одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРОВЕДЕНИ ОТ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 ДО 30.06.2018 Г.

Уникален идентификатор:  1b9d9cb5-a1fa-4fac-bdf4-e6c12caf13c9

Описание:

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРОВЕДЕНИ ОТ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 ДО 30.06.2018 Г.

община лозница РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРОВЕДЕНИ ОТ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 ДО 30.06.2018 Г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-07-25 16:47:22
  • Създаден от: vladislav-stanchev-3128
  • Последна промяна: 2018-11-29 01:11:23
  • Последно променил: migrate_data

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРОВЕДЕНИ ОТ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 ДО 30.06.2018 Г.

№ ПО РЕД № НА ПОРЪЧКАТА В АОП ВИД ПРОЦЕДУРА НАИМЕНОВАНИЕ
2016 ГОДИНА
1 00213-2016-0001 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА Сключване на Рамково споразумение с предмет:„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в гр. Лозница“
2 00213-2016-0002 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА „Рехабилитация на 18.87 км общински пътища на територията на община Лозница, обл.Разград по подобекти : 1. RAZ1087 - /І-2,Разград-п.к.Бели Лом/-Веселина Граница общ.(Лозница- Самуил)- Самуил /RAZ 2140/ от км.1+791 до км. 4+849 2. RAZ1082 - /І-2,Разград-п.к.Тервел/ Бели лом от км. 1+3009 до км. 3+100 3. RAZ2080 - /І-2,Разград – п.к. Веселина/ - Каменар - / III – 206 / от км. 1+885 до км. 4+100 4. RAZ2085 - / II – 51, Лозница и Мировец / - Крояч – Ловско / III – 206 / от км. 0+000 до км. 1+700 5. RAZ1092 - / RAZ1088/Лозница-Манастирци-Граница общ.(Лозница-Търговище) от км. 2+100 до км. 4+700 6. RAZ1091 - /ІІ-51,Чудомир-Мировец/-Лозница- /ІІ-51/ от км. 0+000 до 2+300 7. RAZ1089 - /ІІ-49,Трапище-Разград/-Сейдол-Граница общ.(Лозница-Търговище) – Маково- Дралфа/ІІ- 51/, от км. 2+100 до км. 4+400 8. RAZ2083 - / III – 206, Пороище – Студенец / - Градина - / II – 49 / от км. 3+800 до км. 6+700"
3 00213-2016-0003 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ «Доставка на течни горива за нуждите на община Лозница и ОП "Лозстрой" гр. Лозница.Предвижда се покупка на следните горива - бензин А95Н, дизелово гориво, газ пропан - бутан, гориво за отопление и гориво смазочни материали. Поръчката е за срок от три години.»
4 00213-2016-0004 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА „Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Лозница”
5 00213-2016-0005 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА „Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания” по проект "Ръка за ръка", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Регистрационен № на договора BG05M9ОP001-2.002-0126-С001“
6 00213-2016-0006 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА „Избор на изпълнител за Обследване за енергийна ефективност на сгради съгл. НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради на територията на Община Лозница“
7 00213-2016-0007 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ “Изпълнение на СМР по проект „Укрепване на свлачище в с. Манастирци, община Лозница, обл.Разград”.
8 00213-2016-0008 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ “Изпълнение на СМР по проект „Доизграждане на канализационна мрежа на гр.Лозница» I-ви етап “
2017 ГОДИНА
9 00213-2017-0001 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА „Доставка на хранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Лозница " по обособени позици
10 00213-2017-0002 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ „Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Лозница по две обособени позиции“
11 00213-2017-0003 ДОГОВАРРЯНЕ Периодични доставки на горива за служебните автомобили и отопление за нуждите на община Лозница .
12 00213-2017-0004 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ „Избор на изпълнител за поддържане на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Лозница"
13 00213-2017-0005 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ Ремонт и рехабилитация на улици в населени места в община Лозница
14 00213-2017-0006 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ „Доставка чрез покупка на специализиран автомобил (употребяван) за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Лозница.“
15 00213-2017-0007 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ „Доизграждане на канализационна мрежа на град Лозница – II Етап”
2018 ГОДИНА
16 00213-2018-0001 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ "Ремонт на участъци от общинската пътна мрежа в община Лозница"