадъчните води преминават в дъждовната канализация. Дадено е предписание за отстраняване на повредите на шахтата. Съставени са 2 бр. АУАН – на „ВиК-Шумен“ ООД и на „НЕС-Нови енергийни системи“ ООД.
- Замърсяване на р. Поройна със син цвят при мост, западно от магазин „Практикер“. Извършена проверка на р. Енчева и р. Поройна в района на гр. Шумен. Установено замърсяване на р. Поройна със синьо-зелено оцветяване при мост между ЖП надлез и магазин „Практикер“. Изпратено писмо до „ВиК-Шумен“ ООД и до Кмет на Община Шумен за извършване на проверка в района на реките за установяване на нерегламентирани зауствания на отпадъчни води.
Преливане на отпадъчни води от Кланница в м. „Тунесец“, гр. Велики Преслав, от което се замърсява земна площ в района . Установено е, че отпадъчни замърсени производствени води, от Кланица на „Енола мес“ м. „Тунесец“, гр. Велики Преслав постъпват в разпределителна шахта, вливат се в открит бетонов резервоар и от него преливат в земна площ. Дадено е предписание за прекратяване заустването на замърсени отпадъчни води. Съставен е АУАН.
- Замърсяване на р. Провадийска в района на гр. Провадия. Уведомени са БДЧР-Варна и РИОСВ-Варна. По указания на БДЧР сигналът е препратен в РИОСВ-Шумен, тъй като вероятни причинители на замърсяването са промишлени обекти на територията на област Шумен. Извършена е съвместна проверка с БДЧР-Варна и РЛ-Шумен. Извършен е оглед на р.Провадийска в района на гр. Каспичан и на промишлените предприятия „Рока България“АД, „Крис Ойл“ ООД и „Айсис“ ООД, заустващи отпадъчни води в р. Провадийска. Установи се наличие на отложени бели утайки по повърхността в посока към реката.
- Замърсяване на яз.Фисека, общ. Търговище с отпадъчни води от мандра в с. Макариополско, общ. Търговище. Извършена е проверка с представители на ОДБХ, БДЧР-Варна и РЛ-Шумен към ИАОС на МПП – „Хаддад Милк“ ЕООД. Беше извършен оглед на руслото на дерето по посока естествен отток на води, при който беше установено наличие на утайки и води с белезникав цвят, придружени със специфична за отпадъчни води миризма. Бяха взети водни проби за анализ на качествата на отпадъчните води и извършен оглед на съоръженията и отводнителната площадкова канализация на мандрата. За констатираните нарушения са дадени 3 бр. предписания и съставен АУАН на „Хаддад Милк“ ЕООД.
- Изпускане на замърсени води от дейността на кланица в с. Зелена морава, общ. Омуртаг. Взети са водни проби от точка за мониторинг на кланица „Клара АВС“ЕООД, с.Зелена морава. Не се установи заустване на непречистени отпадъчни води. Установи се, че са извършвани наладъчни дейности за настройване на ЛПСОВ, в резултат на което е извършено нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води.
2.3. Почви (Приложение № 3)
2.3.1. Контрол на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита
В изпълнение на програмата за почвен мониторинг - III ниво – локални почвени замърсявания през 2018 г. са проверени на място всички площадки с Б-Б кубове (148 бр. контейнери Б-Б кубове за трайно съхранение, разположени на 11 площадки) и 15 склада, в т.ч. 5 бр. общински складове за залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита, в обхвата на РИОСВ – гр. Шумен. При извършените 26 бр. планови проверки е установено, че при 1 от проверяваните площадки с Б-Б кубове за съхранение на ПРЗ е нарушена целостта на изолационното покритие на някои от контейнерите, за което е дадено задължително за изпълнение предписание с кратък срок. При проверките не са констатирани разпилявания и течове от препарати по прилежащите земни площи. Дадените предписания са изпълнени, на контейнерите Б-Б кубове е извършено гаранционно обслужване от „БалБок Инженеринг“ АД, гр. София. Във връзка с последващ контрол по изпълнение на дадените предписания е осъществена 1 бр. извънредна проверка. При плановата проверка на склад за съхранение на негодни за употреба и залежали препарати за растителна защита, стопанисван от ДП „Кабиюк“, съвместно с представител на ПУДООС е извършен оглед и съставен протокол за посещение на място относно открита процедура с предмет „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с 6 (шест) обособени позиции“, по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ по Българо-Швейцарската програма за обезвреждане на негодните за употреба препарати за растителна защита. При огледа присъстваха и представители на фирми, участници в процедурата.
