Набор от данни:  Административни актове

одобрен

Период: 2018г.

Уникален идентификатор:  1f8e469b-0b46-47f5-a8d3-486fb26fcf7f

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 16:22:49
  • Създаден от: deyan_delchev
  • Последна промяна: 2020-02-11 16:22:49

815

14.12.2018г.

Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе, обл. Бургас

808 12.12.2018г. Забраняване на нерегламентираното управление на отпадъците на територията на община Сунгурларе
722 07.11.2018г. Провеждане на публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с метална конструкция от метални колони и греди, върху стоманобетонова основа със застроена площ 117, 35 кв. м., находяща се в УПИ І – за автогара, кв. 44 по ПУП на гр. Сунгурларе, целият с площ 2226 кв. м., при граници: север - УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, изток – УПИ ІІ, юг – улица, запад – УПИ ІІІ”.
721 07.11.2018г. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе
716 05.11.2018г. Обявяване на спечелилия конкурса, открит със Заповед № 681/19.10.2018г.
707 01.11.2018г. Обявяване на спечелилия конкурса за възлагане на комплекс от дейности с предмет: "Извършване на услуга сеч и извоз до временен склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1820, отдели: 94 "о", "м"; 158 "г"; 159 "в"; 161 "д", "ж", 289 "н"", открит със Заповед № 671/12.10.2018г. на Кмета на Община Сунгурларе
702 29.10.2018г. Определяне на границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2019г.
701 26.10.2018г. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе
685 22.10.2018г. Заповед за отдаване под наем на земеделски имот, намиращ се в землището на с. Везенково, на "Златен клас 2004" ООД
684 22.10.2018г. Заповед за отдаване под наем на земеделски имот, намиращ се в землището на с. Вълчин, на Иванка Кенова Желева
681 19.10.2018г. Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за Обект 1821, в отдели/подотдели: 83 "д", 161 "з", 240 "ж", 241 "г", 250 "е", 267 "в", "г", "д", "о", "с", 1245 "к", 1246 "в", 1247 "г"
671 12.10.2018г. Извършване на услуга сеч и извоз до временен склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1820, отдели: 94 "о", "м"; 158 "г"; 159 "в"; 161 "д", "ж", 289 "н".
656 05.10.2018г. Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок до пет години на петно-публична общинска собственост
655 05.10.2018г. Обявяване на спечелилия конкурса за възлагане на комплекс от дейности с предмет: "Извършване на услуга сеч, извозване до временен склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1819 в отдели/подотдели: 1227 "к", "у", 1290 "з", 1225 "д", 1244 "р", "т", 1285 "а", "б", "в", 1304 "г", открит със Заповед № 603/14.09.2018г. на Кмета на Община Сунгурларе
654 03.10.2018г. Откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд
646 01.10.2018г. Обявяване на спечелилия конкурса за възлагане на комплекс от дейности с предмет: "Извършване на услуга сеч, извозване до временен склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1818 в отдели/подотдели: 140 "а", "б", "д"; 142 "а", "б"; 160 "е", "з", "н"; 177 "н"; 240 "и"; 256 "а", "м"", открит със заповед № 588/10.09.2018г. на Кмета на Община Сунгурларе
630 26.09.2018г. Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок до пет години на петно-публична общинска собственост
625 21.09.2018г. Обявяване на спечелил търга, открит със заповед 554/29.08.2018г.
612 19.09.2018г. Откриване на гроздоберната кампания за сортовете "Мискет червен", "Ркацители", "Памид", "Кераца", "Мерло" и други винени сортове за град Сунгурларе
603 14.09.2018г. Извършване на услуга сеч и извоз до временен склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1819, отдели: 1227 "к", "у", 1290 "з", 1225 "д", 1244 "р", "т", 1285 "а", "б", "в", 1304 "г".
602 14.09.2018г. Прекратяване на процедура за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1817
601 14.09.2018г. Обявяване на спечелилия конкурса за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1816
591 11.09.2018г. Заповед относно мерки срещу болестта африканска чума при свинете
588 10.09.2018г. Провеждане на открит конкурс по реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП за изпълнението на комплекс от дейности за Обект 1818
585 07.09.2018г. Откриване на процедура за отдаване под наем на язовир - публична общинска собственост
579 05.09.2018г. Премахване на незаконен строеж в с. Съединение, кв. "Морава", ул. "Двадесет и втора", № 4
577 03.09.2018г. Определяне на пространствена изолация за хибриден слънчоглед в землищата на с. Бероново и с. Дъбовица
562 03.09.2018г. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за срок от десет години на терен - частна общинска собственост
557 30.08.2018г. Начало на гроздобера в гр. Сунгурларе за сортове Пино Шардоне и Мускат о тонел
556 29.08.2018г. Извършване на услуга сеч и извоз до временен склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1817, отдели: 1244 "р", "т", 1285 "а", "б", "в", 1304 "г", 1225 "д"
555 29.08.2018г. Извършване на услуга сеч и извоз до временен склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1816, отдели: 243 "к", 265 "м", 266 "в", "д", 301 "г".
554 29.08.2018г. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост в землището на Община Сунгурларе
533 24.08.2018г. Прекратяване на процедура по договаряне за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1815
526 21.08.2018г. Определяне на публични места в гр. Сунгурларе за извършване на амбулантна търговия
506 06.08.2018г. Извършване на услуга сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе от ОГТ За населени места: Сунгурларе, Есен, Подвис, Лозарево, Черница, Вълчин, Грозден, Обект 1815
