одобрен

SEBRA-MF-2020-06-25

Уникален идентификатор:  212de456-ade3-4374-a782-121987a9bb21

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-26 13:17:04
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-26 13:17:04

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 25.06.2020 - 25.06.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 694 12291828.8
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 338 131835.02
10 xxxx Издръжка 220 277715.95
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 3000
90 xxxx Възстановени приходи 1 225.75
Общо:  1254 12704605.52
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 534 949939.87
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 32 25762.09
Общо:  566 975701.96
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1519.44
10 xxxx Издръжка 37 7609.91
Общо:  38 9129.35
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 2529624.61
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 71 25377.03
10 xxxx Издръжка 55 84710.47
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 3000
90 xxxx Възстановени приходи 1 225.75
Общо:  139 2642937.86
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 33 62074.3
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 159
10 xxxx Издръжка 1 400
Общо:  36 62633.3
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 113 8737259.09
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 231 80006.9
10 xxxx Издръжка 127 184995.57
Общо:  471 9002261.56
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 11411.49
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 530
Общо:  4 11941.49