2.3.2. Оценка на състоянието на почвите, мониторинг.
·    Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди:
През 2018 г. в изпълнение на утвърдената програма от ИАОС - София по почвен мониторинг І-во ниво - широкомащабен мониторинг, Регионалната лаборатория - гр. Шумен е извършила пробонабиране от две дълбочини от 4 пункта (№ 317 с. Моравка, № 319 с. Тръстика, № 335 с. Вардун и № 336 с. Давидово) и съответното изпитване на пробите по показатели: почвена реакция, специфична електропроводимост, биогенни елементи - общ азот, общ фосфор, органично вещество – общ въглерод и органичен въглерод, обемна плътност, рН (H2O), рН (CaCl2), гранулометричен състав, както и тежки метали, живак, полициклични ароматни въглеводороди, полихлорирани бифенили и органохлорни пестициди.
·    Засоляване и вкисляване на почвите
На територията на РИОСВ – гр. Шумен не са определени пунктове за наблюдение на засоляване на почвите. През 2018 г. е извършено пробонабиране по почвен мониторниг ІІ-ро ниво – функционална подсистема “Контрол и опазване на почвите от вкисляване” в 3 пункта /полигона/ – в землищата на с. Венец, с. Риш и с. Менгишево по схема на ротиращите диагонали. Не са констатирани проблеми относно вкисляване на почвите.
·    Съхранение и оползотворяване на биологичен тор от животновъдни обекти.
Във връзка със съхранението и оползотворяването на твърда и течна торова маса от животновъдна дейност са извършени 2 бр. проверки на животновъдни обекти. Обектите имат изградени водонепропускливи площадки за съхранение на торовата маса, съгласно изискванията. Торовата маса се използва, или се предава за наторяване на база сключени договори с арендатори на земеделска земя. При проверките не са констатирани замърсявания на почвите с торова маса.
2.3.3. Рекултивации.
Спряното от експлоатация общинско депо на община Велики Преслав е с приключени дейности по проекта за рекултивация, като е приета биологична рекултивация - ІІІ-та година. Усвоени са всички средства за обекта, финансирани чрез ПУДООС.
2.3.4. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали.
Извършени са 2 бр. проверки във връзка с постъпили сигнали относно замърсявания с торова маса, като са дадени предписания за почистване на торовата маса в имотите и недопускане на повторно замърсяване.
Във връзка с писмо от Държавен фонд „Земеделие“ е извършена проверка на животновъден обект – кравеферма, стопанисвана от ЗП „Н* К*“, с. Каспичан, като формираната торова маса се събира и се използва за наторяване на обработваеми земеделски земи, не са установени замърсявания с торова маса на прилежащи земни площи.
За решаване по компетентност до други институции e препратен един сигнал, относно замърсяване с торова маса.
2.4. Управление на отпадъците (Приложение № 4)
2.4.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбите към него по отношение на:
·            Битови отпадъци;
През 2018 г. се извършиха 15 броя проверки на всички общини на територията на РИОСВ-гр. Шумен, във връзка с изпълнение на задълженията им по чл. 19 от Закона за управление на отпадъците, при което се констатира, че:
Всички населени места на 15-те общини на територията на РИОСВ Шумен са включени в организирано сметосъбиране и сметоизвозване, дейността се извършва от лица притежаващи документи по чл. 78 от Закона за управление на отпадъците, като смесените битови отпадъци се депонират при спазване на изискванията на Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Същите се депонират на Регионално депо Шумен, където са включени общините Шумен, В. Преслав, Нови пазар, Каспичан, Хитрино, Венец, Каолиново и Смядово. Регионално депо Търговище събира отпадъците от общините Търговище и Попово. От 01.08.2018 г. с решение на общото събрание на „Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Търговище“ е взето решение, с което се преустановява приемането на СБО от община Попово, поради изчерпване на капацитета на клетка 1 на РД-Търговище. Община Попово е изградила площадка за дейност с отпадъци в гр. Попово, ПИ с идентификатор №57649.55.146, която се експлоатира от „Еко Инвест Север“ ООД за дейности пресоване, балиране на СБО от община Попово. С Протокол №2 от 30.05.2018г. на „Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен“ е взето решение за приемане на отпадъците от сепариране на СБО от община Търговище на РД-Шумен, като от октомври 2018 г. е започнало депонирането на Регионалното депо. Към регионално депо Омуртаг са включени населените места на общините Омуртаг, Върбица и Антоново от района на РИОСВ Шумен и Котел спадащ към териториалния обхват на РИОСВ Бургас. Трите регионални депа имат издадени комплексни разрешителни и ежегодно се извършва контрол по изпълнение на условията им. Община Никола Козлево депонира СБО на Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Стожер, област Добрич. Община Опака е сключила договор с фирма Берус ООД (оператор на РД Русе) от 13.12.2017 г. за депониране на ТБО от община Опака на РД Русе до изграждането на РД Борово-Бяла.
