одобрен

РЕГИСТЪР НА ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Уникален идентификатор:  1cf31fa8-d925-41f7-b589-785ad43bc67c

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 17:10:35
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 17:10:35

РЕГИСТЪР НА ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Предмет Обект /строителство, доставка, услуга/ Вид процедура и правно основание Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на договора при директно възлагане (лв. без ДДС) Дата на стартиране на обществената поръчка или прогнозна дата на стартиране (за планираните ОП) Дата на договор за обществена поръчка (в случай че е подписан) Източник на финансиране
2017г.
1. Доставка на нетна актив.ел. енергия от изпълн., коорд.на станд. балансираща група,за н. напрежение с пълно администр. на инфор..поток с ЕСО и поем. на разх. за небал. за обекти на общ. Брацигово Доставка Събиране на оферти 54000 2017/01/04
КОД- 09310000 чл.20 ал.3 т. 2
Д-22/15.,02. 2017 Бюджет на община Брацигово
2. „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом.соц.патронаж, Днев.ц-р за възр.хора,Общ.трапез., Осигур.на „Топъл обяд“ по опер. програма за храни и/или основно матер. подпомаг. и Комплекс за соц. услуги за деца и семейства в гр.Брацигово,общ.Брацигово по обособени позиции : Доставка Публично състезание 119500 2016/01/12 Д-30/21.04.2017
Обособена позиция № 1: “ДОСТАВКА НА ХЛЯБ,ХЛЕБНИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ“ КОД-15000000 Чл.20,ал.2 т.2 Д-31/21.04.2017
Обособена позиция № 2: “ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ, ЯЙЦА “ Д-38/24.04.2017
Обособена позиция № 3: “ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ “ Д-39/21.04.2017
Обособена позиция № 4: “ДОСТАВКА НА ТРАЙНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРАВКИ, ШОКОЛАДОВИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ”
Обособена позиция № 5: “ ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ И ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ’’
Бюджет на община Брацигово
3. Трудово-медицинско обслужване на работещите в подразделенията на Община Брацигово Услуга Директно възлагане 1048.33 2017/01/30 Бюджет на община Брацигово
Код 85100000 Чл.20,ал.4 т.2 №Д-9-1/30.01.2017
4. Отпечатване на пликове и доставяне на данъчни съобщения Услуга Директно възлагане, 2050.46 2017/02/14 Д-НУ-1502-02/14.02.2017 Бюджет на община Брацигово
Код 64100000 Чл.20,ал.4 т.2
5. Обслужване на асансьорна уредба Услуга Директно възлагане, 21154.62 2017/02/24 Д-25/24.02.2017 Бюджет на община Брацигово
Код 50700000 чл.20,ал.4,т.2
6. Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционен проект „Разширение на съществуващ гробищен парк и смяна предназначението на поземелен имот с № 06207.4.175,местност „Просовето“, землище гр. Брацигово,област Пазарджик Услуга Директно възлагане, 300 2017/03/22 Д-28/22.03.2017 Бюджет на община Брацигово
Код 98000000 чл.20,ал.4,т.2
7. Абонаментна поддръжка на програмен продукт ТРЗ Услуга Директно възлагане, 1191.00 2017/04/18 Т-16-159/18.04.2017 Бюджет на община Брацигово
Код 72000000 чл.20,ал.4,т.2
8. Доставка на хляб и хлебни изделия Доставка Пряко договаряне чл.182 10740.23 2017/04/28 Д-40/28.04.2017 Бюджет на община Брацигово
Код 15600000
9. Монтаж и почистване на мобилни тоалетни кабини с търговска марка ЕКОТОЙ – 4 броя Услуга Директно възлагане, 360.00 2017/04/28 № 002495П/28.04.2017 Бюджет на община Брацигово
Код 98000000 чл.20,ал.4,т.2
