одобрен

СО бюджет 2019 г - Приходи

Уникален идентификатор:  21ead249-7de7-4a09-89fe-c86f67044d1c

бюджет иконимика столична община

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-02-12 15:51:50
  • Създаден от: bsekiranov-613
  • Последна промяна: 2019-02-21 15:02:40
  • Последно променил: migrate_data

" ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2019 год. "

ПРИХОДИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Приложение №1
Първоначален Уточнен Отчет % Проекто
НАИМЕНОВАНИЕ § бюджет бюджет към на бюджет
2018г. към 31.12.2018г. към 31.12.2018г. изпълн. 2019г.
ПРИХОДИ ОБЩО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2018г. са предварителни/
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ
Данък в/у доходите на физическите лица 100 7150000 7150000 6424552 89.85387412587413 7150000
Окончат. год. патентен данък и данък върху таксиметров превоз 103 7150000 7150000 6424552 89.85387412587413 7150000
в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници 5000000 5000000 0 5200000
Имуществени данъци и други местни данъци 1300 312550000 325550000 336855483 103.4727332207034 346170000
-данък в/у недвижими имоти 1301 103500000 104500000 106291739 101.7145827751196 109500000
- данък върху наследствата 1302 250000 250000 78337 31.3348 250000
- данък върху превозните средства 1303 89000000 95000000 105789260 111.3571157894737 103500000
-данък при придоб.на имущества по възмезден начин 1304 116700000 122700000 122493483 99.83168948655256 130320000
-туристически данък 1308 3100000 3100000 2202664 71.05367741935484 2600000
грешно внесена сума по §1308, възстановена 2018г. -586749
Други данъци 2000 25000 25000 12118 48.472 25000
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ: 319725000 332725000 342705404 102.9995954617176 353345000
2. ДРУГИ ПРИХОДИ :
Приходи и доходи от собственост 2400 40680000 45430870 32922698 72.46768111638629 37660000
-нетни приходи от продажба на услуги,стоки и продукция 2404 10500000 15171408 10991018 72.44560293942395 11000000
-приходи от наеми на имущество 2405 17600000 17677329 16573375 93.75497282423153 17600000
-приходи от наеми на земя 2406 5500000 5502130 5231541 95.08210456677688 5500000
- приходи от дивиденти 2407 7000000 7000000 73778 1.053971428571429 3500000
-приходи от лихви по текущи банкови сметки 2408 30000 30003 34532 115.0951571509516 30000
-приходи от лихви по срочни депозити 2409 50000 50000 16233 32.466 30000
- приходиот лихви по предоставени заеми в страната и чужбина 2410 0 0 2221 0
- прих. от лихви и отстъпки от ДЦК /ОЦК/ 2413 0 0 0 0
-приходи от други лихви 2419 0 0 0 0
Общински такси 2700 253039000 254539000 274662462 107.9058462553872 281154000
-такси за ползване на детски градини 2701 17950000 17950000 16474450 91.77966573816157 17950000
-такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазване 2702 2900000 2900000 2047243 70.59458620689655 2900000
-такси за ползване на лагери и др. социален отдих 2703 0 0 0 #DIV/0! 0
- за ползване на домашен патронаж и общ. соц. у-ги 2704 1350000 1350000 1164555 86.26333333333334 1350000
-такси за ползване на пазари, тържища ,панаири, тротоари и др. 2705 4200000 4200000 4104768 97.73257142857142 4500000
-ползване на полудневни детски градини 2706 0 0 0 #DIV/0! 0
-такси за битови отпадъци 2707 196000000 196000000 211281975 107.7969260204082 213000000
-за ползване на общежития и др. по образование 2708 4000 4000 2020 50.5 4000
-такси за технически услуги 2710 22500000 24000000 31925823 133.0242625 33000000
-такси за административни услуги 2711 5500000 5500000 5501023 100.0186 5700000
-такси за откупуване на гробни места 2715 1300000 1300000 1342666 103.282 1400000
-такса за кучета 2717 135000 135000 138746 102.7748148148148 150000
-други общински такси 2729 1200000 1200000 679193 56.59941666666667 1200000
Глоби санкции и наказателни лихви 2800 20500000 21000300 25079644 119.4251701166174 26000000
-конфискувани средства и приходи от конф.в-щи 2801 0 0 0 0
- глоби ,санкции,наказателни лихви обещет. начети 2802 3500000 4000300 5814848 145.3602979776517 5500000
- наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 2809 17000000 17000000 19264796 113.3223294117647 20500000
Други неданъчни приходи 3600 1800000 2435155 1523398 62.5585640339116 1800000
-реализирани курсови разлики от валутни операции 3601 0 -118 -71742 0
- получени застрахователни обезщететия за ДМА 3611 0 58557 60737 103.7228683163413 0
получени други застрахователни обезщетения 3612 0 149912 161958 108.0353807567106 0
-други неданъчни приходи 3619 1800000 2226804 1372445 61.63295018331205 1800000
Внесени ДДС и др.данъци в/у продажби 3700 -7600000 -7752175 -6573177 84.79139080322619 -7600000
- внесен ДДС /-/ 3701 -6000000 -6019552 -4706202 78.18193114703553 -5500000
- внесен.данък в/у приходи от стопанска д-ст 3702 -1600000 -1732623 -1830874 105.6706507993949 -2100000
- внесени и др. данъци,такси и вноски в/у продажбите/-/ 3709 0 0 -36101 0
Постъпления от продажби на нефинансови активи 4000 31600000 31600000 34736659 109.9261360759494 31600000
-от продажби на компютри и хардуер 4021 0 0 0 0
-от продажби на сгради 4022 16600000 16600000 17850027 107.5302831325301 16600000
- от продажби на др. оборудване, машини и съоръжения 4023 0 0 0 0
- от продажби на транспортни средства 4024 0 0 0 0
-от продажби на стопански инвентар 4025 0 0 0 0
-от продажби на инфраструктурни обекти 4026 0 0 0 0
-от продажби на други ДМА 4029 0 0 0 0
-от продажби на НМА 4030 500000 500000 391312 78.2624 500000
-от продажба на земя 4040 14500000 14500000 16495320 113.7608275862069 14500000
Приходи от концесии 4100 1500000 1500000 1410219 94.0146 1500000
Помощи, дарения и др. безвъзмездни получени суми 4500 0 2506182 2514904 100.3480194175842 0
-дарен. ,помощи безвъзм.от страната 4501 0 2017756 2026478 100.432262374638 0
-капиталови ,дарения, помощи от страната 4503 0 488426 488426 100 0
Помощи, дарения и др.безвъзмезд. получ. суми от чужбина 4600 0 266588 266589 100.0003751106576 0
дарения, помощи и др. безвъзм. суми от ЕС 4610 0 0 0 0
дарения помощи и др. безвъзм. суми от др.държави 4630 0 126977 126977 100 0
тек. дарения и др. безвъз. пол. суми от др. м/унар орган 4650 0 43337 43338 100.0023074970579 0
капит. дарения и др. безвъз. пол. суми от др. м/унар орган 4660 0 0 0 0
-дарен.,помощи безвъзм.от чужбина 4670 0 36274 36274 100 0
-капиталови ,дарения, помощи от чужбина 4680 0 60000 60000 100 0
ВСИЧКО ДРУГИ ПРИХОДИ: 341519000 351525920 366543396 104.2720821269737 372114000
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ : 661244000 684250920 709248800 103.6533206268835 725459000
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с ЦБ
Трансфери м/у бюджета на бюджетна орган. и ЦБ /нето/ 3100 428901368 493153130 493159630 100.0013180490206 488552433
- обща субсидия и др. трансфери за държавни д-ти от ЦБ 3111 410123368 424701773 424701773 100 478459733
- обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни д-ти от ЦБ+ 3112 10154700 10154700 10154700 100 742100
-целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи 3113 8623300 8623300 8623300 100 9350600
- получени от общините целеви трансфери от ЦБ 3118 0 17012437 17018937 100.0382073420757 0
- получени от общини целеви трансфери от ЦБ 3128 0 32848136 32848136 100 0
-възстановени трансфери за ЦБ /-/ 3120 0 -187216 -187216 100 0
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 428901368 493153130 493159630 100.0013180490206 488552433
III. ТРАНСФЕРИ
Трансфери м/у бюджети /нето/ 6100 0 5703924 5772285 101.1984907232284 0
-получени трансфери /+/ 6101 0 8221315 8236428 100.1838270398349 0
- предоставени трансфери /-/ 6102 0 -3052380 -2999126 98.25532862880767 0
- трансф. от МТСП по прогр. за осигуряв. на заетост (+/-) 6105 0 534989 534983 99.99887848161364 0
- вътрешни транфери в система на първостеп. разп.(+/-) 6109 0 0 0 0
Трансфери между бюджети и с/ки за средства от ЕС /нето/ 6200 0 -431708 -705890 0
-получени трансфери /+/ 6201 0 0 35105 0
-предоставени трансфери /-/ 6202 0 -431708 -740995 0
Трансфери от /за държавни предпр. и др. лица /нето/ 6400 0 1337010 1337009 99.99992520624377 0
Получени трансфери /+/ 6401 0 1337010 1337009 99.99992520624377 0
Предоставени трансфери /-/ 6402 0 0 0 0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ 0 6609226 6403404 96.88583806938968 0
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
Получ. предост.времен.безлих .от за ЦБ 7400 0 0 0 0
- получени заеми /+/ 7411 0 0 0 0
- погасени заеми /-/ 7412 0 0 0 0
Временни безлихвени заеми м/у бюджeти с/ки /нето 7500 0 0 0 0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за средства от ЕС /нето 7600 0 -68491 1355389 -1978.930078404462 0
Временни безлихв.заеми от /за държавни предпр. др сметки/нето/ 7800 0 0 0 0
-получени заеми /+/ 7811 0 0 0 0
-погасени заеми /-/ 7812 0 0 0 0
ВСИЧКО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: 0 -68491 1355389 -1978.930078404462 0
ВСИЧКО ПРИХОДИ /I+II+III+IV / : 1090145368 1183944785 1210167223 102.2148362265053 1214011433
V.ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО
Придобиване на дялове,акции,съучастия 7000 0 0 0 0
Предоставени кредити/нето/ 7100 0 -265805 -706951 265.9660277270931 0
Предоставяне на времeнна финансова помощ /нето/ 7200 0 0 0 0
Предоставени с-ва по временна фин. помощ /-/ 7201 0 0 0 0
Възтановени суми по временна финансова помощ/+/ 7202 0 0 0 0
Плащания по активирани гаранции, поръчит. и плащания 7300 0 0 693 0
Заеми от чужбина - нето /+-/ 8000 26168639 77020219 77646644 100.8133253944656 -6008500
получени краткосроч. заеми от междунар. организации 8031 0 0 0 0
получени дългосроч. заеми от междунар. организации 8032 58674900 0 0 29000000
погашения по краткосроч. заеми от междунар. организ. 8037 0 0 0 0
погашения по дългосроч. заеми от междунар. организ. 8038 0 0 0 0
получени краткосроч. заеми от банки и фин.инст.чужбина 8051 0 0 0 0
получ.дългосроч. заеми от банки и фин.инст.чужбина 8052 0 109526480 109526480 100 0
погашения по краткосроч. заеми от банки от чужбина 8057 0 0 0 0
погашения по дългосроч. заеми от банки от чужбина 8058 -32506261 -32506261 -31879836 98.07290970807132 -35008500
клилингови разчети-пасивни и активни салда /- +/ 8080 0 0 0 0
друго финансиране от чужбина /+/ 8097 0 0 0 0
други погашения и плащания по финансир. от чужб./-/ 8098 0 0 0 0
Държавни общински ценни книжа емитирани на
международни капит. пазари-нето /+/-/ 8100 0 0 0 0
краткосроч. ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междун. кап. пазари 8111 0 0 0 0
дългосроч.ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междунар. кап. пазари 8112 0 0 0 0
погашения по краткосроч. ДЦК /ОБЦК/ на капит.пазари 8121 0 0 0 0
погашения по дългосроч. ДЦК /ОБЦК/ на капит.пазари 8122 0 0 0 0
Заеми от др.банки в страната - нето 8300 0 0 0 0
получени краткосрочни заеми от банки в страната 8311 0 0 0 0
получени дългосрочни заеми от страната 8312 0 0 0 0
погашения по краткосрочни заеми от страната/-/ 8321 0 0 0 0
погашения по дългосрочни заеми от страната/-/ 8322 0 0 0 0
Емисии на общин. държ.ценни книжа 8500 0 0 0 0
емисии на краткосрочни общински ценни книжа /+/ 8501 0 0 0 0
емисии на дългосрочни общински ценни книжа /+/ 8502 0 0 0 0
целеви емисии на дългосрочни общински ценни книжа /+/ 8504 0 0 0 0
Погашения наОЦК-нето 8600 0 0 0 0
погашения на краткосроч. общински дър. ценни к-жа 8611 0 0 0 0
погашения на дългосроч. общински дър. ценни к-жа 8621 0 0 0 0
погашения целеви емисии на дългосроч.ДЦК /ОБЦК/ 8623 0 0 0 0
Времен.съхран. с-ва на разпореждан. 8800 -3188509 -3188509 4905886 -153.8614443302497 -6760110
Приватизация 9000 #REF! #REF! #REF! #REF! 0
Покупко-продажба на ДЦК /ОБЦК/ от бюдж. п-я нето 9100 0 0 0 0
покупка на ДЦК /ОБЦК/ на първичен пазар /-/ 9111 0 0 0 0
покупка на ДЦК /ОБЦК/ на вторичен пазар /-/ 9112 0 0 0 0
продажба на ДЦК /ОБЦК /+/ 9121 0 0 0 0
получени погашения на ДЦК /ОБЦК/ /+/ 9122 0 0 0 0
Приватизация на дялове 9000 0 46000000 46000000 100 0
Друго финансиране /нето/ 9300 -7102759 -6077509 5732301 -94.31990968668249 -6442574
-чужди средства от други лица небюджетн. предпр. и др. лица/+/ 9310 0 0 28644 0
задължения по фин. лизинг и търг. кредит към местни лица/+-/ 9317 0 0 0 0
задължения по фин. лизинг и търг. кредит към чуждест. лица/+-/ 9318 -139100 -139100 -261798 188.2084831056794 -66900
друго финансиране/+-/ операции с активи 9336 0 3000000 8005634 0
в т.ч. възстановена държавна такса по дело с Инеком 7974142 #DIV/0!
друго финасиране/+-/ 9339 -6963659 -8938409 -2040179 22.82485619085007 -6375674
прехвърл парични наличн. при преобразув. 9396 0 0 0 0
Депозити и средства по сметки /нето/ 9500 119548461 119548461 -131025386 -109.6002281451369 250574136
-остатък в левове по с/ки от предход.период/+/ 9501 82668968 82668968 82668968 100 170287865
-остатък в лев.равност.по валут.с/ки предх.п-д/+/ 9502 30781359 30781359 30781360 100.0000032487195 74767958
-остатък в лв. по срочен депоз.от предх.п-д/+/ 9503 6098134 6098134 6098134 100 5517528
-остатък в лев. равност. по ср. депоз. във валута от предх.п-д 9504 0 0 0 0
-наличн. в каса в лв.в предход.п-д /+/ 9505 0 0 0 785
- левова равност.в каса валута предход период /+/ 9506 0 0 0
наличн.в лева по сметка в края на периода /-/ 9507 0 0 -170287865 0
наличн.в лев. равн. по вал. с-ка в края на периода /-/ 9508 0 0 -74767958 0
нал. в лв. по срочн.депоз.в края на периода 9509 0 0 -5517528 0
нал. в лв. по срочн.депоз.валута края на периода/-/ 9510 0 0 0 0
наличн.в лева в касата в края на периода /-/ 9511 0 0 -785 0
наличн.в касата в валута края на периода /-/ 9512 0 0 0 0
преводи на път /+/-/ 9513 0 0 0 0
преоценка на валутни наличности /+/-/ 9514 0 0 288 0
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО 135425832 233036857 2553187 1.095615102635889 231362952
ОБЩО ПРИХОДИ /II+III+V/: 1225571200 ********** ********** 85.58476511299784 1445374385
Превишен./недостиг на бюджет.с-ва по трим. 9900 0 0 0 0
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНАТА: 1225571200 ********** ********** 85.58476511299784 1445374385
Приходи по оперативни програми 330342416 330342416 248679444 75.27929565060758 305368747
СОПФ -Приходи с инвестиционно предназначение 0 0 #DIV/0!
ОБЩО ПРИХОДИ : 1555913616 1747324058 1461399854 83.63645239754376 1750743132
ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2018г. са предварителни/
I.ПРИХОДИ , ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
2. ДРУГИ ПРИХОДИ :
Приходи и доходи от собственост 2400 0 1256420 1309518 104.2261345728339 0
-нетни приходи от продажба на услуги,стоки и продукция 2404 0 1254287 1308039 104.2854625775441 0
-приходи от наеми на имущество 2405 0 0 -737 0
-приходи от наеми на земя 2406 0 2130 2130 100 0
- приходи от дивиденти 2407 0 0 0 0
-приходи от лихви по текущи банкови сметки 2408 0 3 86 0
-приходи от лихви по срочни депозити 2409 0 0 0 0
Общински такси 2700 0 0 0 0
-за ползване на общежития и др. по образование 2708 0 0 0 0
-такси за технически услуги 2710 0 0 0 0
-такси за административни услуги 2711 0 0 0 0
-други общински такси 2729 0 0
Глоби санкции и наказателни лихви 2800 0 0 0 0
-конфискувани средства и приходи от конф.в-щи 2801 0 0 0 0
- глоби ,санкции,наказателни лихви обещет. начети 2802 0 0 0
Други неданъчни приходи 3600 0 341390 351372 102.9239286446586 0
-реализирани курсови разлики от валутни операции 3601 0 -115 -1314 0
- получени застрахователни обезщететия за ДМА 3611 0 34062 35453 104.0837296694263 0
получени други застрахователни обезщетения 3612 0 91529 99748 108.9796676463197 0
-други неданъчни приходи 3619 0 215914 217485 100.7276045092027 0
Внесени ДДС и други данъци по продажбите 3700 0 -29488 -33628 114.0396093326099 0
- внесен ДДС. 3701 -11866 -14732 124.1530423057475
- внесен данък в/у приходи от стопанска дейност на бюджет. ппредпр. 3702 0 -17622 -18896 107.2295993644308 0
Постъпления от продажби на нефинансови активи 4000 0 0 0 0
-от продажби на компютри и хардуер 4021 0 0 0 0
- от продажби на др. оборудване, машини и съоръжения 4023 0 0 0 0
-от продажби на стопански инвентар 4025 0 0 0 0
-от продажби на други ДМА 4029 0 0 0 0
-от продажби на НМА 4030 0 0 0 0
Помощи, дарения и др. безвъзмездни получени суми 4500 0 310527 310527 100 0
-дарен. ,помощи безвъзм.от страната 4501 306547 306547 100
-капиталови ,дарения, помощи от страната 4503 3980 3980 100
Помощи, дарения и др.безвъзмезд. получ. суми от чужбина 4600 0 161813 161813 100 0
дарения, помощи и др. безвъзм. суми от ЕС 4610 0 0 0
дарения помощи и др. безвъзм. суми от др.държави 4630 0 87860 87860 100 0
тек. дарения и др. безвъз. пол. суми от др. м/унар орган 4650 2186 2186 100
капит. дарения и др. безвъз. пол. суми от др. м/унар орган 4660 0 0
-дарен.,помощи безвъзм.от чужбина 4670 0 11767 11767 100 0
-капиталови ,дарения, помощи от чужбина 4680 0 60000 60000 100 0
2.ВСИЧКО ДРУГИ ПРИХОДИ : 0 2040662 2099602 102.8882784116135 0
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с ЦБ
Трансфери м/у бюджета на бюджетна орган. и ЦБ /нето/ 3100 410123368 459127209 459133709 100.0014157296437 478459733
- обща субсидия и др. трансфери за държавни д-ти от ЦБ 3111 410123368 424701773 424701773 100 478459733
-целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи 3113 0
-получени от общини целеви трансфери от ЦБ 3118 0 1764516 1771016 100.3683729702649
- получени от общини целеви трансфери от ЦБ 3128 0 32848136 32848136 100
-възтановени трансфери за ЦБ /-/ 3120 -187216 -187216 100
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 410123368 459127209 459133709 100.0014157296437 478459733
III. ТРАНСФЕРИ
Трансфери м/у бюджети /нето/ 6100 0 8510102 8524184 100.1654739273395 0
-получени трансфери /+/ 6101 0 7975113 7989214 100.1768125417157 0
- предоставени трансфери /-/ 6102 0 0 -13 0
- трансф. от МТСП по прогр. за осигуряв. на заетост (+/-) 6105 0 534989 534983 99.99887848161364 0
- вътрешни транфери в система на първостеп. разп.(+/-) 6109 0 0 0 0
Трансфери между бюджети и с/ки за средства от ЕС /нето/ 6200 0 0 -59931 0
-получени трансфери /+/ 6201 0 0 0 0
-предоставени трансфери /-/ 6202 0 0 -59931 0
Трансфери от /за държавни предпр. и др. лица /нето/ 6400 0 39803 39803 100 0
Получени трансфери /+/ 6401 0 39803 39803 100 0
Предоставени трансфери /-/ 6402 0 0 0 0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ 0 8549905 8504056 99.46374842761411 0
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
Получ. предост.времен.безлих .от за ЦБ 7400 0 0 0 0
- получени заеми /+/ 7411 0 0 0 0
- погасени заеми /-/ 7412 0 0 0 0
Временни безлихвени заеми м/у бюджeти с/ки /нето 7500 0 0 0 0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за средства от ЕС /нето 7600 0 6929 -109525 -1580.675422138837
Временни безлихв.заеми от /за държавни предпр. др сметки/нето/ 7800 0 0 0 0
-получени заеми /+/ 7811 0 0 0 0
-погасени заеми /-/ 7812 0 0 0 0
ВСИЧКО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: 0 6929 -109525 -1580.675422138837 0
ВСИЧКО ПРИХОДИ /I+ II+III+IV/ 410123368 469724705 469627842 99.97937877250888 478459733
V.ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО
Придобиване на дялове,акции,съучастия 7000 0 0 0 0
Предоставени кредити/нето/ 7100 0 0 0 0
Предоставяне на времeнна финансова помощ /нето/ 7200 0 0 0 0
Предоставени с-ва по временна фин. помощ /-/ 7201 0 0 0 0
Възтановени суми по временна финансова помощ/+/ 7202 0 0 0 0
Плащания по активирани гаранции, поръчит. и плащания 7300
Заеми от чужбина -нето (+/-) 8000 0 0 0 0
получени краткосроч. заеми от междунар. организации 8031 0 0 0 0
получени дългосроч. заеми от междунар. организации 8032 0 0 0 0
погашения по краткосроч. заеми от междунар. организ. 8037 0 0 0 0
погашения по дългосроч. заеми от междунар. организ. 8038 0 0 0 0
получени краткосроч. заеми от банки и фин.инст.чужбина 8051 0 0 0 0
получ.дългосроч. заеми от банки и фин.инст.чужбина 8052 0 0 0 0
погашения по краткосроч. заеми от банки от чужбина 8057 0 0 0 0
погашения по дългосроч. заеми от банки от чужбина 8058 0 0 0 0
клилингови разчети-пасивни и активни салда /- +/ 8080 0 0 0 0
друго финансиране от чужбина /+/ 8097 0 0 0 0
други погашения и плащания по финансир. от чужб./-/ 8098 0 0 0 0
Държавни общински ценни книжа емитирани на
международни капит. пазари-нето /+/-/ 8100 0 0 0 0
краткосроч. ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междун. кап. пазар. 8111 0 0 0 0
дългосроч.ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междун. кап. пазари 8112 0 0 0 0
погашения по краткосроч. ДЦК /ОБЦК/ на капит.пазари 8121 0 0 0 0
погашения по дългоср. ДЦК /ОБЦК/ на капит.пазари 8122 0 0 0 0
Заеми от други банки в страната /нето/ 8300 0 0 0 0
получени краткосроч. заеми от банки в страната 8311 0 0 0 0
получени дългосроч. заеми от банки в страната 8312 0 0 0 0
погашения на краткосроч. заеми от банки в страната 8321 0 0 0 0
погашения на дългосроч. заеми от банки в страната 8322 0 0 0 0
Емисии на държавни общински ценни книжа /+/ 8500 0 0 0 0
Емисии на краткосроч. държав. общински ценни книжа 8501 0 0 0 0
Емисии на дългосроч. държавни общински ценни книжа 8502 0 0 0 0
целеви емисии на дългосрочни ДЦК /ОБЦК/ 8504 0 0 0 0
Погашения на държавни /общински ценни книжа /-/ 8600 0 0 0 0
погашения на краткосроч. общински дър. ценни к-жа 8611 0 0 0 0
погашения на дългосроч. общински дър. ценни к-жа 8621 0 0 0 0
погашения целеви емисии на дългосроч.ДЦК /ОБЦК/ 8623 0 0 0 0
Временно съхраняване на средства на разпореждане 8800 -2975361 -2975361 -288877 9.708973129647125 -2643441
Покупко-продажба на ДЦК /ОБЦК/ от бюдж. п-я нето 9100 0 0 0 0
покупка на ДЦК /ОБЦК/ на първичен пазар /-/ 9111 0 0 0 0
покупка на ДЦК /ОБЦК/ на вторичен пазар /-/ 9112 0 0 0 0
продажба на ДЦК /ОБЦК /+/ 9121 0 0 0 0
получени погашения на ДЦК /ОБЦК/ /+/ 9122 0 0 0 0
Операции с др. ценнни к-жа и активи за упр. ликвиднос 9200 0 0 0 0
Друго финансиране /нето/ 9300 -62571 -62571 -910 1.454347860830097 -61701
-чужди средства от други лица небюджетн. предпр. и др. лица/+/ 9310 0 0 0
задължения по фин. лизинг и търг. кредит към местни лица/+-/ 9317 0 0 0
задължения по фин. лизинг и търг. кредит към чуждест. лица/+-/ 9318 0 0 0
друго финансиране/+-/ операции с активи 9336 0 0
друго финансиране/+-/ 9339 -62571 -62571 -910 1.454347860830097 -61701
прехвърл парични наличн. при преобразув. 9396 0 0 0 0
Депозити и средства по сметки /нето/ 9500 21387818 21387818 -3212991 -15.02252824481675 24600810
-остатък в левове по с/ки от предход.период/+/ 9501 19953572 19953572 19953572 100 22512976
-остатък в лев.равност.по валут.с/ки предх.п-д/+/ 9502 1434246 1434246 1434247 100.0000697230461 2087495
-остатък в лв. по срочен депоз.от предх.п-д/+/ 9503 1
-остатък в лев. равност. по ср. депоз. във валута от предх.п-д 9504
-наличн. в каса в лв.в предход.п-д /+/ 9505 338
- левова равност.в каса валута предход период /+/ 9506
наличн.в лева по сметка в края на периода /-/ 9507 0 -22512976
наличн.в лев. равн. по вал. с-ка в края на периода /-/ 9508 0 -2087495
нал. в лв. по срочн.депоз.в края на периода 9509 0 -1
нал. в лв. по срочн.депоз.валута края на периода/-/ 9510 0
наличн.в лева в касата в края на периода /-/ 9511 0 -338
наличн.в касата в валута края на периода /-/ 9512 0 0
преводи на път /+/-/ 9513 0
преоценка на валутни наличности /+/-/ 9514 0 0
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО 18349886 18349886 -3502778 -19.08882703685462 21895668