През годината са извършени 15 броя извънредни проверки по чистотата на населените места, общинските пътища, реми и местни дерета.
Във връзка с изпълнение на целите по чл. 31 ал. 1 от ЗУО, Община Търговище е сключила договор с ДЗЗД „Екосорт Търговище” от 26.07.2013 г. за сепариране на смесените битови отпадъци от общината. Смесените битови отпадъци от общините Шумен, Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Хитрино, Венец и Каолиново преминават през процес на сепариране и отделяне на рециклируемите отпадъци от общия поток смесени битови отпадъци. Оператор на инсталацията е „Евро Импекс“ ООД гр. София, притежаваща документ по чл. 78 от ЗУО за дейности с кодове R12 и R13 на СБО с №15-РД-362-03/02.12.2016 г.
Брой жители и процентно съотношение на населението в общините
на територията на РИОСВ Шумен
табл.1
Община Брой жители Брой населени места в общината Брой населени места с въведена система за събиране и транспортиране на БО % население, обхванато в организирана система за събиране и транспортиране на БО Брой на обслужваното население
1 2 3 4 5 7 8
1 Антоново 6020 60 60 100 6020
2 Върбица 10296 16 16 100 10296
3 Венец 7071 13 13 100 7071
4 Велики Преслав 13138 12 12 100 13138
5 Каспичан 7911 9 9 100 7911
6 Каолиново 12200 16 16 100 12200
7 Нови Пазар 16672 16 16 100 16672
8 Никола Козлево 6104 11 11 100 6104
9 Омуртаг 21745 43 43 100 21745
10 Опака 6478 6 6 100 6478
11 Попово 28065 35 35 100 28065
12 Смядово 6495 10 10 100 6495
13 Търговище 56478 52 52 100 56478
14 Хитрино 6234 21 21 100 6234
15 Шумен 92693 27 27 100 92693
Общо 297600 347 347 100 297600
Съгласно изискванията на чл. 19, т. 11 от ЗУО четири общини с населени места над 10 000 жители са осигурили площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други. Всички общини са изпълнили задълженията си чрез сключване на договор с лица притежаващи документ по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците за съответните видове отпадъци.
·           Строителни отпадъци;
През 2018 г. са извършени 9 броя планови проверки на фирми притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, за извършване на дейност по оползотворяване на строителни отпадъци с кодове R5, R12 и R13, като през 2017 г. извършените проверки са 8 броя. Проверките на фирмите бяха насочени главно към спазване на условията в издадените им документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците и изискванията на Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. При проверките на общините, беше проверено организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинства на територията на съответната община.
· Масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни торбички; негодни за употреба батерии и акумулатори; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; излезли от употреба моторни превозни средства; отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; излезли от употреба гуми;
През 2018 г. са извършени 61 бр. планови проверки на фирми пускащи на пазара в Република България продукти след употребата на които се образуват МРО, във връзка с изпълнението на задълженията им по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците, като през 2017 г. техния брой е бил 42. През годината са извършени 4 броя проверки по изпълнение на предписания от констативни протоколи. Общо за годината са дадени 39 броя предписания за представяне на липсващи документи и заплащане на продуктова такса към ПУДООС, като 1 брой предписание не е изпълнено за което има издаден АУАН.
През годината са проверени всички общини, относно организиране на дейности по разделно събиране на МРО и оказване съдействие на организации по оползотворяване на МРО.
·        Производствени отпадъци
Основната част от извършените планови проверки в направление УООП са проверките на генераторите на производствени отпадъци. Проверени бяха начина на съхранение на производствените отпадъци в съответствие с изискванията на Наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО, недопускане смесване на отпадъците, както и стриктното водене на отчетност по реда на Наредба 1 от 04. 06. 2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри. Проверена беше документацията относно предаването и приемането на образуваните отпадъци: кантарни бележки, договори по чл. 8, ал. 1 от ЗУО и др., периода на предварително съхранение на отпадъците, съгласно § 1, т. 42 от ЗУО. Проверени бяха фирмите извършващи дейности по оползотворяване/обезвреждане на производствени отпадъци притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО, по отношение на спазване на технологията и състоянието на съоръженията за третиране на отпадъци. Проверявани бяха големите генератори на отпадъци, както и такива които притежават издадени Комплексни разрешителни. Извършени са 189 броя планови проверки на лица генератори на отпадъци и/или извършващи дейности по третиране на отпадъците, като за 2017 г. техния брой е бил 181 броя.
Във връзка с осъществения контрол по Наредба 1 от 09. 02. 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (ДВ. бр. 13 от 17. 02. 2015 г.), бяха извършени 22 бр. проверки на лица генериращи отпадъци от хуманната медицина, както и извършващи дейности с такива отпадъци, като през 2017 г. техния брой е бил 15. От плановите проверки бяха проверени 3 броя медицински заведения притежаващи документи по чл. 67 от ЗУО за дейност с код D15 с медицински отпадъци и една проверка на фирма извършваща третиране на отпадъци от хуманната и ветеринарното здравеопазване.
През изтеклата 2018 г. 90 юридически лица са извършили класификация на отпадъци образувани в резултат от дейността им, във връзка с което експертите от направлението са утвърдили 276 бр. работни листи за отпадъци генерирани от различни производствени процеси. Обработени и заверени са 168 бр. отчетни книги по приложения на Наредба 1 от 04. 06. 2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри, за дейности с отпадъци, съответно на 92 броя фирми.
·              Съоръжения за третиране на отпадъци
През изминалата 2018 г., експертите на РИОСВ – Шумен, извършиха 74 бр. проверки на съоръжения и инсталации, касаещи третирането на отпадъци, за дейността на които има издадени разрешителни документи по чл.35 от ЗУО. Извършени са 38 бр. проверки на площадки за които има издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за дейности по третиране на отпадъци, както и 89 бр. проверки на лица притежаващи регистрационни документи по чл. 78, за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци. При извършените проверки на операторите, за привеждане в съответствие с нормативните изисквания са дадени 43 бр., задължителни за изпълнение предписания. Установени са 4 бр. нарушения, за които са съставени и 4 бр. актове за установени административни нарушения, основно за неизпълнени предписания, дадени при проверките. Извършени са 9 бр. извънредни проверки на площадки за дейности по третиране на отпадъци, във връзка със спазване изискването на чл., 70, ал. 2 от ЗУО и съответствието на площадките с нормативните документи.
·              Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци;
През 2018 г. са издадени 21 бр. нови и изменения и/или допълнения на вече издадени разрешителни документи по чл. 67 от ЗУО. Издадени са 38 броя регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, от които 6 бр. за третиране на отпадъци и 32 бр. за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци. През 2018 г са извършени 9 броя извънредни проверки на нови площадки на които ще се извършват дейности по третиране на отпадъците, проверките са насочени към съответствието на площадките с нормативната база и наличие на съоръженията с които ще се извършват заявените дейности.
·           Контрол на търговци и брокери на отпадъци;
През 2018 г. са извършени 5 бр. проверки на лица регистрирани като търговци и брокери на отпадъци. Проверена беше отчетността по отпадъците (отчетни книги, договори за приемане и предаване). При проверките не са констатирани нарушения в областта на управлението на отпадъците, както и не са съставяни АУАН за установени административни нарушения.
·           Контрол, свързан с изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превози на отпадъци.
Относно изпълнение на задълженията на лицата свързани с трансграничния превоз на отпадъци и спазване изискванията на Регламент 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 Юни 2006 г., относно превоза на отпадъци, експертите от РИОСВ – Шумен извършиха 8 броя проверки на 6 фирми извършващи износ на отпадъци от Зеления списък на Регламента. От представената документация и водената отчетност не се установиха нарушения на Закона за управление на отпадъците и Регламент 1013/2006 г. Проверена беше документацията (договори, документи към обща информация по чл. 18 от Регламента).
2.4.2 Постигнати резултати. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали.
През 2018 г. са извършени 431 бр. проверки във връзка със спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба по прилагането му, като през 2017 г. техния брой е бил 504 броя. Извършени са 300 планови проверки на 297 обекта. Дадени са 167 бр. задължителни за изпълнение предписания, като за 2017 г. са дадени 182 бр. предписания. Намаляването на предписанията е положителна тенденция, относно привеждането дейността на фирмите с изискванията на Закона за управление на отпадъците и спазване на подзаконовата нормативна уредба.
