одобрен

Регистър разрешения за строеж за 2016 г. на община Грамада

Уникален идентификатор:  1d829199-2df5-4664-8cad-2a4ca3058a72

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-29 16:13:51
  • Създаден от: tsetsa_tsekova
  • Последна промяна: 2020-06-23 15:01:49
  • Последно променил: tsetsa_tsekova

Регистър Разрешения за строеж 2016 г. Община Грамада

дата населено място възложител упи пи квартал землище строеж наименование категория съгл. Чл.137 от ЗУТ Забеле- жка
1. 19.08.2016 г. гр.Грамада Община Грамада Реконструкция на водопроводната мрежа в гр.Грамада обл.Видин- 14 улици 3-та
2. 19.08.2016 г. гр.Грамада Община Грамада Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Грамада- 14 улици 4-та Заповед № 65 към РС № 2/19. 08.2016 г. Презаверено на 08.11.2019 г.
3. 19.08.2016г Гара Стацимир Община Грамада кв.14 Уличен водопровод Ф90 в кв.14 по улица с о.т.32-о.т.19-о.т.14 3-та
4. 02.09.2016 г. Община Грамада Община Грамада КВС на община Грамада Реконструкция на външен водопровод от помпена станция "Бояново" до напо- рен резервоар "Грамада" находящ се в землищата на гр.Грамада, с.Милчина лъка и с.Бояново по КВС на община Грамада 1-ва
5. 29.09.2016 г. Община Грамада Община Грамада "Рехабилитация на обект от общинска пътна инфрастру-ктура на община Грамада, област Видин"Обект : "Общински път VID2081/III-1412,п.кКула - Раковица"/-Бранковци/, от км.0+000 до км.2+341,29 3-та Заповед № 61/ 02.04.2019 г. към РС № 5/29.09.2016г Телекомуни- кационен оптичен кабел Заповед № 173 към РС № 5/29.09. 2016 г.
6. 29.09.2016 г Община Грамада Община Грамада "Рехабилитация на обект от общинска пътна инфраструк- тура на община Гра мада, област Видин" Обект: "Общински път VID1018/III - 141 /Грамада - Тошевци-СС летище Тошевци, от км.0+000 до км. 5+033,15" 3-та Заповед № 62/02.04. 2019 г. към РС № 6/29.09.2016 г.