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 428473254 488074591 466125064 95.50283350029996 500355401
Превишен./недостиг на бюджет.с-ва по трим. 9900 0 0
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 428473254 488074591 466125064 95.50283350029996 500355401
ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2018г. са предварителни/
I.ПРИХОДИ , ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1.ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ
Данък в/у доходите на физическите лица 100 7150000 7150000 6424552 89.85387412587413 7150000
Окончат. год. патентен данък и данък върху таксиметров превоз 103 7150000 7150000 6424552 89.85387412587413 7150000
в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници 5000000 5000000 0 5200000
Имуществени и други местни данъци 1300 312550000 325550000 336855483 103.4727332207034 346170000
-данък в/у недвижими имоти 1301 103500000 104500000 106291739 101.7145827751196 109500000
- данък върху наследствата 1302 250000 250000 78337 31.3348 250000
- данък върху превозните средства 1303 89000000 95000000 105789260 111.3571157894737 103500000
-данък при придоб.на имущества по възмезден начин 1304 116700000 122700000 122493483 99.83168948655256 130320000
туристически данък 1308 3100000 3100000 2202664 71.05367741935484 2600000
грешно внесена сума по §1308, възстановена 2018г. -586749
Други данъци 2000 25000 25000 12118 48.472 25000
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ: 319725000 332725000 342705404 102.9995954617176 353345000
2. ДРУГИ ПРИХОДИ :
Приходи и доходи от собственост 2400 40680000 44174450 31613180 71.56439978313256 37660000
-нетни приходи от продажба на услуги,стоки и продукция 2404 10500000 13917121 9682979 69.57602078763273 11000000
-приходи от наеми на имущество 2405 17600000 17677329 16574112 93.75914200612547 17600000
-приходи от наеми на земя 2406 5500000 5500000 5229411 95.0802 5500000
- приходи от дивиденти 2407 7000000 7000000 73778 1.053971428571429 3500000
-приходи от лихви по текущи банкови сметки 2408 30000 30000 34446 114.82 30000
-приходи от лихви по срочни депозити 2409 50000 50000 16233 32.466 30000
- приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина 2410 0 0 2221 0
- прих. от лихви и отстъпки от ДЦК /ОЦК/ 2413 0 0 0 #DIV/0! 0
-приходи от други лихви 2419 0 0 0 #DIV/0! 0
Общински такси 2700 253039000 254539000 274662462 107.9058462553872 281154000
-такси за ползване на детски градини 2701 17950000 17950000 16474450 91.77966573816157 17950000
-такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазване 2702 2900000 2900000 2047243 70.59458620689655 2900000
-такси за ползване на лагери и др. социален отдих 2703 0 0 0 #DIV/0! 0
- за ползване на домашен патронаж и общ. соц. у-ги 2704 1350000 1350000 1164555 86.26333333333334 1350000
-такси за ползване на пазари, тържища ,панаири, тротоари и др. 2705 4200000 4200000 4104768 97.73257142857142 4500000
-ползване на полудневни детски градини 2706 0 0 #DIV/0! 0
-такси за битови отпадъци 2707 196000000 196000000 211281975 107.7969260204082 213000000
-за ползване на общежития и др. по образование 2708 4000 4000 2020 50.5 4000
-такси за технически услуги 2710 22500000 24000000 31925823 133.0242625 33000000
-такси за административни услуги 2711 5500000 5500000 5501023 100.0186 5700000
-такси за откупуване на гробни места 2715 1300000 1300000 1342666 103.282 1400000
-такса за притежаване на куче 2717 135000 135000 138746 102.7748148148148 150000
-други общински такси 2729 1200000 1200000 679193 56.59941666666667 1200000
Глоби санкции и наказателни лихви 2800 20500000 21000300 25079644 119.4251701166174 26000000
-конфискувани средства и приходи от конф.в-щи 2801 0 0 0 0
- глоби ,санкции,наказателни лихви обещет. начети 2802 3500000 4000300 5814848 145.3602979776517 5500000
- наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 2809 17000000 17000000 19264796 113.3223294117647 20500000
Други неданъчни приходи 3600 1800000 2093765 1172026 55.97696016506151 1800000
-реализирани курсови разлики от валутни операции 3601 0 -3 -70428 0
- получени застрахователни обезщететия за ДМА 3611 0 24495 25284 103.2210655235762 0
получени други застрахователни обезщетения 3612 0 58383 62210 106.5549903225254 0
-други неданъчни приходи 3619 1800000 2010890 1154960 57.43526498217207 1800000
Внесени ДДС и други данъци по продажбите 3700 -7600000 -7722687 -6539549 84.67971057223996 -7600000
- внесен ДДС /-/ 3701 -6000000 -6007686 -4691470 78.0911319266686 -5500000