През 2018 г. са извършени 131 броя извънредни проверки, като през 2017 г. техния брой е бил 212. Намалението на извънредните проверки е в резултат на доброто планиране на обектите през 2018 г.
От извънредните проверки 40 броя са по подадени сигнали, като за 2017 г. те са били 39 бр. При проверките по сигнали са дадени 25 броя задължителни за изпълнение предписания, от които едно не е изпълнено, за което има съставен АУАН. Най-често подадените сигнали са за констатирани замърсявания и за изгаряне на отпадъци. За всички сигнали са информирани подателите на сигнала писмено или по телефона, в зависимост от информацията за контакти, която са оставили, за резултатите от проверките и предприетите действия. Съставен е 1 бр. АУАН на МБАЛ – Шумен АД за извършване на дейност по нерегламентирано изгаряне на отпадъци.
2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ) (Приложение №5)
2.5.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР и ЗГМО. Резултати
-  Защитени територии – през годината са извършени 11 бр. планови и 7 бр. извънредни проверки. Извършените извънредни проверки са както следва: 1 бр. по писмо на Регионален исторически музей гр. Шумен за премахване на 9 бр. дървета на територията на НИАР- Мадара, някои от които попадащи в границите на ЗМ „Мадарски скални венци; 1 бр. на два обекта - Поддържан резерват „Патлейна“ и ЗМ „Див рожков“, по инициатива на експертите от направлението; 1 бр. на ЗМ „Римският мост“ във връзка с писмо на МОСВ, предвид стартиране на процедура по заличаване на защитената територия; 1 бр. на ЗМ „Петка Балкан“ с представители на ТП ДГС „Търговище“- гр. Търговище и РДГ- гр. Шумен във връзка с дадени указания с писмо на МОСВ за нанесени значителни щети, вследствие на разразила се през 2017 г. буря; 1бр. във връзка с внесено писмо от Община Велики Преслав за прочистване на прораснали и надвиснали клони и храсти на път в ПР „Патлейна“ и ЗМ „Див рожков“; 1 бр. във връзка с последващ контрол по повод внесено писмо от Община Велики Преслав за прочистване на прораснали и надвиснали клони и храсти на път в ПР „Патлейна“ и ЗМ „Див рожков“; 1 бр. на ЗМ "Петка Балкан" във връзка със съгласувани дейности в ЗТ.
През 2018г. бяха проведени срещи в ТП ДГС „Търговище“- гр. Търговище и Служба по геодезия, картография и кадастър- гр. Търговище във връзка с установени несъответствия по отразяването на ПЗ „Коня“ в Кадастралната карта на гр. Търговище и процедурите по отстраняване на неточностите свързани с границите на ЗТ.
През отчетният период са изготвени 2 бр. съгласувателни писма: 1 бр. във връзка с постъпила молба от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ за събиране на генетичен материал от растения на територията на Природен парк „Шуменско плато“ и 1 бр. във връзка с постъпила молба от Община Велики Преслав за прочистване на асфалтов път в границите на ПР „Патлейна“ и ЗМ „Див рожков“, водещ до Манастир „Св. Пантелеймон“.
През годината бяха успешно извършени дейности във връзка с отстраняване на неточности по границата на Природен парк „Шуменско плато“ в Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Шумен. Също така бяха извършени и дейности, свързани с актуализация на площите на защитени местности - бивши буферни зони на поддържаните резервати „Патлейна“, „Дервиша“ и „Моминград“.
През месец декември 2018 г. бе проведена Комисия за заличаване на Защитена местност „Римският мост“ в землището на с. Стеврек, общ. Антоново, обл. Търговище, която реши с мнозинство, да приеме предложението за заличане на ЗМ, поради липса на предмет на опазване, а именно - няма наличие на местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества, както и забележителни ландшафти в границите на защитената местност. Окомплектованата докуменция свързана с процедурата по заличаване на ЗТ е изпратена до МОСВ, съгласно разпоредбите на ЗЗТ.
-  Защитени зони - през годината са извършени 11 бр. планови и 10 бр. извънредни проверки в защитени зони. Извънредните проверки са извършени във връзка с внесени ГСП, УИН, План- извлечения и заявления, касаещи засягане на защитени зони. През 2018 г. са издадени 9 бр. решения по Наредбата за ОС, от които: 5 бр. за ГСП на физически лица, 1 бр. касаещо държавни горски територии и 3 бр. по внесени ИП. Издадени са 7 бр. решения за прекратяване на процедури по реда на Наредбата за ОС (поради недопустимост на дейността спрямо режима на защитена зона – 2 бр., по молба на възложителя – 1 бр., поради непредставяне на изисканата информация и документация в срок – 3 бр., поради постъпило становище на БД за недопустимост спрямо целите за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г., във връзка с внесена ГСП – 1 бр.). Обжалвани решения няма. През 2018г. по отношение на защитени зони от НЕМ са констатирани 4 бр. нарушения, за които са съставени 4 бр. АУАН по Закона за биологичното разнообразие и подзаконовата нормативна уредба към него, а именно: 1 бр. съставен на община за неспазено условие в постановено по реда на Наредбата за ОС решение на Директора на РИОСВ- гр. Шумен /при извършване на планова проверка за защитена зона/, и 3 бр. във връзка с писмо на МОСВ за разорани имоти попадащи в защитени зони в землищата на с. Звездица и с. Врани кон, общ. Омуртаг, обл. Търговище.
Във връзка с писмо на МОСВ /по повод препратено писмо от Държавен фонд „Земеделие“/ за нарушения във връзка с прилагането на изискванията за опазване на постоянно затревени площи са извършени проверки: 1) в имот в землището на с. Т. Икономово, общ. Каолиново, част от площта на който попада в защитена зона - при проверката е установено, че през 2018 г. имотът е обработван и засят с житни култури; предвид това, че към момента на проверката защитената зона не е обявена с наложени режими и ограничения, съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, РИОСВ- гр. Шумен не е предприела административнонаказателни мерки, предвид компетенциите ни по чл.117, т.5 от ЗБР; 2) в имот в землището на с. Божурка, общ. Търговище, при която е установено, че част от имота е разоран; предвид това, че имотът не попада в защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, регионалната инспекция не е предприела административнонаказателни мерки.
-  Биологично разнообразие – през годината са извършени 7 бр. планови и 27 бр. извънредни проверки. От извънредните проверки: 1 бр. на група вековни дървета (12 бр.) в с. Дългач, във връзка с писмо на Община Търговище за паднали две дървета; 6 бр. във връзка с донесени в сградата на РИОСВ – Шумен бедстващи птици от защитени видове; 20 бр. във връзка с подадени сигнали в РИОСВ – Шумен за намерени бедстващи птици от защитени видове. Вследствие на извършени проверки по депозираните сигнали за бедстващи птици, както и във връзка с донесени в инспекцията такива, бяха спасени и/ или направени опити да бъдат спасени въпросните екземпляри. В резултат на това в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора са изпратени общо 39 бр. птици от видовете Горска ушата сова (1 бр.), Обикновен мишелов (1 бр.), Бял щъркел (20 бр.), Керкенез (2 бр.), Домашна кукумявка (6 бр.), Черешарка (1 бр.), Черен бързолет (1 бр.), Чухал (1 бр.), Градска лястовица (1 бр.), Малък воден бик (1 бр.) и Зелен кълвач (1 бр.), Голям ястреб (2 бр.), Тръстиков блатар (1 бр.), а в Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки, фондация “Геа Челониа” - с. Баня, общ. Несебър са изпратени общо 9 бр. екземпляра от видовете Шипобедрена костенурка (6 бр.) и Шипоопашата костенурка (3 бр.). Един екземпляр от вида Шипобедрена костенурка е оставен в района, в който е бил намерен, предвид това, че трупа на костенурката е обгорял в резултат на изгаряне на отпадъци и е постановен отказ за образуване на досъдебно производство от Окръжна прокуратура-Шумен. Един екземпляр от вида Обикновен мишелов е оставен в района, в който е бил намерен, поради леталния изход за птицата преди транспортирането ѝ до Спасителния център в гр. Стара Загора.
Във връзка с постъпили множество сигнали през месец март за измръзнали или бедстващи щъркели в резултат от лошата зимна обстановка, експертите от Направление „БРЗТЗ“ извършваха обходи на посочените места, даваха непрекъснато указания на граждани, общини и кметове на кметства, както и предоставяха информация на медии за предприетите дейности по спасяването им, осъществяваха контакт с Горски стопанства, като в т.ч. експерт от Направлението съвместно с представители на Спасителен център „Зелени Балкани“- гр. Ст. Загора оказа съдействие на граждани, приютили бедстващи щъркели чрез доставяне на храна за птиците.
През годината са обработени и други сигнали, касаещи биологичното разнообразие. Един сигнал, постъпил по ел. поща относно обява в сайт за онлайн търговия за продажба на защитен вид жаба в гр. Шумен. След извършения оглед на поместените снимки на жабата в обявата, се установи, че тя не е от защитен вид, за което подателят на сигнала бе уведомен писмено. Един сигнал, постъпил по ел. поща за убита птица от вида Голям ястреб, за който бе изпратено писмо до Окръжна прокуратура – Шумен за предприемане на действия по компетентност, с оглед установяване на достатъчно данни за наличие на престъпление по смисъла на чл. 278г, ал. 1 от Наказателния кодекс. С Постановление от 16.02.2018г. на Окръжна прокуратура – Шумен бе постановен отказ за образуване на досъдебно наказателно производство по образуваната преписка и същата бе прекратена. Един сигнал, постъпил по ел. поща за застрашени гнезда на лястовици, поради поставяне външна изолация на сградата на училище в гр. Шумен, като на същия ден бе извършен оглед на място, при който се установи, че няма гнезда на лястовици по нея, но под покрива има отворени тръби-отдушници, в които има гнезда на птици от вида Черен бързолет. С оглед на това бе изпратено писмо до кмета на Община Шумен и директора на училището, с което бяха уведомени, че предвид биологията на вида и това, че е периода на размножаване и отглеждане на малките, следва при извършването на дейностите по саниране на сградата на училището и в частност при поставянето на изолационните материали, същите да бъдат поставяни по такъв начин, че да не запушват отворите на въпросните тръби, в които се намират гнездата на бързолетите и техните малки, до началото на месец август 2018 година или да се подаде заявление в МОСВ за издаване на Разрешително съгласно Глава трета, Раздел VI от Закона за биологичното разнообразие и Наредба №8/ 12.12.2003г. към него;
Един сигнал, касаещ се за изхвърляне и незаконен палеж на отпадъци в близост до градското сметище и изгаряне на защитени видове костенурки, кв. Дивдядово, гр. Шумен и предаден обгорен труп на костенурка на Окръжна прокуратура – Шумен от страна на подателя на сигнала. В тази връзка бе изпратено писмо до Окръжна прокуратура – Шумен за предприемане на действия по компетентност, с оглед установяване на достатъчно данни за наличие на престъпление по смисъла на чл. 278г или чл. 278д от Наказателния кодекс. На 13.06.2018г. бе издадено Постановление на Окръжна Прокуратура – Шумен за отказ да се образува досъдебно производство, по образувана в прокуратурата преписка, относно обгорелия труп на сухоземна костенурка.
През отчетния период са издадени 4 бр. регистрационни карти, съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, като са регистрирани един екземпляр от вида Сив папагал Жако (Psittacus erithacus), един екземпляр от вида Пъстра розела (Platycercus eximius) и 2 бр. кожи, които са част от ловни трофеи от Хартманова планинска зебра. Прекратени са 2 бр. регистрации за 2 бр. папагали от вида Синьочела амазона, поради дарение на същите на друго физическо лице, живущо в гр. Пловдив. Регистрациите са прекратени след подадена писмена молба от собственика на папагалите.
През месец януари 2018-та година съвместно с представител на Българско дружество за защита на птиците, бе извършено 42-тото Среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици. Преброяването се извърши в рамките на 2 дни (11-12.01.2018г.), като обхвана 6 бр. язовира: яз. Тича, яз. Фисека, яз. Съединение, яз. Ястребино, яз. Дибич и яз. Шумен. При направените наблюдения се установи, че видовото разнообразие на водолюбивите птици е по-голямо в сравнение с това, отчетено през предходната година, като същото се установи и по отношение на числеността на видовете спрямо 2017г. Видовото разнообразие и общия брой птици се установи основно на яз. Тича. През 2017 год., малките численост и видово разнообразие се дължаха на тежката зима у нас по време на преброяването, предвид факта, че яз. Тича бе полузамръзнал, а останалите пет язовира – напълно замръзнали. През тази година, малките численост и видово разнообразие са по-скоро в резултат на топлата зима у нас по време на преброяването.
През месец април 2018г. бяха проведени 2 бр. комисии на терен, с цел установяване на състоянието на находищата на блатно кокиче в землищата на с. Кочово и с. Осмар, общ. Велики Преслав, във връзка с писмо на МОСВ.
През месец юли 2018г. експерти от направление „БРЗТЗ“ извършиха мониторинг на видовете висши растения Червено усойниче и Янкева кутявка, във връзка с писмо на МОСВ за извършване на мониторингови дейности предвид предстоящото през 2019г. докладване по чл. 17 на Директивата за местообитанията.
През месец октомври 2018г. експерти от направление „БРЗТЗ“ взеха участие в мониторинга на Кафява мечка (Ursus arctos) на територията на Западни Родопи (4-дневен) в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР).
През месец ноември 2018г. експерти от направление БРЗТЗ взеха участие в заснемане на терен на вековни дървета с цел изработване на карта и геобаза данни на вековните дървета в Република България от фирма, имаща сключен договор с МОСВ.
Експерт от направление БРЗТЗ взе участие в проверка на Зоокът-Шумен от междуведомствена работна група, назначена от министъра на ОСВ.
-  Лечебни растения – през годината са извършени 26 бр. планови и 3 бр. извънредни проверки по реда на Закона за лечебните растения. От извънредните проверки: 1 бр. се извърши на билкозаготвителен пункт във връзка с последващ контрол по дадено предписание; 1 бр. се извърши на билкозаготвителен пункт във връзка с писмо на РИОСВ-Варна за предприемане на действия по компетентност; 1 бр. се извърши на билкозаготвителен пункт във връзка с писмо на МОСВ за повишено съдържание на полициклични въглеводороди и бензо(а)пирени в див чесън. При извършения контрол на билкозаготвителните пунктове бяха дадени 4 бр. предписания, които бяха изпълнени в срок.
През 2018г. при извършване на проверките не се установиха незаконни пунктове за изкупуване на билки, като също така не са подавани и сигнали за такива.
През месец декември 2017 г., при разглеждането на издадените позволителни за ползване през същата година от едно от горските стопанства на територията на РИОСВ – Шумен, беше констатирано нарушение при издаването на едно позволително за ползване на лечебни растения от страна на длъжностното лице, оправомощено да ги издава. На лесничея издал позволителното е съставен АУАН през месец януари 2018г., съгласно разпоредбите на ЗЛР и поднормативните актове към него.
При осъществения контрол на билкозаготвителните пунктове през 2018г. бяха констатирани нарушения единствено за непредставяне на отчет за изкупените, реализираните и наличните количества билки в пунктовете през 2017г. На нарушителите бяха съставени АУАН по реда на ЗЛР.
През отчетния период беше проведена комисия за разпределяне на видове билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване по реда на Закона за лечебните растения.
Във връзка с изпратени до всички общини на територията на РИОСВ- гр. Шумен писма относно предотвратяване увреждането на дървета по време на липовата кампания, са установени нарушения на територията на община Велики Преслав (съставени са 3 бр. АУАН от служители на РУ „Полиция“) и община Каспичан (съставени са 3 бр. АУАН от служители на общината).
-  Генетично модифицирани организми- през годината съвместно с представители на ИАОС са извършени 2 пробонабирания, резултатите от които са „Не се открива” ГМО ДНК.
-  Закон за защита на животните (ЗЗЖ) - през 2018 година са издадени две регистрационни карти по реда на Закона за защита на животните, като са регистрирани два екземпляра от вида Елен лопатар - албинос (Dama dama).
2.5.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали
През 2018 г. се извършиха 22 бр. проверки по подадени сигнали, касаещи дейността на направление БРЗТЗ. 20 бр. от проверките са във връзка с подадени сигнали за намерени бедстващи животни, които впоследствие са настанени за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. Останалите 2 бр. проверки са във връзка с подадени сигнали извън компетенциите на направлението, както следва: 1 бр. проверка по постъпил сигнал за нерегламентирано сметище в землището на с. Сушина, общ. Върбица, като са дадени 2 бр. преписания, които са изпълнени в срок; 1 бр. проверка по постъпил сигнал на деж. телефон за гъст тъмен дим със задушлива нетърпяща се миризма, вероятно от горене на пластмаса в гр. Шумен, като при проверката се установи, че сигнала е неоснователен.
Във връзка с постъпили множество сигнали през месец март за измръзнали или бедстващи щъркели в резултат от лошата зимна обстановка, експертите от Направление БРЗТЗ извършваха обходи на посочените места, даваха непрекъснато указания на граждани, общини и кметове на кметства, както и предоставяха информация на медии за предприетите дейности по спасяването им, осъществяваха контакт с Горски стопанства, като в т.ч. експерт от Направлението съвместно с представители на Спасителен център „Зелени Балкани“- гр. Ст. Загора оказа съдействие на граждани, приютили бедстващи щъркели чрез доставяне на храна за птиците.
Обработени са следните сигнали, касаещи компетенциите на направление БРЗТЗ: