одобрен

Регистър на одобрените проекти

Уникален идентификатор:  1fdba030-0bff-430e-9d2a-a079cc5adeee

Описание:

Регистър на одобрените проекти в Община Мирково

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-10-12 10:11:54
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:09:22
  • Последно променил: migrate_data
Страница 1 от 6
РЕГИСТЪР
НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ

№ ПО
РЕД
№ НА
ПРОЕКТА
ДАТА НА
ОДОБРЯВАНЕ
НАСЕЛЕНО
МЯСТО ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЕКТ УПИ КВАРТАЛ ПРОЕКТАНТ
1. 1 23.01.2015г. с.Мирково „Екомаат”ООД Производствена
лаборатория за
разфасоване на
етерично -маслени
продукти
IV –
1253,
1325
92 „Марати”ЕООД
2.
2 13.02.2015г. с.Буново Десислава
Графинова
Денова,
Венцислав
Евгениев
Добренов
Еднофамилна
жилищна сграда
VII -
597
58 „Студио 3 Арх”
ООД
3.
3 13.03.2015г. с.Мирково Община
Мирково
Външно
електрозахранване
– кл. 20 kV и БКТП
I –
спорте
н
компле
кс
79 „Ателие
Димови” ЕООД
4.
4 27.03.2015г. с.Буново Румен Паскалев
Апостолов
Еднофамилна
жилищна сграда и
ограда
III - 233 27 „Улянов
Архитекти”ЕОО
Д
5.
5 09.04.2015г. с.Мирково Читалище
”Христо Ботев”
с. Мирково
Ремонт и
обновяване
VI 35 „Архитектурно
студио
Чангулев “ ЕООД

Страница 2 от 6
6.
6 15.05.2015г. с.
Бенковски
Боян Добрев
Цветков
Едноетажна
селскостопанска
постройка
ПИ
03842
„Геопроект”
ЕООД
7.
7 05.06.2015г. с. Буново Румен Паскалев
Апостолов
Еднофамилна
сграда и ограда
III –
233
27 „Улянов
Архитекти”ЕОО
Д
8.
8 19.06.2015г. с.Мирково Читалище”Христ
о Ботев” с.
Мирково
Ремонт и
обновяване
VI 35 „Архитектурно
студио
Чангулев “ ЕООД

9.
9 19.06.2015г. с.Мирково „СКАЙНЕТ БГ”
ООД
Кабелна
Електронна
съобщителна мрежа
ЕТ ”ЕН и ЕЛ -
Лазар Лаков”
10.
10 24.06.2015г. с. Буново „ЧЕЗ
Разпределение
България ”АД
Нова мрежа НН инж. Радулова
11.
11 18.09.2015г. с. Буново Георги
Константинов
Велев
Жилищна сграда I- 324 29 „ТЕО АРТ”ЕООД
12.
12 04.12.2015г. с.Мирково „Бикей вилидж
Мирково” ЕООД
Реконструкция и
модернизация на
съществуващ
ресторант и
къмпинг
ПИ
012099
„Студио 3 Арх”
ООД
13.
13 04.12.2015г. с.Мирково Община
Мирково
Рехабилитация на
IV клас път SFO
1431 от км 3+710 до
км 7+400

„Геопроект
1”ЕООД

Страница 3 от 6
14.
14 04.12.2015г. с.Мирково Община
Мирково
Рехабилитация на
15 общински път
60037 от км 0+000
до км 1+660
„Геопроект
1”ЕООД
15.
15 04.12.2015г. с.Мирково Община
Мирково
Рехабилитация на
ул. „Ал.
Стамболийски” от
0+1 до 0+96 и ул.
„Г.М. Димитров”
0+96 до 0+ 124
„Геопроект
1”ЕООД
16. 1 08.01.2016г. с.Мирково Цветан Георгиев
Янков
Жилищна сграда и
ограда
I-7005 7 Арх.Т.Минчева
17. 2 12.02.2016г. с.Мирково „Хостинвест”
ЕООД
Къща за гости I 9 СИМ Проект
18.
3 26.02.2016г. с.Мирково Владимир
Огнянов
Караатанасов
Жилищна сграда VII -
773
45 арх. Райна
Куманова
19. 4 11.03.2016г. с. Буново Иван Николов
Михов
Жилищна сграда IX - 333 48 арх. Анастас
Узунов
20.
5 13.05.2016г. с. Буново Анка
Богомилова
Симеонова, Иван
Петров
Симеонов
Лятна кухня III - 13 3 арх. Добринка
Полихронева
21.
6 13.05.2016г. с.Мирково Петър Христов
Мутафов
Еднофамилна
жилищна сграда,
магазин строителни
материали и ограда

VII -
587
44 „Студио 3 Арх”
ООД

Страница 4 от 6
22.
7 20.05.2016г. с. Буново Църква „Св.
Теодор Тирон”
с. Буново
Ремонт на
православен храм
XI -
църква
2 Интегра проект
23.
8 01.07.2016г. с. Буново Църква „Св.
Теодор Тирон”
с. Буново
Ремонт и
подобряване на
прилежащо
пространство
XI -
църква
2 Интегра проект
24.
9 24.08.2016г. с.Мирково Община
Мирково
Рехабилитация на
съществуващ
местен път от км
0+000 до 0+140
48324.8
9.9
48324.1
5. 273
„Илия Бурда”
ЕООД
25. 10 26.09.2016г. с.Каменица Община
Мирково
Рехабилитация на
общински път
„Ен Ес Проект“
ЕООД
26.
11 26.09.2016г. с.Мирково Община
Мирково
Рехабилитация на
довежд ащ
водопровод от
водохващане ”УСТЕ”
до ПСПВ
„Гео - М“ ЕООД
27.
12 27.09.2016г. с.Мирково Община
Мирково
Рехабилитация на
съществуващи
улици и
принадлежностите
към тях
„А3
Инженеринг“
ЕООД
28.
13 27.09.2016г. с. Смолско Община
Мирково
Рехабилитация на
съществуващи
улици и
принадлежностите
към тях


„А3
Инженеринг“
ЕООД

Страница 5 от 6
29.
14 30.09.2016г. с.Бенковски „Агамемнон “
ЕООД
Смяна на
предназначение на
съществуващи
склад и навес в цех
за чистене на риба и
добив на хайвер
03842.3
5.50
„Агропром
проект”ООД
30.
15 30.09.2016г. с.Мирково Цветан Г. Янков Ул. водопровод и
канализация
ПИ
7005
УПИ I
7 ЕТ„Малкат” - Мая
Томова
31.
16 25.11.2016г. с. Буново Анка
Богомилова
Симеонова, Иван
Петров
Симеонов
Лятна кухня III - 13 3 арх. Добринка
Полихронева
32.
17 25.11.2016г. с.Мирково Ивайло Бойчев
Тодоров
Двуетажна
пристройка и
преустройство на
покрив, етаж и
навес
III -
1176
75 арх. Блага
Динова
33.
18 02.12.2016г. с.Мирково Борис Емилов
Йотин
Обор с торище за
крави , майки с
телета
48324.5
4.41
„Тилд”ООД
34. 19 16.12.2016г. с.Мирково Радослав Иванов
Минков
Пристройка, навес и
ограда
XIII -
1135
31 арх. Мирослава
Иванова
35.
1 24.02.2017г. с.Мирково Тодор
Харалампиев
Тотев
Промяна на
предназначението
на първи етаж от
жилищна сграда в
Бистро

XV -
604
45 арх. Мирослава
Иванова

Страница 6 от 6
36.
2 10.03.2017г. с.Каменица Община
Мирково
Реконструкция
водопроводна
мрежа
инж. Юри
Петров
37.
3 28.04.2017г. с.Мирково Козимо
Куадрели
Пристройка към
съществуваща
жилищна сграда и
гараж
VII -
266
6 арх. Анисия
Дикльовска
38.
4 05.05.2017г. с.Бенковски „Агамемнон
1”ЕООД
Реконструкция с
обновяване и
разширение на
съществуваща
люпилня
35.50 арх. Л. Керанов
39. 5 12.05.2017г. с. Смолско Людмила
Цветкова Аркова
Жилищна сграда IX - 239 17 Ерта Консулт
ЕООД
40.
6 19.05.2017г. с.Мирково Община
Мирково
Ремонт и
реконструкция на
дом за социално
подпомагане
I 55 арх. Иглика
Забунова
41.
7 21.07.2017г. с.Мирково Община
Мирково
Ремонтни
възстановителни и
укрепителни мерки
за бившата сграда
на кметство
Мирково
XIV -
697
63 арх. Радка
Стефанова
42.
8 10.11.2017 г. с.Мирково Община
Мирково
Закриване и
рекултивация на
съществуващо депо
за твърди отпадъци
на Община Мирково
ПИ
45.54
45.55
Екопро Консулт
ЕООД