одобрен

Бюджет на РИОСВ-Враца към 31.12.2018 г.

Уникален идентификатор:  1fa36261-b660-46f9-bf4a-5ad7a1519b3e

Описание:

Бюджет на РИОСВ-Враца към 31.12.2018 г.

бюджет РИОСВ-Враца

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-05 14:09:50
  • Създаден от: riosv_vr
  • Последна промяна: 2019-04-05 14:10:29
  • Последно променил: riosv_vr

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

/ВРБ/
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
(в лева)
1900 728314
1900.01.00 Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда 265443
1900.01.01 Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България” 36931
1900.01.02 Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите” 74890
1900.01.03 Бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух” 27039
1900.01.04 Бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси” 48258
1900.01.05 Бюджетна програма „Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол” 0
1900.01.06 Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда” 78325
1900.01.07 Бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на климата” 0
1900.02.00 Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост 41443
1900.02.01 Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост” 41443
1900.03.00 Бюджетна програма „Администрация” 421428
Общо: 728314
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 г.
Класификационен код на програмата: 1900.01.01
Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"
Разходи по програмата Сума
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи 36931
от тях за:
Персонал 32227
Издръжка 4704
Капиталови разходи 0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
от тях за:
3. …………………………..
ІІІ. Общо разходи (I+II) 36931
Класификационен код на програмата: 1900.01.02
Бюджетна програма " Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почивте"
Разходи по програмата Сума
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи 74890
от тях за:
Персонал 66681
Издръжка 8209
Капиталови разходи 0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
от тях за:
3. …………………………..
ІІІ. Общо разходи (I+II) 74890
Класификационен код на програмата: 1900.01.03
Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"
Разходи по програмата Сума
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи 27039
от тях за:
Персонал 23037
Издръжка 4002
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
от тях за:
3. …………………………..
ІІІ. Общо разходи (I+II) 27039
Класификационен код на програмата: 1900.01.04
Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистемите, местообитанията, видовете и генетичните им ресурси"
Разходи по програмата Сума
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи 48258
от тях за:
Персонал 41505
Издръжка 6753
Капиталови разходи 0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
от тях за:
1. Обезщетения причинени от кафява мечка и корморан, съгласно разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча. 0
3. …………………………..
ІІІ. Общо разходи (I+II) 48258
Класификационен код на програмата: 1900.01.05
Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"
Разходи по програмата Сума
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи 0
от тях за:
Персонал 0
Издръжка 0
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
от тях за:
3. …………………………..
ІІІ. Общо разходи (I+II) 0
Класификационен код на програмата: 1900.01.06
Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"
Разходи по програмата Сума
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи 78325
от тях за:
Персонал 70063
Издръжка 8262
Капиталови разходи 0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
от тях за:
3. …………………………..
ІІІ. Общо разходи (I+II) 78325
Класификационен код на програмата: 1900.01.07
Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"
Разходи по програмата Сума
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи 0
от тях за:
Персонал 0
Издръжка 0
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
от тях за:
3. …………………………..
ІІІ. Общо разходи (I+II) 0
Класификационен код на програмата: 1900.02.01
Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"
Разходи по програмата Сума
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи 41443
от тях за:
Персонал 22082
Издръжка 19361
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
от тях за:
3. …………………………..
ІІІ. Общо разходи (I+II) 41443
Класификационен код на програмата: 1900.03.00
Бюджетна програма "Администрация"
Разходи по програмата Сума
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи 421428
от тях за:
Персонал 149132
Издръжка 38825
Капиталови разходи 233471
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0
от тях за:
3. …………………………..
ІІІ. Общо разходи (I+II) 421428
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2018 г. - общо
Общо разходи по бюджетните програми на РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
Разходи Сума
(в лева)
I. Общо ведомствени разходи 728314
от тях за:
Персонал 404727
Издръжка 90116
Капиталови разходи 233471
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо 0
1. Обезщетения причинени от кафява мечка и корморан, съгласно разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча. 0
1. Обезщетения причинени от кафява мечка и корморан, съгласно разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча. 0