одобрен

SEBRA-2019-04-08

Уникален идентификатор:  21292561-59bd-40bf-8580-1310ef9c3e55

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-11 11:40:48
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-11 11:40:48

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3628673.56
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 90620.03
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7452.84
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 17925.27
10 xxxx Издръжка 7993178.76
18 xxxx Други разходи 373419.48999999993
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1437334.25
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 577695680.09
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1909749.4099999997
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 711671.8799999952
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 17480
88 xxxx Средства на разпореждане 127822.85
89 xxxx Друго финансиране 3240259.54
90 xxxx Възстановени приходи 136082.05000000002
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1821.54
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 508855.58
98 xxxx Други операции в БНБ -901.95
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 345050
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 1037742.08
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 92770815
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 171562.75
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 38636.08
Общо:  692260931.1
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6348.95
10 xxxx Издръжка 13103.08
90 xxxx Възстановени приходи 260.52
Общо:  19712.55
Администрация на президентството ( 002******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2893.28
Общо:  2893.28
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 29474.55
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 5959
10 xxxx Издръжка 91955.82
18 xxxx Други разходи 650.61
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1389.96
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 127873.6
90 xxxx Възстановени приходи 5452.12
Общо:  262755.66
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1881.3
Общо:  1881.3
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 59926.87
10 xxxx Издръжка 662809.95
18 xxxx Други разходи 3164.62
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5854.83
88 xxxx Средства на разпореждане 17400.63
90 xxxx Възстановени приходи 13103.09
Общо:  762259.99
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1122422.95
10 xxxx Издръжка 130486.46
90 xxxx Възстановени приходи 4000
Общо:  1256909.41
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 49225.03
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 469526.33
Общо:  518751.36
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 99694.48
10 xxxx Издръжка 781395.33
18 xxxx Други разходи 247495.29
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11300
88 xxxx Средства на разпореждане 803.12
90 xxxx Възстановени приходи 38526.4
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 32701.8
98 xxxx Други операции в БНБ -126.45
Общо:  1211789.97
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1578028.4
10 xxxx Издръжка 693849.57
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 26950
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 86470.91
88 xxxx Средства на разпореждане 78836.09
89 xxxx Друго финансиране 359.55
90 xxxx Възстановени приходи 27071.19
Общо:  2491565.71
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6413.85
10 xxxx Издръжка 311289.85
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3594.24
88 xxxx Средства на разпореждане 2400
90 xxxx Възстановени приходи 2182.73
Общо:  325880.67
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 213774.05
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 9649.36
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 366.49
10 xxxx Издръжка 151579.28
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 208975.54
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 349970.11
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 411043.26
Общо:  1345358.09
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 72107
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1000
10 xxxx Издръжка 423576.36
88 xxxx Средства на разпореждане 79.02
Общо:  496762.38
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 44522.67
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 11.65
10 xxxx Издръжка 133244.24
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 24956
88 xxxx Средства на разпореждане 5097.96
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 193.74
Общо:  208026.26
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 78533.6
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 61000
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 13
10 xxxx Издръжка 195804.71
18 xxxx Други разходи 57011.35
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2025
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 25700.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4550.97
89 xxxx Друго финансиране 430
90 xxxx Възстановени приходи 17532.39
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
98 xxxx Други операции в БНБ -775.5
Общо:  441826.32
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4500
10 xxxx Издръжка 109867.38
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6443.12
88 xxxx Средства на разпореждане 0.02
Общо:  120810.52
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6000
10 xxxx Издръжка 17659.62
90 xxxx Възстановени приходи 30
Общо:  23689.62
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 241
10 xxxx Издръжка 161904.03
18 xxxx Други разходи 1513.5
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 35766.3
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 21749.04
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1311.95
Общо:  222485.82
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4306.48
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 679.2
10 xxxx Издръжка 183665.23
18 xxxx Други разходи 5798.07
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 13.99
88 xxxx Средства на разпореждане 14248.81
Общо:  208711.78
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 49735.06
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 17238
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 100
Общо:  67073.06
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7901.85
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 289014
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5940
Общо:  302855.85
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12110
10 xxxx Издръжка 98.22
Общо:  12208.22
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1576.11
Общо:  1576.11
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 138.75
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1332
10 xxxx Издръжка 11353.89
Общо:  12824.64
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10671.65
Общо:  10671.65
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 21724.11
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5867.49
Общо:  27591.6
Комисия за финансов надзор ( 047******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 19076.92
88 xxxx Средства на разпореждане 2142
Общо:  21218.92
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20646.49
Общо:  20646.49
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1809296.86
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 48337.39
Общо:  1857634.25
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2042.43
10 xxxx Издръжка 50355.45
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 574106510.14
90 xxxx Възстановени приходи 3388.57
Общо:  574162296.59
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 42690.41
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 287155.25
Общо:  329845.66
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3889.33
10 xxxx Издръжка 20397.64
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1489.05
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 29.34
Общо:  25805.36
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4877.08
10 xxxx Издръжка 50496.75
18 xxxx Други разходи 4897.09
Общо:  60270.92
Българска телеграфна агенция ( 063******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14971.66
Общо:  14971.66
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 537060.28
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 47.92
Общо:  537108.2
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12252.62
18 xxxx Други разходи 49266.07
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 17480
Общо:  78998.69
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17619.14
Общо:  17619.14
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5511.09
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 955827.6
Общо:  961338.69
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* )
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 939344.71
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 58366.44
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 85467.25
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 8006.67
Общо:  1091185.07
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6440.1
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 41100
Общо:  47540.1
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 44260.87
10 xxxx Издръжка 4732.55
Общо:  48993.42
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 2548663.92
Общо:  2548663.92
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 649614.18
Общо:  649614.18
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* )
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 6222.45
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 58674.92
Общо:  64897.37
Учителски пенсионен фонд ( 745******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2595423.94
Общо:  2595423.94
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14413.17
Общо:  14413.17
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5930
10 xxxx Издръжка 2000.15
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11460
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 20000
Общо:  39390.15
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 694.4
Общо:  694.4
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 63729.98
Общо:  63729.98
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2615.61
10 xxxx Издръжка 8185.52
Общо:  10801.13
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 445599.83
92 xxxx Закупуване на валута в брой 332.49
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 488.96
Общо:  446421.28
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3787.01
89 xxxx Друго финансиране 342
90 xxxx Възстановени приходи 111.01
Общо:  4240.02
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 42097.91
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9218.8
Общо:  51316.71
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 33564.79
Общо:  33564.79
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 506.48
90 xxxx Възстановени приходи 101.04
Общо:  607.52
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1408.94
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 80
Общо:  1488.94
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27265.64
10 xxxx Издръжка 6410.9
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2616.99
88 xxxx Средства на разпореждане 298.86
Общо:  36592.39
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23280.15
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4050.5
10 xxxx Издръжка 1788.14
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 58447
Общо:  87565.79
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 420
10 xxxx Издръжка 59454.9
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 57636.48
Общо:  117511.38
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 48065.63
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 515760
Общо:  563825.63
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 112462.4
Общо:  112462.4
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 25900.62
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 85078.32
Общо:  110978.94
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 79010.56
18 xxxx Други разходи 2310.32
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2636
Общо:  83956.88
Икономически университет-Варна ( 842******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 55060
10 xxxx Издръжка 2782.78
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4855
Общо:  62697.78
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1378.67
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 18000
89 xxxx Друго финансиране 160
Общо:  19538.67
Национална художествена академия - София ( 853******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 19713.96
Общо:  19713.96
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив ( 854******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12750
10 xxxx Издръжка 6764.1
18 xxxx Други разходи 1155.33
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 30570
89 xxxx Друго финансиране 13123.29
Общо:  64362.72
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 64793.96
Общо:  64793.96
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 237
Общо:  237
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14898.29
88 xxxx Средства на разпореждане 1364.19
90 xxxx Възстановени приходи 13917.57
Общо:  30180.05
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 44233.55
10 xxxx Издръжка 101834.88
18 xxxx Други разходи 157.24
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 8832
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 24498.58
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 13620
88 xxxx Средства на разпореждане 5152.15
89 xxxx Друго финансиране 7401.6
90 xxxx Възстановени приходи 10405.42
Общо:  216135.42
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 62998.82
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 7789.22
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 17925.27
10 xxxx Издръжка 1400.9
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 38680.53
Общо:  128794.74
Национален фонд - Други международни програми ( 989******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 20165
Общо:  20165
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 345050
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 1037742.08
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 92770815
Общо:  94153607.08
Другитрансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 171562.75
Общо:  171562.75
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 38636.08
Общо:  38636.08