444 03.07.2018г. Прекратяване на процедура по договаряне за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1814
443 03.07.2018г. Прекратяване на процедура по договаряне за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1811
442 03.07.2018г. Прекратяване на процедура по договаряне за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1810
440 02.07.2018г. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в община Сунгурларе, обл. Бургас
422 20.06.2018г. Провеждане на процедура по договаряне за услуга сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе, Обект 1814
421 20.06.2018г. Провеждане на процедура по договаряне за услуга сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе, Обект 1811
420 20.06.2018г. Провеждане на процедура по договаряне за услуга сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе, Обект 1810
413 20.06.2018г. Контрол на животните, възприемчиви към заболяването заразен нодулен дерматит
412 20.06.2018г. Откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд
409-2 18.06.2018г. Прекратяване на процедура за открит конкурс за възлагане на комплекс от дейности -Обект 1814
409-1 18.06.2018г. Прекратяване на процедура за открит конкурс за възлагане на комплекс от дейности -Обект 1811
409 18.06.2018г. Прекратяване на процедура за открит конкурс за възлагане на комплекс от дейности -Обект 1810
391 08.06.2018г. Извършване на дезакаризация на площите за обществено ползване и провеждане на разяснителни мероприятия
373 04.06.2018г. Откриване на процедура по отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост
370 04.06.2018г. Обявяване на спечелил конкурса за възлагане на комплекс от дейности, открит със Заповед № 297/14.05.2018г. - Обект 1813
369 04.06.2018г. Обявяване на спечелил конкурса за възлагане на комплекс от дейности, открит със Заповед № 296/14.05.2018г. - Обект 1812
368 04.06.2018г. Обявяване на спечелил конкурса за възлагане на комплекс от дейности, открит със Заповед № 293/14.05.2018г. - Обект 1809
359-3 31.05.2018г. Прекратяване на процедурата за открит конкурс за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1814
359-2 31.05.2018г. Прекратяване на процедурата за открит конкурс за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1811
359-1 31.05.2018г. Прекратяване на процедурата за открит конкурс за възлагане на комплекс от дейности за Обект 1810
348 31.05.2018г. Заповед за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за Обект 1814
347 31.05.2018г. Заповед за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за Обект 1811
346 31.05.2018г. Заповед за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за Обект 1810
319 25.05.2018г. Обявяване на спечелил конкурса за продажба на стояща дървесина на корен за ЛФ 2018г., обект 1808
318 25.05.2018г. Обявяване на спечелил конкурса за продажба на стояща дървесина на корен за ЛФ 2018г., обект 1807
298 14.05.2018г. Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1814
297 14.05.2018г. Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1813
296 14.05.2018г. Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1812
295 14.05.2018г. Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1811
294 14.05.2018г. Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1810
293 14.05.2018г. Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1809
269 02.05.2018г. Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1808 - ЛФ2018г.
268 02.05.2018г. Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП - Обект 1807 - ЛФ2018г.
263 27.04.2018г. Прекратяване на насрочения със Заповед № 233/16.04.2018г. Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1808 - ЛФ/2018г.
262 27.04.2018г. Прекратяване на насрочения със Заповед № 234/16.04.2018г. Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1807 - ЛФ 2018г.
250 20.04.2018г. Извършване на дезинсекция и дезакаризация на всички площи за обществено ползване
248 18.04.2018г. Откриване на процедура по отдаване под наем на язовири - публична общинска собственост
234 16.04.2018г. Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП
233 16.04.2018г. Провеждане на конкурс по реда на Глава III, раздел I от НУРВИДГТДОСПДНГП
227 16.04.2018г. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в с. Костен - УПИ VІІ кв. 4
226 16.04.2018г. Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на имот – публична общинска собственост, а именно: павилион с площ 9,61 кв.м., находящ се в УПИ VІ кв.57 по ПУП на гр. Сунгурларе
199-1 27.03.2018г. Заповед за класиране на обекти 1802, 1803, 1804, 1805, 1806
167 09.03.2018г. Провеждане на открит конкурс по реда на раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП
119 21.02.2018г. Прекратяване на административно производство
109 16.02.2018г. Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на терен – частна общинска собственост, а именно: терен с площ 599 кв.м., находящ се в УПИ ХХХІХ – за стопански дейности кв.2 по ПУП на гр.Сунгурларе, за растениевъдна продукция.
108 16.02.2018г. Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на терени – частна общинска собственост, за отглеждане на животни и животинско продукция
50 24.01.2018г. Обявяване на грипна епидемия в Община Сунгурларе
49 23.01.2018г. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землището на община Сунгурларе
21 09.01.2018г. Откриване на процедура по отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост
16 05.01.2018г. Провеждане на открит конкурс по реда на раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП