одобрен

SEBRA-2020-01-07

Уникален идентификатор:  229be392-51af-4df8-b958-d513c8c73a0c

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-08 12:09:02
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-01-08 12:09:02

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 07.01.2020 - 07.01.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1317949.26
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 537.61
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1070
10 xxxx Издръжка 5132816.73
18 xxxx Други разходи 92331.40999999999
20 xxxx Разходи за лихви 2137.47
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1948.81
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 618621681.27
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 18941.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 25228215.180000007
88 xxxx Средства на разпореждане 1060508.64
89 xxxx Друго финансиране 231860.94
90 xxxx Възстановени приходи 198304.84
91 xxxx Теглене на BGN в брой 140500
92 xxxx Закупуване на валута в брой -181044.77
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1171503.62
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 52383299
Общо:  705422561.8100001
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Администрация на президентството ( 002******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 9181.9
Общо:  9181.9
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 30439.13
10 xxxx Издръжка 112979.08
18 xxxx Други разходи 97
90 xxxx Възстановени приходи 10279.63
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  153794.84
Сметна палата ( 005******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1253
Общо:  1253
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3000
10 xxxx Издръжка 274965.19
18 xxxx Други разходи 3146.87
90 xxxx Възстановени приходи 27195.1
91 xxxx Теглене на BGN в брой 150000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 9779.15
Общо:  468086.31
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 70230
10 xxxx Издръжка 437047.01
90 xxxx Възстановени приходи 3000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  510277.01
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 500
10 xxxx Издръжка 3686.01
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1081359.34
Общо:  1085545.35
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 51490
10 xxxx Издръжка 273987.9
88 xxxx Средства на разпореждане 334.78
90 xxxx Възстановени приходи 20200.23
91 xxxx Теглене на BGN в брой -75000
92 xxxx Закупуване на валута в брой -213987.9
Общо:  57025.01
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 127275.61
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3371.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 78.18
88 xxxx Средства на разпореждане 781.82
89 xxxx Друго финансиране 313.22
90 xxxx Възстановени приходи 49621.12
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  181441.75
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 47648.75
10 xxxx Издръжка 67888.2
90 xxxx Възстановени приходи 5897.92
Общо:  121434.87
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 43900
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1108500
Общо:  1152400
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 503926.71
10 xxxx Издръжка 175274.67
20 xxxx Разходи за лихви 2132.92
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  686334.3
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 278.6
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 25202957
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9.78
Общо:  25203245.38
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 243392.86
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1070
10 xxxx Издръжка 110646.61
18 xxxx Други разходи 49332.84
90 xxxx Възстановени приходи 4202.39
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 21514.13
Общо:  430158.83
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17180
10 xxxx Издръжка 18917.19
88 xxxx Средства на разпореждане 169
Общо:  36266.19
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6983.89
88 xxxx Средства на разпореждане 56264.21
Общо:  63248.1
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 350
10 xxxx Издръжка 48982.05
90 xxxx Възстановени приходи 845.22
Общо:  50177.27
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3700
10 xxxx Издръжка 34778.98
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 180
90 xxxx Възстановени приходи 4783.63
Общо:  43442.61
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 29710
10 xxxx Издръжка 40705.95
Общо:  70415.95
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 28359.54
Общо:  28359.54
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3203.13
Общо:  3203.13
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1272.28
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  6272.28
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2705.45
Общо:  2705.45
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 40720
91 xxxx Теглене на BGN в брой 15000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 13571.36
Общо:  69291.36
Омбудсман ( 040******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7250
10 xxxx Издръжка 1092
Общо:  8342
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 19040.86
Общо:  19040.86
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
Общо:  10000
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8408.81
Общо:  8408.81
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  5000
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
Общо:  2000
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7188.93
Общо:  7188.93
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 227.21
10 xxxx Издръжка 2465509.17
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 612130683.85
90 xxxx Възстановени приходи 22079.6
91 xxxx Теглене на BGN в брой 500
Общо:  614618999.83
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 31326.09
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1573047.1
Общо:  1604373.19
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6655.08
Общо:  6655.08
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 68522.37
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  68522.37
Българска телеграфна агенция ( 063******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 191180.81
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 32946.16
Общо:  224126.97
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9250.53
88 xxxx Средства на разпореждане 963934.2
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 15470.48
Общо:  988655.21
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3000
Общо:  3000
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8536
10 xxxx Издръжка 11833.8
Общо:  20369.8
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 31977.04
18 xxxx Други разходи 39754.7
Общо:  71731.74
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
Общо:  2000
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18085.12
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  18085.12
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1948.81
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 9779
89 xxxx Друго финансиране 11043.24
Общо:  22771.05
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6621.59
10 xxxx Издръжка 16335.12
20 xxxx Разходи за лихви 4.55
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 15570
88 xxxx Средства на разпореждане 949.92
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
Общо:  41481.18
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 35875.8
89 xxxx Друго финансиране 62751.15
Общо:  98626.95
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 109953.33
Общо:  109953.33
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 537.61
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4838.47
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1000
Общо:  6376.08
Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2975028.18
Общо:  2975028.18
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 29912
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 794670.67
89 xxxx Друго финансиране 36000
Общо:  860582.67
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1000
Общо:  1000
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 163.8
Общо:  163.8
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
90 xxxx Възстановени приходи 50000
Общо:  50000
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 419.36
10 xxxx Издръжка 922.3
Общо:  1341.66
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 105000
Общо:  105000
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3959.03
91 xxxx Теглене на BGN в брой 7000
Общо:  10959.03
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20
Общо:  20
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2676.9
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 266
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 25000
Общо:  27942.9
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5634.67
Общо:  5634.67
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20000
10 xxxx Издръжка 33884.58
Общо:  53884.58
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3399.9
Общо:  3399.9
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20000
Общо:  20000
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3321.84
92 xxxx Закупуване на валута в брой 410.72
Общо:  3732.56
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1162.65
Общо:  1162.65
Национална художествена академия - София ( 853******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 8000
Общо:  8000
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 32990
10 xxxx Издръжка 984
Общо:  33974
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8155.81
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -8155.81
Общо:  0
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3000
10 xxxx Издръжка 34146.64
Общо:  37146.64
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 58570
Общо:  58570
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
90 xxxx Възстановени приходи 200
Общо:  200
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 36670
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 23368
Общо:  60038
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 56315
10 xxxx Издръжка 250398.73
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1500
88 xxxx Средства на разпореждане 2198.91
89 xxxx Друго финансиране 11800
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  322212.64
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Описание Сума
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 52383299
Общо:  52383299