- внесен данък в/у приходи от стопанска дейност на бюджет. ппредпр. 3702 -1600000 -1715001 -1811978 105.6546322713515 -2100000
- внесени и др. данъци,такси и вноски в/у продажбите/-/ 3709 0 0 -36101 0
Постъпления от продажби на нефинансови активи 4000 31600000 31600000 34736659 109.9261360759494 31600000
-от продажби на компютри и хардуер 4021 0 0 0 0
-от продажби на сгради 4022 16600000 16600000 17850027 107.5302831325301 16600000
- от продажби на др. оборудване, машини и съоръжения 4023 0 0 0 0
- от продажби на транспортни средства 4024 0 0 0
-от продажби на стопански инвентар 4025 0 0 0
-от продажби на инфраструктурни обекти 4026 0 0 0
-от продажби на други ДМА 4029 0 0 0 0
-от продажби на НМА 4030 500000 500000 391312 78.2624 500000
-от продажба на земя 4040 14500000 14500000 16495320 113.7608275862069 14500000
Приходи от концесии 4100 1500000 1500000 1410219 94.0146 1500000
Помощи, дарения и др. безвъзмездни получени суми 4500 0 2195655 2204377 100.3972390926626 0
-дарен. ,помощи безвъзм.от страната 4501 0 1711209 1719931 100.5096981140235 0
-капиталови ,дарения, помощи от страната 4503 0 484446 484446 100 0
Помощи, дарения и др.безвъзмезд. получ. суми от чужбина 4600 0 104775 104776 100.0009544261513 0
дарения, помощи и др. безвъзм. суми от ЕС 4610 0 0 0 0
дарения помощи и др. безвъзм. суми от др.държави 4630 0 39117 39117 100 0
тек. дарения и др. безвъз. пол. суми от др. м/унар орган 4650 0 41151 41152 100.0024300746033 0
капит. дарения и др. безвъз. пол. суми от др. м/унар орган 4660 0 0
-дарен.,помощи безвъзм.от чужбина 4670 0 24507 24507 100 0
-капиталови ,дарения, помощи от чужбина 4680 0 0
ВСИЧКО ДРУГИ ПРИХОДИ: 341519000 349485258 364443794 104.2801622264708 372114000
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ : 661244000 682210258 707149198 103.6556090600444 725459000
II. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с ЦБ
Трансфери м/у бюджета на бюджетна орган. и ЦБ /нето/ 3100 18778000 34025921 34025921 100 10092700
- обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни д-ти от ЦБ+ 3112 10154700 10154700 10154700 100 742100
-целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи 3113 8623300 8623300 8623300 100 9350600
- получени от общините целеви трансфери от ЦБ 3118 15247921 15247921 100
-възтановени трансфери за ЦБ /-/ 3120 0 0 0
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 18778000 34025921 34025921 100 10092700
III. ТРАНСФЕРИ
Трансфери м/у бюджети /нето/ 6100 0 -2806178 -2751899 98.06573210965234 0
-получени трансфери /+/ 6101 246202 247214 100.4110445894022
- предоставени трансфери /-/ 6102 -3052380 -2999113 98.25490273163892
- вътрешни транфери в система на първостеп. разп.(+/-) 6109 0 0 0 0
Трансфери между бюджети и с/ки за средства от ЕС /нето/ 6200 0 -431708 -645959 0
-получени трансфери /+/ 6201 0 0 35105 0
-предоставени трансфери /-/ 6202 -431708 -681064 0
Трансфери от /за държавни предпр. и др. лица /нето/ 6400 0 1297207 1297206 99.99992291130097 0
Получени трансфери /+/ 6401 0 1297207 1297206 99.99992291130097 0
Предоставени трансфери /-/ 6402 0 0 0 0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ 0 -1940679 -2100652 108.2431458267957 0
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
Получ. предост.времен.безлих .от за ЦБ 7400 0 0 0 0
- получени заеми /+/ 7411 0 0 0 0
- погасени заеми /-/ 7412 0 0 0 0
Временни безлихвени заеми м/у бюджeти с/ки /нето 7500 0 0 0 0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за средства от ЕС /нето 7600 -75420 1464914 -1942.341553964466
Временни безлихв.заеми от /за държавни предпр. др сметки/нето/ 7800 0 0 0 0
-получени заеми /+/ 7811 0 0 0 0
-погасени заеми /-/ 7812 0 0 0 0
ВСИЧКО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: 0 -75420 1464914 -1942.341553964466 0
ВСИЧКО ПРИХОДИ /I+II+III+IV / : 680022000 714220080 740539381 103.6850407510245 735551700
V.ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО
Придобиване на дялове,акции,съучастия 7000 0 0 0 0
Предоставени кредити/нето/ 7100 -265805 -706951 265.9660277270931
Предоставяне на времeнна финансова помощ /нето/ 7200 0 0 0 0
Предоставени с-ва по временна фин. помощ /-/ 7201 0 0 0 0
Възтановени суми по временна финансова помощ/+/ 7202 0 0 0
Плащания по активирани гаранции, поръчит. и плащания 7300 0 0 693 0
Заеми от чужбина - нето /+-/ 8000 26168639 77020219 77646644 100.8133253944656 -6008500
получени краткосроч. заеми от междунар. организации 8031 0 0 0 0
получени дългосроч. заеми от междунар. организации 8032 58674900 0 0 29000000