10. Монтаж и почистване на мобилни тоалетни кабини с търговска марка ЕКОТОЙ – 2 броя Услуга Директно възлагане, 240.00 2017/04/28 № 002496П/28.04.2017 Бюджет на община Брацигово
Код 98000000 чл.20,ал.4,т.2
11. Ползване на програмен продукт Услуга Директно възлагане, 816 2017/05/19 ПО-16-184/19.05.2017 Бюджет на община Брацигово
Код 72000000 чл.20,ал.4,т.2
12. Направа на допълнително водохващане от каптаж „Замарница“ и довеждаш водопровод ф 110 мм. С дължина L=460 метра Строителство Директно възлагане, 49916.67 2017/05/25 Д-47 Целеви средства за 2017 г. и собствени средства
Код 45231300 чл.20,ал.4,т.1 от 25.05.2017
13. Електронно архивиране на регистри по гражданско състояние Услуга Директно възлагане, 0.17 лв. на ел.изображение 2017/05/31 Д-48/31.05.2017 Бюджет на община Брацигово
Код 72000000 чл.20,ал.4,т.2
14. Основен ремонт на улици в село Розово Строителство Директно възлагане, 14534.70 2017/06/01 Д-52/01.06.2017 Бюджет на община Брацигово капиталови разходи
Код 45233252 чл.20,ал.4,т.1
15. Основен ремонт на улици в гр. Брацигово Строителство Директно възлагане, 28357.56 2017/06/15 Д-54/15.06.2017 Бюджет на община Брацигово капиталови разходи
Код 45233252 чл.20,ал.4,т.1
16. Проектиране на водопроводна мрежа по улици в гр. Брацигово Услуга Директно възлагане, 600.00 2017/06/21 Д-60-1/21.06.2017 Бюджет на община Брацигово капиталови разходи
71320000 чл.20,ал.4,т.2
17. Контрол и стопанисване на общински горски територии, изработване на горскостопански план Услуга Директно възлагане, 7200 2017/06/27 Д-61/27.06.2017 Бюджет на община Брацигово
Код 72000000 чл.20,ал.4,т.2
18. Прогнозни количества маркирана дървесина на корен от Общинска гора Услуга Директно възлагане, 52385 2017/07/05 Д-62/05.07.2017 Бюджет на община Брацигово
Код 72000000 чл.20,ал.4,т.2
19. Ползване на програмен продукт – лиценз АИС Гробищен парк Услуга Директно възлагане, Минимална работна заплата годишно 2017/07/10 ПО-16-24/10.07.2017 Бюджет на община Брацигово
Код 72000000 чл.20,ал.4,т.2
20. Монтаж и почистване на мобилни тоалетни кабини с търговска марка ЕКОТОЙ – 3 броя Услуга Директно възлагане, 370 2017/07/10 №002580П/10.07.2017 Бюджет на община Брацигово
Код 98000000 чл.20,ал.4,т.2
21. Доставка на съдове за битови отпадъци Доставка Директно възлагане 29996.00 2017/07/12 Д-64/12.07.2017 Бюджет на община Брацигово
34928480 Чл.20, ал.4 т.2
22. Ползване на система за автоматично архивиране на базата данни на ИСМДТ-версия 4.0 Услуга Директно възлагане 720.00 2017/07/18 Д-66/18.07.2017 Бюджет на община Брацигово
72000000 Чл.20, ал.4 т.2
23. Основен ремонт на детска площадка в УПИ XIV-културен дом в кв.14 по РП на Брацигово, имот с № 06207.501.265 по КККР на Брацигово Строителство Директно възлагане 16595.92 2017/07/31 Д-74/31.07.2017 Бюджет на община Брацигово
45236110 Чл.20, ал.4 т.1
24. Доставка на нов автомобил „Дачия Докер“ Доставка Директно възлагане 19165.83 2017/08/09 Д-76/09.08.2017 Бюджет на община Брацигово
34100000 Чл.20, ал.4 т.2
25. Облагородяване на зелени площи и създаване на детски кът в гр. Брацигово по одобрен проект от НК“Чиста околна среда 2017“ Услуга Директно възлагане 8288.00 2017/08/10 Д-77/10.08.2017 Бюджет на община Брацигово
45236110 Чл.20, ал.4 т.2
26. Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация гр. Брацигово и звената към нея. Доставка Директно възлагане 7200.00 2017/08/14 Д-78/14.08.2017 Бюджет на община Брацигово
22800000 Чл.20, ал.4 т.2
27. Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за ИП/разширяване на същ