одобрен

Регистри на търговските дружества с общинско участие

Уникален идентификатор:  1d73830f-0199-4102-9544-9320529f18db

Сухиндол

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 18:07:30
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-02-11 18:07:30

№ по ред

Наименование на предприятието

№ и дата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие

Предмет на дейност на предприятието

Органи на управление на предприятието

Брой заети лица по щатно разписание

Предоставено на предприятието недвижимо общинско имущество - акт за общинска собственост №/дата

1 ОП "Спортни имоти, отдих, развлечение и комунални дейности" Решение № 58/05.04.2016 Поддържка и ремонт на материалната база; материално-техническо обезпечаване на общинската спортна, културна, туристическа и развлекателна дейност; осигуряване на материална заетост на материалната база с цел ефективно управление; създаване на условия за достъп и ползване на предоставените му за управление недвижими имоти - общинска собственост от физически и юридичедси лица срещу заплащане на съответните такси и цени на услуги, опреиделени от Общински съвет - Сухиндол; стопанисване и експлоатация на търговски обекти; поддръжка и ремонт на общинската инфраструктура, сграден фонд, улици, съоръжения, пътна маркировка, строително-ремонтни дейности. Директор 6 щ. бр. АПОС № 736/27.04.2016