погашения по краткосроч. заеми от междунар. организ. 8037 0 0 0 0
погашения по дългосроч. заеми от междунар. организ. 8038 0 0 0 0
получени краткосроч. заеми от банки и фин.инст.чужбина 8051 0 0 0 0
получ.дългосроч. заеми от банки и фин.инст.чужбина 8052 0 109526480 109526480 100 0
погашения по краткосроч. заеми от банки от чужбина 8057 0 0 0 0
погашения по дългосроч. заеми от банки от чужбина 8058 -32506261 -32506261 -31879836 98.07290970807132 -35008500
клилингови разчети-пасивни и активни салда /- +/ 8080 0 0 0 0
друго финансиране от чужбина /+/ 8097 0 0 0 0
други погашения и плащания по финансир. от чужб./-/ 8098 0 0 0 0
Държавни общински ценни книжа емитирани на
международни капит. пазари-нето /+/-/ 8100 0 0 0 0
краткосрочни ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междун. кап.пазар 8111 0 0 0 0
дългосроч.ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междунар. кап. пазари 8112 0 0 0 0
погашения по краткосроч. ДЦК /ОБЦК/ на капит.пазари 8121 0 0 0 0
погашения по дългосроч. ДЦК /ОБЦК/ на капит.пазари 8122 0 0 0 0
Заеми от др.банки в страната - нето 8300 0 0 0 0
получени краткосрочни заеми от страната/+/ 8311 0 0 0 0
получени дългосрочни заеми от страната 8312 0 0 0 0
погашения по краткосрочни заеми от страната/-/ 8321 0 0 0 0
погашения по дългосрочни заеми от страната/-/ 8322 0 0 0 0
Емисии на общин. държ.ценни книжа 8500 0 0 0 0
емисии на краткосрочни общински ценни книжа /+/ 8501 0 0 0 0
емисии на дългосрочни общински ценни книжа /+/ 8502 0 0 0 0
целеви емисии на дългосрочни общински ценни книжа /+/ 8504 0 0 0 0
Погашения наОЦК-нето 8600 0 0 0 0
погашения на краткосроч. общински дър. ценни к-жа 8611 0 0 0 0
погашения на дългосроч. общински дър. ценни к-жа 8621 0 0 0 0
погашения целеви емисии на дългосроч.ДЦК /ОБЦК/ 8623 0 0 0 0
Временно съхрананение средства на разпореждан. 8800 -213148 -213148 5194763 -2437.162441120724 -4116669
Приватизация 9000 0 #DIV/0! 0
Покупко-продажба на ДЦК /ОБЦК/ от бюдж. п-я нето 9100 0 0 0
покупка на ДЦК /ОБЦК/ на първичен пазар /-/ 9111 0 0 0 0
покупка на ДЦК /ОБЦК/ на вторичен пазар /-/ 9112 0 0 0 0
продажба на ДЦК /ОБЦК /+/ 9121 0 0 0 0
получени погашения на ДЦК /ОБЦК/ /+/ 9122 0 0 0 0
Приватизация на дялове 9000 0 46000000 46000000 100 0
Друго финансиране /нето/ 9300 -7040188 -6014938 5733211 -95.31621107316485 -6380873
-чужди средства от други лица небюджетн. предпр. и др. лица/+/ 9310 0 0 28644 0
задължения по фин. лизинг и търг. кредит към местни лица/+-/ 9317 0 0
задължения по фин. лизинг и търг. кредит към чуждест. лица/+-/ 9318 -139100 -139100 -261798 188.2084831056794 -66900
друго финансиране/+-/ операции с активи 9336 0 3000000 8005634 0
в т.ч. възстановена държавна такса по дело с Инеком 7974142 #DIV/0!
друго финансиране/+-/ 9339 -6901088 -8875838 -2039269 22.97550946738776 -6313973
Прехвърлени парични налич. При преобразув. 9396
Депозити и средства по сметки /нето/ 9500 98160643 98160643 -127812395 -130.2073734378451 225973326
-остатък в левове по с/ки от предход.период/+/ 9501 62715396 62715396 62715396 100 147774889
-остатък в лев.равност.по валут.с/ки предх.п-д/+/ 9502 29347113 29347113 29347113 100 72680463
-остатък в лв. по срочен депоз.от предх.п-д/+/ 9503 6098134 6098134 6098134 100 5517527
-остатък в лев. равност. по ср. депоз. във валута от предх.п-д 9504 0 0
-наличн. в каса в лв.в предход.п-д /+/ 9505 0 447
- левова равност.в каса валута предход период /+/ 9506 0 0
наличн.в лева по сметка в края на периода /-/ 9507 0 -147774889 0
наличн.в лев. равн. по вал. с-ка в края на периода /-/ 9508 0 -72680463 0
нал. в лв. по срочн.депоз.в края на периода 9509 0 -5517527 0
нал. в лв. по срочн.депоз.валута края на периода/-/ 9510 0 0 0 0
наличн.в лева в касата в края на периода /-/ 9511 0 0 -447 0
наличн.в касата в валута края на периода /-/ 9512 0 0 0
преводи на път /+/-/ 9513 0 0 0 0
преоценка на валутни наличности /+/-/ 9514 0 0 288 0
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО 117075946 214686971 6055965 2.820834898266835 209467284
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ: 797097946 928907051 746595346 80.37352555309648 945018984
Превишен./недостиг на бюджет.с-ва по трим. 9900
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ: 797097946 928907051 746595346 80.37352555309648 945018984
Приходи по оперативни програми 330342416 330342416 248679444 75.27929565060758 305368747
СОПФ -Приходи с инвестиционно предназначение #DIV/0!
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ: 1127440362 1259249467 995274790 79.0371420502654 1250387731
-705785250
223121801